HOTĂRÂRE nr. 728 din 2 octombrie 2019privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 9 octombrie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, cu sediul în comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian care se reorganizează păstrându-și denumirea se preia prin protocol de predare-preluare de către Stațiune și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16. (2) Stațiunea administrează suprafața de teren de 187,395 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 116435.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii, sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;d) diviziunea 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, grupa 453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;e) diviziunea 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri; grupa 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; grupa 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;f) diviziunea 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și al produselor zaharoase în magazine specializate;g) diviziunea 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;h) diviziunea 58 Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5819 Alte activități de editare;i) diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;j) diviziunea 69 Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;k) diviziunea 70 Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;l) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;m) diviziunea 78 Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;n) diviziunea 85 Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public sau privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară sau străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Stațiunii, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian care se reorganizează se preia de către noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 65.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și de director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. Persoana care ocupă funcția de director al Stațiunii are funcția de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al stațiunii.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific, al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 16Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 17(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;b) scăderea de la numărul de inventar MFP 116435 a suprafeței de teren de 251,55 ha, în temeiul prevederilor anexei nr. 3.5 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Sentinței civile nr. 11.349 din 9 octombrie 2015 pronunțate de Judecătoria Constanța;c) transferul suprafeței de teren de 13,45 ha de la numărul de inventar MFP 116435 la numărul de inventar MFP 153849 în temeiul Sentinței civile nr. 11.349 din 9 octombrie 2015 pronunțate de Judecătoria Constanța și al Procesului-verbal nr. 1.018 din 6.03.2015;d) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare și a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. MFP 116435 și 153849, potrivit prevederilor anexei nr. 5.c) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, cu modificările ulterioare, corelate cu cele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, așa cum este prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre;e) scăderea de la numărul de inventar MFP 116435 a suprafeței de teren de 55,4850 ha în baza prevederilor anexei nr. 8.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 5, cu excepția punctului 1 și nr. 5.a), la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 2 octombrie 2019.Nr. 728.  +  Anexa nr. 1
  BUNURILE IMOBILE
  de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
  Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian C.U.I. 2987537, pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1163208.28.10ȘopronȘopron mașini 550 mp BCAȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian185.899
  1163228.29.08Clădire administrativăCărămidă, 220 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian217.980
  1163248.28.10Sală festivitățiBibliotecă, 230 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian56.324
  1163268.28.10Remiză H.A.90 mp cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian31.034
  1163298.29.08Clădire administrativă150 mp cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian69.259
  1163318.28.13Gheretă poartăS = 30 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian6.036
  1163338.28.10Magazie cerealeS = 220 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian81.429
  1163348.29.08Clădire administrativăCărămidă, 130 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian60.181
  1163368.28.08GarajGaraj mașini, 400 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian152.387
  1163388.28.10Magazie cerealeS = 430 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian175.829
  1163398.28.10ClădireClădire administrativă, 310 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian36.874
  1163418.28.10Remiză BT70 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian36.320
  1163458.28.12Baie muncitoriCărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian39.226
  1163468.28.10Șopron semințe1330 mp, prefabric. betonȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian422.244
  1163498.28.13Magazie860 mp BCAȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian235.703
  1163528.28.12Clădire locuințeClădire locuințe, 160 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian128.848
  1163578.28.12Dormitor comunClădire, 459, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian190.556
  1163718.28.10Magazie+stațieCărămidă, stație cond. + magazie, 3000 tȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian1.332.590
  1163778.28.12Clădire locuințeClădire locuințe, 260 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian239.252
  1163828.28.12Clădire locuințeClădire locuințe, 180 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian166.980
  1163868.28.10ȘopronȘopron, 600 mp BCAȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian201.800
  1163898.28.10Sediu brig. tract.75 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian39.105
  1163938.28.12Cantină290 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian240.840
  1164008.27.07Grajd cai650 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian35.032
  1164018.28.12Dormitor comunDormitor, 390 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian286.573
  1164058.28.12Clădire locuințe170 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian142.755
  1164088.28.10Șopron600 mp BCAȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian203.281
  1164128.28.10Magazie piese125 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian24.932
  1164188.28.10Atelier mecanic de întreținere și reparații utilaje agricole525 mp, cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian190.985
  1164218.28.12Clădire locuințe140 mpȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian148.247
  1164268.27.07Grajd vaci670 mp, platf. betonȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian203.947
  1164338.28.10ClădireClădire laborator, 360 mp cărămidăȚara: România; județul Constanța; comuna Valu lui Traian41.443
  TOTAL5.623.891
   +  Anexa nr. 2
  Datele de identificare ale bunului imobil MFP 116435 pentru care se modifică administratorul,
  denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire Ordonatorul principalOrdonatorul secundarAdministrator (Ordonator terțiar)Descriere tehnică (pe scurt)
  1234567
  1164358.05.03Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAcademia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian187,395 ha
   +  Anexa nr. 3
  Datele de identificare ale bunului imobil MFP 153849 pentru care se modifică administratorul,
  denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire Ordonatorul principal Ordonatorul secundarOrdonator terțiarDescriere tehnică (pe scurt)
  1234567
  1538498.05.01Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAgenția Domeniilor Statului-1.280,16 ha
  -----