HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 octombrie 2019privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, județul Brăila, în instituție de drept public organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia prin protocol de predare-preluare de către Stațiune și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16. (2) Stațiunea administrează suprafața de teren agricol și neagricol din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de inventar MFP 115555 cu suprafața de 2.816,204 ha, din care suprafața 2.815,2531 ha reprezintă suprafața indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.15 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;d) diviziunea 45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, grupa 453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;e) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri; grupa 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; grupa 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte;f) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5819 Alte activități de editare;g) diviziunea 62 - Activități de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;h) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;i) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;j) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;k) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;l) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public sau privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară sau străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Stațiunii, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila care se reorganizează se preia de către noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 92.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și de director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. Persoana care ocupă funcția de director al Stațiunii are funcția de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 16Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.15 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 17(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) actualizarea valorii de inventar și, după caz, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare și a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. MFP 115555 și 153848, potrivit anexelor nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre;c) scăderea de la numărul de inventar MFP 115555 a suprafeței de teren de 0,0706 ha în temeiul Legii nr. 216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, și a Cărții funciare nr. 71731/Chiscani și a suprafeței de teren de 0,8282 ha, potrivit prevederilor anexei nr. 7.9 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 257/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 8, cu excepția punctului 1, și anexa nr. 8.a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 2 octombrie 2019.Nr. 727.  +  Anexa nr. 1
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, C.U.I. 2240280
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1147288.28.10Clădire cu 4 încăperiDin cărămidăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; câmp experimental1.036
  1147928.28.10Sistem irigații culturi câmpȚeavă azbociment + țeavă oțelȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma nr. 2 DN 2B, sat65.573
  1147938.28.10PlatformăDin betonȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila, Sect. ADT633
  1147948.28.08Remiză mașini-unelteS = 94 mp, fundație beton, acoperiș azbociment, CF nr. 70922Țara: România; județul: Brăila, comuna Stăncuța, T134 - corp de proprietate nr. 2812.486
  1147958.28.03Clădire cu laboratoareFundație beton, zid de cărămidă, acoperiș terasăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, câmp experimental20.435
  1148018.28.10Centrală telefonică cu grup sanitarS = 111 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș tablă, CF nr. 72423 - C13Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 382.552
  1148028.28.12CantinăS = 484 mp, S + P pentru 300 muncitori, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72423 - C7Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3811.127
  1149208.28.10Clădire laboratorS = 335 mp, P + 1, fundație beton, pereți din cărămidă, acoperită cu tablă, CF nr. 72423 - C2Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3864.608
  1149218.28.12Clădire două apartamenteS = 93 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72423 - C4Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 389.312
  1149238.29.08Clădire administrativăS = 247 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș tablă, CF nr. 72423 - C15Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3812.366
  1149288.28.10Atelier gospodărescFundație beton, pereți cărămidăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Sect. ADT 197.044
  1149318.28.10Punct însămânțări artificialeS = 64 mp, fundație beton, pereți paiantă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C42Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3314.125
  1149328.28.10Clădire birou, magazie piese, fierărieFundație beton, zid cărămidăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila, Sect. ADT19.084
  1149358.28.03Clădire laboratorDin cărămidă, înveliș tablă, 2 camere + antreuȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, câmp experimental6.694
  1149378.28.10Clădire magazieDin cărămidă, învelită cu țiglăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; câmp experimental976
  1149398.28.13Magazie materialeDin cărămidă, învelită cu țiglăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; câmp experimental1.023
  1149638.27.07Saivan oiFundație beton, zidărie cărămidăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma zootehnică1.180
  1149728.28.10Clădire birouriS = 225 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă, CF nr. 72423 - C14Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3812.338
  1149758.28.12Clădire dormitorFundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă, inst. el.Țara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 335.475
  1149788.28.12Clădire dormitorFundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Șos. Vizirului3.927
  1149838.28.12Clădire cantinăDin cărămidă, înveliș țiglă pentru 72 de persoaneȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Șos. Vizirului9.141
  1149898.28.10Magazie cerealeFundație beton învelită cu țiglăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 2 DN 2B sat41.867
  1149908.27.07Saivan oiFundație beton, zidărie cărămidăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 2 DN 2B sat839
  1149938.28.12Clădire dormitorFundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă, instalație electricăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma 2 DN 2B sat36.047
  1149968.28.10Sistem desecareInstalație subteranăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma nr. 3 DN 2B14.185
  1149978.28.10Atelier gospodărescFundație beton, zid cărămidă, planșeu betonȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat2.687
  1149998.28.10Sistem irigații culturi câmpFundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă, instalație electricăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat79.206
  1150018.28.10Sistem desecareInstalație subteranăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat29.181
  1150058.28.10Platformă uscat semințeBeton + piatrăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat3.390
  1150118.28.10Magazie uscat semințeFundație beton, acoperită cu plăci azbocimentȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat38.831
  1150398.28.10CantinăS = 101 mp, realizată din cărămidă, acoperiș din bituminoase, CF nr. 72259 - C3Țara: România; județul: Brăila, comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 68.772
  1150428.28.10Castel apăS = 22 mp, fundație beton, CF nr. 72131 - C30Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 333.758
  1150498.28.10Sistem irigații culturi câmpȚeavă azbociment + țeavă oțelȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat26.693
  1150548.28.10Sistem desecareInstalație subteranăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat15.020
  1150568.28.10Platformă de uscat semințeS = 235 mp, realizată din cărămidă, acoperiș din azbociment, CF nr. 72259 - C5Țara: România; județul: Brăila, comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 67.083
  1150618.28.10Atelier gospodărescS = 145 mp, realizată din cărămidă, acoperiș din bituminoase, CF nr. 72259 - C4Țara: România; județul: Brăila, comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 610.634
  1150628.28.10Sistem irigații culturi câmpPlot I, țeavă azbociment, țeavă oțelȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat26.693
  1150648.27.07Saivan pentru oiFundație beton, zidărie cărămidăȚara: România; județul: Brăila, MRJ Brăila, Ferma 3 DN 2B sat821
  1150678.28.10Platformă uscat semințeS = 830 mp, fundație beton, pereți piatră, CF nr. 72423 - C25Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3816.261
  1150718.27.07Grajd animaleS = 235 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C23Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 388.836
  1150738.27.07Grajd animaleS = 421 mp, fundație beton, pereți paiantă, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C9Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3816.310
  1150778.28.13Atelier mecanicS = 335 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72423 - C29Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3813.691
  1150808.28.10Pavilion laboratoareS = 350 mp, Sd = 700 mp, P + 1, fundație beton, zid cărămidă, CF nr. 72423 - C3Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3861.160
  1150838.28.10Uscător porumbS = 409 mp, fundație beton, acoperiș planșeu beton, CF nr. 72423 - C39Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3830.311
  1150878.28.10Stație calibrat porumbS = 1.449 mp, CF nr. 72423 - C46Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 38193.454
  1150918.27.03Siloz turnS = 1.752 mp, fundație beton, CF nr. 72423 - C34, S = 491 mp, CF nr. 72423 - C35Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 38188.232
  1151058.28.10PlatformăS = 972 mp, fundație beton, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C24Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3870.447
  1151078.28.13Magazie saci semințeS = 473 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș planșeu beton, CF nr. 72423 - C16Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3810.611
  1151108.28.10Magazie saci semințeS = 487 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă, CF nr. 72423 – C18Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 389.023
  1151128.28.10Platformă uscat semințeS = 303 mp, fundație beton, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C17Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 388.669
  1151158.28.12Clădire dormitorS = 227 mp, pereți cărămidă, CF nr. 72423 - C31Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3812.988
  1152278.28.10Platformă condiționat semințeS = 703 mp, fundație beton, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C19Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 389.769
  1152318.28.10Magazie cerealeS = 617 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C21Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3822.695
  1152358.28.08Remiză garajS = 580 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72423 - C22Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3821.334
  1152378.28.10Decantor + platformă gunoiS = 31 mp, fundație beton, CF nr. 72423 - C10Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 381.026
  1152408.28.10OrezărieAmenajări speciale, canale alimentare, îndiguiri și desecăriȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; câmp experimental14.196
  1152428.28.10Remiză magazie grajdFundație beton, pereți cărămidăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; -; nr: -; câmp experimental10.042
  1152458.28.03Clădire laboratorFundație beton, alimentație apăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; -; nr: -; câmp experimental27.007
  1152478.28.10DrenajInstalație subteranăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; câmp experimental21.840
  1153098.28.10Sistem irigații culturi câmpPlot I Țeavă azbociment + țeavă oțelȚara: România; județul: Brăila, MJR Brăila, Ferm 3 DN 2B sat28.176
  1153118.28.10Platformă uscat semințeS = 2542 mp, fundație beton, CF nr. 72423 - C20Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 3814.350
  1153148.27.07Grajd tineret nr. 3S = 777 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C27Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3337.049
  1153188.28.10Magazie furajeS = 462 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C45Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3360.186
  1153218.28.10Platformă uscat semințeBeton + piatrăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma 3 DN 2B sat10.403
  1153248.27.07Adăpost cărămidă ovineS = 532 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72131 - C64Tara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 334.338
  1153288.27.07Grajd taurine nr. 11S = 762 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C3Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3316.532
  1153318.27.07Grajd taurine nr. 12S = 773 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C2Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3326.353
  1153348.27.07Grajd taurine nr. 13S = 778 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C1Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 332.411
  1153368.27.07Adăpost cărămidă ovineS = 821 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72131 - C59Țara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma zootehnică12.227
  1153398.27.07Grajd tineret nr. 4S = 812 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C26Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3344.041
  1153458.27.07Adăpost cărămidă ovineS = 526 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72131 - C65Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 331.097
  1153488.27.07Grajd taurine nr. 2S = 773 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C37Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3328.082
  1153768.27.07Grajd taurine nr. 10S = 710 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C5Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3344.010
  1153808.27.07Grajd taurine nr. 1S = 786 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C40Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3337.478
  1153818.27.07Grajd vaciS = 1007 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C6Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3340.813
  1153968.27.07Grajd maternitate nr. 8S = 879 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C8Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3337.422
  1153998.27.07Grajd tineret nr. 6S = 793 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C23Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 335.969
  1154038.27.07Grajd tineret nr. 5S = 810 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131- C25Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3341.841
  1154078.28.12Bloc cu 8 apartamenteS = 328 mp, CF nr. 72131 - C14Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3317.427
  1154098.28.12Locuință de serviciu cu 4 apartamenteS = 203 mp, CF nr. 72131 - C17Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3311.810
  1154128.28.12Locuință de serviciu cu 4 apartamenteS = 172 mp, CF nr. 72131 - C18Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3311.810
  1154158.28.12Locuință de serviciu cu 4 apartamenteS = 172 mp, CF nr. 72131 - C19Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3311.810
  1154188.28.12Locuință de serviciu cu 4 apartamenteS = 172 mp, CF nr. 72131 - C20Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3313.938
  1154248.28.12Bloc cu 6 apartamenteS = 190 mp, CF nr. 72131 - C16Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3315.725
  1154288.27.07Adăpost cărămidă ovineS = 531 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72131 - C63Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 335.822
  1154308.28.12Bloc cu 8 apartamenteS = 337 mp, CF nr. 72131 - C15Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3316.839
  1154338.27.07Creșă vițeiS = 789 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș azbociment, CF nr. 72131 - C10Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3339.126
  1154368.28.13Anexe gospodăreștiS = 352 mp, fundație beton, pereți beton, acoperiș planșeu beton, CF nr. 72131 - C12Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3314.027
  1154408.27.03Celule silozS = 2.443 mp, CF nr. 72131 - C28Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3383.288
  1154558.28.10Magazie unelteS = 229 mp, fundație beton, pereți cărămidă, acoperiș țiglă, CF nr. 72423 - C30Țara: România; județul: Brăila, comuna Chiscani, T91 P569/3, T91 P570 - corp de proprietate nr. 388.423
  1154628.28.10Construcție pentru îngrășătorie mieiAcoperiș betonȚara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 33246
  1154688.28.10Filtru sanitar cu lăptărieS = 513 mp, CF nr. 72131 - C41Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3376.003
  1154718.27.07Adăpost animaleFundație beton, zid cărămidă, ventilațieȚara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 336.361
  1154758.28.12Bloc cu 8 apartamenteS = 327 mp, CF nr. 72131 - C13Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3315.150
  1154788.28.10Sistem irigații culturi câmpȚeavă azbociment + oțelȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma nr. 5 IMB24.380
  1154818.28.10Magazie pesticideS = 54 mp, realizată din zidărie cu acoperiș din azbociment, CF nr. 72259 - C6Țara: România; județul: Brăila; comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 68.166
  1154838.27.07Grajd animaleÎnvelit tablă, zidărie cărămidăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma nr 5 IMB3.493
  1154868.28.10Magazie furajeS = 409 mp, CF nr. 72131 - C48Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 332.610
  1154888.28.10Casa AncaS = 95 mp, fundație beton, construcție lemn, azbociment, CF nr. 72259 - C2Țara: România; județul: Brăila; comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 65.047
  1154998.28.10Clădire birouriFundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma nr. 611.908
  1155368.28.13Magazie materialeFundație beton, zid cărămidă, acoperită cu țiglăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma nr. 65.357
  1155398.27.07Adăpost cărămidă ovineS = 825 mp, fundație beton, pereți cărămidă, CF nr. 72131 - C60Țara: România; județul: Brăila; comuna Chiscani, T53 P284, T55 P297/1, corp proprietate nr. 3312.785
  1155438.28.12Clădire dormitorFundație beton, zid cărămidă, acoperiș țiglăȚara: România; județul: Brăila; MRJ Brăila; Ferma nr. 77.012
  1155468.28.12DormitoareS = 241 mp, pereți paiantă, acoperiș țiglă, CF nr. 72259 - C1Țara: România; județul: Brăila; comuna Mărașu, T17, P112, P114, P116 - corp de proprietate 612.129
  TOTAL2.548.212
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 115555 pentru care se modifică administratorul, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaOrdonatorul principalOrdonatorul secundarAdministratorul (Ordonatorul terțiar)Descrierea tehnică (pe scurt)
  1155558.05.01Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAcademia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila2.816,204 ha
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 153848 pentru care se modifică administratorul, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaOrdonatorul principalOrdonatorul secundarOrdonatorul terțiarDescrierea tehnică (pe scurt)
  1538488.05.03Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAgenția Domeniilor Statului-131,5872 ha, diminuată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.460/2006 cu 2817,1028 ha
  -----