LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 octombrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Până la data de 1 ianuarie 2021 conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. În cazul existenței unor astfel de expertize, numai clădirile expertizate după data de 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024.(2^2) Sursa de finanțare este asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale.2. La articolul 24 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ care au fost construite înainte de 1978;j) neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. (2^1) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ care au fost construite înainte de anul 1978.3. La articolul 24 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) nerespectarea prevederilor lit. i), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;j) nerespectarea prevederilor lit. j), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.4. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul primarului general al municipiului București, respectiv al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor, precum și în cazul conducătorilor celorlalte instituții publice, altele decât primăriile, și care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 7 octombrie 2019.Nr. 170.-----