ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2000privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În vederea sprijinirii producătorilor de lapte se acordă stimulente în valoare de 500 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, echivalat la 3,5% unităţi grasime.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de lapte sunt deţinătorii de vaci şi/sau bivolite, persoane fizice sau juridice, care produc şi livreaza laptele pentru prelucrare agenţilor economici specializaţi în procesare, în condiţiile prevăzute de standardele în vigoare.  +  Articolul 3Agenţii economici specializaţi în procesarea laptelui sunt obligaţi sa întocmească evidente corecte şi la zi privind cantităţile de lapte preluate, în condiţiile de calitate stabilite de normele STAS în vigoare, şi sa elibereze lunar fiecărui producător de lapte un document care să ateste cantitatea recalculata în echivalent 3,5% unităţi grasime şi preţul la care a fost achiziţionat laptele în luna respectiva.  +  Articolul 4Stimulentele destinate producătorilor pentru laptele livrat se acordă pentru cantitatea preluată de unităţile procesatoare sub preţul de 2.500 lei/litru de lapte de vacă şi de 3.500 lei/litru de lapte de bivolita, în perioada 1 mai-30 septembrie, şi sub preţul de 3.000 lei/litru de lapte de vacă şi de 4.000 lei/litru de lapte de bivolita, în perioada 1 octombrie-30 aprilie.  +  Articolul 5Sumele necesare în vederea acordării stimulentelor pentru producătorii de lapte se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 6Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, suma acordată ca stimulent producătorilor de lapte, precum şi preţul de achiziţie al laptelui, stabilit diferenţiat pe perioade conform prevederilor art. 4.  +  Articolul 7Decontarea stimulentelor prevăzute la art. 1 se face de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin bănci sau, după caz, prin oficiile poştale.  +  Articolul 8 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare, constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.200.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzii se fac de împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ai Ministerului Finanţelor. (4) Regimul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25-27. (5) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----