ORDONANTA nr. 24 din 21 august 1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor cînd, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte astfel.  +  Articolul 2Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţara în lei, iar în străinătate în valută.  +  Articolul 3Sînt scutite de taxe consulare: a) eliberarea ori prelungirea valabilităţii pasaportului diplomatic: b) cererile privind redobindirea cetateniei române de către persoanele cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum şi descendenţii acestora; c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei române; d) vizele acordate funcţionarilor străini la organizaţiile internaţionale la care România este parte; e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate.  +  Articolul 4Şefii instituţiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majoră, reduce sau scuti de plată taxelor consulare.  +  Articolul 5Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat; b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.  +  Articolul 6Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în raport cu evoluţia preţurilor pe întreaga economie.  +  Articolul 7Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Nastasep. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 TAXE CONSULARE pentru servicii prestate în ţara
           
    Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa  - lei -
    012
    A. Eliberări de paşapoarte
    1.Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau a altui document de trecere a frontierei4.500
    2.Eliberarea sau prelungirea unui paşaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu4.500
    3.Eliberarea unui paşaport în care sînt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană1.000
    4.Înscrierea ulterioară în paşaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană500
    B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară
    1.Vize de ieşire pentru cetăţeni străini veniţi temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România2.000
    2.Viza de ieşire definitivă acordată străinilor domiciliaţi în România3.000
    3.Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniţi din schimb valutar  
    C. Servicii privind cetăţenia, repatrierea şi stabilirea domiciliului în România
    1.Acordarea cetăţeniei române30.000
    2.Renunţarea la cetăţenia română5.000
    3.Clarificarea cetăţeniei române4.000
    4.Repatrierea6.000
    5.Redobîndirea cetăţeniei române prin efectul repatrierii7.000
    6.Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România20.000
    D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare şi extrajudiciare, identificări de persoane
    1.Legalizarea sigiliului şi semnăturilor de pe actele judiciare şi extra-judiciare eliberate de autorităţile române3.500
    2.Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România7.000
    3.Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine3.000
    4.Identificarea de persoane pe teritoriul României5.000
      E. Alte servicii şi prestaţii consulare3.000
      NOTĂ:  
      1.Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A. - E.500
      2.Pentru serviciile prestate, în regim de urgenţă, cetăţenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A.  
   +  Anexa 2 SERVICII prestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
         
    Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa  - dolari S.U.A. -
    012
    A. Eliberări de paşapoarte
    1.Cerere pentru eliberarea paşaportului, includerea unei persoane în paşaport ori prelungirea valabilităţii unui paşaport sau oricărui document de trecere a frontierei:  
      - individual7
      - de fiecare persoană, pentru a fi înscrisă în documentul titularului5
    2.Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau oricărui document de călătorie, inclusiv a carnetului de marinar:  
      - individual35
      - de fiecare persoană înscrisă în documentul titularului15
      B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a României  
    1.Vize oficiale şi de şedere temporară:  
      - o călătorie25
      - călătorii multiple60
    2.Vize turistice:  
      - turism neorganizat25
      - turism cu servicii plătite anticipat15
    3.Vize de tranzit:  
      - simplu tranzit15
      - dublu tranzit25
    NOTĂ: Pentru fiecare persoană inclusă în paşaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxă de 10 dolari S.U.A.
    C. Servicii notariale
    1.Redactarea şi autentificarea unui mandat, indiferent de natura acestuia:  
      - un exemplar35
      - pentru fiecare exemplar în plus7
    2.Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act20
    3.Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de autorităţile străine, care urmează să producă efecte juridice în România20
    4.Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar;  
      - pentru valori pînă la 50.000 dolari S.U.A.150
      - pentru valori între 50.001 - 100.000 dolari S.U.A.250
      - pentru valori între 100.001 - 500.000 dolari S.U.A.500
      - pentru valori între 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A.1.000
      - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A.2.500
    5.Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină25
    6.Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină40
    7.Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea20
    8.Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular15
    9.Eliberarea unui certificat de cutumă30
    10.Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă25
    11.Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor20
    12.Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini25
    13.Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa100
    D. Servicii diverse
    1.Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobîndirea cetăţeniei române75
    2.Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română350
    3.Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetăţeniei române25
    4.Înregistrarea cererii de repatriere75
    5.Înregistrarea cererii privind stabilirea în România a unui cetăţean străin150
    6.Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România25
    7.Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice25
    8.Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrisuri, obiecte sau valori, în funcţie de valoare sau volum20-70
    9.Alte servicii, care nu sînt incluse în anexele nr. 1 şi 220
    10.Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe în plus o taxă de6
  NOTĂ: a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate. b) Cheltuielile de deplasare ale funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), precum şi cele privind comunicările telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare. c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute. d) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate, cînd acţionează în nume propriu pentru dobindirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale. e) În străinătate, taxele consulare se pot percepe direct în dolari S.U.A. sau în moneda tarii de reşedinţa după caz, în raport cu cursul acesteia faţă de dolarul S.U.A.---------------------------