REGULAMENT din 17 septembrie 2019privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 4 octombrie 2019    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 192 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 4 octombrie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenței profesionale, a aptitudinilor și a bunei reputații, cu respectarea principiilor transparenței și egalității. (2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Pot fi numiți în magistratură, pe bază de concurs, foștii judecători și procurori care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocații, notarii, asistenții judiciari, consilierii juridici, executorii judecătorești cu studii superioare juridice, personalul de probațiune cu studii superioare juridice, ofițerii de poliție judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române și Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învățământul juridic superior acreditat, precum și magistrații-asistenți, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani la data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 3(1) Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă acestea.(2) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, taxa de înscriere, tematica și bibliografia de concurs, precum și cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii sau a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.(3) Numărul și lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției de resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Prin aceeași hotărâre se pot stabili și alte posturi vacante de la instanțe și parchete unde există dificultăți de ocupare, în privința cărora Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea, în ordinea, condițiile și limitele stabilite prin hotărâre.(4) Datele prevăzute la alin. (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.(5) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs și, după caz, al celor în privința cărora există posibilitatea suplimentării, precum și taxa de înscriere se aduc la cunoștință și printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.(6) Cererea-tip de înscriere se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază sau au reședința legal stabilită candidații.(8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;c) diploma de licență, în copie legalizată;d) chitanța de plată a taxei de înscriere;e) certificatul de cazier judiciar;f) certificatul de cazier fiscal;g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;h) curriculum vitae;i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat.(9) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanțier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanțele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul și al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obținute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.(10) Taxa de înscriere la concurs se restituie în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susținerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.(11) Președinții tribunalelor și, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaților la comisia de admitere a concursului în cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 4(1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa declarații pe propria răspundere în acest sens. Aceeași persoană poate face parte dintr-o singură comisie.(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 5(1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii, și coordonează organizarea și desfășurarea concursului.(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:a) președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau secretarul general adjunct;b) vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii și/sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;c) membri: directori, șefi de serviciu, judecători și procurori detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Național al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii;d) responsabili de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de admitere, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.  +  Articolul 6(1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuții:1. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, precum și a condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile de mai sus, afișează lista finală a candidaților;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;3. ia măsuri pentru securizarea subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Institutului Național al Magistraturii și în timpul transportului acestora;4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;5. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;6. preia de la comisia de elaborare subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;7. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;8. efectuează tragerea la sorți a variantei de subiecte pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, dintre cele 2 variante elaborate conform art. 10 pct. 2, în vederea multiplicării subiectelor pentru această probă. Tragerea la sorți se realizează de către președintele comisiei de admitere, în prezența a 5 membri ai comisiei, cu cel mult 12 ore înainte de ora de începere a probei în fiecare zi de concurs, încheind un proces-verbal în acest sens;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie responsabililor de sală subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afișarea listelor respective cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;12. afișează baremul de evaluare și notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise și asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la sediul Institutului Național al Magistraturii și răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;16. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;17. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afișarea și publicarea simultană pe paginile de internet de către Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii a rezultatelor concursului și asigură transmiterea rezultatelor către tribunale și parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului.(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.  +  Articolul 7(1) Președintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 6. (2) În acest scop, președintele comisiei de admitere a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinți și membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfășurări a concursului. (3) Președinții tribunalelor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea președintelui comisiei de admitere a concursului.  +  Articolul 8(1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă, proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și proba interviului și a baremelor de evaluare și notare se realizează de subcomisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de elaborare a subiectelor, iar soluționarea contestațiilor la barem, corectarea lucrărilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și soluționarea contestațiilor la rezultate se realizează de subcomisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor. Evaluarea și notarea lucrărilor la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice se realizează prin procesare electronică.(2) Comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și sunt conduse de câte un președinte. Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei.(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor vor fi numiți de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii și care au urmat cursurile Institutului Național al Magistraturii privind metodele și tehnicile de evaluare.(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (2) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(6) Declarațiile și contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(7) În comisiile prevăzute la alin. (2) vor fi numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei respective de concurs.  +  Articolul 9(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, comună pentru cele două probe scrise, și comisia de examinare din cadrul probei interviului. Pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice se constituie în mod distinct subcomisii de elaborare a subiectelor la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal. Subiectele de drept material sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaborează și subiectele de drept procesual în materia corespunzătoare.(2) Subcomisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice sunt alcătuite din câte 4 membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din aceste subcomisii fac parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs.(3) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de desfășurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.(4) Propunerile Institutului Național al Magistraturii vor fi transmise cu cel puțin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 10Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare și de notare, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;d) în cazul testului-grilă, să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;e) în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice:(i) să asigure pondere egală între disciplinele de concurs;(ii) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critică;(iii) să fie formulate astfel încât tratarea subiectelor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;(iv) să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât și timpul recomandat pentru rezolvare;(v) să pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat, în barem putând să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;(vi) baremul stabilit să puncteze coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografief) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probelor de concurs;g) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național;h) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;2. pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, elaborarea a câte 2 variante de subiecte pentru fiecare disciplină, din care se alege prin tragere la sorți varianta pentru această probă; 3. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate; 4. în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, predarea ghidurilor de corectare către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor.  +  Articolul 11Comisia de examinare din cadrul probei interviului are următoarele atribuții:a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului; b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinați candidații;c) intervievarea candidaților, în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 12(1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, fiind compusă din următoarele subcomisii, constituite în mod distinct la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal:a) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise și împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice;b) subcomisii de corectare a lucrărilor de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;c) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice. (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din această comisie fac parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs. Subcomisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt alcătuite din câte 4 membri. Numărul membrilor subcomisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se stabilește în funcție de numărul candidaților.(3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor se face conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) și (4). (4) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru probele scrise și a celor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au următoarele atribuții: a) soluționarea, cu consultarea subcomisiei de elaborare a subiectelor corespunzătoare, a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise, motivarea soluțiilor și adoptarea baremului definitiv;b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. (5) Subcomisiile de corectare evaluează lucrările de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și acordă note, pe baza baremului definitiv de evaluare și notare și a ghidului de corectare.(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice reevaluează lucrările ale căror note inițiale au fost contestate, acordând note, pe baza baremului definitiv și a ghidului de corectare.  +  Articolul 13(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și a condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de admitere a concursului.(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(4) Contestațiile se depun la tribunale și parchetele de pe lângă acestea și se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.(5) Contestațiile se soluționează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Lista finală a candidaților se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Capitolul III Desfășurarea concursului  +  Articolul 14(1) Examinarea candidaților se face în două etape.(2) Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la următoarele discipline:a) drept civil;b) drept procesual civil;c) drept penal;d) drept procesual penal;2. o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal. (3) La proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. (4) Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice și proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice. (5) La etapa a II-a participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de posturi scoase la concurs, în cazul unui număr impar de posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.(6) A doua etapă constă în susținerea unui interviu.  +  Articolul 15(1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate la art. 14 alin. (2) pct. 1. (2) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs. Numărul candidaților admiși se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.  +  Articolul 16(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs.(2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, conținând testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(6) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 17(1) Pe parcursul desfășurării probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sală și supraveghetorii nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea testului și nu pot aduce modificări acestuia și baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.(2) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) Fiecare candidat primește atâtea teze tipizate câte îi sunt necesare.(4) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(5) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(6) Președintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „Fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere și candidatului respectiv.(8) Sancțiunea prevăzută la alin. (7) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).(9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmește un proces-verbal.  +  Articolul 18(1) Baremul de evaluare și notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor se afișează la centrele de concurs după încheierea probei și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afișarea baremului la centrele de concurs, candidații pot face contestații la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii. Contestațiile la barem se soluționează de subcomisia corespunzătoare de soluționare a contestațiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților. (3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor în baremul inițial, cât și punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestații.(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispozițiile alin. (3), se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (5) În cazul în care concursul de admitere în magistratură se desfășoară în același timp cu concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și există întrebări identice, admiterea unei contestații la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii produce efecte și în privința concursului de admitere în magistratură, în condițiile alin. (2)-(4).(6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. (7) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. (8) Sancțiunile prevăzute la alin. (7) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.  +  Articolul 19Rezultatele probei prevăzute la art. 15 se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 20(1) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba prevăzută la art. 15. Contestația se depune, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestațiile se soluționează de către subcomisiile prevăzute la art. 12 alin. (4), în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).(4) Nota acordată de subcomisiile menționate la alin. (3) este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 21(1) Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal și se susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare: a) prima zi: drept civil și drept procesual civil; b) a doua zi: drept penal și drept procesual penal.(2) Candidații care doresc că corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive - corectări numeroase și greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere -, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spațiile nescrise, verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidații, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.(4) Dispozițiile art. 15 alin. (3), art. 16-17, art. 18 alin. (1), (5)-(8) și ale art. 19 se aplică în mod corespunzător.(5) Corectarea lucrărilor se face de către subcomisiile de corectare prevăzute la art. 12 alin. (5). Fiecare lucrare se corectează separat de către 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat, de către fiecare corector, semnat de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat de către președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai subcomisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai comisiei și se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(6) Colțul lucrării nu se desigilează pe durata corectării. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de admitere. După ce toate lucrările scrise au fost corectate și notate, iar notele înscrise pe lucrări, acestea se deschid, iar notele se înregistrează în borderourile de concurs.(7) Nota probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la fiecare lucrare.(8) Candidații pot contesta punctajul obținut la această probă, dispozițiile art. 20 alin. (1), (2) și (4) aplicându-se în mod corespunzător.(9) Contestațiile la notele obținute la această probă se soluționează de către subcomisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor prevăzută la art. 12 alin. (6). Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare și de subcomisia de contestații este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestații, și un arbitru desemnat de președintele comisiei de contestații, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai acestei subcomisii. Nota finală se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și cel puțin media 6, calculată potrivit alin. (7).  +  Articolul 22(1) Candidații susțin un interviu în fața comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror și un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabilește în funcție de numărul candidaților declarați admiși după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situația în care activează mai multe comisii, componența nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorți, în ziua desfășurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispozițiile art. 8 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.(2) Interviul constă în:a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.(3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. Evaluarea are în vedere, pe baza răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei, și modul în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea, precum și alte aspecte ridicate în cadrul discuțiilor. (4) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului, elaborată de Institutul Național al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum și orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă.(6) Se consideră fraudă și depășirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (2) lit. a).(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri, faptele și măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere a concursului și candidatului respectiv.(8) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.(9) Nota obținută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.(10) În funcție de punctajul obținut de candidat la interviu, se acordă unul dintre calificativele „Admis“ sau „Respins“. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut nota minimă 7.(11) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaților se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 23(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmește lista alfabetică a candidaților, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidați, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) Accesul candidaților în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.(3) Înregistrarea interviului este obligatorie, cel puțin prin mijloace tehnice audio.(4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 24După primele două etape ale concursului sunt declarați admiși candidații care au obținut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 14 alin. (4), în limita numărului de posturi scoase la concurs.  +  Articolul 25(1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmite în vederea afișării la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea.(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs:a) în situația în care mai mulți candidați au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului;b) în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a II-a.(3) În ipoteza prevăzută la alin. (2) lit. a), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului. În acest sens se vor avea în vedere, în ordine, posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a. Suplimentarea poate fi dispusă și în cazul în care o astfel de listă nu a fost stabilită, dacă există posturi vacante de judecători și procurori.(4) În situația în care sunt incidente ambele ipoteze prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a.(5) Dacă nu există posturi vacante sau dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numărului de posturi scoase la concurs, departajarea candidaților care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, prevăzută de art. 14 alin. (2) pct. 2. Când notele obținute de candidați la această probă de concurs sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate. În circumscripțiile instanțelor și parchetelor unde o minoritate națională are o pondere de cel puțin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidații cunoscători ai limbii acelei minorități.(6) Candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, stabilite conform art. 14 alin. (4), formulează, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, opțiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs sau, după caz, suplimentate în condițiile alin. (2)-(4). Candidații pot formula o singură opțiune, care nu poate fi modificată decât în situațiile expres prevăzute de prezentul regulament. La note egale, departajarea candidaților se face conform alin. (5).  +  Articolul 26(1) După afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși după cele două etape ale concursului vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel, precum și din tabelul psihologilor acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul „Admis“ sau „Respins“.(3) În funcție de numărul candidaților, aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața câte unui psiholog.(4) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice, elaborată de Direcția resurse umane și organizare, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(6) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (5).  +  Articolul 27(1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază, în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:a) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;b) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;c) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;d) declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;e) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază candidații centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații și le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului.(4) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții.(5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (4) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de numire în funcția de judecător sau procuror, care se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:a) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1968;b) faptele pentru care, deși s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaților în temeiul art. 10 lit. b^1) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;c) faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaților în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările ulterioare;d) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;e) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;f) faptele pentru care candidații au fost eliminați din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(8) La verificarea condiției bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată sau tipul soluției dispuse față de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluției de condamnare, de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluții prevăzute la alin. (7).  +  Articolul 28(1) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) și la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidații declarați admiși după cele două etape ale concursului.(2) Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical ori psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.  +  Articolul 29(1) Dacă unul dintre candidați a fost respins în condițiile art. 28 sau a renunțat la opțiunea formulată conform art. 25 alin. (6), procedura prevăzută la art. 25 alin. (6) se reia pentru candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (4) și art. 21 alin. (10) și care au obținut calificativul admis la interviu, care ocupă pozițiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului. În termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații își pot menține opțiunea inițială sau pot formula o nouă opțiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.(2) Pentru posturile ce au devenit vacante după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (1) pot opta, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (4) și art. 21 alin. (10) și care au obținut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obținute la concurs, stabilite conform art. 14 alin. (4). La note egale, departajarea candidaților se face conform art. 25 alin. (5).(3) Dispozițiile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Validarea concursului  +  Articolul 30După pronunțarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile art. 28 și, dacă este cazul, ale art. 29 alin. (3), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță cu privire la validarea concursului.  +  Articolul 31În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, secțiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al Magistraturii propun Președintelui României numirea în funcția de judecător sau, după caz, de procuror a candidaților admiși pe posturile pentru care au optat.  +  Articolul 32(1) După numirea în funcția de judecător sau de procuror, candidații declarați admiși sunt obligați să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu și elemente privind dreptul Uniunii Europene.(2) Evaluările obținute la finalul cursului de formare profesională de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesională a judecătorilor și procurorilor recrutați prin concurs de admitere în magistratură.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 33Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34(1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afișat la sediile instanțelor sau ale parchetelor, anunțul se va afișa de îndată la ușa de intrare a instanței sau a parchetului, iar procesul-verbal de afișare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.(2) Președinții tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afișate, indicând perioada pentru care vor fi afișate. În momentul afișării, precum și al retragerii documentului grefierul va nota ora și data afișării sau retragerii pe document, însoțite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras președintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 35(1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși, inclusiv analiza prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora, după numirea în funcție, în condițiile legii.(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat. (3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcției resurse umane și organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija președinților tribunalelor și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, și se arhivează la mapele de concurs.----