NORMĂ nr. 22 din 19 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 3 octombrie 2019  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) și ale art. 90 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 18 septembrie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat și depozitarilor fondurilor de pensii facultative.2. La articolul 2 alineatul (2), litera j) se abrogă.3. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) proceduri prin care să descrie modul în care administratorul exercită drepturile de acționar în interesul exclusiv al participanților și al beneficiarilor și integrează exercitarea acestora în strategia de investiții a fondului de pensii private și care să conțină cel puțin modul în care administratorul:(i) monitorizează evenimentele corporative;(ii) previne și gestionează conflictele de interese ce reies din exercitarea drepturilor de vot;(iii) evaluează propunerile referitoare la guvernanța corporativă, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea în funcțiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere;(iv) evaluează propunerile referitoare la structura capitalului, impactul social și asupra mediului.4. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Activele fondului de pensii private sunt investite în instrumentele financiare prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 și de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument5. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:k) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect, înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, sau în fonduri de investiții specializate în infrastructură;l) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de fonduri de investiții sau societăți care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile;m) 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investițiilor private de capital sub forma acțiunilor și obligațiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma participațiilor la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European.6. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 7. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Expunerea față de un emitent în cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentată de valoarea de piață a acestora.8. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Expunerea față de emitentul banca depozitar va fi calculată scăzând valoarea sumelor aflate în curs de decontare aferente tranzacțiilor de cumpărare.9. La articolul 13 alineatul (5), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 15% din numărul total de acțiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să intre atât acțiunile ordinare, cât și acțiunile preferențiale;b) 15% din acțiunile preferențiale ale unui emitent;10. La articolul 13 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) 15% din acțiunile unei investiții private de capital, prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. m).11. La articolul 15, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Administratorul poate tranzacționa pe alte piețe în afara celor prevăzute la art. 11, numai în următoarele cazuri:12. La articolul 15, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) tranzacționarea implică investiții private de capital, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m);13. La articolul 15, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) tranzacționarea implică acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k).14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Depășirea limitelor de activ, emitent sau grad de risc ca urmare a încasării de dividende, cupoane și principal sau a sumelor aferente altor evenimente corporative de care administratorul are cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință înaintea apariției evenimentului respectiv nu reprezintă abatere pasivă.15. La articolul 20^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Contractul-cadru ISDA se transmite Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia și ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării acestuia.16. La articolul 20^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Decizia de tranzacționare menționată la alin. (2) se transmite Autorității de Supraveghere Financiară în aceeași zi cu încheierea tranzacției.17. Articolul 25^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25^1Este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii private în instrumente financiare securitizate emise în baza Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, în baza legislației echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau din state terțe.18. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Activele fondului se evaluează la prețul de închidere al secțiunii principale a pieței reglementate pe care sunt tranzacționate din ziua pentru care se efectuează calculul.(2) Atunci când sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate, valoarea la care se iau în calcul trebuie să fie reprezentată de prețul pieței celei mai relevante din punctul de vedere al lichidității, determinată conform art. 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014.(3) Atunci când sunt admise la tranzacționare simultan în mai multe monede pe piața cea mai relevantă, determinată conform alin. (2), valoarea la care se iau în calcul trebuie să fie reprezentată de prețul activului tranzacționat în moneda cea mai relevantă din punctul de vedere al lichidității.(4) Piața cea mai relevantă din punctul de vedere al monedei celei mai relevante, determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), se stabilește anual, folosind datele aferente perioadei de tranzacționare 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, iar data la care se schimbă prețul folosit în evaluare este 1 februarie a anului curent.(5) Activele se evaluează conform următoarei formule:VA = N x P,unde:VA = valoarea actuală;N = numărul de unități de valori mobiliare în portofoliu;P = prețul de închidere.(6) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații pentru activele prevăzute la alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent preț utilizat în evaluarea activului respectiv.19. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Prevederile art. 26 nu se aplică activelor de tip investiții private de capital, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare nelistate pe o piață reglementată, acțiunilor și obligațiunilor emise de societățile de proiect, înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, fondurilor de investiții specializate în infrastructură și nici activelor prevăzute la art. 20.20. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) și lit. e)-h) și obligațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) și l) se evaluează la prețul net, la care se adaugă valoarea dobânzii acumulate până la data pentru care se face evaluarea.(2) În cazul dobânzii acumulate se va utiliza convenția de prima zi exclusă, cu excepția cazurilor când prospectul emisiunii respective precizează altfel.21. Articolul 29 se abrogă.22. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) și lit. e)-h) și obligațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) și l) care nu au avut tranzacții sau cotații bid, conform art. 31 alin. (2), pe o perioadă de 180 de zile calendaristice sunt evaluate utilizând ca preț net cea mai mică valoare dintre prețul net de achiziție și ultimul preț net utilizat în evaluarea activului respectiv, la care se adaugă dobânda acumulată până la momentul evaluării.23. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Prin excepție de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) și lit. e)-h) și obligațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) și l) sunt evaluate după cum urmează:a) folosind ca preț net cotația bid afișată de furnizorii de cotații Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A. pentru ziua respectivă;b) în lipsa cotației prevăzute la lit. a), folosind ca preț net prețul de închidere conform art. 26;c) în cazul în care prețul de închidere de pe piața reglementată este exprimat în valoare brută, prețul net va fi determinat scăzând din prețul brut valoarea dobânzii acumulate până la ziua respectivă.(2) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații pentru instrumentele financiare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 26 și alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând ca preț net cel mai recent preț de închidere sau cea mai recentă cotație folosită la calculul activului.24. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Pentru obligațiunile emise de societățile de proiect care nu sunt admise la tranzacționare și care nu se tranzacționează pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, evaluarea se face prin adăugarea la prețul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și prețul net de achiziție.(2) În cazul în care emitentul nu efectuează plata unui cupon/principal, conform prospectului de emisiune, administratorul va evidenția suma neîncasată la valoarea zero.(3) Valoarea instrumentelor cu venit fix prevăzute la alin. (1) se calculează conform formulei:Valoarea actuală = preț net de achiziție + valoare cupon x (nr. de zile scurse de la ultima plată a cuponului/nr. de zile între cupoane) + (valoarea nominală – preț net de achiziție) x (nr. de zile de la decontare la data curentă/nr. de zile rămase de la decontare până la maturitatea instrumentului).25. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Drepturile de preferință tranzacționabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi și se evaluează anterior admiterii la tranzacționare la valoarea teoretică, conform formulei:Valoare teoretică = (max P – Ps,0) x nr. acțiuni noi/(nr. acțiuni vechi + nr. acțiuni noi),unde:P = prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;Ps = prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință.26. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Drepturile de preferință netranzacționabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi și se evaluează la valoarea zero.(5) Drepturile de alocare netranzacționabile se recunosc conform documentelor justificative și se evaluează la valoarea zero.27. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, inclusiv ETF, AOPC sau ETC pentru care nu există un preț de închidere conform art. 26 timp de 30 de zile, sunt evaluate la minimul dintre ultimul preț de închidere disponibil și ultima valoare unitară a activului net publicată și certificată de depozitar.28. La articolul 41, alineatul (3) abrogă.29. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Pentru evaluarea investițiilor private de capital sub forma acțiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma participațiilor la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European și pentru evaluarea acțiunilor emise de societățile de proiect se utilizează valoarea contabilă.(2) Valoarea contabilă este determinată prin raportarea poziției «Capitaluri proprii» din cele mai recente situații financiare anuale auditate, depuse la organele competente, la numărul de acțiuni emise/participații existente.(3) Valoarea contabilă se calculează în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere la organele competente a situațiilor financiare anuale auditate.(4) În cazul în care administratorii nu obțin situațiile financiare anuale respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a acestora la organele competente, investițiile private de capital se includ în activul fondului de pensii private la valoarea zero.(5) Valoarea contabilă determinată din cele mai recente situații financiare anuale auditate, depuse la organele competente, este valabilă până la maximum 60 de zile după data-limită de depunere a următoarelor situații financiare anuale auditate la organele competente.(6) Administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară situațiile financiare anuale utilizate în determinarea valorii contabile cel târziu în ziua lucrătoare următoare utilizării în evaluare a valorii contabile respective.(7) În aplicarea prevederilor alin. (1), administratorul se asigură că auditorul este firmă de audit, în sensul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, are o experiență profesională de cel puțin 36 de luni și nu se află într-o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare. În lipsa îndeplinirii acestor condiții de către auditor, investițiile prevăzute la alin. (1) se includ în activul fondului de pensii la valoarea zero.(8) Administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară rezultatele verificării efectuate în aplicarea prevederilor alin. (7) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării verificării.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data depunerii celor mai recente situații financiare anuale auditate la organele competente, pentru evaluarea investițiilor prevăzute la alin. (1) se utilizează prețul de achiziție.30. Articolul 47 se abrogă.31. La articolul 51 alineatul (1) litera b), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. obligațiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l) care au calificativul investment grade;32. La articolul 51 alineatul (1) litera d), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. acțiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l);33. La articolul 51 alineatul (1) litera d), după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:9. obligațiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l) care nu au calificativul investment grade;34. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ponderile prevăzute la alin. (1) se aplică inclusiv instrumentelor financiare nou-emise în cadrul ofertelor primare pentru perioada cuprinsă între data alocării și data admiterii la tranzacționare.35. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Convertirea contribuțiilor în unități de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată și certificată de către depozitar valabilă pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se efectuează convertirea.36. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul de unități de fond este diferența dintre numărul total de unități de fond emise și numărul total de unități de fond anulate.37. La articolul 65 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:p) nerespectarea cerințelor privind calculul corect al valorii unitare a activului net prevăzute la art. 56 și a cerințelor privind corecția erorilor prevăzute la art. 57 alin. (1) și neîndeplinirea obligației de transmitere a notei explicative conform cerințelor art. 57 alin. (2);38. Anexele A și B se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 februarie 2020.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  București, 19 septembrie 2019.Nr. 22.  +  Anexa nr. 1(Anexa A la normă)
  Nr. crt.ActivInvestment gradeNon-investment grade
  1Conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European75%25%
  2Depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European75%25%
  3Certificate de trezorerie din România, tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European100%100%
  4Certificate de trezorerie tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European100%25%
  5Titluri de stat din România tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European100%100%
  6Titluri de stat din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, tranzacționate pe o piață reglementată sau pe piața bancară secundară din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European100%25%
  7Obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din România și din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparținând Spațiului Economic European75%25%
  8Obligațiuni corporatiste, cu excepția obligațiunilor care presupun sau încorporează un instrument derivat, admise la tranzacționare și care se tranzacționează pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European75%25%
  9Titluri de stat emise de state terțe și tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European100%25%
  10Obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autorități ale administrației publice locale din state terțe, tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European75%25%
  11Obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menționate la art. 12 alin. (1) lit. g) din normă, tranzacționate pe o piață reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European100%25%
  12Obligațiuni emise de societăți care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate 75%25%
  13Obligațiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, tranzacționate pe o piață reglementată100%25%
  14Active având garanția integrală și explicită a statului român100%100%
  15Active având garanția integrală și explicită a statului100%25%
   +  Anexa nr. 2(Anexa B la normă)
  Nr. crt.ActivPondere aplicabilă
  1Acorduri reverse repo75%
  2Acțiuni și drepturi tranzacționate pe piețe reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European25%
  3Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, definite conform Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri monetare75%
  4Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, definite conform Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri de obligațiuni50%
  5Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, cu excepția fondurilor monetare și de obligațiuni25%
  6Titluri de participare emise de fonduri de investiții care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile25%
  7Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile - exchange traded fund, ETC, și titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv25%
  8Alte active0%
  ----