HOTĂRÂRE nr. 712 din 19 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 octombrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:e) punerea în practică a interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice care furnizează servicii digitale în administrația publică;f) implementarea de servicii digitale care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;g) implementarea tehnologiilor specifice și a modelelor de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor digitale pe baza platformelor de tip cloud;h) implementarea și exploatarea mecanismelor de acces la serviciile digitale în regim de mobilitate și de independență față de tehnologia de acces, pentru maximizarea adresabilității acestora.2. La articolul 5, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Oferă sprijin Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în elaborarea și implementarea strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației și colaborează, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu toate structurile parlamentare și guvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate, în vederea atingerii obiectivelor strategiilor naționale în domeniul tehnologiei informației.3. La articolul 5, după punctul 25 se introduc cinci noi puncte, punctele 25^1-25^5, cu următorul cuprins:25^1. Stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.25^2. Stabilește relații cu mediul de afaceri în vederea consultărilor pe domenii de interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.25^3. Stabilește relații cu entități din străinătate care au competențe și atribuții în domeniul implementării și exploatării serviciilor digitale în administrația publică, cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.25^4. Participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în organisme internaționale de cooperare în domeniul său de competență.25^5. Exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.4. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Conducerea AADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(2) În activitatea de conducere, președintele este ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale.…………………………………………………………………….(4) Președintele este salarizat la nivelul secretarului de stat. Vicepreședinții sunt salarizați la nivelul subsecretarului de stat, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate anual pentru AADR.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 septembrie 2019.Nr. 712.----