HOTĂRÂRE nr. 706 din 17 septembrie 2019privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 octombrie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și al art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, cu sediul în localitatea Ștefănești, șos. București-Pitești nr. 37, județul Argeș, ca institut național de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumit în continuare Institutul Național.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Institutul Național potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 20 din prezenta hotărâre. (2) Institutul Național administrează suprafața de teren de 633,99 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 117074, din care suprafața de 423,39 ha reprezintă suprafața indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Național, sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești se preia de către Institutul Național prin protocol de predare-primire, care va cuprinde și sumele aflate în soldurile conturilor de disponibilități ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești deschise la Trezoreria Statului sau la instituții de credit, care vor fi destinate plății furnizorilor și drepturilor salariale restante.  +  Articolul 4Institutul Național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 5(1) Institutul Național are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul horticulturii și desfășoară și următoarele activități, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007: a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; clasa 0123 Cultivarea fructelor citrice; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume; c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;d) diviziunea 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații; grupa 256 Tratarea și acoperirea metalelor, operațiuni de mecanică generală pe baza de plată sau contract; clasa 2562 Operațiuni de mecanică generală; grupa 257 Producția de unelte și articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;e) diviziunea 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere;f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deșeurilor; clasa 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea și eliminarea deșeurilor; clasa 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; g) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor; clasa 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; clasa 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 469 Comerț cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;h) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; grupa 479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;i) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activități anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;j) diviziunea 55 - Hoteluri și alte facilități de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;k) diviziunea 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație; grupa 562 Activități de alimentație, catering pentru evenimente și alte servicii de alimentație; clasa 5629 Alte servicii de alimentație „n.c.a.“;l) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 Activități de editare a cărților; clasa 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; clasa 5819 Alte activități de editare;m) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 639 Alte activități de servicii informaționale; clasa 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;n) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;o) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management; p) diviziunea 71 - Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică; grupa 712 Activități de testări și analiză tehnică; clasa 7120 Activități de testări și analiză tehnică;q) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;r) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 741 Activități de design specializat; clasa 7410 Activități de design specializat; grupa 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“;s) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;ș) diviziunea 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; grupa 813 Activități de întreținere peisagistică; clasa 8130 Activități de întreținere peisagistică;t) diviziunea 82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;ț) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 853 Învățământ secundar; clasa 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învățământ superior; clasa 8541 Învățământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ „n.c.a.“; grupa 856 Activități de servicii suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;u) diviziunea 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale, clasa 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații „n.c.a“.(2) Institutul Național desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Institutul Național se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Finanțarea activității Institutului Național se realizează potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) și ale art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. (2) Institutul Național poate contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare, avizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 67 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Institutul Național poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Institutul Național organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Institutului Național, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești se preia de către Institutul Național, fără concurs. (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Institutului Național se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Institutul Național poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Național este 112.  +  Articolul 12(1) Veniturile și cheltuielile Institutului Național se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor. (2) Institutul Național întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 13Institutul Național efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Structura organizatorică a Institutului Național se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul general al Institutului Național îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Conducerea Institutului Național este asigurată de consiliul de administrație, comitetul de direcție și de directorul general, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003, cu modificările și completările ulterioare. (2) Drepturile și obligațiile directorului general se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. Persoana care ocupă funcția de director general al Institutului Național are funcția de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Național, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 16Activitatea științifică a Institutului Național este coordonată de un consiliu științific, conform regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat de consiliul de administrație, potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Institutul Național poate avea în structură subunități fără personalitate juridică, secții, laboratoare, servicii, birouri, compartimente și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate, potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Statutul Institutului Național se reînnoiește prin reacreditare, o dată la 5 ani, potrivit prevederilor art. 33 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Institutul Național are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator, o autoutilitară și un autoturism de teren.  +  Articolul 20Institutul Național are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea lui, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Institutul Național să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele nr. 1.2 și 7.1 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 21(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare și a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. MFP 117074 și 154465, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre; c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcțiilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. MFP 117074, a suprafeței de teren de 306,21 ha, în baza prevederilor anexelor nr. 7.1, 8.1, 9.5 și 9.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre.  +  Articolul 22(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.222 din 20 decembrie 2004, se abrogă, cu excepția art. 1 alin. (1) și a anexelor nr. 3-5. (2) La anexa nr. 4b la Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 38 se abrogă.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 17 septembrie 2019.Nr. 706.  +  Anexa nr. 1
  BUNURILE IMOBILE
  de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești -
  C.U.I. 2522213, pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. MFPCod de clasificareDenumireDescrierea tehnică (pe scurt)Valoarea de inventar (lei)
  1162958.29.08ClădireAcoperiș cu țiglă46
  1163198.28.10Magazie din zid acoperită cu tablă3 încăperi, S = 108 mp2.165
  1163238.28.10Șopron din cărămidă592 mp171
  1163428.28.12Dormitor clădire3 încăperi2.210
  1163508.28.10Clădire din zid acoperită cu tablă4 camere498
  1163608.28.13Baracă poartă din cărămidă, planșeu din beton1 încăpere3.685
  1163618.28.10Remiză șopron8 încăperi345
  1163738.27.07Grajd din zid pentru cai8 încăperi1.885
  1163748.28.10Șopron pentru uscat semințe8 încăperi196
  1163818.28.10Șopron pentru separat semințe8 încăperi81
  1163878.28.10Răsadniță înmulțitor8 încăperi7.158
  1164068.28.10Magazie Ulieru4 încăperi, S = 108 mp1.080
  1164178.28.13Clădire din zid acoperită cu tablăS = 432 mp1.995
  1164308.28.10Șopron din zid de cărămidă, acoperit cu tablăS = 684 mp11.767
  1164318.27.07Grajd pentru animale de muncă30 capete, S = 110 mp1.345
  1164678.28.12Dormitor din zid de cărămidă4 camere11.597
  1164728.28.10Remiză atelajeS = 56 mp355
  1164798.28.12Clădire de locuit (punct Șteflea și Izvor)5 camere, S = 118 mp2.596
  1164988.28.13Clădire din zid acoperită cu țiglă17 camere, S = 240 mp172
  1165148.27.07Grajd cu fânarS = 126 mp682
  1165558.28.10Magazie din cărămidă cu plăci din azbociment2 încăperi, S = 125 mp665
  116 58.28.13Barăci din cărămidă cu planșeu din beton-415
  1165888.28.13Clădire din zid și tablă striată, acoperită cu tablăPereți zid + tablă acoperite cu tablă463
  1165898.28.12Bloc pentru nefamiliști100 camere (P + 2)2.155.744
  1165918.28.10Umbrar material săditorClădire din zid cu planșeu din beton45
  1165948.28.10Clădire din zid (punct Zorliu)8 încăperi18.649
  1165968.28.10Umbrar material săditorClădire din zid cu planșeu din beton45
  1165988.28.13Magazie din cărămidăClădire din cărămidă 1959288
  1166008.28.13Atelier mecanicDin cărămidă1.534
  1166018.28.10Umbrar material săditorClădire din zid cu planșeu din beton45
  1166038.28.12Cantină din cărămidă2 corpuri85.691
  1166048.28.12Grup social din cărămidăS = 860 mp65.789
  1166058.28.13Clădire din cărămidăPereți din zid, tablă345
  1166078.28.13Magazie de materialeDin cărămidă25.871
  1166108.27.07Grajd pentru animaleCapacitate 35 de animale186
  1166168.27.07Grajd pentru animaleCapacitate 35 de animale324
  1166178.28.10Șopron pentru furajeDepozitat pentru furaje748
  1166188.28.13Clădire sediu legumiculturăDin cărămidă11.582
  1166218.28.12Clădire din zid (dormitor Stoian)2 apartamente8.550
  1166278.28.13Depozit de materialeSchelet metalic, S = 440 mp, 3 camere374
  1166318.28.10Șopron pentru îngrășăminteS = 672 mp5.260
  1166368.28.13Magazie din cărămidă acoperită cu țiglă2 încăperi318
  1166398.28.13Clădire din cărămidă74 mp, 4 camere446
  1166468.28.13Clădire din zid acoperită cu țiglă, magazie 64 mp2 camere384
  1166758.28.13Clădire din zid acoperită cu țiglă, tip baracă, S = 286 mp2 camere902
  1166838.28.13Magazie din cărămidăS = 50 mp312
  1166898.28.13Depozit pentru carburanți garăS = 1.568 mp1.529
  1166958.28.13Clădire din zid (punct Tănase)2 apartamente8.550
  1167038.28.13Clădire din zidAcoperiș țiglă155
  1167048.28.13Clădire din zidAcoperită cu țiglă1.716
  1167088.28.10Șopron pentru depozitare materiale garăAcoperit cu țiglă155
  1167168.28.10Clădire FitotronClădire din zid cu planșeu din beton1.725.741
  1167598.28.10Izolator material săditorClădire din zid cu planșeu din beton4.278
  1167668.28.10Izolator material săditorClădire din zid cu planșeu din beton4.278
  1167678.28.10Seră legumicolăClădire din zid cu planșeu din beton130.449
  1167818.28.10Atelier forjă și sudură3 camere, 282 mp24.586
  1167928.28.10Hală de îmbuteliere manuală (între linia de îmbuteliere și subproduse) - (vinars)S = 878 mp68.482
  1167978.28.03Laborator stație de vinificațieP, S = 1.600 mp129.370
  1168668.28.12Locuință comună dormitorParter + etaj185.435
  1168768.28.10Magazie corp A depozitare și stabilizare vin (produse finite)-47.728
  1168858.28.10Clădire seră forțat viță-de-vieCărămidă, S = 797714
  1168908.28.10Clădire seră forțat viță-de-vieCărămidă, S = 797 mp840
  1169038.28.10Clădiri și hale stație de vinificațieS = 1978 mp2.545.016
  1169048.28.10Clădire atelier mecanic, montaj general3 camere, S = 271 mp112.224
  1169128.28.10Magazie corp B depozitare și stabilizare vin (produse finite)-47.809
  1169218.28.13Atelier construcție mecanicecamere, S = 304 mp30.569
  1169358.28.13Magazie depozitare piese și materialeCărămidă, acoperiș tablă, 3 camere, S = 432 mp33.518
  1169368.28.10Depozit pentru vinuriCărămidă, 1 cameră, S = 208 mp14.494
  1169448.29.08Sediul nou al unitățiiBeton, cărămidă, 30 camere, 660 mp542.510
  1169508.28.10Șopron pentru sortarea strugurilorS = 319 mp1.564
  1169558.28.13Baracă metalică, parter din cărămidăS = 529 mp142.710
  1169648.28.10Clădire seră forțat viță-de-vieCărămidă, S = 7973.115
  1170028.27.07Grajd din zid de cărămidă-444
  1170068.28.13Magazie din zid de cărămidăS = 70 mp255
  1170188.28.13Clădire din zid de cărămidă, acoperiș cu tablă5 încăperi, 65 mp31.328
  1170268.28.13Clădire din cărămidă, acoperiș cu țiglă la etaj (punct Bestele)S = 150 mp882
  1170298.28.13Clădire din cărămidă cu camere separate (punct Moisescu)S = 236 mp1.889
  1170388.28.10Castel apă din betonCapacitate 100 mc64
  1170428.28.10Hală altoit viță-de-vie acoperită cu țiglă, instalație apă și electrică-406
  1170488.28.13Clădire2 încăperi418
  1170528.28.13Magazie din zid-389
  1170578.28.13Clădire magazie-1.644
  1170638.28.13Baracă metalică, parter, cărămidă + etajS = 250 mp; 10 camere167.585
  1170688.28.13Baracă metalică cu parter din înlocuitorS = 28655.250
  1170738.28.13Clădire acoperită cu eternită6 încăperi, sediu stație-pilot, S = 462 mp10.164
  TOTAL8.513.257
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 117074 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireOrdonatorul principal Ordonator secundarAdministrator (ordonator terțiar)Descriere tehnică (pe scurt)
  1234567
  1170748.05.03TerenMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAcademia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești633,99 ha
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil MFP 154465 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare și descrierea tehnică
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire Ordonatorul principal Ordonatorul secundarOrdonator terțiarDescriere tehnică (pe scurt)
  1233456
  1544658.05.01Total suprafațăMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Domeniilor Statului - CUI 12708834416,18 ha (s-a diminuat conform HG nr. 2.113/2004 cu 1.463,7 ha)
   +  Anexa nr. 4
  BUNURILE IMOBILE
  de natura construcțiilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - C.U.I. 2522213, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii (dării în folosință)Valoarea de inventar (lei)Baza legală
  Descriere tehnică (pe scurt)Adresa
  01234567
  1164888.28.10Magazie Ulieru2 încăperi, S = 34 mpȚara: România; județul Argeș; orașul Ștefănești, Ferma Izvorani19594Decizia nr. 20 din 3.05.2010 emisă de I.N.C.D.B.H. Ștefănești, Decizia civilă nr. 12 din 20.01.2010 emisă de Tribunalul Argeș, date în temeiul Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare
  1167748.28.12Clădire de locuitClădire din cărămidă acoperită cu tablăȚara: România; județul Argeș; orașul Ștefănești195913Decizia nr. 88 din 1.11.2011 emisă de I.N.C.D.B.H. Ștefănești, sentințele civile nr. 100 din 16.03.2011 și nr. 239 din 29.06.2011 emise de Tribunalul Argeș, date în temeiul Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare
  1169988.28.10Clădire din cărămidă (Punct Antoniu)5 camere, S = 124 mp, acoperiș cu tablăȚara: România; județul Argeș; orașul Ștefănești, Ferma Văleni195922Decizia nr. 77 din 26.10.2011 emisă de I.N.C.D.B.H. Ștefănești, completare la Decizia nr. 77 din 26.10.2011 emisă de I.N.C.D.B.H. Ștefănești, Sentința civilă nr. 222 din 30.06.2015 emisă de Tribunalul Argeș, date în temeiul Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare
  1170118.28.12Cantină (punct Antoniu)S = 140 mpȚara: România; județul Argeș;orașul Ștefănești, Ferma Văleni196832
  1170338.28.13Clădire din zid acoperită cu țiglă (Punct Antoniu)S = 240 mpȚara: România; județul Argeș; orașul Ștefănești, Ferma Văleni19592
   +  Anexa nr. 5REGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-----