ORDIN nr. 2.894 din 3 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 27 septembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16), art. 79 alin. (4), art. 80 și art. 153 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale comunicat prin Adresa nr. 2.249 din 30 mai 2019,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Protecția datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicit și legitim, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederile legale în vigoare.(3) În vederea asigurării unui cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor, Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.(4) Pentru asigurarea publică a persoanelor vizate cu privire la faptul că activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în mod legal, echitabil și transparent, cu respectarea principiilor privind legalitatea, echitatea și transparența, operatorul furnizează persoanei vizate toate informațiile cu privire la:a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, după caz;c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;d) categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;e) drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor sale;f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.(5) Drepturile persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sunt următoarele:a) dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;b) dreptul de acces la date - dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege;c) dreptul de rectificare a datelor - dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;d) dreptul la ștergere a datelor - dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege;e) dreptul la restricționare a prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege;f) dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator;g) dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;h) dreptul de a-și retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;i) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței judecătorești pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 pe care aceasta le apreciază ca fiind încălcate;j) dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.(6) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 și în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislația fiscală.(7) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile legale și altor autorități/instituții publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, și sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor.(8) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală în „Spațiul privat virtual“ în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță cu persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică potrivit art. 47, 79 și 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.2. În anexă, la articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.3. În anexă, la articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Ca urmare a verificărilor, printr-un mesaj transmis la adresa de poștă electronică, se face confirmarea înregistrării certificatului calificat și a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunică respingerea cererii, precum și motivul respingerii cererii. Motivul respingerii este comunicat de fiecare dată când cererea este respinsă.4. În anexă, la articolul 17, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) În cazul aprobării la ghișeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.5. În anexă, la articolul 17, alineatul (10) se abrogă. 6. În anexă, la articolul 20, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic și să folosească o singură adresă de poștă electronică.7. În anexă, la articolul 20 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice. În cazul persoanelor fizice care au cetățenia română și domiciliază, au reședința sau lucrează în străinătate, în scopul identificării fizice, se pot prezenta și la oficiile consulare sau ambasadele României în circumscripția cărora domiciliază, au reședința sau lucrează, după caz.8. În anexă, la articolul 24 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;9. În anexă, la articolul 24, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum și termenul de păstrare a acestora sunt prevăzute după cum urmează:10. În anexă, la articolul 24 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) în anexa nr. 3 la prezenta procedură - «Situația fiscală la data de .....» .11. În anexă, la articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) La expirarea termenului de păstrare, documentele se retrag din SPV și se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare.12. În anexă, după articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1Condiții de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică(1) Depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicația informatică existentă în SPV. Odată cu completarea datelor se transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.(2) Pe baza datelor completate și a fișierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declarația de înregistrare fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu certificatul calificat sau cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanțelor Publice; după caz, se pune la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin intermediul SPV și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.(3) Orice modificare a declarațiilor de înregistrare fiscală depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declarații de mențiuni potrivit art. 88 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) și (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător. (4) Informațiile referitoare la înregistrarea fiscală se comunică persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică prin SPV.(5) Certificatul de înregistrare fiscală emis se păstrează de către organul fiscal competent până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.13. În anexă, articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25 Condiții de depunere a declarațiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu NPOTP(1) Depunerea declarațiilor fiscale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta/formularul electronic disponibil în SPV. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.(2) Pe baza datelor completate și a fișierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declarația fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanțelor Publice, se pune la dispoziția persoanei fizice prin intermediul SPV și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.(3) Orice modificare a declarațiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declarații rectificative potrivit art. 105 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) și (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.(4) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de contribuabili în format hârtie, poate fi verificată de aceștia prin intermediul SPV în ceea ce privește corectitudinea prelucrării acesteia de către organul fiscal.14. În anexă, anexele nr. 1 și 2 la procedură se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Termenele de păstrare a documentelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se aplică pentru actele emise după data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Emiterea și comunicarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 lit. A b) pct. 12 și anexa nr. 1 lit. B pct. 16 se realizează după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) Prevederile art. I pct. 7 intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 septembrie 2019.Nr. 2.894.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)
  Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor fiziceTermenul de păstrare a documentelor
  A. Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanei fizice
  a) Automat
  1. Decizii de impunere60 de zile
  2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii60 de zile
  3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.60 de zile
  4.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc., stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 4.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 4.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV60 de zile
  b) La cererea persoanei fizice 1. „Situația fiscală la data de ...“60 de zile
  2. „Foaie de vărsământ“60 de zile
  3. „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“60 de zile
  4. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“60 de zile
  5. „Certificatul de atestare fiscală“100 de zile
  6. „Adeverință de venit“100 de zile
  7. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“60 de zile
  8. „Certificatul de cazier fiscal“60 de zile
  9. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“60 de zile
  10. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“ 60 de zile
  11. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat60 de zile
  12. Notificări privind rezidența persoanelor fizice60 de zile
  13. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
  14. Certificatul de rezidență fiscală60 de zile
  15.1. Acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, la cererea persoanei fizice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 15.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 15.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  B. Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală 1. Declarații fiscale60 de zile
  2. Cerere privind „Situația fiscală la data de ......“-
  3. Cerere privind „Foaie de vărsământ“-
  4. Cerere privind „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“ -
  5. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“-
  6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală-
  7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit-
  8. Cereri privind destinația unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (formularele 230) -
  9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale-
  10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal-
  11. Sesizări, petiții, reclamații60 de zile
  12. Cereri de audiență-
  13. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului-
  14. Solicitări privind informațiile publice -
  15. Cerere de ajutor de stat-
  16. Chestionare întocmite de persoana fizică la sosirea și/sau plecarea în/din România 60 de zile
  17. Declarații de înregistrare fiscală60 de zile
  18. Cereri de restituire-
  19. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală-
  20. Cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidență fiscală-
  21.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale21.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 21.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)
  Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridicăTermenul de păstrare a documentelor
  A. Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică a) Automat
  1. Decizii de impunere din oficiu60 de zile
  2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice60 de zile
  3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii60 de zile
  4. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.60 de zile
  5.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc., stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 5.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 5.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  6. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul „Spațiul privat virtual“, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.60 de zile
  7. Informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare60 de zile
  b) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică 1. „Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de ...“. Se va comunica fișa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: „ATENȚIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcționarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanțelor fiscale, și folosește în analiza declarațiilor și stingerea obligațiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relația cu administrația fiscală, în vederea punerii de acord a evidenței fiscale cu cea contabilă!“-
  2. „Certificatul de atestare fiscală“60 de zile
  3. „Certificatul de cazier fiscal“60 de zile
  4. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“60 de zile
  5. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“60 de zile
  6. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“60 de zile
  7. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“ 60 de zile
  8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat60 de zile
  9. Decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat60 de zile
  10. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
  11. Certificatul de rezidență fiscală60 de zile
  12.1. Acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 12.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 12.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală 1. Declarații fiscale60 de zile
  2. Cerere privind „Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de ....“-
  3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală-
  4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal-
  5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale-
  6. Sesizare, petiție, reclamație60 de zile
  7. Cerere de audiență-
  8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului-
  9. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“-
  10. Solicitare de informații publice60 de zile
  11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat-
  12. Declarații de înregistrare fiscală60 de zile
  13. Cereri de restituire -
  14. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală-
  15. Cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidență fiscală
  16.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală conform competențelor legale 16.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 16.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  ----