HOTĂRÂRE nr. 705 din 17 septembrie 2019privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 septembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește aprobarea unei scheme transparente de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una din următoarele relații:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - secetă, grindină, ploi torențiale, vânt puternic.  +  Articolul 4Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate ori introduse pe piață;b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;c) ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față de produsele importate.  +  Capitolul II Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis  +  Articolul 5Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:a) apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) apicultorilor persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.  +  Articolul 6Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile/întreprinderile unice prevăzute la art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 7(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 5 pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție, în cuantum de 20 lei/familie de albine.(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 6, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă.  +  Articolul 9Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 37.000 mii lei și se asigură din bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2019 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin bugetul repartizat direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2019, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2019, cu completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) și informarea beneficiarilor asupra efectivelor înscrise în lista prevăzută la alin. (3), beneficiarii depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București cererea însoțită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5 lit. a);c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a) și c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“.(6) În situația în care beneficiarii prevăzuți la art. 5 dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcția pentru agricultură județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.(7) Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare prevăzute la alin. (4) este data de 31 octombrie 2019.  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București înregistrează și verifică cererile împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București calculează și aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).  +  Articolul 12Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 15 noiembrie 2019.  +  Articolul 13Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare însoțită de situația centralizatoare a sumelor corespunzătoare ajutorului de minimis defalcate pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(2) În cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), care înregistrează datorii la bugetul general consolidat al statului, sumele acordate cu titlu de ajutor de minimis se compensează cu sumele datorate bugetului general consolidat al statului, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, procedura de compensare prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 15(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost solicitat ajutorul.(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.  +  Articolul 17(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin încălcarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6, care trebuie să fie recuperate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4).(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile de recuperare întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlurile de creanță pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluționarea acestei contestații, o nouă contestație poate fi depusă la sediul instanței judecătorești competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadență prevăzut în acesta.(5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 17 septembrie 2019.Nr. 705.  +  Anexa nr. 1
  CERERE
  pentru ajutor de minimis în sectorul apicol
  (model)
  Direcția pentru Agricultură Județeană ............./a Municipiului București
  Numărul și data din Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ......../.............
  Nume și prenume persoană fizică
  Nume și prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  CNP titular/împuternicit
  Adresa
  Județ/SectorLocalitate
  Sat/StradăNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  Trezoreria/BancaSucursala/Agenția/Filiala
  IBAN
  Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF
  Cod unic de înregistrare (CUI)
  Cod de identificare fiscală (CIF)
  Nume titular/administrator/reprezentant legalPrenume titular/administrator/reprezentant legal
  CNP titular/administrator/reprezentant legal
  Sediul social persoană juridică/PFA/ÎÎ/ÎF
  Județ/SectorLocalitate
  Sat/StradăNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  Trezoreria/BancaSucursala/Agenția/Filiala
  IBAN
  Adresă stupină vatra permanentă:
  Număr familii de albine deținute:TOTAL:
  În fiecare stupină
  Codul de identificare a stupinei .......................
  Solicit sprijin financiar prin schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2019, pentru un efectiv de ................ familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă.Anexez la prezenta cerere următoarele documente:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordarea de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“ la Direcția pentru Agricultură a Județului ............/a Municipiului București.Declar că:– am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.Da [ ] Suma ......................... Nu [ ]Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“, având în componență următoarele întreprinderi ................ (*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus.(*) Lista include denumire, sediu, date de contact.Da [ ] Nu [ ]Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 referitoare la compensare și sunt de acord cu aplicarea acestora.Mă angajez să furnizez orice document care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez, la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București ori a altor instituții abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Beneficiar, ....................... (semnătura și ștampila, după caz)
  Se aprobă suma de ................... (**) lei.
  Verificat Reprezentant al direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, ............................................(numele, prenumele și semnătura)Aprobat Director executiv, ................................. (numele și prenumele) Semnătura ....................... Ștampila
  (**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  REGISTRUL JUDEȚEAN
  de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
  (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ................/a Municipiului București
  Nr. crt./ dataApicultor (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cerere pentru ajutor de minimis (nr. /data)Număr de familii de albine pentru care se solicită sprijinCuantum aplicat (lei/familie de albine)Suma totală aprobată(*) (lei) (col. 3 x col. 4)
  012345
  1
  2
  3
  4
  ...
  (*) Nu poate depăși valoarea de 95.000 lei (echivalentul în lei a 20.000 euro).
  Întocmit
  .....................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema
  „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
  nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol“
  (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București
  Nr. crt.Beneficiari (numele și prenumele, denumirea, localitatea)Număr de familii de albine pentru care se acordă sprijinCuantum pe familia de albine (20 lei/familia de albine)Suma totală aprobată
  01234
  1
  2
  TOTAL

  Director executiv,
  .................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  .................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Se aprobă.Ordonator principal de credite,..................................................MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1
  2
  3
  ...
  TOTAL

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ......................................
  (semnătura și ștampila)
  -----