NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2019pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 septembrie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.629 din 12 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 23 septembrie 2019.
   +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene sau organismul intermediar regional, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, dispune măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de minimis finanțate în cadrul Programului operațional Capital uman, respectiv emite decizii prin care dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.  +  Articolul 2Prevederile privind stoparea/recuperarea ajutoarelor de minimis, reglementate de prezentele norme metodologice, se aplică beneficiarilor de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectelor finanțate prin Programul operațional Capital uman, în cazul în care se constată că aceștia nu respectă:a) condițiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de minimis;b) criteriile prevăzute de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;c) condițiile prevăzute de ghidurile solicitantului relevante.  +  Articolul 3(1) Deciziile de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis sunt elaborate în urma investigării unei încălcări a legislației în domeniul ajutorului de minimis în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale în vigoare în cazul în care acestea sunt întocmite de către AM/OI POCU delegat.(2) Modelul deciziei de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(3) Modelul deciziei de stopare a ajutorului de minimis este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 4Înainte de aprobare, proiectul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis se prezintă beneficiarului de ajutor de minimis verificat, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.  +  Articolul 5Beneficiarul verificat are dreptul să prezinte în scris structurii de control punctul său de vedere cu privire la constatările acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis.  +  Articolul 6Decizia de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis se aprobă de conducerea instituției publice în cadrul căreia funcționează structura de control.  +  Articolul 7(1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului de minimis se va lua în considerare și o dobândă.(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România și se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.(4) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referință la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis.(5) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis echipa de verificare va proceda la stabilirea cuantumului ajutorului de recuperat și a dobânzii aferente acestuia de la data plății ajutorului și până la data emiterii deciziei, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.(6) După acest moment, organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare și momentul recuperării efective.(7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.  +  Articolul 8Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis se comunică debitorului în următoarea ordine prin:a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;b) remitere;c) afișaj public la sediul debitorului;d) publicarea pe site-ul oficial sau la sediul Ministerului Fondurilor Europene, cu indicarea datei publicării.  +  Articolul 9Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării sale prin modalitățile prevăzute la art. 8, în ordinea de precedență prevăzută în cadrul aceluiași articol.  +  Articolul 10Conform prevederilor art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar în original al deciziei se va transmite Consiliului Concurenței în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.  +  Articolul 11Un exemplar în original al deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de minimis însoțit de confirmarea de primire se va transmite organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 12Beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de minimis, în contul indicat în cuprinsul acesteia.  +  Articolul 13Decizia se poate contesta la Ministerul Fondurilor Europene în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Contestația administrativă se va depune la structura emitentă a deciziei de stopare/recuperare, care are obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 15(1) Contestația este o cale administrativă de atac, care se formulează în scris și trebuie să conțină următoarele elemente:a) datele de identificare a contestatorului;b) obiectul contestației - îl constituie numai sumele și măsurile stabilite înscrise în decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis, care reprezintă titlul executoriu;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.(2) Dovada calității de împuternicit a contestatorului se face potrivit legii.  +  Articolul 16Introducerea contestației pe cale administrativă nu suspendă executarea deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de minimis.  +  Articolul 17Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis poate fi atacată de către contestator la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 18Stingerea creanțelor principale și dobânzile individualizate în titlurile executorii se efectuează potrivit art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, executarea silită fiind realizată prin intermediul organelor fiscale competente.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceAprob,............................
  DECIZIE
  de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate
  în cadrul schemei de ajutor de minimis încheiate la data de ................. privind proiectul .....(titlul proiectului) ....,
  codul MySMIS, beneficiar ............... (denumirea beneficiarului).........
  1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/furnizorul ajutorului de minimis:a) denumirea:b) sediul:c) codul unic de înregistrare:d) domiciliul fiscal:e) reprezentatul legal:2. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis:a) denumirea:b) sediul:c) codul unic de înregistrare:d) domiciliul fiscal:e) reprezentatul legal:f) numărul și obiectul contractului de subvenție:3. Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorul de minimis:a) numărul și data contractului de finanțare: ............ din .......................b) titlul proiectului:c) perioada de implementare:d) valoarea ajutorului de minimis acordat:e) sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: .........................f) stadiul proiectului:(în implementare/finalizat)4. Baza legală a verificării:– art. 25 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– alte prevederi incidente.5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis(Se va menționa punctul de vedere al beneficiarului ajutorului de minimis cu privire la constatările echipei de verificare. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menționează acest fapt.)6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada............................................................................7. Obiectul decizieiEchipa de verificare numită prin Mandatul/Decizia nr. ......... a procedat la efectuarea unei verificări documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis nr. .......... privind beneficiarul ajutorului de minimis .........(denumirea beneficiarului)...…. finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis ...(denumirea schemei)....(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare și a dobânzilor aferente, a prejudiciilor și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și regularității utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a fondurilor naționale de cofinanțare în ceea ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este ......(denumirea beneficiarului ajutorului de minimis)....În conformitate cu prevederile:art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4), și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;• Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;• art. 1 pct. 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;• art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;• alte prevederi incidente,se stabilește în sarcina ........................................, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului .................................................., obligația de restituire a debitului în sumă totală de ................... lei, reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile schemelor de ajutor de minimis.8. Motivele de fapt(Se vor prezenta verificările efectuate si se vor evidenția în clar cheltuielile neeligibile efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis, precum și dobânda aferentă acestora.)În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii se realizează în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data deciziei și constituie anexă a prezentei.9. ConcluziiPrin verificările efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile ca urmare a acordării unui ajutor de minimis în sumă totală de ................... lei.10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimisValoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este în sumă de ................... lei.11. Valoarea creanței bugetareValoarea creanței bugetare rezultate din nerespectarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este de ................. lei, din care ......................Modalitatea de calcul al dobânzii datorate de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta decizie.12. Documente probante:1. ...................................................................................2. ...................................................................................Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului proiectului, după cum urmează:Cererea de rambursare nr. ...Valoarea cheltuielilor neeligibile este în sumă de ........... lei.13. Debitor:a) denumirea ................................................................b) sediul ........................................................................c) codul unic de înregistrare .........................................d) domiciliul fiscal ..........................................................e) reprezentatul legal ...................................................14. Cuantumul creanței bugetare stabilite în sarcina beneficiarului de ajutor de minimisDebitorul ................................., în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului ..........................., datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de ............ lei.15. În temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie are caracter de titlu executoriu.16. Prezenta decizie devine aplicabilă la data comunicării.17. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.18. Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este .............................................................. deschis la Trezoreria Operativă Municipiul București, beneficiar Ministerul Fondurilor Europene, cod fiscal (CUI): .....................................19. Prezenta decizie a fost întocmită 5 (cinci) exemplare originale.20. Prezenta decizie va fi comunicată către:– debitorul ............................. în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis nr. .......................; ( un exemplar în original)– organele fiscale competente (un exemplar în original însoțit de dovada comunicării către debitor);– Consiliului Concurenței (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);– Ministerului Fondurilor Europene - DGPECU (două exemplare în original, însoțite de dovada comunicării către debitor).21. Organul care efectuează recuperarea va determina cuantumul dobânzilor aferente perioadei cuprinse între data avută în vedere în decizie și data în care s-a recuperat efectiv ajutorul de minimis.
  Echipa de verificare:
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura în clar)
  ......................................................
  ......................................................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceAprob,............................
  DECIZIE
  de stopare a ajutorului de minimis
  încheiată la data de ..........., privind proiectul ...........(titlul proiectului)......., codul MySMIS, beneficiar ........(denumirea beneficiarului).......
  1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/furnizorul ajutorului de minimis:a) denumirea:b) sediul:c) codul unic de înregistrare:d) domiciliul fiscal:e) reprezentatul legal:2. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis:a) denumirea:b) sediul:c) codul unic de înregistrare:d) domiciliul fiscal:e) reprezentatul legal:f) numărul și obiectul contractului de subvenție:3. Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorul de minimis:a) numărul și data contractului de finanțare: ............. din ...................b) titlul proiectului:c) perioada de implementare:d) valoarea ajutorului de minimis acordat:e) sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: ......................f) stadiul proiectului:(în implementare/finalizat)4. Baza legală a verificării: – art. 25 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– alte prevederi incidente.5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis(Se va menționa punctul de vedere al beneficiarului ajutorului de minimis cu privire la constatările echipei de verificare. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menționează acest fapt.)6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada............................................................................7. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la decizia de stopareEchipa de verificare numită prin Mandatul/Decizia nr. ......... a procedat la efectuarea unei verificări documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis nr. ........... privind beneficiarul ajutorului de minimis .......(denumirea beneficiarului)..... finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis ........(denumirea schemei)......(Se citează toate constatările din documentul emitentului.)Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare, a prejudiciilor și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și regularității utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a fondurilor naționale de cofinanțare în ceea ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este (denumirea beneficiarului ajutorului de minimis).În conformitate cu prevederile:art. 25 alin. (4) și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;• Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;• art. 1 pct. 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;• art. 11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;• alte prevederi incidente,...................... a beneficiat de un ajutor de minimis în cuantum de ................. lei, acordat sub formă de ................ pentru ......................Ajutorul de minimis s-a acordat astfel ..............................Având în vedere faptul că .................................. se află în următoarea situație de fapt .................., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ............., drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de minimis.Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.Decizia de stopare își produce efecte de la data comunicării către beneficiarul ajutorului de minimis ........................În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie are caracter de titlu executoriu.8. Prezenta decizie a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.9. Prezenta decizie va fi comunicată către:– debitorul ......................................, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis nr. ............. (un exemplar în original);– Consiliului Concurenței (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);– Ministerului Fondurilor Europene - DGPECU (două exemplare în original, însoțite de dovada comunicării către debitor).
  Echipa de verificare:
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura în clar)
  ......................................................
  ......................................................
  -----