ORDIN nr. 106 din 5 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 19 septembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 436 din 12.03.2019, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005,(CE) nr. 1.069/2009,(CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera d), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. toate activitățile legate de extracția și păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanță față de locul de păstrare al producătorului, cu excepția mierii de colectură, și/sau ambalarea acesteia;2. La articolul 2 litera e), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. mierea de albine extrasă și alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire a mierii de albine;3. La articolul 2 litera f), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:(iii) include și furnizarea directă a laptelui crud, prin intermediul automatelor, de către producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;4. La articolul 2 litera g), punctele 1, 3 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. lapte crud - lapte de vacă până la 300 l/zi/exploatație; lapte de la alte specii până la 100 l/zi/exploatație;.................................................................................................3. vânat în blană și pene - până la 10 unități vânat mare și 100 unități vânat mic din cota de vânătoare alocată într-un an calendaristic;.................................................................................................6. (i) ouă de găină - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;(ii) ouă de prepeliță - provenind de la cel mult 500 de prepelițe ouătoare/zi;5. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) automate pentru vânzarea directă a laptelui crud - echipamente și instalații adecvate aparținând producătorilor agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte, prin intermediul cărora pot comercializa direct către consumatorul final laptele crud provenit din exploatațiile proprii, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar.6. La articolul 3 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) în situația în care producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar intenționează să desfășoare activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în județul pe teritoriul căruia este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar și funcționează exploatația de origine, dosarul depus la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană cuprinde, alături de informațiile prevăzute la lit. a), b), c) și d), următoarele informații:(i) numărul de automate prin intermediul cărora se va realiza vânzarea directă a laptelui crud;(ii) denumirea și adresa exploatației de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar de la care vor fi alimentate automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud;(iii) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru exploatația de vaci de la care va fi livrat laptele crud, în vederea vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor;(iv) fișa de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală, eliberată de medicul veterinar oficial și vizată de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a exploatației de vaci de lapte autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform modelului din anexa nr. 15, prin care să se ateste faptul că laptele crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor a fost obținut în conformitate cu cerințele de sănătate animală și de igienă prevăzute la secțiunea IX cap. I pct. I, II și III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare;f) în situația în care producătorii agricoli care dețin exploatații de vaci de lapte intenționează să desfășoare activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în afara județului pe teritoriul căruia este înregistrată și funcționează exploatația de origine, producătorii vor depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe teritoriul căreia urmează să fie amplasate automatele, un dosar care trebuie să cuprindă informațiile prevăzute la lit. e).Totodată, indiferent de zona de amplasare a automatelor de vânzare directă a laptelui crud, în județ sau în afara județului, la nivelul exploatației de vaci de lapte care deține aceste automate trebuie să existe o listă actualizată cu amplasarea automatelor deținute, listă ce trebuie pusă la dispoziția autorităților competente, la cerere.7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Producătorii care expun la vânzare produse primare de origine animală obținute de la animalele din exploatația proprie trebuie să dețină asupra lor o fișă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia își are domiciliul producătorul și sunt crescute animalele.8. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) să fie manipulate de persoane care respectă normele de igienă personală, care dețin carnet de sănătate și echipament de protecție corespunzător.9. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În locurile publice amenajate de autoritățile locale/județene unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecție alimentară, respectiv halate, șorțuri, bonete și mănuși curate, și să dețină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.(2) Expunerea spre vânzare a produselor primare de origine animală în locurile publice se realizează în vitrine frigorifice sau prin alte mijloace adecvate care să elimine orice posibilitate de contaminare a produselor expuse.10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute în legislația națională referitoare la producția primară și la vânzarea directă a produselor primare de origine animală, se va întocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care vor fi înscrise toate deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura producătorului.11. La articolul 11 alineatul (4), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător, eliberat de primării, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, carnetului de membru vânător/ permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.12. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către medicii veterinari oficiali din direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare stabilite de legislația în vigoare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate dispune sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.13. La articolul 17 litera a), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. alte unități de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pe întreg teritoriul național;14. La articolul 17, litera b) se abrogă.15. La articolul 17, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) cantități mici - următoarele cantități de produse de origine animală și nonanimală obținute în unitatea de vânzare cu amănuntul și care sunt destinate vânzării către alte unități de vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, și anume:I. produse de origine animală:1. carne tranșată, carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă până la maximum 5 sortimente, cumulate, în cantitate de până la 8.000 kg/lună;2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;3. lapte pasteurizat și produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;4. produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămână;5. produse din pescuit prelucrate - până la 2.000 kg/lună;6. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună;7. carne de pasăre, lagomorfe și produse provenite de la acestea - până la 500 kg/lună;8. ouă de consum - până la 1.000 ouă/lună;9. produse de origine animală cu regim termic recepționate de către depozitele alimentare - până la 12 tone/lună;II. produse de origine nonanimală:1. produse de morărit - până la 120 tone/an;2. pâine, specialități și produse de panificație - până la 120 tone/an;3. paste făinoase - până la 4 tone/an;4. produse de patiserie-cofetărie - până la 30 tone/an;5. sucuri de fructe și legume - până la 12.000 l/an;6. produse din legume, fructe, ciuperci - până la 10 tone/an;7. sifon/alte ape îmbuteliate, exceptând apele minerale și apele de izvor - până la 120 hl/an;8. uleiuri brute presate la rece - până la 600 l/an;9. bere - până la 3.000 hl/an;10. vin - până la 200 hl/an;11. băuturi alcoolice distilate - până la 50 hl/an echivalent 100% alcool;12. înghețată - până la 15 tone/an.16. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În vederea obținerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanții legali ai acestora trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar cuprinzând următoarele documente:a) o cerere scrisă în care sunt precizate:1. denumirea și adresa unității;2. activitatea desfășurată;3. tipurile și cantitățile de produse supuse vânzării cu amănuntul;4. locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obținute în unitatea proprie;5. numărul personalului lucrător, cu excepția stânelor;b) schița obiectivului unde se desfășoară activitățile de producție, cu excepția stânelor;c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, copia carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător prin care se face dovada deținerii animalelor, eliberat de primărie, iar în cazul vânătorilor și pescarilor, copia carnetului de membru vânător/permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociațiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare;d) copia actului de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) dovada care atestă ca au fost achitate tarifele stabilite de legislația specifică în vigoare.(2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, verifică atât documentația depusă, cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor din domeniul specific și a celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.(3) Medicii veterinari oficiali/Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor cu atribuții în domeniul înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmesc la fața locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, pentru unitățile de comercializare, cuprinzând concluzia evaluării.(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) automatele de vânzare a produselor alimentare.(5) În cazul automatelor de vânzare a produselor alimentare, în vederea obținerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanții legali ai acestora trebuie să depună la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe raza căreia este/sunt amplasat/amplasate automatul/automatele următoarele documente:a) o cerere scrisă;b) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea;c) copiile după fișa tehnică a tipului de automat/automate pentru care se solicită înregistrarea.(6) Cererea prevăzută la alin. (5) lit. a) cuprinde următoarele:a) denumirea, adresa și datele de contact ale societății comerciale care operează automatele prin intermediul cărora se realizează vânzare de produse alimentare;b) numărul de automate deținute de către operatorul din sectorul alimentar prin intermediul cărora se realizează vânzarea de produse alimentare;c) lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform modelului din anexa nr. 17;d) tipurile de produse supuse vânzării cu amănuntul.(7) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, verifică documentația depusă.(8) Operatorul din sectorul alimentar este obligat să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București lista actualizată cu adresele de amplasare și cu elementele de identificare a automatelor de vânzare a produselor alimentare în cazul în care schimbă locația unor automate sau amplasează automate noi.17. La articolul 20, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în raza teritorială unde funcționează automatele emite un singur document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 16, pentru fiecare operator din domeniul alimentar care utilizează automate de vânzare a produselor alimentare, însoțit de documentul în care sunt trecute elementele de identificare a tuturor automatelor deținute de operator, precum și locurile de amplasare ale acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.(4) Elementul de identificare/Plăcuța de identificare, aplicat/aplicată pe fiecare automat, trebuie să cuprindă inscripționat, vizibil și lizibil, literele «VA», care semnifică «vânzare cu amănuntul», indicativul județului unde este înregistrat operatorul din domeniul alimentar care utilizează automatele, numărul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, numărul de identificare unic al automatului în concordanță cu numărul de automate pe care le deține societatea comercială, precum și seria unică a automatului; responsabilitatea confecționării și aplicarea elementului de identificare/plăcuței de identificare deținut/deținută de fiecare automat revine operatorului din sectorul alimentar.18. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc șapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:(5) Ulterior emiterii documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, toate automatele de vânzare a produselor alimentare sunt supuse controalelor oficiale realizate de medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(6) Operatorul din sectorul alimentar care comercializează produse alimentare prin intermediul automatelor trebuie să dețină o listă actualizată cu amplasarea automatelor deținute, listă ce trebuie pusă la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.(7) Operatorul care deține unități mobile și/sau temporare de comercializare a alimentelor are obligativitatea să se înregistreze sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială este situat sediul social; în cazul în care vânzarea se realizează pe raza altui județ, operatorul are obligativitatea să notifice direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială dorește să își expună produsele cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activității, conform anexei nr. 20.(8) În cazul în care, în urma verificării unității de către medicii veterinari oficiali/inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare se înscriu deficiențele constatate, măsurile dispuse, precum și termenele de remediere a deficiențelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar.(9) La expirarea termenului de remediere a deficiențelor stabilite în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității.(10) Înainte de începerea activității, operatorul din sectorul alimentar are obligația de a obține documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(11) Documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.19. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Termenul de remediere a deficiențelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unității de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni.20. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) La încetarea activității la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligația să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activității, conform modelului din anexa nr. 18, și documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în original. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și emite decizia privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 19.21. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27În scopul eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, tarifele trebuie achitate de către operatorul din sectorul alimentar la depunerea documentației.22. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: (4) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societății, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării la fața locului a unității se emite un nou document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, păstrând același număr de înregistrare, fără a se percepe tarifele pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.(5) La emiterea noului document de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor se anulează și se retrage documentul de înregistrare vechi.(6) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;2. anunțul din presă privind publicarea pierderii/deteriorării/furtului documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vederea declarării nulității acestuia;3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare.23. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Fabricarea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală și alte activități24. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Prezentele prevederi stabilesc definițiile referitoare la fabricarea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală, procedura de înregistrare pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare de origine nonanimală, precum și la alte activități conexe.25. La articolul 31, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pentru vehiculele care efectuează activități de transport al produselor alimentare de origine nonanimală;26. La articolul 31, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) transportator - persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce transportă produse alimentare de origine nonanimală în nume propriu sau în numele unei terțe părți.27. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33În vederea obținerii documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanții depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere scrisă în care sunt precizate:1. denumirea și adresa unității;2. activitatea desfășurată;3. tipurile și cantitățile de produse obținute ca urmare a procesării;4. numărul personalului lucrător;b) schița obiectivului unde se desfășoară activitățile de producție, datată, asumată de către operator prin semnarea acesteia;c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul pe a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau alte documente specifice formei de organizare;d) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) dovada care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în legislația specifică în vigoare.28. La articolul 34, alineatele (6) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) La expirarea termenului de remediere a deficiențelor, reprezentantul legal al unității solicită, printr-o cerere scrisă, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității, aceasta supunându-se unei activități de recontrol; în cazul în care deficiențele constatate nu sunt remediate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să își desfășoare activitatea în domeniul pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranța alimentelor...................................................................................................(10) În vederea înregistrării pentru siguranța alimentelor, mijloacele de transport al pâinii și al produselor de panificație trebuie să aibă inscripționate în lateral și în spate - cu caractere cu o înălțime de minimum 20 cm - următoarele mențiuni: «pâine și produse de panificație29. La articolul 34, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) În cazul în care în unitățile supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor urmează să se desfășoare și activități de producție, procesare și/sau depozitare a produselor de origine animală supuse autorizării sanitare veterinare, se va emite un singur document de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în care se vor înscrie toate tipurile de activități care se desfășoară în unitate.30. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) Înregistrarea mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se realizează de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului din domeniul alimentar sau un punct de lucru înregistrat conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru care desfășoară activități de transport produse alimentare de origine nonanimală, fără comercializarea directă a produselor din mijlocul de transport către consumatorul final.(2) În cazul în care operatorul economic efectuează pe lângă activitatea de transport al produselor alimentare și activități de comercializare directă a acestora din mijlocul de transport către consumatorul final, mijlocul de transport se înregistrează la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului.(3) Operatorul economic este obligat să notifice în scris direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București cu privire la desfășurarea activității de comercializare directă a produselor alimentare, dacă aceasta se realizează pe raza altui județ decât cel în care își are sediul social operatorul economic, cu 14 zile înainte de începerea activității de comerț.(4) În vederea înregistrării mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală, operatorul economic sau posesorul mijlocului de transport depune la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială este situat sediul social sau un punct de lucru înregistrat conform prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru care urmează să desfășoare activități de transport, un dosar cuprinzând următoarele documente:a) o cerere scrisă în care sunt precizate:1. tipul mijlocului de transport;2. tipul de produse care se vor transporta cu mijlocul de transport;3. condițiile de transport;4. capacitatea de transport, numărul de înmatriculare, după caz;b) certificatul constatator sau, după caz, certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, din care reiese activitatea de transport/altă activitate în domeniul alimentar înregistrată/autorizată, după caz;c) certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;d) actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;e) documentul de înregistrare a activității, în cazul în care operatorul este înregistrat pentru activități de producție/ depozitare/comercializare produse alimentare;f) contract de închiriere/leasing/comodat pentru mijlocul de transport, după caz;g) dovada achitării la casieria instituției sau prin virament bancar a tarifului aferent în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b)-f) se prezintă în copie, însoțite de original, în vederea verificării.(6) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de înregistrare, persoana responsabilă din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică mijlocul de transport, în vederea eliberării documentului de înregistrare.(7) În urma controlului efectuat, inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor întocmește referatul de evaluare pentru mijloace de transport, care conține rezultatele verificării mijlocului de transport și concluziile sale.(8) În cazul în care rezultatul verificării este conform cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, se propune emiterea documentului de înregistrare a mijlocului de transport.(9) Fiecare document de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală primește un număr de înregistrare unic, care este înscris într-un registru deținut de fiecare direcție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(10) În cazul în care rezultatul verificării nu este conform cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, în referatul de evaluare sunt înscrise toate neconformitățile constatate, măsurile dispuse și termenele de remediere stabilite, toate fiind asumate sub semnătură de reprezentantul legal al unității.(11) La termenul stabilit în referatul de evaluare, operatorul din domeniul alimentar sau reprezentantul legal al acestuia solicită la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o nouă verificare a mijlocului de transport, printr-o cerere scrisă.(12) Dacă, în urma reverificării, nu se mai constată neconformități, se propune, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11), emiterea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală; în caz contrar, nu se emite documentul de înregistrare, acest fapt fiind înscris în procesul-verbal de constatare, cu încadrarea în termenul de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11).(13) Operatorii din sectorul alimentar/Transportatorii trebuie să dispună de sisteme și proceduri care permit realizarea trasabilității transporturilor efectuate, pentru a putea furniza informații autorităților competente, la cerere.(14) În situația în care se solicită ca un mijloc de transport să fie utilizat atât pentru transportul de alimente de origine animală, cât și pentru transportul de alimente de origine nonanimală, este necesară emiterea unei singure autorizații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, cu înscrierea tuturor tipurilor de produse alimentare transportate.(15) Documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se vizează la interval de doi ani prin perceperea unui tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrare.  +  Articolul 34^2În vederea emiterii de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București a notificării pentru accesarea de fonduri europene, ca urmare a verificării de către personalul acesteia a conformității cu legislația pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală, se percepe un tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrarea pentru siguranța alimentelor; reprezentantul legal al unității trebuie să facă dovada achitării tarifelor la depunerea documentației.31. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Toate activitățile din unitățile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranța alimentelor de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) În cazul în care, în urma controalele efectuate, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, dispune următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) reținerea oficială a produselor alimentare de origine nonanimală, care se va efectua în baza documentului de sechestru/reținere oficială, document emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; această măsură este menținută până la luarea deciziei cu privire la destinația produselor alimentare, respectiv ridicarea reținerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare;c) ridicarea reținerii oficiale a produselor alimentare de origine nonanimală, care constituie acțiunea prin care direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune ca produsele de origine nonanimală reținute oficial să fie scoase de sub reținerea oficială, în vederea punerii pe piață sau denaturării/distrugerii; ridicarea reținerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reținerii oficiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;d) distrugerea produselor alimentare de origine nonanimală, pentru care direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emit documentul de însoțire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(3) În cazul suspendării activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activității și emite ordonanța privind suspendarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(4) Termenul de remediere a deficiențelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unității de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni.(5) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București anulează documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor și emite ordonanța privind interzicerea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când, în cadrul acțiunilor de control efectuate de inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, se constată neîndeplinirea condițiilor legale de funcționare.(6) În cazul unităților prevăzute în anexa nr. 9, a căror activitate a fost interzisă, reluarea activității se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale în vigoare, dar numai după remedierea neconformităților.(7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor privind siguranța alimentelor stabilite în legislația în vigoare, reprezentanții legali ai unităților implicate în activitățile din domeniul alimentar desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficiențelor constatate și să informeze în scris direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atunci când deficiențele au fost remediate.(8) Reprezentanții legali ai unității trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficiențelor constatate și să solicite, printro cerere scrisă, reverificarea acesteia de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București atunci când deficiențele au fost corectate.(9) În cazul în care se constată că activitățile desfășurate de unitățile prevăzute în anexa nr. 9 se desfășoară fără înregistrare pentru siguranța alimentelor conform prezentei norme sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, direcția sanitare veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să își desfășoare activitatea în domeniul de competență pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranța alimentelor și notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justiției, respectiv Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Economiei, respectiv Garda Financiară și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(10) Unitățile nou-înființate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în termen de 30 de zile de la înființare.(11) La încetarea activității la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligația să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activității, conform modelului din anexa nr. 18, documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor în original și documentul emis de oficiul registrului comerțului care face dovada încetării activității; direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor și emite decizia privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, conform anexei nr. 19.(12) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societății, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării unității/mijlocului de transport la fața locului se emite un nou document de înregistrare pentru siguranța alimentelor, cu același număr de înregistrare la data emiterii documentului, fără a se percepe tarifele pentru siguranța alimentelor.(13) La emiterea noului document de înregistrare pentru siguranța alimentelor se anulează și se retrage documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor emis anterior.(14) Operatorii din sectorul alimentar care desfășoară activități de recepție, depozitare, comercializare de produse de origine nonanimală în spații închiriate, aflate în cadrul unor obiective supuse înregistrării pentru siguranța alimentelor, trebuie să obțină documentul individual de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru fiecare dintre aceste spații.(15) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor;2. anunțul din presă privind publicarea pierderii/ deteriorării/furtului documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor în vederea declarării nulității acestuia;3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare.32. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1Pentru obținerea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor se percep tarifele cuprinse în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.33. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 1, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Carmangerie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor și pieselor provenite din unități autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tranșarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.b) Măcelărie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor și pieselor provenite din unități autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, dezosarea, porționarea și/sau tocarea la solicitarea consumatorului și vânzarea cu amănuntul a acesteia către consumatorul final.c) Centru de sacrificare păsări și/sau lagomorfe la nivelul exploatației cu o producție de până la 10.000 capete/an - unitate cu spații și dotări corespunzătoare de la nivelul exploatației în care se desfășoară activități pentru sacrificarea animalelor provenite numai din exploatația proprie și vânzarea directă și/sau cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor.34. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Centru de prelucrare lapte integrat/aparținând exploatației - unitate dotată cu spații și echipamente pentru prelucrarea laptelui crud provenit de la animalele din exploatația proprie în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente; în această categorie sunt incluse spațiile și facilitățile de la nivelul stânelor sau exploatațiilor unde laptele crud provenit de la animalele din exploatația proprie este prelucrat în produse lactate și comercializat direct către consumatorul final la locul de obținere a acestora, în spații special amenajate în piețele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau al altor asemenea evenimente publice, precum și livrarea în cantități mici către alte unități de vânzare cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spații și echipamente adecvate pentru recepția laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, și vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.35. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) Exploatație de producere a laptelui - unitate care deține unul sau mai multe animale de fermă pentru producția de lapte destinat a fi plasat pe piață ca aliment; această categorie de unități include spațiile, facilitățile și echipamentele de la nivelul exploatației cu animale producătoare de lapte, în care laptele crud este obținut, răcit, depozitat și livrat.36. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera a) se abrogă.37. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Ambarcațiune de pescuit - navă sau ambarcațiune dotată cu echipamente pentru capturarea și depozitarea produselor rezultate din activitatea de pescuit sau acvacultură maritimă sau de apă dulce, pentru o perioadă scurtă de timp, destinate unei unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare.38. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) Magazin de desfacere pește, pescărie - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități pentru recepția, depozitarea și expunerea la vânzare a peștelui și a produselor din pescuit provenite din unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar sau direct din pescuit și, în funcție de dotările și facilitățile existente la nivelul unității, prelucrarea acestora prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, decapitare, porționare, filetare, precum și vânzarea cu amănuntul a produselor în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.39. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) Centru de prelucrare a peștelui integrat în ferma de acvacultură - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități pentru recepția peștelui provenit din ferma proprie de acvacultură, depozitarea, desolzirea, eviscerarea, tăierea aripioarelor, decapitarea, porționarea, filetarea și obținerea de produse pescărești prelucrate într-o gamă restrânsă, până la maximum trei sortimente, și vânzarea acestora cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.40. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Unitate de alimentație publică - unitate care include spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități specifice pentru recepția produselor de origine animală și/sau nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, depozitarea, obținerea și servirea preparatelor și a semipreparatelor culinare și a altor produse similare în incinta unității sau livrarea, la comandă, a preparatelor și semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie și a altor produse similare către consumatorul final; această categorie include restaurante, restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, pizzerii, rulote, fast-fooduri, baruri, precum și toate unitățile cu activitate permanentă sau temporară în care se expun, se prepară și se servesc alimente către consumatorul final.41. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități de cazare, precum și obținerea, recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală și nonanimală, provenite din exploatația agricolă familială sau din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, prepararea și servirea alimentelor gătite în incinta proprie.Carnea de suine și de ovine obținută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obținerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiștilor în următoarele condiții:1. animalele au fost crescute numai în exploatația proprie;2. animalele sunt identificate și înregistrate conform legislației în vigoare;3. exploatația proprie deține cod de exploatație;4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum și al cărnii și al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menținut de către proprietar la nivelul pensiunii.De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiștilor și carnea provenită de la păsări și lagomorfe crescute și sacrificate în exploatația proprie.42. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:j) Automate de vânzare a produselor alimentare - echipamente și instalații specifice prin intermediul cărora se comercializează produse alimentare către consumatorul final, cu excepția laptelui crud, provenite din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; în cazul apei potabile, aceasta trebuie să provină din rețeaua publică sau din surse autorizate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind calitatea apei potabile.k) Unități mobile de comercializare a alimentelor - unități volante prevăzute cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități permanente/temporare pentru păstrarea, prezentarea și vânzarea de produse de origine animală și/sau nonanimală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ambalate și/sau preambalate, care prezintă elementele de identificare ale producătorului; această categorie include și tonetele, magazinele mobile, vitrinele mobile, precum și alte unități mobile în care se păstrează, se expun și/sau se comercializează alimente către consumatorul final.l) Târg, expoziție de produse alimentare - loc special amenajat, cu activitate temporară, prevăzut cu facilități și dotări corespunzătoare, necesare desfășurării activității de expunere și comercializare a produselor de origine animală și/sau nonanimală obținute în unități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor direct către consumatorul final.m) Puncte gastronomice locale - unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuințelor din mediul rural, unde se prepară și se servesc produse culinare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producția primară de la nivelul exploatației proprii, precum și de la producătorii locali sau din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.Carnea de suine și de ovine obținută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obținerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiștilor în următoarele condiții:1. animalele au fost crescute numai în exploatația proprie;2. animalele sunt identificate și înregistrate conform legislației în vigoare;3. exploatația proprie deține cod de exploatație;4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum și al cărnii și al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menținut de către proprietar la nivelul punctului gastronomic.De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiștilor și carnea provenită de la păsări și lagomorfe crescute și sacrificate în exploatația proprie.43. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Depozit alimentar - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția produselor de origine animală și/sau nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe teritoriul național, depozitarea și livrarea acestora către alte unități de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.Depozitele alimentare nu pot livra produse de origine animală în unități autorizate sanitar-veterinar de pe teritoriul național sau din alte state membre ale Uniunii Europene/țări terțe.44. La anexa nr. 1, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III Unități de vânzare cu amănuntul a alimentelor de origine nonanimală, supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor1. Produse de morărit, panificație și paste făinoase:a) Unitate de obținere a produselor de morărit - unitate cu spații și instalații adecvate pentru prelucrarea boabelor de cereale în vederea obținerii unor cantități mici și a unei game sortimentale restrânse de produse specifice de morărit, inclusiv pe bază de prestări de servicii, livrate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate de obținere a pâinii, specialităților și produselor de panificație - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea unei game sortimentale restrânse, în cantități mici, a produselor și specialităților de panificație, comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.c) Unitate de obținere a pastelor făinoase - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.d) Unitate de comercializare a produselor alimentare obținute din semipreparate congelate/refrigerate - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități de recepție a semipreparatelor congelate sau refrigerate, tratarea termică și comercializarea direct către consumatorul final.2. Produse din legume și fructe:a) Unitate/Instalație de obținere de sucuri din fructe și/sau legume - unitate/instalații fixe/mobile cu dotări adecvate pentru obținerea de sucuri din legume și/sau fructe direct la locul de recoltare/prelucrare, în cantități mici, tratarea termică, după caz, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate de obținere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci și produse cerealiere - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime și a ingredientelor în vederea obținerii, în cantități mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.3. Uleiuri vegetale:Unitate de obținere a uleiurilor presate la rece - unitate prevăzută cu spații și dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime în vederea obținerii, în cantități mici, de uleiuri brute presate la rece, inclusiv pe bază de prestări de servicii, ambalate și comercializate direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.4. Băuturi alcoolice și nealcoolice:a) Miniberărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea în cantități mici a berii, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.b) Unitate pentru obținerea vinului - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, tescuirea, condiționarea vinului în cantități mici, ambalarea și comercializarea acestuia direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.c) Distilerie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru recepționarea materiilor prime, obținerea băuturilor alcoolice spirtoase în cantități mici, inclusiv pe bază de prestări de servicii, și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.d) Sifonărie - unitate cu spații și dotări adecvate pentru obținerea apei îmbogățite cu dioxid de carbon în cantități mici, ambalarea și comercializarea acesteia direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.5. Înghețată:Automate/Tonete de obținere a înghețatei - unitate fixă sau mobilă cu spații și dotări adecvate pentru recepția materiilor prime, cu excepția produselor de origine animală materie primă neprocesate, prelucrarea acestora pentru obținerea înghețatei, în cantități mici, ambalarea și comercializarea direct către consumatorul final și/sau prin unități înregistrate sanitar-veterinar și/sau pentru siguranța alimentelor.45. În anexa nr. 9, la punctul VI, subpunctul 6 se abrogă.46. În anexa nr. 9, la punctul VI, subpunctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. Unitate de fabricare a înghețatei - unitate cu spații și echipamente adecvate pentru recepția materiei prime de origine animală și nonanimală, cu excepția produselor de origine animală materie primă neprocesate, fabricarea și depozitarea înghețatei.47. În anexa nr. 9, la punctul VI, după subpunctul 8 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 9-12, cu următorul cuprins: 9. Piața angro de legume și fructe - spații sau zone cu amenajări care includ mai multe unități separate ce au în comun instalații și compartimente în care sunt vândute produsele alimentare de origine nonanimală către operatorii din sectorul agroalimentar și/sau către consumatorul final.10. Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală - unitățile în care se desfășoară activități de recepție, depozitare, prezentare și vânzare direct către consumatorul final sau către alte unități de vânzare cu amănuntul/ridicata a legumelor, a fructelor, a băuturilor vrac și ambalate, alcoolice și nealcoolice, a pâinii, a produselor de morărit, panificație, patiserie, a ierburilor aromatice, a condimentelor, a semințelor de consum, a ceaiurilor din plante, a suplimentelor alimentare, precum și a produselor alimentare ce prezintă elemente de identificare a producătorului; această categorie de unități include atât magazine alimentare, cât și standuri amenajate în cadrul expozițiilor, târgurilor, depozitelor, piețelor agroalimentare și/sau piețelor angro, cu excepția farmaciilor.11. Unitate de fabricare a gheții alimentare - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate pentru fabricarea în condiții corespunzătoare a gheții alimentare, precum și pentru ambalarea, depozitarea și livrarea acesteia.12. Alte unități de vânzare cu amănuntul - cafenea, bar, ceainărie, stand preparare/comercializare gogoși și alte produse de panificație, floricele de porumb, sucuri, vată de zahăr, porumb fiert/copt, altele - unități de alimentație publică ce dețin spații și dotări corespunzătoare pentru recepția, depozitarea, prepararea și servirea în incinta locației sau direct către consumatorul final a produselor de origine nonanimală, preparate; această categorie de unități include toate unitățile cu activitate permanentă și/sau temporară.48. Anexele nr. 10, 12 și 14 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3.49. În anexa nr. 15, la punctul 3, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) pentru laptele crud, să respecte cerințele de sănătate animală și cerințele de igienă prevăzute în anexa I partea A la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, precum și criteriile stabilite în anexa III secțiunea IX cap. I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să îndeplinească criteriile de calitate și să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatații care respectă condițiile de igienă a mulsului, a spațiilor de depozitare a laptelui și cu asigurarea trasabilității produsului.50. După anexa nr. 15 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 16-20, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 4-8.  +  Articolul II(1) Pentru obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară a exploatațiilor de producție a laptelui, a automatelor de vânzare a produselor alimentare, respectiv a punctelor de vânzare mobile se acordă o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Depozitele alimentare care recepționează și depozitează produse de origine animală cu regim termic în cantitate mai mare de 12 tone/lună, carmangeriile care livrează altor unități de vânzare cu amănuntul carne tranșată, carne tocată, carne preparată și/sau produse din carne ce depășesc cumulat 8.000 kg/lună trebuie să solicite evaluarea unității în vederea obținerii documentului de autorizare sanitar-veterinară conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  București, 5 septembrie 2019.Nr. 106.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ..................
  DOCUMENT
  de înregistrare pentru siguranța alimentelor
  Nr. .......... din ...............
  Pentru unitatea: ........................, localitatea ....................., cu sediul social în str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul ....., codul ........ județul ......................, telefon .............., cod unic de înregistrare (CUI) ......................., reprezentantul legal al unității ........................., din localitatea ............................, str. ....................... nr. ....., sectorul ......, codul poștal ............, județul ........................., telefon ............., e-mail ............................., pentru punctul de lucru ........................ din localitatea ......................, str. .................................... nr. ......, sectorul ......., codul ............., județul .........................., telefon ................., în care se desfășoară următoarele activități:1. ..............................;2. ..............................;3. ............................. .După eliberarea prezentului document, reprezentantul unității trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București orice modificare a condițiilor din unitate, intervenită ulterior emiterii documentului.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activității, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Reprezentantul legal al unității,
  .............................................................................................
  (numele în clar, semnătura, data ridicării documentului, ștampila unității)
  Director executiv,
  ......................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 12 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............Circumscripția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Oficială ...........
  DOCUMENT
  de însoțire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii
  Subsemnatul, ....................................., inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, am întocmit în data de ................. prezentul document care însoțește transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii:Produsele: .................................................................Lotul: ......................................................................Motivul reținerii oficiale: ..............................................................Cantitatea reținută: ......................................................Nr. sigiliului: ..................................................................Rezultatul expertizei privind siguranța produselor (nr. buletin analiză etc.): .......................................Proprietarul produselor: ............................................................Adresa proprietarului: ..............................................................Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,
  ...........................
  (semnătura și parafa, după caz)
  Luat la cunoștință
  Reprezentantul legal al unității,
  ..........................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 14 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................
  DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală
  Nr. ............. din ...............
  Mijlocul de transport ........................ seria .................., nr. de înmatriculare, proprietatea ......................., din localitatea ..................., str. .................... nr. ......, sectorul ............, cod poștal ........., județul ....................., telefon ................., e-mail .........................., se înregistrează pentru transportul .............................*)I. Condiții de temperatură: 1. fără regim termic 2. temperatură de refrigerare 3. temperatură de congelare4. alt regim termicII. Condiții de transport:1. preambalat/ambalat2. vracCapacitatea de transport: ......................................................................După emiterea prezentului document, reprezentantul legal al unității trebuie să notifice direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emitente orice modificare a condițiilor de transport intervenită ulterior, în vederea recontrolului mijlocului de transport.Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Director executiv,
  .....................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.**)
  *) Se vor preciza produsele transportate.**) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................................
  DOCUMENT
  de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor
  pentru automatele de vânzare a produselor alimentare
  Nr. ........ din ..........
  1. Automatul/Automatele de vânzare a produselor alimentare, având următoarele serii (numere de identificare unice), conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, ................................., aparținând Societății Comerciale ................................. din localitatea ......................... str. .......................... nr. ......, sectorul ......, codul poștal ............, județul ....................., telefon ...................., e-mail ......................, se înregistrează pentru ........................*).2. Locul de amplasare a automatului/automatelor este prevăzut în lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.Se vor respecta cerințele sanitar-veterinare specifice, precum și specificațiile înscrise în fișa tehnică a produsului eliberată de producător.Nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfășurării activității și sancționarea în conformitate cu prevederile legale.
  Director executiv,
  ..................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.**)
  *) Se va preciza tipul de produs alimentar pentru care se înregistrează automatele.**) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 17 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)
  LISTA
  automatelor de vânzare a produselor alimentare utilizate de .........(denumirea operatorului economic).........
  Nr. crt.Marcă automatTip automatElementul de identificare a automatuluiTipul de aliment distribuitAdresă de amplasare (județ, localitate, strada, nr., alte detalii de amplasare, după caz: piață, clădire etc.)

  Reprezentantul legal al unității,
  .........................................
  (semnătura și ștampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 18 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)
  NOTIFICARE
  privind încetarea activității
  Nr. ....................../data ........................
  Subsemnatul, ................................., posesor al C.I./buletin, seria ..............nr. ..............., eliberat de .................... la data de ..................., în calitate de administrator/reprezentant legal al unității ......................, cu sediul social în localitatea ........................., strada .................., numărul ...., bl. ...., apartament ...., județul ..........................., notific încetarea activității de .............................., începând cu data de ............... desfășurată la punctul de lucru din localitatea ...................., strada ............................. numărul ......., județul ................, desfășurată în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. .................. din data de ................, eliberat de către Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ....................Motivele care au stat la baza încetării activității ...................................................Anexez la prezenta notificare documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în original.
  Administrator/reprezentant legal,
  (semnătură, ștampilă)
  Data,
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 19 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDirecția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor......................................................
  DECIZIE
  privind încetarea activității din unitățile supuse înregistrării
  sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
  Nr. .............. din ......................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza notificării de încetare a activității înregistrate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .........................., nr. ................... din data de ............................., întocmită/întocmit de ..................., reprezentant legal al unității .............................., ......................(adresa completă)...................., dispune anularea documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. ................. din data de ............... emis de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ................... și încetarea activității de ....................., începând cu data de ....................Reluarea activității se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.Nerespectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  Director executiv,
  ..................
  (semnătura și stampila)
  L.S.*)
  *) L.S. - Loc pentru ștampilă.
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 20 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor)
  NOTIFICARE
  privind activitatea desfășurată de unitățile de comercializare mobile
  Nr. .............. din ......................
  Subsemnatul/a, ........................., reprezentant legal al unității .........................., cu sediul social în .............................., localitatea .........................., str. .................... nr. ..........., sectorul ...., codul poștal ..................., județul .........................., telefon ............., e-mail ............................., cu unitatea de comercializare mobilă (de exemplu: rulote, tonete mobile, magazine mobile) ......................... seria/număr de înmatriculare ......................, înregistrat sanitar-veterinar cu nr. ......................., la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........................., notific desfășurarea activității după cum urmează:1. Pe raza județului ...........................................;2. În ziua/zilele de .............................................................;3. În perioada .....................................................................
  Reprezentantul legal al unității,
  ...................
  (semnătura și ștampila)
  ------