DECRET nr. 84 din 4 aprilie 1976 (*republicat*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului Aviaţiei Civile, precum şi a unor unităţi din subordinea acestui departament
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 2 octombrie 1976    -----------Publicat în Buletinul Oficial nr.28 din 6 aprilie 1976  +  Capitolul 1 Departamentul Aviaţiei Civile  +  Articolul 1Departamentul Aviaţiei Civile este organ central al administraţiei de stat în subordinea Consiliului de Miniştri şi înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul aviaţiei civile. Activitatea acestuia este coordonata de un viceprim-ministru al guvernului.Departamentul Aviaţiei Civile este organ unic de autoritate aeronautica civilă în Republica Socialistă România.  +  Articolul 2Departamentul Aviaţiei Civile are sediul în municipiul Bucureşti, este persoana juridică, titular de plan şi funcţionează ca instituţie bugetară.  +  Articolul 3Departamentul Aviaţiei Civile are următoarele atribuţii principale: a) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea de transporturi aeriene publice de călători şi mărfuri, precum şi activitatea aeronautica utilitara şi sportiva; b) organizează reţeaua generală de cai aeriene în interiorul tarii şi asigura legătură acestora cu reţeaua de cai aeriene internaţionale; c) reglementează, asigura şi controlează circulaţia în spaţiul aerian stabilit pentru aviaţia civilă prin regimul de zbor, în scopul realizării securităţii depline a zborurilor; d) asigura aplicarea înţelegerilor internaţionale privind navigaţia aeriană civilă şi stabilirea liniilor de comunicaţii aeriene, organizează şi realizează cooperarea cu organizaţiile internaţionale din acest domeniu, potrivit dispoziţiilor legale; e) stabileşte norme şi normative tehnice de construcţie, întreţinere şi reparare pentru tehnica de aviatie civilă şi supraveghează respectarea acestor norme în procesul de proiectare, fabricaţie, reparare şi exploatare a aeronavelor civile; f) efectuează înmatricularea aeronavelor civile naţionale şi atesta navigabilitatea acestora; g) autoriza funcţionarea terenurilor de aeronautica, instalaţiilor şi echipamentelor aeroportuare şi de protecţie a navigaţiei aeriene; h) avizează lucrările de investiţii pe terenurile cu restrictii aeronautice; i) asigura şi urmăreşte realizarea indicatorilor economico-financiar ai unităţilor subordonate; j) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea de comerţ exterior, privind prestaţiile aeronautice; k) organizează, asigura şi administrează funcţionarea aeroporturilor şi aerodromurilor civile în scopul deservirii la sol şi în zbor a aeronavelor, a călătorilor şi a traficului de marfa; organizează, asigura şi controlează funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor şi utilajelor tehnice necesare zborului, legăturilor şi protecţiei navigaţiei aeriene; l) organizează şi asigura funcţionarea formatiunilor meteorologice de la aeroporturi şi aerodromuri şi colaborează cu celelalte organe de specialitate în scopul informării echipajelor şi organelor de conducere şi dirijare a zborurilor aviaţiei civile; m) realizează pregătirea cadrelor de specialitate aeronautica şi eliberează brevete şi certificate care atesta calificarea acestora; controlează încadrarea şi utilizarea personalului aeronautic civil în raport cu calificarea obţinută; n) organizează şi executa anchetarea accidentelor de zbor produse cu aeronave civile în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România. o) ia măsuri pentru realizarea unei discipline ferme a personalului şi formarea unui înalt profil moral-politic al acestuia prin desfăşurarea unei activităţi intense de educaţie, în scopul îndeplinirii prompte şi la cel mai înalt nivel a sarcinilor de serviciu.  +  Articolul 4Departamentul Aviaţiei Civile este condus de un consiliu de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de conducere se realizează de biroul executiv al acesteia.Consiliul de conducere al departamentului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.Departamentul Aviaţiei Civile are în conducerea sa un şef al departamentului, care are rang de adjunct de ministru şi se numeşte prin decret prezidential.Şeful departamentului este şi comandantul aviaţiei civile. În aceasta calitate este ajutat de un prim-loctiitor şi de loctiitori ai comandantului aviaţiei civile, care se numesc de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 5Departamentul Aviaţiei Civile are un consiliu tehnico-economic, care se organizează şi funcţionează potrivit Decretului nr. 78/1973 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice.  +  Articolul 6Departamentul Aviaţiei Civile are structura organizatorică şi numărul maxim de personal prevăzute în anexele nr. 1*), 2 a*) şi 2 b*).  +  Articolul 7Departamentul Aviaţiei Civile are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 3*).  +  Capitolul 2 Compania de transporturi aeriene"TAROM" - Transporturile aeriene române  +  Articolul 8Pe data de 1 aprilie se înfiinţează, în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile, Compania de transporturi aeriene "TAROM"- Transporturile aeriene române", cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 9Compania TAROM are ca obiect de activitate: a) executarea de transporturi aeriene interne şi internaţionale de călători şi mărfuri în cursele regulate şi charter şi alte prestaţii de transport aerian; b) executarea operaţiilor de comerţ exterior privind prestaţiile în domeniul sau de activitate, încheierea şi executarea convenţiilor şi contractelor cu companiile similare din străinătate; c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor medii ale materialului aeronautic din aviaţia civilă de transport.  +  Articolul 10Compania de transporturi aeriene "TAROM" - Transporturile aeriene române" se organizează şi funcţionează ca întreprindere de stat, pe baza principiului gestiunii economice şi are personalitate juridică, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste.Compania TAROM se încadrează la gradul I de organizare şi are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4*).  +  Articolul 11Indicatorii economici şi financiari pe anul 1976 pentru Compania de transporturi aeriene "TAROM Transporturile aeriene române" vor fi asiguraţi în cadrul indicatorilor aprobaţi pentru Comandamentul aviaţiei civile TAROM.  +  Capitolul 3 Baza de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare  +  Articolul 12Pe data de 1 aprilie 1976 se înfiinţează, în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile, Baza de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 13Baza de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare are ca obiect de activitate: a) asigurarea cu piese de schimb şi repararea echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene şi a mijloacelor tehnice aeroportuare, precum şi urmărirea menţinerii în bune condiţii a infrastructurii aeroportuare; b) transmiterea mesajelor de trafic aerian la toate organele de dirijare aeronautice din ţara şi străinătate.  +  Articolul 14Baza de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare se organizează şi funcţionează ca unitate bugetară cu personalitate juridică. Baza are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 5*) şi se clasifica la categoria corespunzătoare gradului III de întreprindere din grupa a III-a de ramura.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Personalul încadrat la Comandamentul aviaţiei civile - TAROM va fi redistribuit la Departamentul Aviaţiei Civile şi la unităţile sale şi se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 16Nomenclatorul funcţiilor şi retribuirea lor la Departamentul Aviaţiei Civile şi la unităţile nou înfiinţate sînt cele prevăzute în anexele la Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, nr. 57/1974, astfel: a) pentru Departamentul Aviaţiei Civile se utilizează funcţiile din anexa nr. VI privind ministerele, precum şi cele specifice din anexa nr. IV privind Comandamentul aviaţiei civile - TAROM; b) pentru Compania de transporturi aeriene "TAROM - Transporturile aeriene române" se utilizează funcţiile specifice din anexa nr. IV privind unitatea TAROM, unitatea operationala, celelalte unităţi de aviatie care au fost incluse în organigrama companiei şi funcţiile de navigator şef şi şef laborator (carburanţi şi lubrifianţi) la Comandamentul aviaţiei civile TAROM, precum şi cele din anexa nr. VII şi alte anexe, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 57/1974; c) personalul din Comandamentul aviaţiei civile - TAROM, care ocupa funcţii pe gradatii cu retribuţii la nivel de centrala şi care va fi încadrat pe aceleaşi funcţii sau alte funcţii echivalente sau al unităţilor subordonate, va beneficia în continuare de clasa de retribuire avută.Retribuirea cadrelor militare se face pe baza principiilor prevăzute în anexa nr. IX la Decretul Consiliului de Stat nr. 163/1975 privind retribuirea personalului din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi din alte unităţi din sectorul special.  +  Articolul 17Ministerul Apărării Naţionale va asigura asistenţa medicală şi controlul medical periodic al personalului navigant din aviaţia civilă.  +  Articolul 18Plăţile în străinătate ale Departamentului Aviaţiei Civile şi unităţilor subordonate, rezultate din activitatea de transport internaţional, alte prestaţii de servicii sau din îndeplinirea unor obligaţii asumate prin înţelegerile internaţionale, se efectuează în condiţiile stabilite de art. 16 alin. 2 lit. a) din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972.  +  Articolul 19Personalul din aviaţia civilă va purta uniforma în timpul serviciului. Descrierea şi modul de purtare a uniformei, condiţiile de acordare şi alte reglementări în legătură cu aceasta se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 20Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce, pe baza documentaţiilor prezentate de Departamentul Aviaţiei Civile, modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1976.  +  Articolul 21Denumirile de Ministerul Apărării Naţionale sau Comandamentul aviaţiei civile - TAROM din actele normative în vigoare, care se referă la activitatea aviaţiei civile, se înlocuiesc cu aceea de Departamentul Aviaţiei Civile.  +  Articolul 22Anexa la art. 2 alin. 2 şi la art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, "Transporturi aeriene", se modifica potrivit anexei nr. 6*).  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 24Decretul nr. 419/1972 privind trecerea activităţii aeronautice civile şi a unităţilor de aviatie civilă la Ministerul Apărării Naţionale, precum şi pct. 1 şi 2 din cap. II şi pct. 1-4 din cap. IV din anexa nr. 3 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1303/1972 privind unele măsuri referitoare la trecerea activităţii aeronautice civile şi a unităţilor de aviatie civilă la Ministerul Apărării Naţionale, se abroga._________ Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.------------