NORME METODOLOGICE din 9 mai 2013 (**republicat**)pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.851 din 9 mai 2013 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 752 din 8 octombrie 2015.
  **) Republicat în temeiul art. III al Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 465/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 august 2015.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013 și ulterior a mai fost modificat și completat prin:– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 199/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 25 februarie 2014;– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 919/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 17 iunie 2014;– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014;– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.206/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 2 decembrie 2014;– Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 158/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 15 ianuarie 2015.  +  Articolul 1Programul național de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României.  +  Articolul 2Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor";c) Subprogramul "Infrastructură la nivel județean".  +  Articolul 3(1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor.(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.(3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene.  +  Articolul 4Obiectivele de investiții din cadrul Programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre următoarele domenii specifice:a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii; (la 07-02-2017, Litera c) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) d) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență; (la 07-02-2017, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;f) realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; (la 07-02-2017, Litera f) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive;k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural. (la 07-02-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice; (la 18-10-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. (la 18-10-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. a), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de tratare a apei, sunt:a) lucrări pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalațiile de pompare până la stația de clorinare, conductele de aducțiune, stația de clorinare și/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, stațiile de pompare și repompare între componentele tehnologice și de la acestea în rețelele de distribuție, rețelele de distribuție, anexele administrative și împrejmuirile, branșamente până la limita de proprietate; (la 07-06-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) b) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. a).(2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. b), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, sunt:a) lucrări pentru realizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative și împrejmuirile; (la 07-06-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) b) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate existente prevăzute la lit. a).(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) și g) care se finanțează sunt lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, precum și dotarea acestora, după caz.(4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanțează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt:a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;b) construcție nouă infrastructură rutieră;c) corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes județean și de interes local - profiluri transversale și longitudinale, curbe, supraînălțări;d) amenajarea acostamentelor, amenajarea acceselor la proprietate, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul localităților; (la 07-06-2019, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) e) amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri laterale și amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 de metri, inclusiv amenajarea sensurilor giratorii; (la 07-06-2019, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) f) execuția de sisteme colectoare și de dirijare a apelor pluviale;g) refacerea și construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranța circulației și pentru realizarea în siguranță a lucrărilor de drum propuse.(5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulație și asigurarea secțiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval. (la 07-02-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) (6) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. h), care se finanțează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrări specifice pentru asigurarea condițiilor de protecție a mediului.(7) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. i) care se finanțează sunt lucrări pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare funcționării piețelor publice, piețelor comerciale, târgurilor, oboarelor, respectiv: căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale și auto, împrejmuiri și/sau închideri cu structură ușoară, grupuri sanitare, racorduri la rețelele de utilități, platforme pentru depozitarea gunoiului.(8) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. j) care se finanțează sunt lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.(9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanțează sunt lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse.(10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. l) care se finanțează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări ale construcțiilor și instalațiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, înființări/amenajări de infrastructură turistică.(10^1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. m) care se finanțează sunt construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal existente. (la 07-02-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 209 din 2 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 07 februarie 2017 ) (10^2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. n) care se finanțează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice. (la 18-10-2019, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (10^3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiții din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. o) care se finanțează sunt lucrări de construire, modernizare, reabilitare, extindere a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. (la 18-10-2019, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanțează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar, și anume achiziția de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente.(12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanțează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităților sanitare, și anume achiziția de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independente.  +  Articolul 7(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) și d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 și 2, precum și solicitarea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 07-06-2019, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 8(1) Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;e) cheltuieli diverse și neprevăzute.(2) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea terenului și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, cheltuieli pentru informare și publicitate. (la 07-06-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 9(1) Finanțarea Programului se asigură din sursele de finanțare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență.(2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 2 lit. a) și b) din ordonanța de urgență, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanță cu graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții aprobat de autoritățile administrației publice locale și prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 3 în baza contractelor multianuale de finanțare încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1), cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestări de servicii, execuție de lucrări. (la 30-10-2015, Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. )  +  Articolul 10(1) Pentru obiectivele de investiții nou-propuse a fi incluse în Program, pentru obiectivele de investiții în continuare finanțate din alte surse de finanțare și care nu au fost incluse în Program, precum și pentru cele incluse în Program, dar care nu au contracte de finanțare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiții, eșalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 30-10-2015, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. ) (2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanțare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea cuprinzând sumele decontate anterior, defalcate pe surse de finanțare, sumele necesare pentru anul în curs, precum și sumele estimate defalcate pe ani și surse de finanțare până la finalizarea contractului de finanțare, reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții, în concordanță cu graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestări servicii, execuție lucrări, în limita contractului de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 30-10-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. ) (3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului și a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiții care se finanțează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin solicitările prevăzute la alin. (1). (la 30-10-2015, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. ) (5) Pentru obiectivele de investiții noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, aprobate în condițiile legii prin hotărâri ale consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoțite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta, după caz. (la 30-10-2015, Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. ) (6) Pentru obiectivele de investiții în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.(7) Pentru obiectivele de investiții incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, care nu au mai fost finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice autorizația de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.(8) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, după încheierea contractelor de finanțare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în situația în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanțează din sursele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență. (la 07-06-2019, Alineatul (8) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la alin. (3) se diminuează în situația în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise inițial care nu se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 6 și 8, au fost decontate din bugetul local anterior aprobării ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la alin. (3) și/sau se constată că încalcă alte prevederi legale. (la 07-06-2019, Alineatul (10) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
   +  Articolul 11Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi sunt analizate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având în vedere următoarele:a) documentațiile tehnico-economice sunt completate, întocmite și actualizate conform prevederilor legale în vigoare; (la 07-06-2019, Litera a) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) b) documentațiile tehnico-economice sunt însoțite de hotărârile consiliului local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;c) documentațiile tehnico-economice sunt însoțite de hotărârile consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz;d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate pe obiecte și categorii de lucrări. (la 07-06-2019, Litera d) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) Notă
  Potrivit literei d) a articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017, începând cu data de 20 septembrie 2018 se abrogă orice prevedere din actele normative prin care se reglementează realizarea unor obiective/proiecte de investiții și alte categorii de investiții care intră sub incidența art. V^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, referitoare la „încadrarea în standardele de cost în vigoare“ sau „cu respectarea standardelor de cost în vigoare“.
   +  Articolul 12(1) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în Program după analizarea documentațiilor transmise, în sensul conformării cu prevederile art. 11, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari.(2) Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari au o durată de maximum 4 ani și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.(3) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(4) După încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice și actele adiționale, după caz. (la 18-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (5) După emiterea autorizației de construire, aceasta se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 07-06-2019, Alineatul (5) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4), în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1). (la 18-10-2019, Alineatul (6) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (la 30-10-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. )  +  Articolul 13(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuție ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuției lucrărilor, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3). (la 18-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin Program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.(3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă. (la 07-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (3^1) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2), se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate. (la 18-10-2019, Articolul 13 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu această destinație, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la art. 12 alin. (2) cu privire la aceasta. (la 18-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (5) După primirea înștiințării menționate la alin. (4), beneficiarul dispune măsurile necesare respectării prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite. (la 18-10-2019, Alineatul (5) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarilor se poate face în format letric sau prin intermediul poștei electronice, prin e-mail. (la 18-10-2019, Alineatul (6) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (7) În cursul unui an bugetar, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile/serviciile/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, depuse și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2). (la 18-10-2019, Alineatul (7) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (8) Solicitarea prevăzută la alin. (7) va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa nr. 5, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat, iar transferul sumelor solicitate urmează a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările. (la 18-10-2019, Alineatul (8) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (9) În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) și (7), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-10-2019, Alineatul (9) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (10) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7^2) din ordonanța de urgență, pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform art. 12 alin. (2), în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) și (9) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate. (la 18-10-2019, Alineatul (10) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (11) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.(12) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenți conform prevederilor art. (11) se efectuează în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, deschise cu destinația sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți. (la 14-11-2016, Alineatul (12) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (12^1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea transferării sumelor pentru obligațiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa nr. 5, prin care se justifică efectuarea plății aferente contribuției de la bugetul de stat, din bugetul local sau alte surse legal constituite. (la 18-10-2019, Articolul 13 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (13) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență, pentru obiectivele de investiții incluse în program, dar nefinanțate sau finanțate parțial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual și nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare, solicitarea fiind întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (la 14-11-2016, Alineatul (13) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) (la 30-10-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. )  +  Articolul 14(1) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevăzute la art. 2.(4) În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situația în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 20 de zile. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora. (la 18-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )  +  Articolul 15Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziție publică încheiate în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 12, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinației pentru care au fost alocate.  +  Articolul 16(1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, beneficiarii, cu excepția celor aflați în situația prevăzută la art. 13 alin. (8) și (12^1), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, lunar, până cel mai târziu la sfârșitul fiecărei luni în care au realizat plăți pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate de către operatorul economic.(2) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) nu justifică utilizarea sumelor transferate în luna anterioară, până la data de 15 a lunii următoare, până la transmiterea de către beneficiari a anexei nr. 5 și clarificarea situației obiectivului de investiții, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suspendă transferurile.(3) Obligația monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții constă în centralizarea sumelor alocate și decontate, conform anexelor nr. 4 și 5, transmise de către beneficiari, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor. (la 18-10-2019, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )  +  Articolul 17(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul Programului.(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 07-06-2019, Alineatul (4) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (5) La finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii organizează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 30 de zile, următoarele documente:a) adresă de înaintare, conform modelului din anexa nr. 7; b) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul;c) date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 07-06-2019, Alineatul (5) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (5^1) În baza documentelor transmise de către beneficiar, prevăzute la alin. (5), dacă este cazul, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3) și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1). (la 07-06-2019, Articolul 17 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (6) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice o notă justificativă în cazul în care apar modificări ale temei de proiectare și în toate situațiile în care este necesară emiterea unei noi autorizații de construire. (la 18-10-2019, Alineatul (6) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (7) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate, și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit. (la 30-10-2015, Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. ) (8) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin. (la 18-10-2019, Alineatul (8) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (9) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8). (la 30-10-2015, Alin. (9) al art. 17 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015. )  +  Articolul 18(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de ordonator principal de credite, exercită funcții de analiză, sinteză, decizie, coordonare și control în derularea Programului.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează datele și informațiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (4) și alin. (5) lit. c) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență ai Programului în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. (la 07-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 ) (3) În vederea exercitării funcției de coordonare și control, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate desemna reprezentanți din aparatul propriu al ministerului care, împreună cu reprezentanți cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., să verifice exactitatea și realitatea datelor transmise cu situația din teren.(4) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pot participa în comisiile de recepție în calitate de invitați.  +  Articolul 19(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.(2) Pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Program, beneficiarii au obligația de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.(3) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiționale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.  +  Articolul 20Anexa A și anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 07-06-2019, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )  +  Anexa Ala normele metodologicePANOUL DE INFORMAREProgramul național de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socioeducativă, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.Activitățile de comunicare privind proiectele incluse în Programul național de dezvoltare locală urmăresc creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și transparență cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice.Beneficiarii finanțărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanțate de Guvernul României, prin Programul național de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.În acest sens, beneficiarul finanțării are obligația să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiției a unui panou de informare, după modelul de mai jos.Panoul de informareDimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m și va include obligatoriu următoarele informații:● sigla Guvernului României;● denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;● tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/ școală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piață/bază sportivă/sediu primărie/ obiectiv turistic;● denumirea beneficiarului;● denumirea programului prin care se finanțează investiția: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi plasate pe ambele părți ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de rețea și pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulație.Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislație fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi și înțelege informațiile prezentate.Model*) de panou de informareModelul în format electronic va fi pus la dispoziția beneficiarilor de către MDRAP.CuloriAtât pentru sigla Guvernului României, cât și pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:– cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;– cod RGB: R0, G73, B144.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea și oportunitatea finanțării
  dotării cu echipamente și mobilier specific
  didactic și de laborator, alte categorii de
  echipamente și dotări independente pentru ..............
  Unitatea de învățământ preuniversitar (denumire, prezentarea activității specifice, alte date relevante)....................................................................................................................................Obiectul solicitării....................................................................................................................................Justificarea necesității și oportunității finanțării achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea, existența personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare)....................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calității serviciilor de educație prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente)....................................................................................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs)..................................................................Fondurile alocate cu destinații similare pe ultimii 3 ani, după caz...................................................................Documente justificative atașate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziției solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/județean și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității de învățământ preuniversitar că nu beneficiază de finanțare din alte surse de finanțare legal constituite pentru achiziția solicitată)..................................................................
  Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială ............ Primar/Președintele consiliului județean ..... Numele și prenumele .......................... Semnătura .................................... Reprezentant legal al unității de învățământ preuniversitar, Numele și prenumele ..... Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea și oportunitatea finanțării
  dotării cu echipamente medicale și alte categorii
  de echipamente și dotări independente pentru ..............
  Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activității specifice, alte date relevante)..................................................................................................................................Obiectul solicitării..................................................................................................................................Justificarea necesității și oportunității finanțării achiziționării de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independenteNecesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă, deficiențe majore ale situației actuale, așteptări și prognoze pe termen mediu și lung, din care să rezulte necesitatea, existența personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare)..................................................................................................................................Oportunitatea (asigurarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii și dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale și/sau cu alte categorii de echipamente și dotări independente).................................................................Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz).................................................................Fondurile alocate cu destinații similare pe ultimii 3 ani, după caz..................................................................................................................................Documente justificative atașate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziției solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/județean și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității sanitare că nu beneficiază de finanțare din alte surse de finanțare legal constituite pentru achiziția solicitată).................................................................
  Beneficiar Unitatea administrativ-teritorială ............ Primar/Președintele consiliului județean ..... Numele și prenumele .......................... Semnătura .................................... Reprezentant legal al unității sanitare Numele și prenumele ..... Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceJudețul.................Consiliul Județean ...../Primăria .........Nr. ............/data .........SOLICITAREde finanțare prin Programul național de dezvoltarelocală a obiectivului de investiții"...................." pentru anul ....... - lei - ┌───┬────┬─────────────┬────┐ Tip obiectiv*1) │Nou│ │În continuare│ │┌──────────────────────────────────────────────────┼───┴────┴─────────────┴────┤│Amplasamentul obiectivului de investiții propus │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Principalele capacități tehnice ale obiectivului │ ││de investiții (în unități fizice)*2) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)*3) │ ││conform hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului județean │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii │ ││consiliului județean/data ............ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/ │ ││data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de servicii │ ││(proiect tehnic), inclusiv acte adiționale │ ││(lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Nr. contract de lucrări/data ........ │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală a contractului de lucrări, │ ││inclusiv acte adiționale (lei cu TVA) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ ││investiții (lei cu TVA) │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget de stat │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ │ ││realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA)│ ││din care: │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│- buget de stat total, din care: │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul I │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul II │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul III │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Anul IV │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│- buget local │ ................ ││ ├───────────────────────────┤│Stadiu fizic realizat (%) │ ................ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Termen PIF (conform contractului de lucrări și │ ││acte adiționale) │ ................ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ..........Președintele consiliului județean/PrimarNumele și prenumele .........Semnătura .......... Notă
  *1) Se bifează în spațiul corespunzător.
  *2) De exemplu: lungime drum (km), lungime rețea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.
  *3) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a investiției actualizată).
  ----------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 947 din 29 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015, potrivit pct. 9 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4Consiliul Județean ........./Primăria .............Județul Nr. ............./data .......................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții „.................“ în baza
  Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată din contractul de la bugetul de stat de finanțare la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)Situații de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/dotare)FacturăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
  Nr. de înregistrare/ dataValoareaEmitentNumăr/ dată Valoare (inclusiv TVA)
  0123 = 1–2456789
  1..........................................................
  2
  ...
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ................................, având funcția de ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
  (la 18-10-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 4aAbrogată (la 18-10-2019, Anexa nr. 4a a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )  +  Anexa nr. 4bAbrogată. (la 07-06-2019, Anexa nr. 4b a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )  +  Anexa nr. 5Consiliul Județean ........./Primăria ............. Județul ...............Nr. ............./data .......................
  SITUAȚIE
  privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate și decontate
  pentru obiectivul de investiții „..........................“ în baza
  Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  -lei-
  Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)FacturăOrdin de plată
  EmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea totalăDin care valoarea de la bugetul de stat
  01234567
  1...........................
  2.
  .....
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepționate și decontate în suma de.................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
  (la 18-10-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.878 din 14 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceJudețul ………………..Unitatea administrativ-teritorială ………………. Nr. ……………./data ……………..
  DATE ȘI INFORMAȚII
  necesare stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență
  ai obiectivului de investiții „.........................“ finanțat
  în baza Contractului de finanțare nr. ...../data .........
  prin Programul național de dezvoltare locală
  Nr. crt.Domeniu specific din Program prin care se finanțează obiectivul de investițiiCapacități specificeCapacități specifice realizate la data raportăriiCapacități specifice propuse prin proiect
  Data începerii lucrărilor de execuție:
  Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție:
  Tip investiție:
  □ construire/realizare
  □ extindere
  □ reabilitare/modernizare
  □ dotare
  a)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei 1. stație de tratare a apei (buc.)………………..………………..
  2. lungime de rețea realizată (km)………………..………………..
  3. număr branșamente……………….……………..
  4. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  b)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate1. stație de epurare a apelor (buc.)………………..………………..
  2. lungime de rețea realizată (km)
  3. număr cămine de racord individual………………..………………..
  4. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  c)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (copii/elevi)………………..………………..
  d)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  e)- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților1. categoria drumului (drum județean/ drum comunal/drum sătesc/străzi etc.)………………..………………..
  2. lungime de drum realizat (km)………………..………………..
  3. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  f)- realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale1. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  2. categoria drumului pe care se realizează obiectivul (drum județean/ drum comunal/drum sătesc/străzi etc.)………………..………………..
  g)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre 1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  h)- realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi1. suprafață construită (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți………………..………………..
  i)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  j)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți………………..………………..
  k)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  l)- construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora1. număr de turiști beneficiari estimați………………..………………..
  2. alte capacități specifice considerate semnificative, dacă este cazul………………..………………..
  m)- construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural1. lungime totală străzi iluminate (km)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  NOTĂ:Anexa se va întocmi pentru fiecare obiectiv de investiții din program, particularizându-se în funcție de domeniul/domeniile specific/specifice din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei. Se păstrează în raportare doar doemniile aferente obiectivului de investiție.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ……………..
  Președintele consiliu județean/Primar
  Numele și prenumele …………………….
  Semnătura ..................
  (la 07-06-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceJudețul ....................... Consiliul Județean ………./Primăria ............. Nr… . ………./data ………
  Către
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  Referitor la: obiectivul de investiții …………………………, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală (PNDL)Având în vedere finalizarea obiectivului de investiții .........., pentru care a fost încheiat Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. .......…. /data………..... și unitatea administrativ teritorială .............. nr. …. /data……….. și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, atașăm următoarele:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ……. din data de ……….;– anexa nr. 5 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru justificarea ultimei solicitări de transfer;– anexa nr. 6 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare.Precizăm că:– Valoarea totală a investiției este de ………. lei, din care:• suma totală decontată de la bugetul de stat …………. lei, din care:[] suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanțare multianual dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. …..…/data …….… și unitatea administrativ teritorială ................ nr. ……/data ……… este de …….. lei;[] suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanțare multianual este de …….. lei;• suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite este de …….. lei;– au fost decontate toate cheltuielile care se pot finanța prin PNDL de la bugetul de stat și suma de ……………… lei nu mai este necesară.
  Beneficiar,
  Președintele consiliului județean/Primar
  Numele și prenumele .........
  Semnătura ..........
  (la 07-06-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.686 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019 )
  -----