ORDIN nr. 460 din 23 martie 2000pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi a instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 13 aprilie 2000  Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind înregistrarea în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a încasărilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Precizările privind reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate din bugetele locale a sumelor primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare, cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Precizările privind înregistrarea în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti a sumelor primite din fondul de tezaur pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Planul de conturi pentru consiliile locale orăşeneşti, municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru reflectarea execuţiei bugetului local şi normele de utilizare a acestuia, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2000, precum şi monografia principalelor operaţiuni privind reflectarea execuţiei bugetului local, cuprinse în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Direcţia monitorizarea contribuabililor mari va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PRECIZĂRIprivind înregistrarea în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a încasărilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legiiÎn aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, respectiv ale pct. 5 din Normele metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 630.703 din 1 februarie 2000, pentru evidentierea în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a cotei de 10% încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, pentru echilibrarea bugetelor comunelor, municipiilor şi judeţelor în contul deschis la trezoreria statului 30.24 "Disponibil din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale", în Planul de conturi pentru consiliile locale orăşeneşti, municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru reflectarea execuţiei bugetului local se introduc următoarele conturi:- contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";- contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".Funcţia contului 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" şi funcţia contului 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sunt prezentate în anexa nr. 4.Ca urmare, contul 106 "Mijloace băneşti în expediţie" se elimina din planul de conturi.Conturile nou-introduse se raportează în bilanţul contabil pentru "Consilii locale" astfel:- contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", la codul 117 şi se aduna la codul 112;- contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", la codul 327 şi se aduna la codul 311.  +  Anexa 2 PRECIZĂRIprivind reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate din bugetele locale a sumelor primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetarePotrivit art. 43 din Legea privind finanţele publice locale nr. 189/1998, în cazul în care, la înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza unor documente temeinic fundamentate consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot acorda împrumuturi temporare din bugetul local, pe bază de convenţie.Împrumuturile acordate în condiţiile legii vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării.În contabilitatea execuţiei bugetului local împrumuturile temporare acordate se evidenţiază cu ajutorul contului 207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii", a cărui funcţie este prezentată în anexa nr. 4.Sumele primite, potrivit legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare se evidenţiază în contabilitatea instituţiilor publice respective cu ajutorul contului 371 "Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare".Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din bugetele locale ţin evidenta sumelor primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare.Contul 371 "Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează sumele primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare, iar în debit, sumele rambursate.Soldul contului reprezintă sumele primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi nerambursate.Contul 371 "Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare" se crediteaza prin debitul contului:120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare"- cu sumele intrate în contul de disponibil reprezentând fonduri primite de la consiliul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare.Contul 371 "Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare" se debiteaza prin creditul contului:120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare"- cu sumele ieşite din contul de disponibil reprezentând rambursări de fonduri acordate de consiliul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare.În bilanţul contabil pentru "Instituţii publice", respectiv "Consilii locale", contul 371 "Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare" se raportează la codul 431 care se aduna la codul 421.Redam mai jos monografia principalelor operaţiuni privind primirea, utilizarea şi rambursarea împrumuturilor primite:
         
    Explicaţia operaţiuniiContul debitorContul creditor
    - sume intrate în contul de disponibil reprezentând fonduri primite de la consiliile locale orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de la consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare120371
    - încasarea veniturilor proprii din produse livrate, lucrări executate, servicii prestate120520.01
    - efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat420.01120
    - la finele anului închiderea contului 420.01 "Cheltuieli pentru activitatea curentă" se efectuează numai în limita veniturilor proprii realizate în anul respectiv (rulaj creditor al contului 520.01)520.01420.01
    - la finele anului, delimitarea cheltuielilor efectuate din fondurile primite pentru înfiinţare*)420.02420.01
    - rambursarea fondurilor primite pentru înfiinţare din veniturile proprii realizate371120
    - pe măsura restituirii fondurilor primite, efectuarea înregistrării în contul de cheltuieli pentru activitatea curentă a părţii de cheltuieli efectuate din fondurile primite la înfiinţare420.01420.02*)
    - la finele anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate din venituri proprii şi din fonduri primite la înfiinţare520.01420.01
  ---------- Notă *) Contul 420.02 "Cheltuieli efectuate din fonduri primite pentru înfiinţare" prezintă sold până la restituirea completa a fondurilor primite.
   +  Anexa 3 PRECIZĂRIprivind înregistrarea în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a sumelor primite din fondul de tezaur pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţeanConsiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care au derulat operaţiuni de finanţare a obiectivelor de investiţii prin contul de disponibil al fondului de tezaur (cont 50.08 sau 65.12, după caz), potrivit lit. A din anexa la Precizările Ministerului Finanţelor nr. 146.376 din 8 octombrie 1997, vor avea în vedere următoarele:Începând cu anul 2000 finanţarea obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean din disponibilul fondului de tezaur, până la utilizare, se efectuează prin contul 50.02 sau 65.11, după caz.Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care au evidenţiat în debitul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare" sume aferente obiectivelor de investiţii neterminate, care se derulează în anii următori, vor efectua înregistrarea:
         
    334=337.38
    "Fondul de tezaur"   "Sume primite din fondul de tezaur"
  Prevederile lit. A din anexa la Precizările Ministerului Finanţelor nr. 146.376 din 8 octombrie 1997 se modifica astfel:
           
      Explicaţia operaţiuniiContul debitorContul creditor
    A.La nivelul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti    
    1.Constituirea fondului de tezaur din vărsămintele efectuate de unităţile administrativ-teritoriale [operaţiune efectuată potrivit art. 63 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice]109 (cont 50.08 sau 65.12)334
    2.Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de tezaur, acordate consiliilor locale, potrivit legii109201
    3.Dobânzi încasate pentru împrumuturi acordate, potrivit legii109334
    4.Alocarea sumelor pentru finanţarea unor obiective de investiţii din fondul de tezaur judeţean (al municipiului Bucureşti) la unităţile administrativ-teritoriale434/analitic distinct109
    5.Încasarea sumelor rămase neutilizate la terminarea obiectivelor de investiţii:    
      - în anul în care au fost alocate109434
      - în anii următori celui în care au fost acordate109334
    6.La finele anului, închiderea contului de cheltuieli334434
   +  Anexa 4 PLANUL DE CONTURIpentru consiliile locale orăşeneşti, municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru reflectarea execuţiei bugetului local şi normele de utilizare a acestuia, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2000
  Simbolul contului Funcţia
  Denumirea contului Clasacontu-
  gr. 1 gr. 2 lui
  1
  DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL 102*) A
  DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL 102.01*) A
  DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL LA TREZORERIA STATULUI 103 A
  DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL 103.01 A
  DISPONIBIL DIN VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 104 A
  DISPONIBIL DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 108 A
  DISPONIBIL DIN FONDUL DE TEZAUR 109 A
  CASA 13 A
  2
  ÎMPRUMUTURI TEMPORARE DIN FONDUL DE TEZAUR 201**) A
  ÎMPRUMUTURI PENTRU INVESTIŢII 205 P
  ÎMPRUMUTURI TEMPORARE DIN TREZORERIA STATULUI 206 P
  ÎMPRUMUTURI TEMPORARE ACORDATE POTRIVIT LEGII 207 A
  DECONTĂRI CU ORDONATORII DE CREDITE PENTRU FINANTARI DIN BUGETUL LOCAL 211*) A/P
  DECONTĂRI DIN CREDITE PENTRU INVESTIŢII 214 A
  DECONTĂRI DIN ÎMPRUMUTURI TEMPORARE DIN TREZORERIA STATULUI 217 A
  DECONTĂRI PRIVIND ÎMPRUMUTURILE TEMPORARE ACORDATE POTRIVIT LEGII 219 P
  3
  FONDUL DE TEZAUR 334 P
  COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 335 P
  EXCEDENTUL VENITURILOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 338 P
  FONDUL DE RULMENT 339 P
  FONDUL DE RULMENT DESTINAT ACOPERIRII GOLULUI DE CASA 339.01 P
  FONDUL DE RULMENT DESTINAT ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR 339.02 P
  FONDUL DE RULMENT DESTINAT FINANŢĂRII UNOR INVESTIŢII SAU PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 339.03 P
  4
  CHELTUIELI CURENTE ALE BUGETULUI LOCAL 400 A
  CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ALE BUGETULUI LOCAL 402 A
  CHELTUIELI DIN FONDUL DE TEZAUR 434 A
  5
  VENITURI CURENTE ALE BUGETULUI LOCAL 500 P
  VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ALE BUGETULUI LOCAL 502 P
  REZULTATUL EXECUŢIEI BUGETARE 57 P
  REZULTATUL EXECUŢIEI BUGETARE CURENTE 57.01 P
  REZULTATUL EXECUŢIEI BUGETARE DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 57.02 P
  -------- Notă *) Se utilizează de consiliile locale şi de Consiliul Judeţean Ilfov în care nu funcţionează trezorerii ale statului. Notă **) Funcţionează în contabilitatea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împrumuturi acordate din fondul de tezaur.NOTĂ:1. Conturile 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local" şi 502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local" se raportează în bilanţul contabil pentru "Consilii locale", astfel:
       
    ActivCod
    (în subsolul paginii 3 şi se adună la codul 131)  
    Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local134
    Pasiv  
    (în subsolul paginii 6 şi se adună la codul 311)  
    Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local327
  2. Pentru reflectarea execuţiei bugetului local consiliile locale comunale deschid partizi corespunzătoare conturilor contabile de la consiliile locale.CONTUL 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta încasărilor şi plăţilor efectuate prin contul de disponibil al bugetului local deschis la trezoreria statului.Contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului local, conform prevederilor legale, iar în credit, plăţile de casa reprezentând cheltuieli ale bugetului local, potrivit legii.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti ale bugetului local aflate la trezoreria statului.În timpul anului contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" poate prezenta şi sold creditor ca urmare a golurilor de casa apărute pe parcursul execuţiei bugetare.Contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" se debiteaza prin creditul conturilor:103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"- cu sumele utilizate la finele anului din fondul de rulment constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar13 "Casa"- cu sumele depuse la trezoreria statului reprezentând veniturile bugetului local încasate în numerar104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială"- cu sumele utilizate la finele anului din excedentul constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar400 "Cheltuieli curente ale bugetului local"- cu sumele primite reprezentând rambursarea împrumuturilor în anul în care au fost acordate (concomitent: 219 = 207)500 "Venituri curente ale bugetului local"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri proprii ale bugetului local, sume şi cote defalcate, precum şi subvenţii primite de la bugetul de stat;- cu împrumuturile primite de la trezoreria statului, de la bănci sau de la instituţii de credit, conform legii;- cu sumele primite reprezentând rambursări de împrumuturi în anii următori celui în care au fost acordate502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local"- cu sumele încasate de bugetul local reprezentând venituri cu destinaţie specială.Contul 103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" se crediteaza prin debitul conturilor:103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"- la finele anului, cu sumele virate din contul de disponibil, reprezentând fondul de rulment propriu constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (concomitent: 57.01 = 339)104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială"- la finele anului, cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând excedentul bugetului local din venituri cu destinaţie specială (concomitent: 57.02 = 338)400 "Cheltuieli curente ale bugetului local"- cu plăţile de casa efectuate din contul de disponibil al bugetului local reprezentând cheltuieli curente ale bugetului local (preluate de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie);- cu valoarea plăţilor efectuate reprezentând rambursări de împrumuturi în anii următori celui în care au fost primite;- cu valoarea împrumuturilor temporare acordate din bugetul local;- cu dobânzi şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor contractate 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local"- cu plăţile de casa reprezentând cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local (preluate de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie)500 "Venituri curente ale bugetului local"- cu plăţile efectuate în cursul anului reprezentând rambursarea împrumuturilor contractate în anul în care au fost primite;- cu restituiri de venituri curente ale bugetului local, potrivit legii502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local"- cu restituiri de venituri cu destinaţie specială ale bugetului local, potrivit legii 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curente"- cu împrumuturi din anii precedenti nerambursate la scadenta.CONTUL 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta încasărilor şi plăţilor efectuate din disponibilul din fondul de rulment al bugetului local deschis la trezoreria statului.Contul 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele repartizate din contul de disponibil al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment, potrivit legii, iar în credit, sumele intrate în contul de disponibil al bugetului local, pentru utilizarea fondului de rulment.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti ale bugetului local din fondul de rulment constituit potrivit legii.Contul 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" se debiteaza prin creditul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- la finele anului, cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând fondul de rulment propriu constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (concomitent: 57.01 = 339).Contul 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" se crediteaza prin debitul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele utilizate la finele anului din fondul de rulment constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar.CONTUL 13 "Casa"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Muncipiului Bucureşti ţin evidenta încasărilor şi plăţilor efectuate în numerar.Contul 13 "Casa" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasările efectuate în numerar reprezentând veniturile bugetului local, conform prevederilor legale, iar în credit, virările efectuate în contul de disponibil al bugetului local la trezoreria statului.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti ale bugetului local, aflate în casierie, încasate şi nedepuse la trezoreria statului.Contul 13 "Casa" se debiteaza prin creditul conturilor:500 "Venituri curente ale bugetului local"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri curente ale bugetului local502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinaţie specială ale bugetului local.Contul 13 "Casa" se crediteaza prin debitul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele depuse la trezoreria statului reprezentând veniturile bugetului local încasate în numerar.CONTUL 104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta disponibilului excedentului constituit din venituri cu destinaţie specială.Contul 104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează disponibilul excedentului veniturilor cu destinaţie specială, iar în credit, disponibilul utilizat pentru efectuarea de cheltuieli cu destinaţie specială.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din excedentul constituit din venituri cu destinaţie specială.Contul 104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" se debiteaza prin creditul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- la finele anului, cu sumele virate din contul de disponibil reprezentând excedentul bugetului local din venituri cu destinaţie specială (concomitent: 57.02 = 338).Contul 104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" se crediteaza prin debitul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele utilizate la finele anului din excedentul constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar.CONTUL 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta încasărilor şi plăţilor efectuate din contul de disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.Contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează încasările reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor legale, iar în credit, plăţile efectuate din contul de disponibil reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit alocate comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile din cote defalcate aflate în contul deschis la trezoreria statului.Contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se debiteaza prin creditul contului:335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la trezoreria statului reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit legii.Contul 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se crediteaza prin debitul contului:335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"- cu sumele virate din contul de disponibil deschis la trezoreria statului reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.CONTUL 109 "Disponibil din fondul de tezaur"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta disponibilului constituit, potrivit Legii nr. 72/1996, din vărsăminte efectuate din excedentul anual al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.Contul 109 "Disponibil din fondul de tezaur" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate la fondul de tezaur, iar în credit, împrumuturile acordate temporar din fondul de tezaur, potrivit Legii nr. 72/1996, şi sumele acordate pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din fondul de tezaur constituit.Contul 109 "Disponibil din fondul de tezaur" se debiteaza prin creditul conturilor:201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur"- cu sumele încasate reprezentând împrumuturi rambursate de unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost acordate potrivit Legii nr. 72/1996334 "Fondul de tezaur"- cu sumele încasate reprezentând vărsăminte efectuate potrivit Legii nr. 72/1996 de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu dobânzile încasate.Contul 109 "Disponibil din fondul de tezaur" se crediteaza prin debitul conturilor:201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur"- cu sumele acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 72/1996434 "Cheltuieli din fondul de tezaur"- cu sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, cu aprobarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.CONTUL 201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta împrumuturilor acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 72/1996.Contul 201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează împrumuturile acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 72/1996, iar în credit, împrumuturile rambursate.Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate.Contul 201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur" se debiteaza prin creditul contului:109 "Disponibil din fondul de tezaur"- cu sumele acordate din fondul de tezaur unităţilor administrativ-teritoriale potrivit Legii nr. 72/1996.Contul 201 "Împrumuturi temporare din fondul de tezaur" se crediteaza prin debitul contului:109 "Disponibil din fondul de tezaur"- cu sumele încasate reprezentând împrumuturi rambursate de unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost acordate potrivit Legii nr. 72/1996.CONTUL 205 "Împrumuturi pentru investiţii"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta împrumuturilor pentru investiţii primite de la bănci sau de la alte instituţii de credit, a împrumuturilor din emisiunea de titluri de valoare etc.Contabilitatea analitica a împrumuturilor pentru investiţii se tine pe categorii de împrumuturi.Contul 205 "Împrumuturi pentru investiţii" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează împrumuturile primite, iar în debit, împrumuturile rambursate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite şi nerambursate.Contul 205 "Împrumuturi pentru investiţii" se crediteaza prin debitul contului:214 "Decontări din credite pentru investiţii"- cu valoarea împrumuturilor pentru investiţii primite (concomitent: 103 = 500).Contul 205 "Împrumuturi pentru investiţii" se debiteaza prin creditul contului:214 "Decontări din credite pentru investiţii"- cu valoarea împrumuturilor pentru investiţii rambursate (concomitent: 500 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost contractat, sau 400 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost contractat).CONTUL 206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta împrumuturilor temporare din trezoreria statului, efectuate în condiţiile legii.Contabilitatea analitica a împrumuturilor temporare din trezoreria statului se tine pe categorii de împrumuturi.Contul 206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează împrumuturile primite, iar în debit, împrumuturile rambursate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite şi nerambursate.Contul 206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului" se crediteaza prin debitul contului:217 "Decontări din împrumuturi temporare la trezoreria statului"- cu valoarea împrumuturilor temporare din trezoreria statului primite (concomitent: 103 = 500).Contul 206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului" se debiteaza prin creditul contului:217 "Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului"- cu valoarea împrumuturilor temporare din trezoreria statului rambursate (concomitent: 500 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost contractat, sau 400 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost contractat).CONTUL 207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta împrumuturilor temporare acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi a altor împrumuturi acordate în condiţiile legii.Contabilitatea analitica a împrumuturilor temporare acordate potrivit legii se tine pe categorii de împrumuturi.Contul 207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează împrumuturile temporare acordate de consiliile locale potrivit legii, iar în credit, împrumuturile rambursate.Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate.Contul 207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii" se debiteaza prin creditul contului:219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii"- cu valoarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi a altor împrumuturi acordate în condiţiile legii (concomitent: 400 = 103).Contul 207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii" se crediteaza prin debitul contului:219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii"- cu sumele încasate reprezentând valoarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi a altor împrumuturi acordate în condiţiile legii (concomitent: 103 = 400, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost acordat, sau 103 = 500, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost acordat).CONTUL 214 "Decontări din împrumuturi pentru investiţii"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta decontărilor privind împrumuturile pentru investiţii, acordate în condiţiile legii.Contul 214 "Decontări din împrumuturi pentru investiţii" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele primite, reprezentând împrumuturile pentru investiţii, iar în credit, împrumuturile pentru investiţii rambursate.Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile primite şi nerambursate.Contul 214 "Decontări din împrumuturi pentru investiţii" se debiteaza prin creditul contului:205 "Împrumuturi pentru investiţii"- cu valoarea împrumuturilor pentru investiţii primite (concomitent: 103 = 500).Contul 214 "Decontări din împrumuturi pentru investiţii" se crediteaza prin debitul contului:205 "Împrumuturi pentru investiţii"- cu valoarea împrumuturilor pentru investiţii rambursate (concomitent: 500 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost contractat, sau 400 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost contractat).CONTUL 217 "Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta decontărilor privind împrumuturile temporare din trezoreria statului, acordate în condiţiile legii.Contul 217 "Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele primite reprezentând împrumuturi din trezoreria statului, iar în credit, împrumuturile rambursate.Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile primite şi nerambursate.Contul 217 "Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului" se debiteaza prin creditul contului:206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului"- cu valoarea împrumuturilor temporare din trezoreria statului primite (concomitent: 103 = 500).Contul 217 "Decontări din împrumuturi temporare din trezoreria statului" se crediteaza prin debitul contului:206 "Împrumuturi temporare din trezoreria statului"- cu valoarea împrumuturilor temporare din trezoreria statului rambursate (concomitent: 500 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost contractat, sau 400 = 103, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost contractat).CONTUL 219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta decontărilor privind împrumuturile temporare acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi alte împrumuturi acordate în condiţiile legii.Contul 219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează împrumuturile temporare acordate de consiliul local potrivit legii, iar în debit, împrumuturile rambursate.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate.Contul 219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii" se crediteaza prin debitul contului:207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii"- cu valoarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi a altor împrumuturi acordate în condiţiile legii (concomitent: 400 = 103).Contul 219 "Decontări privind împrumuturile temporare acordate potrivit legii" se debiteaza prin creditul contului:207 "Împrumuturi temporare acordate potrivit legii"- cu sumele încasate reprezentând valoarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi a altor împrumuturi acordate în condiţiile legii (concomitent: 103 = 400, dacă împrumutul se rambursează în anul în care a fost acordat, sau 103 = 500, dacă împrumutul se rambursează în anii următori celui în care a fost acordat).CONTUL 334 "Fondul de tezaur"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta fondului de tezaur constituit, potrivit Legii nr. 72/1996, din vărsămintele efectuate din excedentul anual al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.Contul 334 "Fondul de tezaur" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate pentru constituirea fondului, iar în debit, la finele anului, totalul cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului. Soldul creditor al contului reprezintă fondul de tezaur constituit şi neutilizat.Contul 334 "Fondul de tezaur" se crediteaza prin debitul contului:109 "Disponibil din fondul de tezaur"- cu sumele încasate reprezentând vărsăminte efectuate potrivit Legii nr. 72/1996 de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu dobânzile încasate.Contul 334 "Fondul de tezaur" se debiteaza prin creditul contului:434 "Cheltuieli din fondul de tezaur"- la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul anului, potrivit legii, din fondul de tezaur.CONTUL 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta sumelor încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, pentru echilibrarea bugetelor locale.Contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează cotele defalcate, încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, iar în debit, sumele alocate bugetelor locale şi bugetului judeţului, pe baza criteriilor stabilite de lege.Soldul creditor al contului reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit, încasate în contul deschis la trezoreria statului şi nealocate bugetelor locale.Contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se crediteaza prin debitul contului:106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit legii.Contul 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se debiteaza prin creditul contului:106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"- cu sumele virate din contul de disponibil deschis la trezoreria statului reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.CONTUL 338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta excedentului veniturilor cu destinaţie specială constituit, potrivit legii.Contul 338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare anuale, reprezentând excedentul veniturilor din fonduri cu destinaţie specială al bugetului local, iar în debit, sumele utilizate din excedentul veniturilor cu destinaţie specială, constituit în anii precedenti, pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent.Soldul creditor al contului reprezintă excedentul veniturilor cu destinaţie specială, constituit şi neutilizat.Contul 338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială" se crediteaza prin debitul contului:57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare din fonduri cu destinaţie specială"- la finele anului, cu sumele repartizate, potrivit legii, din rezultatul anual, reprezentând excedentul veniturilor cu destinaţie specială al bugetului local (concomitent: 104 = 103).Contul 338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială" se debiteaza prin creditul contului:57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare din fonduri cu destinaţie specială"- la finele anului, cu sumele utilizate din excedentul veniturilor cu destinaţie specială constituit în anii precedenti, pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 103 = 104).CONTUL 339 "Fondul de rulment"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta fondului de rulment constituit potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local.Contabilitatea analitica a fondului de rulment constituit se tine pe destinatiile stabilite de lege.Contul 339 "Fondul de rulment" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele repartizare din rezultatul execuţiei bugetare anuale pentru constituirea fondului de rulment, iar în debit, sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent.Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment constituit şi neutilizat.Contul 339 "Fondul de rulment" se crediteaza prin debitul contului:57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curente"- la finele anului, cu sumele repartizate, potrivit legii, din excedentul anual al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment (concomitent: 103.01 = 103).Contul 339 "Fondul de rulment" se debiteaza prin creditul contului:57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curente"- la finele anului, cu sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 103 = 103.01).CONTUL 400 "Cheltuieli curente ale bugetului local"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta plăţilor efectuate de la bugetul local pe structura bugetului aprobat, potrivit legii.Contabilitatea analitica a plăţilor efectuate din bugetul local se conduce potrivit bugetului aprobat.Contul 400 "Cheltuieli curente ale bugetului local" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează în cursul anului plăţile efectuate din contul de disponibil al bugetului local, iar în credit, la finele anului, pentru închiderea contului, totalul plăţilor efectuate în cursul anului.Soldul debitor al contului în cursul anului reprezintă plăţile efectuate din bugetul local.Contul 400 "Cheltuieli curente ale bugetului local" se debiteaza prin creditul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu plăţile de casa efectuate din contul de disponibil al bugetului local, reprezentând cheltuieli curente ale bugetului local (preluate de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie);- cu valoarea plăţilor efectuate reprezentând rambursări de împrumuturi în anii următori celui în care au fost primite;- cu valoarea împrumuturilor temporare acordate din bugetul local;- cu dobânzi şi cu alte cheltuieli aferente împrumuturilor contractate.Contul 400 "Cheltuieli curente ale bugetului local" se crediteaza prin debitul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele primite reprezentând rambursarea împrumuturilor în anul în care au fost acordate (concomitent: 219=207)57.01 "Rezultatul curent al execuţiei bugetare"- la finele anului, cu totalul plăţilor efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.CONTUL 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta plăţilor de casa efectuate de la bugetul local pe structura bugetului aprobat, reprezentând cheltuieli cu destinaţie specială, potrivit legii.Contabilitatea analitica a plăţilor efectuate din bugetul local se conduce potrivit bugetului aprobat.Contul 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează în cursul anului plăţile efectuate din contul de disponibil al bugetului local, reprezentând cheltuieli cu destinaţie specială, iar în credit, la finele anului, pentru închiderea contului, totalul plăţilor efectuate în cursul anului.Soldul debitor al contului în cursul anului reprezintă cheltuielile cu destinaţie specială efectuate din bugetul local.Contul 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local" se debiteaza prin creditul contului:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu plăţile de casa reprezentând cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local (preluate de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie).Contul 402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local" se crediteaza prin debitul contului:57.02 "Rezultatul execuţiei din venituri cu destinaţie specială"- la finele anului, cu totalul plăţilor efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.CONTUL 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur"Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta cheltuielilor din fondul de tezaur pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, cu aprobarea consiliului judeţean şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Contul 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile din fondul de tezaur pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, iar în credit, la finele anului, totalul cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului.Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere a contului, reprezintă totalul cheltuielilor efectuate.Contul 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur" se debiteaza prin creditul contului:109 "Disponibil din fondul de tezaur"- cu sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, cu aprobarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Contul 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur" se crediteaza prin debitul contului:334 "Fondul de tezaur"- la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul anului, potrivit legii, din fondul de tezaur.CONTUL 500 "Venituri curente ale bugetului local"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta realizării veniturilor bugetului local pe structura bugetului aprobat, potrivit legii.Contabilitatea analitica a veniturilor bugetului local se conduce pe surse de venituri, potrivit bugetului aprobat.Contul 500 "Venituri curente ale bugetului local" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează în cursul anului veniturile bugetului local încasate, iar în debit la finele anului, pentru închiderea contului, totalul veniturilor încasate în cursul anului.Soldul creditor al contului, în cursul anului, reprezintă veniturile proprii realizate.Contul 500 "Venituri curente ale bugetului local" se crediteaza prin debitul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri proprii ale bugetului local, sume şi cote defalcate, precum şi subvenţii primite de la bugetul de stat;- cu împrumuturile primite de la trezoreria statului, băncile comerciale sau de la instituţii de credit, conform legii;- cu sumele primite reprezentând rambursări de împrumuturi în anii următori celui în care au fost acordate13 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri curente ale bugetului local.Contul 500 "Venituri curente ale bugetului local" se debiteaza prin creditul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu plăţile efectuate în cursul anului reprezentând rambursarea împrumuturilor contractate în anul în care au fost primite;- cu restituiri de venituri curente ale bugetului local, potrivit legii57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curente"- la finele anului, cu totalul veniturilor proprii încasate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.CONTUL 502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta realizării veniturilor cu destinaţie specială ale bugetului local pe structura bugetului aprobat, potrivit legii.Contabilitatea analitica a veniturilor bugetului local se conduce pe surse de venituri, potrivit clasificaţiei bugetare aprobate.Contul 502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează în cursul anului veniturile cu destinaţie specială ale bugetului local realizate, iar în debit, la finele anului, pentru închiderea contului, totalul veniturilor cu destinaţie specială încasate în cursul anului.Soldul creditor al contului, în cursul anului, reprezintă veniturile cu destinaţie specială realizate.Contul 502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local" se crediteaza prin debitul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu sumele încasate de bugetul local reprezentând venituri cu destinaţie specială13 "Casa"- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinaţie specială ale bugetului local.Contul 502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local" se debiteaza prin creditul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu restituiri de venituri cu destinaţie specială ale bugetului local, potrivit legii57.02 "Rezultatul execuţiei din venituri cu destinaţie specială"- la finele anului, cu totalul veniturilor cu destinaţie specială încasate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.CONTUL 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curent"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta rezultatului curent al execuţiei bugetare.Contul 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curent" este un cont bifunctional. La sfârşitul anului, în creditul acestui cont se înregistrează totalul veniturilor curente încasate în cursul anului, pentru închiderea contului de venituri şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare curente, iar în debit, totalul cheltuielilor curente efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului de cheltuieli, şi sumele repartizate din rezultatul curent al execuţiei bugetare, potrivit legii.Înaintea operaţiunii de închidere a contului la finele anului, soldul creditor reprezintă excedentul curent al execuţiei bugetare ce urmează să fie repartizat, potrivit legii, iar soldul debitor reprezintă deficitul curent al execuţiei bugetare care urmează să fie acoperit din sursele prevăzute de lege.Contul 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curent" se crediteaza prin debitul conturilor:339 "Fondul de rulment"- la finele anului, cu sumele utilizate din fondul de rulment constituit în anii precedenti pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 103 = 103.01)500 "Venituri curente ale bugetului local"- la finele anului, cu totalul veniturilor proprii încasate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.Contul 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetare curent" se debiteaza prin creditul conturilor:103 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului"- cu împrumuturi din anii precedenti nerambursate la scadenta339 "Fondul de rulment"- la finele anului, cu sumele repartizate, potrivit legii, din excedentul anual al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment (concomitent: 103.01 = 103)400 "Cheltuieli curente ale bugetului local"- la finele anului, cu totalul plăţilor efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.CONTUL 57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare fonduri cu destinaţie specială"Cu ajutorul acestui cont consiliile locale orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin evidenta rezultatului curent al execuţiei bugetare.Contul 57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare fonduri cu destinaţie specială" este un cont bifunctional. La sfârşitul anului în creditul acestui cont se înregistrează totalul veniturilor cu destinaţie specială încasate în cursul anului pentru închiderea contului de venituri şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare curente, iar în debit, totalul cheltuielilor cu destinaţie specială efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului de cheltuieli, şi sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare din fonduri cu destinaţie specială, potrivit legii.Înaintea operaţiunii de închidere a contului la finele anului, soldul creditor reprezintă excedentul din fonduri cu destinaţie specială ce urmează să fie repartizat, potrivit legii, iar soldul debitor reprezintă deficitul din fonduri cu destinaţie specială ce urmează să fie acoperit din sursele prevăzute de lege.Contul 57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare fonduri cu destinaţie specială" se crediteaza prin debitul conturilor:338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială"- la finele anului, cu sumele utilizate din excedentul veniturilor cu destinaţie specială constituit în anii precedenti, pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar în anul curent (concomitent: 103 = 104)502 " Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local"- la finele anului, cu totalul veniturilor cu destinaţie specială încasate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.Contul 57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare fonduri cu destinaţie specială" se debiteza prin creditul contului:338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială"- la finele anului, cu sumele repartizate, potrivit legii, din rezultatul anual reprezentând excedentul veniturilor cu destinaţie specială al bugetului local (concomitent: 104 = 103)402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local"- la finele anului, cu totalul plăţilor efectuate în cursul anului, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului execuţiei bugetare.MONOGRAFIEprivind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni
               
    Explicaţia operaţiuniiContul
    debitorcreditor
    A.Operaţiuni privind reflectarea execuţiei bugetului local  
      1.Venituri curente ale bugetului local  
        -sume încasate de bugetul local prin trezoreria statului sau în numerar, reprezentând venituri proprii, sume şi cote defalcate, precum şi subvenţii primite de la bugetul de stat (capitole şi subcapitole, cu excepţia cap. 31.02)103(13)500
        -restituiri de venituri curente ale bugetului local, potrivit legii (capitole şi subcapitole)500103
      2.Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local  
        -sume încasate de bugetul local prin trezoreria statului sau în numerar, reprezentând venituri cu destinaţie specială, potrivit legii (cap. 31.02 pe subcapitole de venituri)103(13)502
        -restituiri de venituri cu destinaţie specială ale bugetului local, potrivit legii (cap. 31.02 pe subcapitole de venituri)502103
      3.Depunerea veniturilor încasate în numerar la trezoreria statului10313
      4.Cheltuieli curente ale bugetului local  
        -cheltuieli ale bugetului local reprezentând plăţi de casă preluate lunar de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie (capitole şi subcapitole, cu excepţia cap. 96.02)400103
      5.Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local  
        -cheltuieli ale bugetului local reprezentând plăţi de casă preluate lunar de la ordonatorii principali de credite pe baza conturilor de execuţie (cap. 96.02 pe subcapitole de cheltuieli)402103
      6.Împrumuturi primite  
        -împrumuturi pentru investiţii primite în condiţiile legii (subcap. 44.02.01 şi 44.02.02)  
          103500
            concomitent
            214205
        -rambursări de împrumuturi pentru investiţii în anul în care au fost primite (subcap. 44.02.01 şi 44.02.02)500103
            concomitent
            205214
        -rambursări de împrumuturi pentru investiţii în anii următori celui în care au fost primite (subcap. 90.02.03 şi 90.02.04)  
          400103
            concomitent
            205214
        -împrumuturi de la trezoreria statului primite în condiţiile legii (subcap. 45.02.02)  
          103500
            concomitent
            217206
        -rambursări de împrumuturi de la trezoreria statului în anul în care au fost primite (cap. 45.02.02)  
          500103
            concomitent
            206217
        -rambursări de împrumuturi de la trezoreria statului în anii următori celui în care au fost primite (subcap. 90.02.02)  
          400103
            concomitent
            206217
        -rambursări de împrumuturi acordate din fondul de tezaur (subcap. 90.02.01), respectiv debit cont 950 "Împrumut din fondul de tezaur de rambursat consiliului judeţean"400103
        -plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli, potrivit legii (cap. 88.02 şi 89.02 subcapitolele corespunzătoare)400103
      7.Împrumuturi acordate  
        -împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare (subcap. 86.02.09)  
          400103
            concomitent
            207219
        -încasări din rambursarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare în anul în care au fost acordate (subcap. 86.02.09)  
          103400
            concomitent
            219207
        -încasări din rambursarea împrumuturilor temporare acordate pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare în anii următori celui în care au fost acordate (subcap. 42.02.13)  
          103500
            concomitent
            219207
      8.Determinarea rezultatului execuţiei bugetare  
        -la finele anului, totalul veniturilor curente ale bugetului local încasate în cursul anului50057.01
        -la finele anului, totalul veniturilor cu destinaţie specială încasate în cursul anului50257.02
        -la finele anului, totalul cheltuielilor curente ale bugetului local efectuate în cursul anului57.01400
        -la finele anului, totalul cheltuielilor cu destinaţie specială efectuate în cursul anului57.02402
      9.Repartizarea rezultatului execuţiei bugetare  
      a)repartizarea rezultatului curent al execuţiei bugetare  
        -împrumuturi din anii precedenţi nerambursate la scadenţă57.01103
        -constituirea fondului de rulment propriu al unităţii administrativ-teritoriale57.01339
            concomitent
            103.01103
      b)repartizarea rezultatului veniturilor cu destinaţie specială57.02338
          concomitent
          104103
      10.Încasări din cote defalcate din impozitul pe venit (la consiliile judeţene)  
        -cota de 10% încasată din impozitul pe venit, potrivit legii, pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor106335
        -sumele repartizate de consiliile judeţene din cota de 10% pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor (se efectuează înregistrarea: 103=500, subcap. 34.02.02)335106
      11.Reflectarea în contabilitatea execuţiei bugetului local a destinaţiilor fondului de rulment şi utilizarea fondului de rulment  
      a)pe baza aprobării date prin hotărâre a consiliului local şi a ordinelor de plată emise, rezervarea în conturi distincte a sumelor stabilite pe destinaţiile aprobate de lege  
        -fondul de rulment destinat acoperirii golului temporar de casă339339.01
        -fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar339339.02
        -fondul de rulment destinat finanţării unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale339339.03
      b)reconstituirea fondului de rulment existent la începutul anului, în cazul în care bugetul local înregistrează excedent din execuţia curentă a bugetului local339.01339
          339.02339
          339.03339
      c)fondul de rulment destinat acoperirii definitive a deficitului bugetar%339.02
          339.01339.03
      d)acoperirea definitivă a deficitului rezultat la finele exerciţiului bugetar  
        339.0257.01
          concomitent
          103103.01
      12.Utilizarea excedentului veniturilor cu destinaţie specială  
        -excedentul veniturilor cu destinaţie specială, utilizat pentru acoperirea definitivă a deficitului rezultat la finele exerciţiului bugetar  
          33857.02
            concomitent
            103104
  ----------