ORDONANȚĂ nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004  (la 20-10-2006, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) (la 19-10-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 26 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere, s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță se urmărește facilitarea integrării sociale a următoarelor categorii de persoane:a) străinii care au dobândit o protecție internațională în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuință, dreptul la asistență medicală și asistență socială, asigurări sociale, dreptul la educație, precum și prin derularea de activități specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române, reunite în programe de integrare; (la 27-01-2014, Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) străinii care au dobândit un drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, prin derularea de activități specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române. (la 19-10-2019, sintagma: cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 20-10-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) străinii care au dobândit protecție internațională în România sunt străinii cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protecția subsidiară, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; (la 27-01-2014, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. ) a^1) străinii care au dobândit un drept de ședere în România sunt cetățenii străini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a rămâne pe teritoriul României în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-10-2006, Litera a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) (la 19-10-2019, sintagma: cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene la viață economică, socială și culturală a societății românești, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condițiile societății românești; (la 27-01-2014, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 19-10-2019, sintagma: cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri și activități necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România, desfășurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituțiilor publice, a comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în acest domeniu, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (la 27-01-2014, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 19-10-2019, sintagma: Oficiului Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) d) organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor sunt acele entități care colaborează cu Inspectoratul General pentru Imigrări în baza unui protocol de colaborare sau a derulării de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile destinate asistenței și integrării străinilor. (la 19-10-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 3Programele de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, precum și activitățile în vederea facilitării integrării sociale a acestora se stabilesc și se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare și cu respectarea specificului cultural al acestora. (la 19-10-2019, sintagma: cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul II Accesul la drepturile sociale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă și la o locuință  +  Articolul 4Străinii care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază de acces pe piața forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români, precum și de condiții de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 5(1) Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la masurile de prevenire a șomajului și la masurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.  +  Articolul 6Străinii care au dobândit protecție internațională în România au acces la locuințe sociale în condițiile stabilite de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-10-2019, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Accesul la asistență medicală, la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și la sistemul național de asistență socială  +  Articolul 7Străinii care au dobândit protecție internațională în România au acces la asistență medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în aceleași condiții stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 19-10-2019, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 8Străinii care au dobândit o protecție internațională în România au acces la sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și la sistemul național de asistență socială, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 3-a Accesul la sistemul de învățământ  +  Articolul 9Accesul străinilor care au dobândit o protecție internațională în România la toate formele de învățământ se realizează în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români. (la 27-01-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 10(1) În vederea integrării în sistemul de învățământ românesc, minorii care au dobândit protecție internațională în România beneficiază pe durata unui an școlar de un curs pregătitor de învățare a limbii române, intensiv și gratuit. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului școlar următor, după caz. (la 19-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) În perioada urmării cursului de inițiere în limba română minorii care au dobândit o protecție internațională în România participa gratuit, în cadrul unităților școlare, la activități didactice cu caracter teoretic, practic și recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.(3) La finalul cursului de inițiere în limba română o comisie de evaluare, ale carei componenta și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale, apreciază nivelul de cunoaștere a limbii române și stabilește înscrierea minorilor care au dobândit o protecție internațională în România în anul de studiu corespunzător. (la 27-01-2014, Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 11(1) Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale asigură, la cerere, recunoașterea diplomelor, atestarea studiilor și calificărilor din țara de origine, în condițiile stabilite de legea română.(1^1) Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne elaborează o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor. (la 27-01-2014, Alin. (1^1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (1^2) Metodologia prevăzută la alin. (1^1) se aproba prin ordin al ministrului educației naționale. (la 20-10-2006, Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. ) (2) Abrogat. (la 29-08-2004, Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANȚA nr. 73 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004. ) (la 24-05-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 12Minorii care au dobândit o protecție internațională în România beneficiază de alocația de stat pentru copii, în aceleași condiții stabilite de lege pentru copiii români. (la 27-01-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 4-a Accesul la activitățile specifice de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române  +  Articolul 13(1) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, organizează sesiuni de acomodare culturală și activități de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit protecție internațională în România cu tradițiile, obiceiurile, legislația și specificul societății românești. (2) Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot colabora cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea organizării activităților prevăzute la alin. (1). (la 19-10-2019, Articolul 13 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 14(1) Străinii adulți care au dobândit protecție internațională în România beneficiază de cursuri pregătitoare de învățare a limbii române, intensive și gratuite, organizate de structurile specializate ale Ministerului Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului școlar următor, după caz. (la 19-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziție spațiile necesare organizării și desfășurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile. (la 19-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (3) Personalul calificat necesar pentru desfășurarea cursurilor de învățare a limbii române pentru adulți și a anului pregătitor pentru minori, precum și pregătirea adecvată a acestuia se asigură de Ministerul Educației Naționale.(4) Modul de organizare, durata și programa cursurilor de învățare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate și aprobate de către Ministerul Educației Naționale.(5) La finalizarea cursului pregătitor de învățare a limbii române prevăzut la alin. (1), o comisie desemnată de Ministerul Educației Naționale evaluează și eliberează, gratuit, un certificat de competență lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaștere a limbii române. (la 19-10-2019, Alineatul (5) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (6) Evaluarea și eliberarea certificatului de competență lingvistică, prevăzute la alin. (5), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, care se aprobă prin ordin al ministrului. (la 19-10-2019, Articolul 14 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (7) La examenele de evaluare a competenței lingvistice se pot înscrie și străinii care au dobândit protecție internațională în România și care nu au urmat cursul pregătitor de învățare a limbii române prevăzut la alin. (1). (la 19-10-2019, Articolul 14 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 24-05-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 14^1(1) În scopul asigurării accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, autoritățile competente de la nivel central și local țin seama de specificul situației în care se află străinii care au dobândit protecție internațională în România.(2) La solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, prin ordin al prefectului, se pot constitui echipe locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, compuse din reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităților administrației publice locale, precum și ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, după caz.(3) Constituirea, funcționarea, precum și responsabilitățile echipelor locale de sprijin prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe. (la 19-10-2019, Articolul 14^1 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Capitolul III Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea și ajutorul financiar  +  Articolul 15Străinii care au dobândit o protecție internațională în România sunt incluși în programele de integrare, pe baza cererilor individuale și conform unui protocol încheiat intre persoana care solicita includerea în programul de integrare și Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare protocol. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 16Cererea de includere în programul de integrare se depune și se înregistrează la sediul centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil, din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în care este cazată persoana sau în a cărui rază teritorială se află locuința acesteia, în termen de 3 luni de la data dobândirii protecției internaționale în România. (la 19-10-2019, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 17(1) După înregistrarea cererii, străinul care solicită includerea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat din cadrul centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil, ocazie cu care se întocmește o fișă de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistență sau a activităților necesare pentru integrarea socială a solicitantului.(2) La interviul prevăzut la alin. (1) pot participa, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, ai autorităților administrației publice locale sau ai altor instituții cu atribuții în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecție internațională în România. (la 19-10-2019, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 18(1) Pe baza fișei de evaluare, personalul prevăzut la art. 17 alin. (1) întocmește un plan individual de măsuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituțiile și/sau organizațiile responsabile, precum și decizia Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfășoare activitățile din programul de integrare.(2) Activitățile și beneficiile care pot fi incluse în cadrul planului individual prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:a) activități de consiliere și sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile prevăzute la art. 1 lit. a);b) sesiuni de acomodare culturală;c) cursuri de învățare a limbii române;d) activități educative și recreaționale;e) ajutor nerambursabil, acordat în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;f) ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanților unei forme de protecție internațională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare;g) cazare în unul dintre centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcție de numărul locurilor de cazare disponibile;h) alte tipuri de activități sau beneficii stabilite în funcție de nevoile individuale ale străinului și acordate de către organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor sau de către autorități ale administrației publice locale.(3) Planul individual prevăzut la alin. (1) este semnat de beneficiar, de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului, de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor implicați în asistența beneficiarului și/sau de reprezentanți ai autorităților administrației publice locale sau ai altor instituții cu atribuții în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecție internațională în România.(4) Planul individual prevăzut la alin. (1) se comunică beneficiarului, personal, prin poștă sau prin afișare la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care a acordat protecția internațională în România, implementarea acestuia fiind monitorizată de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. (la 19-10-2019, Articolul 18 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 19(1) Protocolul prevăzut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a părților, drepturile și obligațiile fiecărei părți, perioada de implementare a planului de masuri și condițiile de prelungire a acesteia, situațiile în care încetează sau se modifică aplicarea masurilor prevăzute în planul individual.(2) La protocol se anexează fisa de evaluare și planul individual.  +  Articolul 20(1) Perioada de implementare a programului de integrare este de 12 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol.(2) La cererea motivată a beneficiarului și pe baza evaluării situației la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a perioadei de implementare a programului de integrare. (la 19-10-2019, Articolul 20 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 21(1) Persoanele care sunt incluse în programele de integrare și care nu au mijloace de întreținere pot beneficia, la cerere, de cazare în spațiile special destinate acestui scop, care se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile. (2) Cazarea în spațiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, fără a se depăși perioada de implementare a programului de integrare.(3) Cazarea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se face cu aprobarea conducerii centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil în care este cazat sau urmează a fi cazat beneficiarul, respectiv a conducerii centrului regional de proceduri și cazare a solicitanților de azil în a cărui rază teritorială de competență se află spațiile prevăzute la alin. (1).(4) În cadrul unor programe derulate în comun cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări poate pune la dispoziție spații suplimentare de cazare persoanelor incluse în programul de integrare. În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări poate încheia convenții de colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale, în condițiile legii.(5) Cazarea în spațiile prevăzute la alin. (1) și (4) se face pe baza plății de către beneficiar a unei chirii stabilite la nivel local pentru spațiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și a cheltuielilor de întreținere. Condițiile în care aceste spații pot fi închiriate beneficiarilor sunt stabilite pe baza prevederilor legale în vigoare.(6) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu pot asigura o locuință potrivit prevederilor art. 6 ori cazarea nu poate fi asigurată în unul dintre spațiile prevăzute la alin. (1) și (4), Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda asistență materială sau sprijin în vederea cazării beneficiarilor protecției internaționale în România incluși în programul de integrare, prin:a) decontarea, lunară, în limita fondurilor disponibile, pe perioada implementării programului de integrare, dar nu mai mult de 12 luni, a cheltuielilor cu închirierea unei locuințe private sau din fondul locativ de stat, precum și a utilităților lunare aferente;b) contractarea de servicii de specialitate pentru cazarea în locații individuale sau colective.(7) Cazarea în unul dintre spațiile prevăzute la alin. (1) și (4), precum și decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) sunt condiționate de participarea activă a beneficiarului la programul de integrare conform planului individual și de respectarea deciziei Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfășoare activitățile din programul de integrare.(8) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (6) se stabilesc în baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții și/sau de Institutul Național de Statistică, prin hotărâre a Guvernului, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile. (la 19-10-2019, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 22(1) Străinii care beneficiază de protecție internațională în România, participanți în programul de integrare, care nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul nerambursabil și care nu au mijloace de întreținere, sunt sprijiniți în vederea îndeplinirii condițiilor legale pentru obținerea venitului minim garantat.(2) Conținutul dosarului necesar obținerii venitului minim garantat se stabilește ținându-se cont de specificul situației în care se află străinii care beneficiază de protecție internațională în România.(3) Până în prima lună de plată a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), străinii care au dobândit protecție internațională în România și nu au mijloace de întreținere beneficiază din partea Inspectoratului General pentru Imigrări de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanților unei forme de protecție internațională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă ce nu poate fi mai mare de 3 luni. (la 19-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. )  +  Articolul 23(1) Străinii care au dobândit o protecție internațională în România după semnarea protocolului au în principal următoarele obligații: (la 27-01-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) să participe în mod regulat la activitățile stabilite în planul individual;b) să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat;c) să respecte normele de disciplina, conduita și cele stabilite de conducătorii cursurilor, precum și regulamentele interne ale centrelor de cazare;d) să informeze Inspectoratul General pentru Imigrări asupra oricărei schimbări de natura să afecteze prezenta la activitățile de integrare. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau a mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare, a asistenței materiale acordate în vederea accesului la o locuință prevăzută la art. 21 alin. (6), a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (3) sau a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), după caz. (la 19-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Capitolul IV Rolul instituțiilor statului și al autorităților administrației publice locale  +  Secţiunea 1 Rolul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  +  Articolul 24Străinii care participa în programul de integrare se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului.  +  Articolul 25(1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă din subordine, are obligația de a întocmi un plan individual de mediere pentru fiecare persoană inclusă în programul de integrare și înregistrată în evidența acestora ca persoană în căutarea unui loc de muncă, conform prevederilor legale. (2) În vederea înregistrării în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, precum și în vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, la cererea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziție informații legate de profilul educațional și profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) În vederea realizării, pentru persoana inclusă în programul de integrare, a serviciilor de informare și consiliere profesională, precum și, după caz, a celorlalte servicii care se adresează persoanelor în căutarea unui loc de muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București pot colabora, în vederea realizării profilului educațional și profesional al persoanei, cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor. (4) Drepturile bănești cu titlu de primă de activare, primă de mobilitate sau primă de relocare reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda persoanelor incluse în programul de integrare, în situația în care acestea sunt înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și îndeplinesc și celelalte condiții legale pentru acordarea acestor drepturi. (la 19-10-2019, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 26Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are obligația de a identifica la angajatori locurile de muncă vacante și de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 27(1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fără un motiv temeinic un loc de muncă, participarea la masuri pentru stimularea ocupării forței de muncă ori la programe de formare profesională, oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, și sunt obligate să respecte decizia Inspectoratului General pentru Imigrări în legătură cu comunitatea locala în care urmează să primească un loc de muncă și să își stabilească reședința. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiului Național pentru Refugiați a fost înlocuită de LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) În cazul în care nu se respecta dispozițiile alin. (1), asistență oferită de Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea integrării încetează. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Rolul autorităților administrației publice locale  +  Articolul 28După încheierea perioadei de implementare a programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă vacant, Inspectoratul General pentru Imigrări și organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în situația în care persoana este înregistrată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București ca persoană în căutarea unui loc de muncă sau ca șomer, îndrumă persoana asistată către comunitatea în care există locuri de muncă vacante și o informează, conform competențelor, cu privire la modalitatea de a obține un spațiu de locuit, prin închirierea unei locuințe în condițiile pieței sau prin obținerea unei locuințe sociale în condițiile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu privire la posibilitatea de a beneficia de primă de relocare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-10-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 29(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuințe sociale persoanelor care au dobândit o protecție internațională în România și care urmează să se mute în comunitatea respectiva, în aceleași condiții ca și cetățenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reședința în localitatea respectiva. (la 27-01-2014, Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu pot atribui o locuință socială potrivit alin. (1), beneficiarul protecției internaționale în România poate închiria o locuință, pe bază de contract de închiriere, în condițiile pieței. (la 19-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), străinii care au obținut protecție internațională în România și care au finalizat programul de integrare sau cărora le-a fost aprobată prelungirea programului de integrare cu 6 luni în condițiile prevederilor art. 20 alin. (2) pot beneficia de subvenționarea cu până la 50% a valorii chiriei. Subvenția se acordă de Inspectoratul General pentru Imigrări în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă de maximum 12 luni. Subvenția nu acoperă plata utilităților aferente. Condițiile de acordare a subvenției se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe. (la 19-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (4) Nu fac obiectul subvenționării chiriei în condițiile alin. (3) contractele de închiriere având ca obiect locuințele prevăzute la art. 21 alin. (5). (la 20-10-2006, Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 30(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini accesul străinilor care au dobândit protecție internațională în România la asistență socială, medicală și la educație, în condițiile legii, prin funcționari anume desemnați și pregătiți în aceste domenii.(2) Autoritățile administrației publice locale transmit, la începutul fiecărui an calendaristic, către Inspectoratul General pentru Imigrări informații referitoare la numărul de beneficiari ai protecției internaționale în România pe care au capacitatea de a-i prelua și asista în mod corespunzător, în funcție de nevoile acestora.(3) Echipele locale de sprijin, constituite conform prevederilor art. 14^1 alin. (2), organizează sesiuni de pregătire a funcționarilor prevăzuți la alin. (1) cu atribuții în domeniul integrării sociale a străinilor, în vederea coordonării activităților destinate integrării străinilor pe plan local.(4) Echipele locale de sprijin elaborează și transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, un raport anual cu privire la situația străinilor din zona de competență și formulează propuneri de îmbunătățire a politicilor în domeniul integrării acestora în societate. Elementele care alcătuiesc conținutul raportului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe. (la 19-10-2019, Articolul 30 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 30^1Autoritățile administrației publice locale pot colecta date statistice referitoare la accesul la drepturile prevăzute de prezenta ordonanță, în funcție de regimul juridic al străinilor. (la 19-10-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Secţiunea a 3-aRolul Inspectoratului General pentru Imigrări (la 19-10-2019, sintagma: Oficiului Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 31Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne coordonează activitatea celorlalte instituții ale statului, autorități ale administrației publice locale și organizații neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România și monitorizează cazurile individuale. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 32(1) În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, Inspectoratul General pentru Imigrări înaintează Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție o nota privind numărul de persoane estimat să beneficieze de activitățile în vederea integrării, pentru anul următor. (la 24-05-2004, Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". ) (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Acest număr estimativ poate fi rectificat de către Inspectoratul General pentru Imigrări dacă circumstanțele datorate evenimentelor din anul următor necesita acest lucru. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Capitolul VAsistența acordată persoanelor vulnerabile (la 19-10-2019, Titlul Capitolului V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 33(1) Prin persoane vulnerabile, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege străinii care au dobândit protecție internațională în România și care au nevoi speciale, generate de factori de natură obiectivă și independentă de voința sau dorința acestora. (2) Aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe se realizează cu luarea în considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile.(3) În categoria persoanelor vulnerabile sunt incluși minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri însoțiți de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele care suferă de afecțiuni grave, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, psihică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte situații speciale, similare celor menționate anterior.(4) Apartenența la categoria persoanelor vulnerabile se determină în cel mai scurt timp de către specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. În vederea realizării evaluării individuale și a luării măsurilor necesare pentru asigurarea drepturilor și garanțiilor prevăzute de prezenta ordonanță, autoritățile competente și/sau organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor acordă sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări.(5) În situația în care au fost identificate persoane vulnerabile cu nevoi speciale, personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări contactează autoritățile responsabile în vederea acordării asistenței specializate.(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), autoritățile responsabile colaborează, conform competențelor, cu Inspectoratul General pentru Imigrări și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, în vederea întocmirii planului individual care se adaptează nevoilor individuale ale persoanei vulnerabile și dispunerii măsurilor adecvate în scopul asigurării drepturilor și garanțiilor prevăzute de prezenta ordonanță.(7) Autoritățile competente care asigură asistența persoanelor vulnerabile transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, trimestrial sau la cerere, situația persoanelor cu nevoi speciale, precum și măsurile de sprijin oferite acestora. (la 19-10-2019, Articolul 33 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 34(1) Persoanele vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) beneficiază de același regim de protecție prevăzut de legislația în vigoare pentru cetățenii români aflați în situații similare.(2) În limita spațiilor și a fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate oferi cazare în centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) care nu necesită asistență specializată și care nu pot beneficia de o locuință din partea instituțiilor abilitate, cu acordul scris al acestora cu privire la acceptarea condițiilor de cazare puse la dispoziție.(3) Pentru motive bine întemeiate Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (3) și peste perioada maximă prevăzută la art. 20 alin. (2), până la încetarea motivelor care au condus la adoptarea măsurii. (la 19-10-2019, Articolul 34 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 35(1) Pentru minorii neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protecție, de interesul superior al copilului, care include și menținerea identității culturale.(2) Minorii neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România sunt incluși în sistemul de protecție a copilului, conform legislației în domeniu.(3) Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neînsoțiți care au dobândit o protecție internațională în România.(4) În cazul minorilor neînsoțiți care au dobândit protecție internațională în România, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, precum și cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, elaborează planul individual adaptat nevoilor specifice ale acestora. Colaborarea vizează inclusiv implementarea activităților cuprinse în planul individual. (la 19-10-2019, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul V^1Activități vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de ședere în România și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene (la 19-10-2019, Titlul Capitolului V^1 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 20-10-2006, Cap. V^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^1(1) Străinii care au dobândit drept de ședere în România și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene pot beneficia, la cerere, gratuit, de sesiuni de acomodare culturală și consiliere, precum și, contra cost, de cursuri de învățare a limbii române, organizate de Ministerul Educației Naționale prin inspectoratele școlare. Costurile pentru participarea la cursurile de învățare a limbii române se stabilesc de Ministerul Educației Naționale.(2) Inspectoratul General pentru Imigrări, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, organizează sesiuni de informare, acomodare culturală și activități de consiliere, având ca scop familiarizarea străinilor care au dobândit drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu tradițiile, obiceiurile, legislația și specificul societății românești. (3) Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot colabora cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale în vederea organizării și desfășurării sesiunilor de acomodare culturală și a activităților de consiliere.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală. (la 19-10-2019, Articolul 35^1 din Capitolul V^1 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 35^2(1) Cursurile de învățare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educației Naționale. în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări și urmăresc familiarizarea participanților cu limba română. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Metodologia desfășurării cursurilor de învățare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se elaborează de Ministerul Educației Naționale.(3) În situația în care Ministerul Educației Naționale nu dispune de spații corespunzătoare desfășurării cursurilor de învățare a limbii române pentru străinii și cetățenii adulți prevăzuți la art. 35^1 alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziție spațiile necesare, în măsura resurselor disponibile. (la 19-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 35^2 , Capitolul V^1 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (4) La finalizarea cursurilor de învățare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educației Naționale evaluează participanții și eliberează, contra cost, un certificat de competență lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaștere a limbii române. (la 19-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 35^2 , Capitolul V^1 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (5) La examenele de evaluare a competenței lingvistice se pot înscrie și străinii care au dobândit un drept de ședere în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care nu au urmat cursul de învățare a limbii române prevăzut la art. 35^1 alin. (1). (la 19-10-2019, Alineatul (5) din Articolul 35^2 , Capitolul V^1 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (6) Evaluarea și eliberarea certificatului de competență lingvistică, prevăzute la alin. (4), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, care se aprobă prin ordin al ministrului. (la 19-10-2019, Articolul 35^2 din Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 20-10-2006, Art. 35^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^3Abrogat. (la 19-10-2019, Articolul 35^3 din Capitolul V^1 a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 35^4(1) În cadrul centrelor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări se înființează birouri de informare și consiliere în cadrul cărora persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare și consiliere privind drepturile lor în România și modalitățile concrete de exercitare a acestor drepturi. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiului Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Posturile necesare pentru înființarea birourilor de informare și consiliere se asigura, prin redistribuire, din numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.(3) Cheltuielile necesare pentru înființarea și funcționarea birourilor de informare și consiliere se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne.(4) În vederea realizării în bune condiții a activității de informare și consiliere, Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile administrației publice locale, organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 20-10-2006, Art. 35^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. )  +  Articolul 35^5Inspectoratul General pentru Imigrări și autoritățile administrației publice locale pot contracta, în condițiile legii, în funcție de numărul de beneficiari și în limita fondurilor disponibile, servicii ale organizațiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 1. (la 19-10-2019, Articolul 35^5 din Capitolul V^1 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Capitolul VI Bugetul  +  Articolul 36În funcție de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări propune includerea în buget a fondurilor necesare desfășurării activităților proprii prevăzute de prezenta ordonanță, pentru integrarea străinilor care au dobândit o protecție internațională în România. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 36 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplica în mod corespunzător și Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății. (la 24-05-2004, Art. 37 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educației și Cercetării". )  +  Articolul 38(1) În vederea desfășurării în bune condiții a activităților prevăzute în programele de integrare, instituțiile care au competente, potrivit prezentei ordonanțe, în cadrul acestor programe pot să apeleze la servicii oferite de interpreți și experți, în condițiile legii.(2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în condițiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activităților de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România, cuprinse în bugetele instituțiilor respective. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 39(1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonanțe, în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări se înființează o structura specializată de integrare. (la 19-10-2019, sintagma: Oficiului Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (2) Atribuțiile structurii specializate de integrare și organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 19-10-2019, sintagma: ministrului administrației și internelor a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 40Inspectoratul General pentru Imigrări împreună cu celelalte instituții publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizațiile neguvernamentale și cu organizațiile internaționale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene. (la 19-10-2019, sintagma: cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 19-10-2019, sintagma: Oficiul Național pentru Refugiați a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 ) (la 27-01-2014, Art. 40 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 41(1) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate realiza sau contracta, în condițiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit protecție internațională în România sau un drept de ședere în România și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.(2) Informațiile conținute de studiile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate la elaborarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a raportului anual cu privire la situația străinilor care au obținut protecție internațională în România, a străinilor care au dobândit un drept de ședere în România, a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.(3) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate promova campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice. (la 19-10-2019, Articolul 41 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 42La articolul 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligați, pentru a obține calitatea de asigurat, să plătească contribuția legala începând cu data obținerii respectivei forme de protecție.(6) Străinii cărora li s-a acordat, anterior intrării în vigoare a ordonanței privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligați, pentru a obține calitatea de asigurat, să plătească contribuția legala începând cu data intrării în vigoare a ordonanței privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România. Notă *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată de art. 317 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 43Articolul 39 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul și regimul refugiaților în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 39 - Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Oficiului Național pentru Refugiați, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu celelalte instituții publice competente, inițiază și derulează, în condițiile legii, programe pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit una dintre formele de protecție prevăzute la art. 1 lit. a) și b).------------- Notă *) Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 44Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 45În vederea aplicării prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, elaborează normele metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 29 ianuarie 2004.Nr. 44.---------------