ORDONANȚA nr. 52 din 28 august 1997 (**republicată**)privind regimul juridic al francizei
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 14 mai 1998     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistentă comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop.(2) Francizorul este un profesionist care:a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;c) asigură francizatului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;d) utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului;e) demonstrează aplicarea concretă a cunoștințelor pe care le deține, în cadrul unei unități-pilot; obiectivele principale ale unității-pilot sunt testarea și definitivarea formulei de afaceri.(3) Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizori.(4) Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți francizați, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu. Francizatul este susținut de către francizor, prin aportul continuu de asistență comercială și/sau tehnică, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți.(5) Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză și infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză și elaborării manualelor de instruire și a operațiunilor zilnice. (la 14-10-2019, Articolul 1 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Capitolul II Norme privind relațiile dintre părți. Relațiile precontractuale, contractuale, postcontractuale  +  Articolul 2(1) Faza precontractuală are ca scop să permită fiecărei părți să-și confirme decizia de a colabora.(2) Francizorul furnizează viitorului francizat informații care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoștință de cauză, la derularea contractului de franciză. (la 14-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (3) Francizorul furnizează potențialului francizat un document de dezvăluire de informații, care trebuie să conțină date specifice referitoare la:a) istoricul și experiența francizorului;b) amănunte privind identitatea managementului francizei;c) istoricul de litigii al francizorului și al conducerii acestuia;d) suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul;e) obligațiile reciproce ale părților;f) copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an;g) deținerea informațiilor cu privire la unitatea-pilot. (la 14-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (4) Până la debutul rețelei sale de franciză, francizorul va opera eficient un concept de afaceri, pentru o perioadă de cel puțin un an, în minimum o unitate-pilot. (la 14-10-2019, Articolul 2 din Capitolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 3Contractul de franciză trebuie să reflecte interesele membrilor rețelei de franciză, protejând drepturile de proprietate industrială sau intelectuală ale francizorului, prin menținerea identității comune și a reputației rețelei de franciză.  +  Articolul 4(1) Contractul de franciză trebuie să definească, fără ambiguitate, obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți, precum și orice alte clauze ale colaborării.(2) Francizorul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să dețină și să exploateze o activitate comercială, pe o anumită perioadă, anterior lansării rețelei de franciză;b) să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială;c) să asigure francizaților săi o pregătire inițială, precum și asistența comercială și/sau tehnică permanentă, pe toată durata existenței drepturilor contractuale. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarilor a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (3) Francizatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: (la 14-10-2019, sintagma: Beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) a) să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia;b) să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;c) să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât și ulterior.  +  Articolul 5Contractul de franciză trebuie să cuprindă următoarele clauze;– obiectul contractului;– drepturile și obligațiile părților;– condițiile financiare;– durata contractului;– condițiile de modificare, prelungire și reziliere.  +  Articolul 6(1) Contractul de franciză va respecta următoarele principii:– termenul va fi fixat astfel încât să permită francizatului amortizarea investițiilor specifice francizei; (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) – francizorul va înștiința pe francizat cu un preaviz suficient de mare asupra intenției de a nu reînnoi contractul la data expirării sau de a nu semna un nou contract; (la 14-10-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) – în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod clar circumstanțele care pot sa determine o reziliere fără preaviz;– condițiile în care va putea sa opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate, în special condițiile de desemnare a unui succesor;– dreptul de preemțiune va fi prevăzut, dacă interesul menținerii sau dezvoltării rețelei de franciză necesită recunoașterea acestui drept;– clauzele de nonconcurență vor fi cuprinse în contract, pentru protejarea know-how-ului;– obligațiile financiare ale francizatului vor fi cu claritate precizate și vor fi determinate astfel încât sa favorizeze atingerea obiectivelor comune. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (2) Prin contractul de franciză, francizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mărcii. Marca francizorului, simbol al identității și al renumelui rețelei de franciză, constituie garanția calității produsului/serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Aceasta garanție este asigurată prin transmiterea și prin controlul respectării know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse și/sau servicii și/sau tehnologii.Francizorul se asigură că francizatul, printr-o publicitate adecvată, face cunoscut ca este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau cu alte persoane. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (3) Dreptul care se transferă obligă francizatul la plata unei redevențe și îl autorizează să utilizeze marca produselor și/sau serviciilor și/sau tehnologiilor, know-how-ul ori o altă experiență deosebită de franciză, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, după caz, susținut permanent de asistența comercială și/sau tehnică a francizorului, pe toată durata de valabilitate a contractului de franciză. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 7Francizorul va notifica în scris francizatului orice încălcare a obligațiilor contractuale și îi va acorda un termen rezonabil de remediere. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarului a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 8(1) La încetarea relațiilor contractuale, relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurențe loiale.(2) Francizorul poate să impună obligații ferme fostului francizat, asigurând astfel protejarea caracterului confidențial al afacerii și, în special, neutilizarea know-how-ului de către o rețea concurentă. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 9În cazul în care francizorul propune semnarea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate următoarele reguli:– dacă este încasată o taxă de intrare în rețeaua de franciză, la semnarea contractului de franciză, suma privind drepturile de exclusivitate, prevăzută în contract, este proporțională cu taxa de intrare și se adaugă acesteia;– în lipsa taxei de intrare, modalitățile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii contractului de franciză;– taxa de exclusivitate poate fi destinată pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementării francizei și/sau pentru a delimita zona și/sau pentru know-how-ul transmis;– contractul de exclusivitate trebuie să prevadă o clauză de reziliere, convenabilă ambelor părți;– durata este determinată în funcție de caracteristicile proprii fiecărei francize.  +  Articolul 10Francizorul poate să impună o clauza de nonconcurenta și de confidențialitate, pentru a împiedica înstrăinarea know-how-ului transmis pe durata contractului de exclusivitate.  +  Articolul 11În temeiul relațiilor contractuale cu francizații săi, francizorul va întemeia o rețea de franciză, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identității și renumelui rețelei pentru care francizorul este garant. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarii a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 12Rețeaua de franciză este formată din francizor și francizați. Prin organizare și dezvoltare, rețeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producției și/sau distribuției de produse și/sau de servicii. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiari a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Capitolul III Publicitate și selecție  +  Articolul 13Publicitatea pentru selecționarea francizaților trebuie să fie lipsită de ambiguitate și să nu conțină informații eronate. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarilor a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 14Documentele publicitare, care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui francizat, vor trebui să fie obiective și verificabile. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiar a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 )  +  Articolul 15(1) Francizorul selectionează francizatul care face dovada competențelor solicitate, respectiv: calități manageriale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii. (la 14-10-2019, sintagma: beneficiarul a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019 ) (2) Francizorul, în calitate de inițiator și garant al rețelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciză. Notă
    Articolul III din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 829 din 11 octombrie 2019, prevede:  +  Articolul III(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Asociația Română de Franciză, asociație de utilitate publică, înființează Registrul Național de Franciză în care se înregistrează, la cerere, informațiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de informații. Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informații în Registrul Național de Franciză.(2) Conținutul și modalitatea de administrare a Registrului Național de Franciză se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale cu atribuții în domeniul mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.