NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 3.765 din 16 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016.
   +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice stabilesc modul de elaborare, condițiile de eligibilitate, criteriile de stabilire a priorităților și procedura de evaluare a obiectivelor cuprinse în Programul național de restaurare a monumentelor istorice (PNR).(2) Prin PNR se gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării, consolidării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare. (la 08-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.978 din 25 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) (3) Institutul Național al Patrimoniului (INP) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, și supune spre aprobare acestuia Programul național de restaurare a monumentelor istorice, asigurând atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii.  +  Articolul 2(1) Elaborarea PNR se realizează având în vedere prioritățile privind protejarea monumentelor istorice formulate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, necesitatea și oportunitatea lucrărilor de intervenție, reprezentativitatea obiectivelor alese și asigurarea echilibrului din punct de vedere categorial, tematic, regional și al valorii lor culturale.(2) INP este responsabil de fundamentarea și elaborarea PNR cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (1).(3) În cadrul fundamentării, elaborării și derulării PNR, INP va urmări utilizarea în condiții de eficiență economică a fondurilor provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, precum și asigurarea condițiilor pentru finalizarea proiectării și executării lucrărilor.  +  Articolul 3 INP propune repartizarea fondurilor alocate PNR de la bugetul de stat, ținând cont de următoarele reguli:a) să se asigure cu prioritate finanțarea obiectivelor monument istoric pentru care există contracte în derulare, având drept obiectiv finalizarea anuală a unui număr cât mai mare dintre acestea;b) să se finanțeze un număr de obiective noi care beneficiază de documentații tehnico-economice complete avizate sau pentru care nu există documentații tehnico-economice, corespunzător disponibilităților și perspectivelor de finanțare;c) să se finanțeze lucrări de intervenții în primă urgență pentru monumente care prezintă pericol public sau care sunt în situația de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanță istorică;d) să se finanțeze proiecte-pilot, prin care să se poată evidenția abordări și metode-model de cercetare, conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice.  +  Articolul 4(1) Includerea de noi obiective în PNR se realizează pe bază de evaluare, în condițiile prezentelor norme metodologice.(2) Nu pot depune solicitări pentru includerea în PNR proprietarii/administratorii imobilelor care au încălcat prevederile unui protocol sau contract privind finanțarea din fondurile gestionate de INP pentru restaurarea monumentelor istorice.  +  Articolul 5(1) Includerea monumentelor istorice în PNR se realizează în baza condițiilor de eligibilitate și a unor criterii de prioritate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, cu respectarea priorităților Ministerului Culturii și ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice în ceea ce privește protejarea patrimoniului construit.(2) Pot fi incluse în PNR următoarele categorii de monumente istorice:a) monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;b) monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare. (la 08-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.978 din 25 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 ) (3) Nu pot fi incluse în PNR următoarele categorii de monumente istorice:a) monumentele istorice incluse spre finanțare/beneficiare ale finanțării prin programul de investiții în domeniul culturii, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, cu modificările ulterioare;b) imobilele monumente istorice care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări pentru același tip de intervenție;c) monumente istorice care nu dispun de documentație cadastrală valabilă, neînscrise în cartea funciară sau pentru care solicitanții nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare;d) monumente istorice aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, fără proprietar cunoscut sau aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate. (la 08-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.978 din 25 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 08 octombrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Nu sunt considerate eligibile pentru finanțarea prin PNR următoarele categorii de lucrări, cu excepția cazurilor în care acestea sunt direct, nemijlocit și strict necesare funcționării, siguranței în exploatare, apărării împotriva incendiilor, conservării, consolidării și restaurării monumentului istoric:a) lucrări, echipamente și dotări de instalații, cu excepția celor care se referă la instalațiile pentru prevenirea și stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare și avertizare antiefracție - când acestea sunt justificate prin funcțiunea avizată și a celor pentru protecția împotriva trăsnetului;b) lucrări de amenajare exterioară, cu excepția celor de sistematizare verticală necesare controlului sau eliminării umidității, restabilirii nivelurilor de călcare și configurațiilor istorice, a lucrărilor de împrejmuire, de acces, inclusiv a celor ce privesc persoanele cu dizabilități, precum și a locurilor de parcare proiectate la nivel minim necesar și a lucrărilor de restaurare a grădinilor și parcurilor istorice aferente monumentelor istorice;c) lucrări de reconstituire a unor monumente istorice sau a unor părți din monumente istorice, considerate ruine istorice, care reprezintă construcții nocive, stabilite pe baza studiului istorico-arhitectural de fundamentare și prin proiectul avizat și autorizat;d) lucrările la componente artistice care presupun o alterare a imaginii și materialității autentice a monumentului istoric.(2) Documentațiile tehnico-economice depuse de solicitantul finanțării trebuie să respecte următoarele principii de calitate: minima intervenție, compatibilitatea materialelor și alcătuirilor constructive noi cu cele istorice, reversibilitatea intervenției, utilizarea acolo unde este posibil a tehnicilor și materialelor tradiționale de construcție.(3) În cazul includerii în PNR a unui obiectiv cu documentație tehnico-economică depusă de solicitantul finanțării, INP poate cere persoanei fizice sau juridice care a elaborat documentația clarificări și modificări de soluție, în acord cu principiile prevăzute la alin. (2), în vederea punerii în execuție a lucrărilor. În acest caz, costurile implicate de modificări vor fi suportate de solicitant.(4) În cazul refuzului solicitantului de a modifica documentația tehnico-economică conform prevederilor alin. (3), obiectivul nu poate fi inclus în PNR.  +  Articolul 7 Prin PNR se poate asigura finanțarea următoarelor servicii și/sau lucrări, conform destinației fondurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentele norme metodologice:a) lucrări de intervenție în primă urgență și documentațiile tehnico-economice aferente pentru monumente istorice care prezintă pericol public, conform prevederilor art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru monumente istorice care sunt în situația de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanță istorică;b) documentații tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice nou-introduse în PNR, corespunzătoare fazelor de proiectare, conform legii;c) lucrări de conservare, consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice pentru obiectivele monumente istorice pentru care există documentații tehnico-economice avizate din punct de vedere tehnic și economic de către Ministerul Culturii sau de către INP, după caz, și pentru care au fost emise autorizații de construire;d) asistența tehnică de specialitate (arhitectură, arheologie, structură, instalații, componente artistice), obligatorie pentru obiectivele monumente istorice incluse în PNR pentru care se finanțează lucrări de intervenție în primă urgență pentru monumente care prezintă pericol public, lucrări de conservare, consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice;e) dirigentarea lucrărilor finanțate prin PNR, pentru care INP nu poate asigura cu angajații proprii dirigentarea de șantier, conform legii.  +  Articolul 8(1) Serviciile și lucrările necesare pentru protejarea obiectivelor noi incluse în PNR pot fi finanțate și cu fonduri atrase de beneficiar din alte surse, în condițiile legii.(2) În situația cofinanțării potrivit alin. (1), după includerea în PNR, se încheie un protocol de cofinanțare, prin care se identifică sumele și tipurile de lucrări ce sunt finanțate de fiecare parte, din fiecare sursă atrasă, astfel încât să se evite dubla finanțare.  +  Articolul 9(1) În fiecare an, INP face public anunțul privind începerea procedurii de evaluare a monumentelor istorice în vederea includerii în PNR pentru anul următor, anunț care va cuprinde informații cu privire la:a) procedura, condițiile de participare și modul de evaluare a solicitărilor, conform prezentelor norme metodologice;b) termenul-limită pentru transmiterea documentațiilor în vederea solicitării finanțării și termenele pentru depunerea și soluționarea contestațiilor;c) informații utile privind depunerea documentației de solicitare a finanțării.(2) Publicitatea anunțului prevăzut la alin. (1) se va face prin următoarele mijloace: prin afișare pe site-ul INP, prin transmiterea unei circulare direcțiilor județene pentru cultură, respectiv Direcției pentru Cultură a Municipiului București, urmând ca aceste instituții să disemineze informațiile către potențiali solicitanți ai finanțării.  +  Articolul 10 Solicitanții finanțării prin PNR vor transmite către INP, în termenul stabilit conform anunțului public, următoarele documente, atât în format letric, cât și în format electronic:1. pentru finanțarea serviciilor de proiectare:a) nota de fundamentare privind necesitatea alocării fondurilor;b) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind inexistența litigiilor, inexistența sechestrului asigurător și a ipotecii, având ca obiect imobilul pentru care se solicită finanțare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;c) extras valabil al cărții funciare a imobilului;d) lista, însușită de către solicitant, a elementelor de temă de proiectare, alcătuită pe baza conținutului-cadru minimal stabilit de INP;e) relevee și documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia solicitantului;f) fotografii relevante ale monumentului, cu evidențierea zonelor degradate, inclusiv a picturii sau elementelor decorative (pentru proiectele care vizează componente artistice);g) plan de măsuri și activități privind întreținerea și protejarea monumentului istoric, propus și însușit de către solicitant;2. pentru finanțarea lucrărilor de conservare, restaurare, consolidare, punere în valoare:a) nota de fundamentare privind necesitatea intervenției, în acord cu prevederile documentației tehnico-economice;b) proiect, conform fazelor de proiectare: D.A.L.I., P.T., D.E.;c) avizul Ministerului Culturii sau al direcțiilor județene pentru cultură, respectiv al Direcției pentru Cultură a Municipiului București, după caz, pentru documentația tehnico-economică, potrivit legii;d) avizul Consiliului Tehnico-Economic;e) autorizație de construire însoțită de documentația tehnică pentru obținerea acesteia, vizată spre neschimbare;f) plan de măsuri și activități privind întreținerea și protejarea monumentului, propus și însușit de către solicitant.  +  Articolul 11(1) Solicitările sunt analizate și prioritizate de o comisie de evaluare, denumită în continuare Comisia, constituită prin decizie a managerului INP, care are calitatea de președinte al Comisiei.(2) Comisia va avea minimum 5 membri, specialiști din cadrul INP. La lucrările Comisiei pot participa, cu titlu de invitați, specialiști sau experți atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, din afara INP. Invitații nu au drept de a evalua, nota solicitările de finanțare, ci doar dreptul de a formula opinii de specialitate, la solicitarea membrilor Comisiei.(3) Componența nominală a Comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de evaluare.(4) Fiecare membru al Comisiei, precum și persoanele invitate vor semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și confidențialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Persoana care solicită direct sau în numele unei persoane juridice finanțare din PNR nu poate deține, în sesiunea respectivă, calitatea de membru sau de invitat al Comisiei.(5) În situația în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al Comisiei, respectiv un invitat constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre solicitările înaintate Comisiei din care face parte/la care este invitat sau se află în una dintre situațiile prevăzute în anexa nr. 3, acesta are obligația să declare imediat, în scris, sau să solicitate consemnarea de către secretariat a acestui lucru și să se retragă de la lucrările Comisiei.(6) Secretariatul Comisiei este desemnat prin decizia de constituire a Comisiei, fiind format din personal tehnic de specialitate din cadrul INP și are următoarele atribuții:a) înregistrează solicitările depuse și asigură întocmirea listei acestora;b) verifică actele depuse la dosar, pentru asigurarea conformității acestora cu prevederile prezentelor norme metodologice;c) publică pe site-ul INP lista dosarelor care nu îndeplinesc condițiile, sunt incomplete și sunt considerate neeligibile pentru includerea în PNR;d) întocmește și trimite convocatorul către membrii Comisiei în termen de maximum două zile de la data-limită de depunere a solicitărilor;e) întocmește procesele-verbale de ședință ale Comisiei, asigurând semnarea acestora de către toți membrii Comisiei;f) publică pe site-ul INP lista cu rezultatele evaluării Comisiei și lista obținută după termenul de contestare;g) ține evidența fișelor de notare a criteriilor stabilite în anexa nr. 1;h) ține evidența declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate ale membrilor Comisiei;i) asigură gestionarea și arhivarea documentelor aferente activității Comisiei;j) primește contestațiile depuse de solicitanți;k) îndeplinește alte atribuții stabilite de președintele Comisiei pentru buna funcționare a acesteia.  +  Articolul 12(1) Conformitatea dosarului cu cerințele de conținut prevăzute la art. 10 este verificată, la depunerea dosarului sau la primirea sa prin poștă, de către secretariatul Comisiei, care formulează, dacă este cazul, cerere de completări în termenul stabilit prin anunțul public, urmând ca solicitanții să transmită în termenul cerut prin anunț toate documentele/informațiile solicitate, în format letric și/sau în format electronic.(2) Documentațiile incomplete și pentru care nu s-au transmis în termen completările solicitate sau cele înregistrate ulterior datei-limită stabilite prin anunț sunt respinse. Se consideră data depunerii data poștei sau data înregistrării pentru dosarele depuse direct la registratura INP.(3) Lista dosarelor care nu îndeplinesc condițiile, sunt incomplete și sunt considerate neeligibile pentru includerea în PNR va fi publicată pe site-ul INP.(4) Dosarele respinse potrivit prevederilor alin. (2) pot fi returnate la cererea solicitantului, dacă acesta declară, în scris, că nu va contesta decizia de respingere sau dacă depune cererea de restituire după încheierea etapei de contestare. În cazul dosarelor restituite, INP va asigura păstrarea, în copie, a documentației, în vederea arhivării, conform legii(5) Secretariatul va înainta în termen de 5 zile Comisiei dosarele complete și conforme, care va analiza și va puncta fiecare monument istoric, conform criteriilor din anexa nr. 1. Comisia se va întâlni ori de câte ori va fi necesar, în funcție de numărul dosarelor depuse în respectiva sesiune anuală, astfel încât toate dosarele să poată fi evaluate până la data-limită stabilită prin anunțul public.(6) Rezultatele evaluării sunt făcute publice de către INP pe site-ul propriu, în termen de 3 zile de la finalizarea listei.(7) Rezultatele evaluării pot fi contestate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor, conform prevederilor alin. (6).(8) În vederea elaborării contestației, solicitanții pot cere grilele de notare a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1, corespunzătoare solicitării de finanțare, anonimizate; grilele de notare vor fi puse la dispoziție de secretariatul Comisiei, în scris, prin fax sau prin poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(9) Contestațiile vor fi analizate și soluționate, în termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, de către o comisie de soluționare a contestațiilor, desemnată prin decizie a managerului INP, formată din minimum 3 membri, specialiști din cadrul INP.(10) În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisia de evaluare sau din secretariatul Comisiei și nici persoanele care au avut calitatea de invitat, conform art. 11 alin. (2).(11) Lista monumentelor istorice ordonate ierarhic în ordinea descrescătoare a punctajului alocat de Comisie, stabilită după expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, după soluționarea acestora, constituie instrumentul principal de planificare bugetară, prin care INP estimează necesarul de fonduri pentru sesiunea anuală a PNR din anul următor, și se va transmite ordonatorului principal de credite.(12) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului alocat de Ministerul Culturii pentru PNR, INP transmite Ministerului Culturii spre aprobare lista monumentelor propuse pentru a fi incluse în PNR în anul curent, corelând necesarul de fonduri stabilit prin procedura de evaluare cu fondurile alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 13 După aprobarea introducerii obiectivului în PNR, conform art. 12 alin. (12), INP semnează protocol cu fiecare beneficiar al finanțării, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.  +  Articolul 14 Numărul de obiective noi incluse anual în PNR depinde de alocarea bugetară anuală cu această destinație, corelată cu necesarul de fonduri pe anul în curs pentru contractele aflate în derulare.  +  Articolul 15(1) Sunt eliminate din PNR obiectivele monumente istorice ale căror lucrări finanțate prin PNR sunt preluate integral spre finanțare din alte fonduri publice, private sau fonduri externe nerambursabile.(2) Sunt eliminate din PNR obiectivele monumente istorice care devin obiectul unor litigii sau care au fost incluse în PNR fără cunoașterea situației litigioase.  +  Articolul 16(1) Intervențiile urgente asupra monumentelor istorice, necesare din cauza unor accidente tehnice, a unor catastrofe naturale sau a altor situații extraordinare, vor intra în evaluare, la propunerea proprietarilor sau deținătorilor de alte drepturi reale sau la autosesizarea INP, la orice dată a anului.(2) La propunerea Comisiei de evaluare, INP înaintează în regim de urgență Ministerului Culturii spre aprobare propunerea fundamentată privind introducerea în PNR a intervențiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17 Prin bugetul alocat pentru PNR în anul 2016 pot fi finanțate, în afara lucrărilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, lucrări de intervenții în primă urgență, care pot fi finalizate în acest an, precum și proiecte- pilot conform prevederilor art. 3 lit. d), numai în baza fundamentării elaborate de INP și cu aprobarea Ministerului Culturii.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Criterii de prioritate privind includerea în PNR a monumentelor istorice
  Nr. Criterii de prioritate Punctaj Punctaj maxim aferent criteriului
  1.Starea de degradare Precolaps (nu se cumulează puncte de la celelalte categorii ale criteriului) 90 90
  Degradare structurală mică 0-5
  medie 5-15
  mare 15-30
  Degradare arhitecturală mică 0-5
  medie 5-15
  mare 15-30
  Degradarea componentelor artistice mică 0-5
  medie 5-15
  mare 15-30
  2.Valori particulare și excepționale Autenticitatea materialelor 0-20 80
  Valori excepționale privind componentele arhitecturale, structurale, de amenajare peisageră (parcuri sau grădini), tehnice sau artistice 0-20
  Valoare memorială 0-20
  Apartenența la o tipologie slab reprezentată în Lista monumentelor istorice și/sau PNR 0-20
  3.Statut juridic de protecție Monumente istorice înscrise în lista UNESCO 20 20
  Monumente istorice incluse în lista indicativă UNESCO 20
  Monumente istorice înscrise în grupa A 15
  Monumente istorice înscrise în grupa B 10
  Monumente istorice incluse în zona de protecție a monumentelor UNESCO 5
  Obiective incluse în ansambluri și situri istorice fără a fi identificate individual în Lista monumentelor istorice 5
  4.Compatibilitatea funcțională Funcțiuni de învățământ, de cult, socioculturale, de binefacere, sănătate, cultură 5-10 10
  Alocarea unor funcțiuni utile comunității locale 5-10
  Locuire, cazare 0-5
  Alte funcțiuni compatibile cu statutul de monument istoric 0-5
  5.Sustenabilitatea intervenției Capacitatea de întreținere și protejare a monumentului 0-10 10
  Implicarea comunității locale în activități care au legătură cu monumentul istoric 0-10
  6.Cofinanțare ≤ 25% 0-3 10
  ≤ 50% 3-6
  ≤ 75% 6-10
  7.Priorități ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice Încadrarea în prioritățile formulate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice Condiție obligatorie
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Declarație privind situația juridică
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................., cu domiciliul/sediul în județul .........., municipiul/orașul/comuna ............., satul ........., sectorul ......., str. .......... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. ...., tel. .........., e-mail ..............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .... nr. ............. eliberat(ă) de ...................... la data de ................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că imobilul (teren și/sau construcții) pentru care solicit finanțare prin Programul național de restaurare a monumentelor istorice - sesiunea ...........– nu face obiectul unui litigiu pe rolul instanțelor judecătorești;– nu se află sub sechestru asigurător; și– nu este ipotecat.
  Semnătura .................Data ..............
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  Declarație de imparțialitate și confidențialitate
  Subsemnatul/Subsemnata ........................, domiciliat(ă) în ................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ........., eliberat(ă) de ............. la data de ...................., în calitate de membru al comisiei de evaluare pentru obiectivele ce pot fi incluse în Programul național de restaurare a monumentelor istorice/invitat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:a) nu am raporturi contractuale cu solicitanții;b) nu am niciun interes patrimonial în legătură cu cererile de acordare a finanțărilor înaintate comisiei de evaluare;c) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitanților;d) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare/supraveghere al solicitanților;e) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu solicitanții sau cu persoane fizice care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare/supraveghere al solicitanților;f) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea mea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a obiectivelor supuse analizei. În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de evaluare mă voi afla în una dintre situațiile menționate mai sus, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage de la lucrările comisiei de evaluare. Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului documentelor a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului solicitanților de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de evaluare. Înțeleg că, în cazul în care nu voi respecta aceste angajamente, voi suporta sancțiunile legii.
  Semnătura .................Data ..............
  -------