METODOLOGIE din 10 mai 2011 privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
EMITENT
 • INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 6 iunie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 130 din 10 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 395 din 6 iunie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională și autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice și juridice, în conformitate cu cerințele specifice ale prescripțiilor tehnice ISCIR privind siguranța în funcționare a instalațiilor/echipamentelor, în domeniul instalațiilor sub presiune, al instalațiilor de ridicat și al aparatelor consumatoare de combustibil.(2) Prezenta metodologie urmărește ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziția participanților informațiile necesare în vederea desfășurării activității.  +  Secţiunea a 2-a Termeni și definiții  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenței și capabilității unei persoane fizice sau juridice de a desfășura activitățile prevăzute de prezenta metodologie;b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obținut pe baza unei evaluări scrise;c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;d) deținător - persoana fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o instalație/un echipament în exploatare;e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoștințelor și abilităților tehnice în vederea autorizării;f) formator - persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispozițiilor legale;g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;h) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naționale, precum și cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;i) subdiviziuni ale persoanei juridice - sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea sedii;j) supraveghere tehnică a instalațiilor - totalitatea activităților desfășurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, și a prescripțiilor tehnice aplicabile, desfășurate de către operatorul RSVTI în scopul funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosință o instalație/un echipament.  +  Secţiunea a 3-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 3Deținătorii/Utilizatorii de instalații/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire și proprietate, au obligația să numească un operator RSVTI.  +  Articolul 4Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizației emise de către ISCIR.  +  Articolul 5Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea programelor de instruire  +  Secţiunea 1 Avizarea persoanelor juridice pentru organizarea programelor de instruire  +  Articolul 6(1) Persoanele juridice care doresc să organizeze și să deruleze programe de instruire pentru operatori RSVTI trebuie avizate de către ISCIR.(2) În vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:a) adresa de solicitare;b) dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea activităților de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;c) programa analitică cu tematica prevăzută în anexa nr. 1;d) suportul de curs.(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) și, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a persoanei juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(4) În cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele respingerii.(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.  +  Articolul 7În vederea organizării programelor de instruire, persoana juridică avizată trebuie să respecte următoarele condiții:a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestați de către ISCIR;b) să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a programului de instruire.  +  Articolul 8Persoanele juridice care au obținut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea programelor de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI - persoane fizice  +  Articolul 9Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de ISCIR, dacă îndeplinește următoarele condiții:a) are exercițiul drepturilor civile;b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activității de operator RSVTI, aspect dovedit prin fișa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.  +  Articolul 10(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9, în vederea înscrierii la un program de instruire, depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:a) copia diplomei de studii tehnice;b) curriculum vitae;c) copia actului de identitate;d) fișa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii.(2) Pentru actele solicitate în copie, organizatorul programului de instruire va certifica conformitatea acestora cu originalul.  +  Articolul 11(1) Pentru organizarea unui program de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:a) adresa de anunțare a organizării programului de instruire, în care se precizează tipul programului (tip modul), perioada de organizare și locul de desfășurare a programului;b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;c) programa analitică de instruire dezvoltată pe teme, zile, ore și formatori;d) tabelul cu numele și prenumele formatorilor atestați;e) tabel cu numele și prenumele cursanților și codul numeric personal.(2) Programa analitică de instruire în vederea autorizării (modul A) este prezentată în anexa nr. 1.(3) ISCIR analizează documentația depusă și comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii și desfășurării programului de instruire, conform modelului de adresă prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 12Se admite modificarea listei cursanților în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligația anunțării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.  +  Articolul 13La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților documentul care confirmă participarea la programul de instruire conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Persoana juridică avizată care nu anunță organizarea unui program de instruire în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participanților documentul care să confirme participarea la programul de instruire.  +  Articolul 15ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfășurare a programului de instruire.  +  Capitolul III Autorizarea operatorilor RSVTI  +  Secţiunea 1 Autorizarea operatorului RSVTI - persoană fizică  +  Articolul 16(1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI.(2) Participanții care absolvă programul de instruire pot fi examinați după terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examinați la o dată ulterioară. (la 05-08-2012, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012. ) (3) Solicitarea privind examinarea după terminarea programului de instruire se depune odată cu documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), iar decizia ISCIR se comunică odată cu transmiterea documentului prevăzut la art. 11 alin. (3). (la 05-08-2012, Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012. )  +  Articolul 17Examenul de autorizare se susține cu ISCIR.  +  Articolul 18(1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte, în cazul examinării după terminarea programului de instruire, sau să depună la ISCIR, în cazul examinării la o dată ulterioară, următoarele documente:a) cererea de înscriere la examenul de autorizare;b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice;c) copia actului de identitate;d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR. (la 05-08-2012, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012. ) (2) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcția de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI în urma participării la examenul de autorizare și achitării tarifului de eliberare a autorizației, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.(3) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani funcția de inspector de specialitate în cadrul ISCIR și care au fost atestate ca formatori în domeniul RSVTI sau ca formatori experți au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire și la examenul de autorizare.  +  Articolul 19(1) Tematica pentru examenul de autorizare se stabilește de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat.(2) Examenul de autorizare constă într-o examinare scrisă.(3) Condiția de promovare a examenului de autorizare este obținerea notei minime 7 (șapte).  +  Articolul 20(1) Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea obținerii autorizației ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în condițiile prevăzute la art. 18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire.(2) Examenul de autorizare se susține cu ISCIR, care planifică candidații înscriși.  +  Articolul 21(1) Pentru candidații care la examenul de autorizare au fost declarați "ADMIS", ISCIR eliberează o autorizație conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Autorizația eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data eliberării.(3) Pe baza autorizației eliberate, operatorul RSVTI deține o ștampilă de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 22Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilității autorizației, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:a) îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9;b) autorizația nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condițiile legii;c) dovedește participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilității autorizației, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, în condițiile menționate la art. 9-15, de o persoană juridică avizată de către ISCIR.  +  Articolul 23(1) Programul de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în condițiile art. 6.(2) Programa analitică de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației (modul B) este prezentată în anexa nr. 1.(3) La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților o adeverință conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 24(1) În vederea prelungirii valabilității autorizației, persoana fizică depune la ISCIR o cerere însoțită de următoarele documente:a) actul de identitate, în copie;b) autorizația, în copie;c) fișa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilității autorizației, în copie;e) declarație dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 22 lit. b).(2) În cazul îndeplinirii cerințelor menționate la alin. (1), ISCIR eliberează autorizația de operator RSVTI, având aceeași perioadă de valabilitate cu cea inițială.  +  Articolul 25În exercitarea activității sale, operatorul RSVTI persoană fizică are următoarele drepturi:a) de a păstra originalul autorizației eliberate de către ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le rețină;b) să primească toate informațiile și documentele solicitate cu privire la instalațiile/echipamentele pe care le are în evidență de la reprezentanții unităților deținătoare/utilizatoare.  +  Articolul 26(1) Autorizația de operator RSVTI - persoană fizică își încetează valabilitatea în următoarele condiții:a) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activității de operator RSVTI;b) de la data la care pierderea capacității depline de exercițiu sau pierderea capacității de folosință a fost constatată prin decizie a autorităților sau organismelor competente, potrivit legii;c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;d) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost dispusă interdicția;e) ca urmare a incapacității prestării activității ca operator RSVTI, stabilită de medicul de medicina muncii.(2) Suspendarea operează de drept de la data la care condiția nu mai este îndeplinită și durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea inițială a autorizației.(3) În perioada suspendării, persoana fizică nu are dreptul de a exercita activități de operator RSVTI, sub sancțiunea retragerii autorizației.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea operatorilor RSVTI - persoane juridice  +  Articolul 27Cererea de eliberare a autorizației de operator RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, însoțită de următoarele documente:a) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau un document echivalent emis de autoritățile competente din statele membre, din care să rezulte datele de identificare, obiectul de activitate de testări și analize tehnice și subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;b) autorizațiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, minimum două persoane, valabile la data formulării cererii, în copie;b^1) procedură din care să reiasă modalitatea în care se asigură efectiv activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalații/echipamente, întocmită cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe; (la 02-08-2013, Litera b^1) a art. 27 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) c) documente care atestă existența la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică și persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie;d) declarația pe propria răspundere că este de acord cu prelucrarea datelor de către ISCIR.  +  Articolul 28(1) În urma verificării documentației depuse, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează verificările tehnice și consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică dacă persoana juridică îndeplinește sau, după caz, nu îndeplinește condițiile pentru prestarea activității.(2) Persoana juridică are obligația să furnizeze orice informație solicitată de ISCIR referitoare la documentația depusă și să prezinte, în original, documentele solicitate.  +  Articolul 29(1) ISCIR eliberează autorizația persoanei juridice în baza procesului-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR; modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 7.(2) Termenul de valabilitate a autorizației este de 3 (trei) ani de la data eliberării, cu condiția menținerii continue a cerințelor de autorizare.  +  Articolul 30(1) Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora a fost eliberată autorizația trebuie anunțată la ISCIR de persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.(2) În cazul modificării datelor de identificare ale persoanei juridice sau a schimbării operatorilor RSVTI înscriși în autorizație, persoanei juridice autorizate i se eliberează o actualizare a autorizației, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(3) În vederea actualizării autorizației, persoana juridică depune la ISCIR o cerere însoțită de documentele prevăzute la art. 27.(4) Eliberarea actualizării autorizației se face cu respectarea prevederilor art. 29.  +  Articolul 31Persoana juridică are dreptul să desfășoare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberării autorizației sau a actualizării autorizației.  +  Articolul 32(1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată anual de către ISCIR cu privire la menținerea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, a menținerii capabilității tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată, precum și în legătură cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate.(2) Verificarea constituie verificare programată.  +  Articolul 33(1) Autorizația de operator RSVTI - persoană juridică își încetează valabilitatea în următoarele condiții:a) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;b) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor necesare pentru exercitarea activității de operator RSVTI - persoană juridică;c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;d) în cazul în care persoana juridică autorizată nu mai are raporturi de muncă cu cel puțin 2 operatori RSVTI - persoane fizice care au autorizații valabile.(2) Suspendarea operează de drept de la data la care condiția nu mai este îndeplinită și durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea inițială a autorizației.(3) În perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activități de operator RSVTI, sub sancțiunea retragerii autorizației.  +  Secţiunea a 3-a Eliberarea duplicatelor  +  Articolul 34(1) Eliberarea duplicatelor autorizațiilor și a actualizărilor autorizațiilor se face de către ISCIR în următoarele cazuri și în următoarele condiții:a) în cazul pierderii, cu condiția depunerii, în copie, a actului de declarare a pierderii;b) în cazul furtului, cu condiția depunerii, în copie, a actului de înregistrare a reclamării furtului la poliție;c) în cazul deteriorării, cu condiția depunerii, în original, a actului deteriorat sau a declarației solicitantului în cazul distrugerii totale.(2) Duplicatele se emit în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete.  +  Articolul 35În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizației, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la ISCIR următoarele documente:a) cererea pentru eliberarea duplicatului;b) actul de identitate, în copie;c) documentele prevăzute la art. 34 alin. (1), după caz.  +  Articolul 36În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizației/ actualizării autorizației, pentru eliberarea unui duplicat, persoana juridică depune la ISCIR următoarele documente:a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;b) autorizațiile operatorilor RSVTI ai persoanei juridice, în copie;c) dovada că operatorii RSVTI se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, în copie;d) documentul prevăzut la art. 34 alin. (1), după caz.  +  Capitolul IV Obligații și responsabilități  +  Secţiunea 1 Obligațiile și responsabilitățile persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională  +  Articolul 37Persoanele juridice avizate de către ISCIR pentru organizarea programelor de instruire au următoarele obligații și responsabilități:a) să asigure respectarea locului de desfășurare, a orarului și a tematicii de instruire avizate;b) să permită efectuarea verificărilor inopinate ale inspectorilor de specialitate ISCIR;c) să utilizeze în organizarea programelor de instruire numai formatori atestați de către ISCIR;d) să anunțe la ISCIR organizarea fiecărui program de instruire conform prevederilor prezentei metodologii și să deruleze programul numai după primirea avizului din partea ISCIR;e) să nu accepte înscrierea la programul de instruire a persoanelor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta metodologie;f) să permită instruirea numai a persoanelor înscrise și comunicate la ISCIR și să elibereze documentul de absolvire a programului de instruire numai pentru persoanele care au participat la programul de instruire.  +  Articolul 38Persoanele fizice atestate de către ISCIR ca formatori au următoarele obligații și responsabilități:a) să respecte locul de desfășurare, orarul și tematica de instruire avizate;b) să desfășoare activitatea de instruire numai pentru persoanele înscrise și comunicate la ISCIR.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile și responsabilitățile persoanelor fizice și juridice autorizate ca operatori RSVTI  +  Articolul 39(1) În exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator RSVTI au obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligații specifice:a) să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului;b) să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;b^1) să efectueze admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI; (la 05-08-2012, Lit. b^1) a alin. (2) al art. 39 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012. ) b^2) să efectueze verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare la echipamentele pentru spații de joacă, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile; (la 03-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 18 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 03 octombrie 2019 ) c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;d) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;e) să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;f) să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;g) să solicite în scris conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;h) să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/ echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;i) să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;j) să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;k) să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor;l) să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;m) să solicite în scris deținătorului/utilizatorului oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;n) să propună în scris conducerii deținătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/ echipamentelor;o) să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;p) să verifice și să vizeze registrele de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;p^1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile; (la 02-08-2013, Litera p^1) a alin. (2) al art. 39 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) p^2) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalații/ echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile; (la 02-08-2013, Litera p^2) a alin. (2) al art. 39 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) p^3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile; (la 02-08-2013, Litera p^3) a alin. (2) al art. 39 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) q) să urmărească pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalațiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;r^1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR; (la 02-08-2013, Litera r^1) a alin. (2) al art. 39 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;t) să anunțe ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;u) să anunțe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care intră în conservare și să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;v) să anunțe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;w) să respecte prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR și celelalte dispoziții legale în domeniu.(3) În afara obligațiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligații specifice:a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnați pentru fiecare deținător/utilizator;b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizați să respecte obligațiile prevăzute la alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației;d) să nu permită desfășurarea activității cu operatori care nu dețin la momentul efectuării activității de supraveghere tehnică o autorizație valabilă;e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalații/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe, actualizată. (la 02-08-2013, Litera e) a alin. (3) al art. 39 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. )  +  Secţiunea a 3-a Obligațiile și responsabilitățile unităților deținătoare/utilizatoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR  +  Articolul 40(1) În afara obligațiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, unitățile deținătoare/utilizatoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR mai au și următoarele obligații specifice:a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le dețin/utilizează;b) în cazul în care deținătorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei juridice care dețin instalații/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competență teritorială a mai multor inspecții teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecții teritoriale ISCIR;c) să identifice și să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalațiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le dețin;d) conducerea unității este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să țină cont de numărul de instalații/echipamente, complexitatea și vechimea acestora, precum și de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;e) conducerea unității deținătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfășoară activități cu instalații/echipamente din domeniul ISCIR;f) conducerea unității poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfășoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activității tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozițiilor legale în vigoare.(2) În vederea înregistrării instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deține, unitatea deținătoare/ utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidență ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;b) evidența centralizată, în original, semnată de conducătorul unității, a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le deține, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 9;c) copia deciziei conducerii unității deținătoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI și unitatea deținătoare;d) copia autorizației operatorului RSVTI.  +  Capitolul V Măsuri administrative  +  Secţiunea 1 Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională și a formatorilor atestați  +  Articolul 41(1) Nerespectarea obligațiilor și responsabilităților persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională se sancționează administrativ, în funcție de natura acestora, cu:a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. a);b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. b)-f).(2) Constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate și a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.(3) Contestarea deciziei de sancționare se face conform legislației privind contenciosul administrativ.(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerințelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea avizului.(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni și a reluării procedurii conform prezentei metodologii.  +  Articolul 42(1) Nerespectarea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice atestate de către ISCIR ca formatori se sancționează administrativ, în funcție de natura acestora, cu:a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a atestatului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. a);b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. b).(2) Constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate și a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.(3) Contestarea deciziei de sancționare se face conform legislației privind contenciosul administrativ.(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerințelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea definitivă a atestatului.(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI  +  Articolul 43(1) Nerespectarea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI se sancționează administrativ, în funcție de natura acestora, cu:a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizației în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g)-v);b) retragerea autorizației și a talonului pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a)-f).(2) Constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate și a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.(3) Contestarea deciziei de sancționare se face conform legislației privind contenciosul administrativ.(4) Ridicarea suspendării autorizației și a talonului se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerințelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizației.(5) Reacordarea autorizației în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni și după susținerea unui nou examen conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI  +  Articolul 44(1) Nerespectarea obligațiilor și responsabilităților persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI se sancționează administrativ, în funcție de natura acestora, cu:a) suspendarea pe o perioadă de maximum 3 luni a autorizației, în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. a), b) și e); (la 02-08-2013, Litera a) a alin. (1) al art. 44 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. ) b) retragerea autorizației pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. c) și d).(2) Constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate și a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.(3) Contestarea deciziei de sancționare se face conform legislației privind contenciosul administrativ.(4) Ridicarea suspendării autorizației se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerințelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizației.(5) Reacordarea autorizației în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni în condițiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 45(1) Persoanele fizice și juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au autorizații valabile, emise potrivit dispozițiilor Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor și a modelului Autorizației pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor și ale Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activității ca operator RSVTI până la data expirării valabilității acestora numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalațiilor/echipamentelor.(2) Toate autorizațiile eliberate pe termen nelimitat până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalațiilor/echipamentelor, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(3) Ștampilele operatorilor RSVTI își păstrează valabilitatea până la data expirării autorizațiilor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 46Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activități până la data expirării valabilității avizării primite de la ISCIR, cu adaptarea corespunzătoare a programei și a suportului de curs.  +  Articolul 47Tarifele aplicate pentru activitățile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR, aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.  +  Articolul 48(1) Regimul sancționator prevăzut de prescripțiile tehnice ISCIR și de Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu obligațiile operatorilor RSVTI - persoană juridică, precum și ale deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente din domeniul ISCIR se aplică în conformitate.(2) Măsurile administrative luate de către ISCIR asupra persoanelor fizice și juridice avizate/atestate/autorizate, prevăzute în prezenta metodologie se publică și se actualizează pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie. (la 02-08-2013, Art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013. )  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Programa analitică (modul A) a programului de instruire în vederea autorizării
  Tema Numărulde ore de predare
  1 2
  Legislația din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelorconsumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare 6
  Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice: Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor,cu modificările și completărileulterioare Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane, cu modificările și completările ulterioare
  Prescripții tehnice
  Responsabilitățile operatorului RSVTI Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană fizică Responsabilitățile operatorului RSVTI - persoană juridică Responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor instalațiilor/echipamentelor
  Cercetarea avariilor și accidentelor
  Autorizarea funcționării instalațiilor Autorizarea funcționării instalațiilor sub presiune Autorizarea funcționării instalațiilor de ridicat 8
  Verificarea instalațiilor în timpul exploatării, periodic, la scadență sau după reparare Instalații sub presiune: Cazane de abur și apă fierbinte Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune Aparate consumatoare de combustibil Recipiente sub presiune Conducte de abur și apă fierbinte Conducte pentru fluide sub presiune Instalații de ridicat: Macarale Mecanisme de ridicat Stivuitoare Nacele și platforme autoridicătoare Elevatoare pentru vehicule Trape de scenă și trape de decoruri Echipamente de agrement
  Autorizarea/Prelungirea valabilității autorizațiilor personalului dedeservire Fochiști Laboranți operatori pentru tratarea apei Automatiști pentru supraveghere și întreținere Operatori la instalațiile de alimentare cu GPL auto Macaragii Legători de sarcină Manevranți Stivuitoriști Liftieri Mecanici troliști 2

  Programa analitică (modul B) a programului de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației
  Tema Numărulde ore de predare
  Modificări legislative și prescripții tehnice ISCIR 4
  Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor legislative la instalații sub presiune și instalații de ridicat 4
  Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca operator RSVTI 2
  Aplicații practice, studii de caz rezultate ca urmare a activității de operator RSVTI 2
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE
  Antet ISCIR ................ Nr. de înregistrare ....../.......Către............................Adresă .....................CUI ........................Tel./Fax ...................În atenția .................Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......../......., înregistrată la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat cu nr. ......../........., privind solicitarea de avizare pentru desfășurarea de cursuri conform programei analitice ..........*) și suportului de curs aferent în vederea autorizării de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat a cursanților pentru ocupația/calificarea de operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări ........, vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.----------*) Se menționează modul A sau modul B.Programa de pregătire și suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ........................... și ale legislației în vigoare privind formarea profesională a adulților.Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislației în vigoare.Inspector de stat șef al Inspecției de Statpentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat,.........................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012, conform pct. 5 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE A DESCHIDERII ȘI DESFĂȘURĂRII
  PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
  Antet ISCIR Nr. ...... din ..............Către.....................................Adresa: .............................Tel./fax: ...........................În atenția: .........................Având în vedere cererea dumneavoastră nr. ....../............, înregistrată la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat cu nr. ......./............., vă facem cunoscut că se avizează*)/se respinge**) desfășurarea programului de instruire pentru operator RSVTI (modul ....) pentru un număr de ..... cursanți, propus a se desfășura în perioada ........... ........., la adresa ........................................ ._________*) În cazul avizării se completează cu textul menționat în prezentul model de adresă.**) În cazul respingerii se completează cu motivele respingerii.Avizarea se acordă cu condiția respectării prevederilor Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011, coroborate cu celelalte dispoziții legale, aprobate și aduse la cunoștința publicului.Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candidaților propuși de dumneavoastră sau/și revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastră.Inspector de stat șef al Inspecției de Statpentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneși Instalațiilor de Ridicat,.............................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  MODEL DE DOCUMENT ELIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATOR
  PENTRU OPERATOR RSVTI
  Antet persoană juridicăNr. ..... din .................ADEVERINȚĂDomnul/Doamna ......................., CNP ................., a participat în perioada .............. la programul de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR în vederea autorizării ca operator RSVTI.Programul de instruire a fost aprobat de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat prin Adresa nr. ........... din data de .................. .Director,..............................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  MODEL DE AUTORIZAȚIE
  A OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ FIZICĂ
  ------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012, conform pct. 5 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  MODELUL ȘTAMPILEI OPERATORULUI RSVTI
   +  Anexa nr. 7la metodologieMODEL DE AUTORIZAȚIE A OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ JURIDICĂ ───── Antet ISCIR . . Nr. ....../......*1) │ HOLOGRAMA │ . . ─────----------*1) Codul autorizației conform reglementărilor interne ISCIR și data emiterii actualizării.Autorizația se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.AUTORIZAȚIEpentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnicăa instalațiilor/echipamentelor din domeniulISCIR - operator RSVTI - persoană juridică(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. ....... din .......... și ale Procesului-verbal nr. ........ din ........)1. Persoana juridicăDenumirea: ...........................................Adresa sediului social: ..............................J ............ CUI: ...........Tel.: ........ Fax: ...........Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizatăDenumirea: ...........................................Adresa: ..............................................J ............ CUI: ........... (dacă este cazul)Tel.: ........ Fax: ...........2. Domeniul autorizațieiActivități de supraveghere tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor ce intră sub incidența Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosința deținătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR.3. Personalul autorizatOperatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor (RSVTI): ........................................4. MențiuniOrice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația trebuie anunțată la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali, împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu. Inspector-șef ............. (la 29-08-2012, La anexa 7 semnătura a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 83 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 29 august 2012. ) ------------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012, conform pct. 5 din același act normativ.  +  Anexa nr. 8la metodologie
  MODEL DE ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI OPERATORULUI
  RSVTI - PERSOANĂ JURIDICĂ
  ───── Antet ISCIR . . Nr. ....../......*1) │ HOLOGRAMA │ . . ─────-------------*1) Codul actualizării autorizației conform reglementărilor interne ISCIR și data emiterii actualizării.Actualizarea autorizației se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI Nr. .........pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnicăa instalațiilor/echipamentelor din domeniulISCIR - operator RSVTI - persoană juridică(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelorsub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. ........ din ....... și ale Procesului-verbal nr. ........ din .........)1. Persoana juridicăDenumirea: ..............Adresa sediului social: ...........J ............. CUI: ..............Tel.: ......... Fax: ..............Subdiviziunea care desfășoară activitatea autorizatăDenumirea: ........................Adresa: ...........................J ............. CUI: .............. (dacă este cazul)Tel.: ......... Fax: ..............2. Domeniul autorizațieiActivități de supraveghere tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor ce intră sub incidența Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosința deținătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR.3. Personalul autorizatOperator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor (RSVTI): ..........................4. MențiuniOrice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația trebuie anunțată la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu. Inspector-șef .............. (la 29-08-2012, La anexa 8 semnătura a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 83 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 29 august 2012. ) ------------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 83 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 6 iulie 2012, conform pct. 5 din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la metodologie- model -
  EVIDENȚA CENTRALIZATĂ A INSTALAȚIILOR
  Nr. crt. Denumirea instalației/ echipamentuluiNr. de fabricație/An de fabricație Nr. autorizație ISCIR ParametriiScadențăÎn funcțiune/În conservareObservații
   +  Anexa nr. 10la metodologie
  Instalațiile/echipamentele care sunt supravegheate de
  către operatorii RSVTI pentru lucrările de
  instalare, montare, reparare și efectuare a
  investigațiilor/examinărilor, potrivit
  prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile
  Nr. crt.Prescripția tehnică aplicabilă Tipul instalației/echipamentului Parametri maximi
  1. C1-2010 Cazane de abur și cazane de apă fierbinte Q(max) = 10 t/h sau D(max) = 5 Gcal/h sau T(max) = 250° C sau P(max) = 16 bar
  2. C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, art. 12, având V(max) = 50.000 l sau P(max) = 40 bar sau T(max) = 440° C
  3. C6-2010 Conducte pentru fluide sub presiune Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, art. 12, având P(max) = 40 bar sau T(max) = 440° C
  4. C9-2010 Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune P(max) = 6.000 kW sau Q(max) = 2 t/h
  5. C10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte P(max) = 40 bar sau T(max) = 440° C
  6. R1-2010 Macarale S(n) = 20 t
  Mecanisme de ridicat S(n) = 10 t
  Stivuitoare S(n) = 5 t
  Platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile, cu excepția celor pentru persoane cu dizabilități S(n) = 1 t
  Elevatoare pentru vehicule S(n) = 5 t
  Mașini de ridicat de tip special S(n) = 5 t
  7. R2-2010 Ascensoare, cu excepția celor aferente instituțiilor publice,de interes public sau care oferă servicii publice Indiferent de sarcină
  (la 02-08-2013, Anexa 10 la metodologie a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013, având conținutul anexei din același act normativ. )