ORDONANTA nr. 22 din 21 august 1992privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992  În temeiul art. 1 lit. d) al Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ocrotirea sănătăţii în România este finanţată de următoarele surse: a) bugetul de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii; b) fondul special pentru sănătate, constituit, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, din:- contribuţia persoanelor juridice şi fizice;- taxe asupra activităţii dăunătoare sănătăţii;- veniturile din activitatea unităţilor sanitare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Sumele vor fi folosite în anul 1992 pentru cheltuieli de sănătate, conform prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele: a) persoanele juridice şi fizice care utilizează personal salariat contribuie lunar cu o cota de 2% asupra cîştigului brut realizat de salariaţi, conform legii.Aceasta cota este inclusă în contribuţia de asigurări sociale; b) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi băuturi alcoolice contribuie cu o cota de 10% din valoarea acestor încasări; c) persoanele juridice care realizează venituri din vînzările de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice contribuie cu o cota de 1% din valoarea acestora.  +  Articolul 4Persoanele fizice care nu sînt cuprinse într-un sistem de asigurări sociale contribuie diferenţiat, pe baza actelor doveditoare eliberate de către organele financiare, în funcţie de veniturile realizate, astfel:- persoanele ale căror venituri depăşesc 50.000 lei brut lunar vor contribui cu o cota de 4% din veniturile realizate;- persoanele ale căror venituri sînt de pînă la 50.000 lei vor contribui cu o cota de 2% din veniturile realizate, dar nu mai puţin de 2% din salariul mediu pe ţara.Contribuţia prevăzută la alin. 1 se achită pînă la data de 10 ale lunii următoare pentru luna precedenta, la unităţile sanitare teritoriale, care le eliberează autorizaţia medicală tip.Sumele încasate de unităţile sanitare se virează Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Pensionării, somerii şi persoanele care nu pot realiza venituri şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora (copiii, soţul [sotia], elevii, studenţii) şi alte categorii prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare, se scutesc de plată contribuţiei prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Salariaţii pentru care se plăteşte contribuţia de 2%, prevăzută la art. 3 lit. a), precum şi persoanele prevăzute la art. 4 şi 5 beneficiază de servicii medicale în instituţiile sanitare publice, în condiţiile legii, precum şi de compensarea valorii medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu; de asemenea, se compensează, conform legii, costul protezelor medicale interne şi al unor materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi vîndute populaţiei prin reţeaua farmaceutica din ţara.Persoanele de la art. 4, ce nu fac dovada achitării contribuţiei datorate, vor suporta costurile asistenţei medicale acordate.  +  Articolul 7Contribuţia de 2% datorată de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 3 lit. a) se virează Ministerului Sănătăţii o dată cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată.Contribuţiile datorate de persoanele juridice prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) se virează trimestrial, pînă la 15 ale lunii următoare expirării trimestrului, Ministerului Sănătăţii. Sustragerea de la plata contribuţiei se sancţionează conform legii.Nevirarea contribuţiei prevăzute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît cuantumul sumei datorate, majorări ce se încasează de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 8Veniturile realizate din sumele prevăzute la art. 3 şi 4 se constituie în fondul special pentru ocrotirea sănătăţii şi se gestionează de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevederilor Legii privind finanţele publice.Pentru anul 1992, constituirea veniturilor şi repartizarea fondului special pentru sănătate se stabilesc potrivit anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă, ce devine anexa nr. 4 la Legea nr. 62/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992.  +  Articolul 9Disponibilităţile fondului special pentru sănătate rămase la finele anului se raportează în anul următor şi se utilizează în condiţiile legii.  +  Articolul 10Pentru prestaţiile medicale prevăzute în anexa nr. 1, care se efectuează contra cost, tarifele se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 11Controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei ordonanţe se efectuează de către Ministerul Sănătăţii prin organele proprii sau prin împuterniciţi, anume desemnaţi de Ministerul Sănătăţii şi de organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 12Ministerul Sănătăţii este autorizat sa elaboreze norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 13Orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea MaiorescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu  +  Anexa 1 VENITURI din activitatea unităţilor sanitare 1. Consultaţii, tratamente, investigaţii şi altele asemenea, acordate în ambulatoriu persoanelor care, conform legii, nu au dreptul la gratuitate.2. Acordarea asistenţei medicale în unităţi cu paturi, la cererea celor care, conform legii, nu au dreptul la gratuitate.3. Prestaţii medico-sanitare efectuate în centrele de medicina preventivă pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice sau alte persoane fizice sau juridice, conform reglementărilor în vigoare.4. Examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale cu excepţia incapacităţii temporare de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane prevăzute la art. 5 din prezenta ordonanţă.5. Prestaţii, tratamente şi proceduri de balneofizioterapie efectuate persoanelor beneficiare de odihnă şi tratament, contractate prin agenţii economici de turism, prestaţii în sanatorii balneoclimaterice, conform legii.6. Întreruperea cursului sarcinii, cu excepţia celor cu indicaţie medicală de întrerupere, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 5.7. Veniturile realizate din contribuţia lunară a părinţilor sau tutorilor legali, în crese.8. Cota de 8% din veniturile realizate, conform legii, în policlinicile cu plata.9. Venituri din taxe pentru organizarea de examene şi concursuri pentru personalul din unităţile sanitare.10. Venituri din închirieri şi locatie de gestiune.11. Venituri din taxe pentru prestaţiile efectuate, în vederea alcătuirii şi verificării documentaţiei pentru emiterea certificatului de înregistrare a medicamentului.12. Venituri din activităţile prestate de Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan".13. Venituri din taxe pentru examenele medico-legale, conform legii.14. Venituri din activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică.15. Alte venituri din activitatea unităţilor sanitare, cu excepţia celor rezultate din casarea mijloacelor fixe, amenzi şi penalizări.  +  Anexa 2 BUGETUL fondului special pentru sănătate pentru anul 1992
               
      - mii lei -
        Program 1992
    I.VENITURI - TOTAL40.941.730
      Venituri curente  
      Venituri din contribuţia de asigurări sociale de 2%, din anul curent30.973.900
      Sold din anul precedent din contribuţia de asigurări sociale de 2%2.064.730
      Venituri din contribuţia persoanelor care nu sînt cuprinse în sistemul asigurărilor sociale150.000
      Venituri din taxe asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor1.132.500
      Venituri din activitatea unităţilor sanitare6.620.600
    II.CHELTUIELI - TOTAL40.941.730
      Sănătate29.601.730
      1.Cheltuieli curente25.601.730
        1.1.Cheltuieli de personal11.626.200
        1.2.Cheltuieli materiale13.975.530
      2.Cheltuieli de capital4.000.000
      Alte cheltuieli sociale11.340.000
      1.Cheltuieli curente11.340.000
        1.1.Cheltuieli materiale11.340.000
        -cheltuieli pentru compensarea cu 50% a preţurilor la medicamente11.000.000
        -cheltuieli pentru compensarea, cu 50% a preţurilor pentru proteze medicale interne şi unele materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi vîndute populaţiei340.000
  ----------------------------