PROCEDURĂ din 26 august 2019de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 august 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.810 din 26 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019.
   +  Articolul 1Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care: a) se află în stare de dificultate financiară; și b) înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora.(2) Obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării.(3) Nu fac obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, urmează a fi compensate potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;c) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.(4) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal.(5) Debitorii prevăzuți la alin. (1) se află în dificultate financiară în cazul în care:a) nu au posibilitatea să achite obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, precum și obligațiile bugetare accesorii;b) nu se încadrează în condițiile de a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală.(6) Fac excepție de la procedura prevăzută la alin. (1):a) instituțiile publice, definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora; b) unitățile administrativ-teritoriale definite potrivit prevederilor art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv comunele, orașele, municipiile și județele. (7) Prin persoane juridice de drept public se înțeleg persoanele juridice înființate prin lege sau prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege, cum ar fi regii autonome, companii/societăți naționale etc..(8) Prin persoane juridice de drept privat se înțeleg persoanele juridice constituite în mod liber în una dintre formele prevăzute de lege, cum ar fi societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.(9) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (1) se includ și debitorii care se află în administrare specială potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și operatorii economici din industria națională de apărare care sunt autorizați și înscriși în registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Modul de restructurare a obligațiilor bugetare(1) Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, respectiv: a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligațiilor bugetare, în sensul cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, denumită în continuare ordonanță, se înțelege plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării;b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;c) stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;d) anularea unor obligații bugetare principale.(2) Măsurile de restructurare sunt propuse prin planul de restructurare, din care una este obligatoriu înlesnirea la plata obligațiilor bugetare prevăzută la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 3Condiții care trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare(1) Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță, respectiv:a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data de 30 septembrie 2019 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței; d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;e) să fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.(2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:a) la registratura organului fiscal central competent;b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) În vederea întocmirii planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent prevăzute de ordonanță, debitorul se adresează unui expert independent.(4) Expertul independent prevăzut la alin. (3) poate fi orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește condițiile legale pentru efectuarea de expertize. Acesta urmează să efectueze o analiză referitoare la situația debitorului și problemele structurale cu care acesta se confruntă și să întocmească planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.(5) În sensul alin. (4), expertul independent poate fi și un grup de experți. Grupul de experți, cu acordul debitorului, desemnează expertul responsabil cu realizarea monitorizării debitorului și a întocmirii raportului periodic sau intermediar privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare.(6) După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. Modalitatea de depunere a cererii este cea prevăzută la alin. (2).(7) Până la depunerea cererii prevăzută la alin. (6) trebuie achitate următoarele obligații bugetare:a) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii;b) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 4;c) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 și data depunerii cererii de restructurare;d) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 și data depunerii cererii de restructurare.(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite conform alin. (7), trebuie să achite până la data depunerii cererii prevăzute la alin. (6) și următoarele obligații bugetare:a) 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;b) 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;c) 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale.(9) În situația în care debitorul optează pentru restructurarea obligațiilor bugetare prin măsura conversiei în acțiuni, înainte de depunerea solicitării de restructurare, organul fiscal de administrare analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (12) lit. a)-c). În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, organul fiscal emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.(10) În situația în care debitorul optează pentru restructurarea obligațiilor bugetare prin măsura dării în plată, înainte de depunerea solicitării de restructurare, Comisia constituită potrivit art. 5 alin. (19) analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 263 din Codul de procedură fiscală. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, Comisia emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului și organului fiscal de administrare; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.  +  Articolul 4Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală(1) Ca urmare a depunerii notificării prevăzute la art. 3 din ordonanță, organul fiscal competent procedează astfel:a) verifică dacă debitorul se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanță. În cazul în care debitorul se încadrează în una dintre aceste situații, organul fiscal competent înștiințează debitorul cu privire la faptul că nu poate beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare;b) verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste obligații, organul fiscal competent înștiințează debitorul cu privire la această situație și îl îndrumă în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative în termen de maximum 10 zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, organul fiscal emite și comunică decizie de impunere din oficiu, conform procedurii legale;c) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării;d) emite și comunică debitorului, după caz, deciziile de calcul accesorii în vederea stabilirii obligațiilor bugetare care pot face obiectul restructurării. Aceste decizii se emit și se comunică debitorului ori de câte ori se eliberează un nou certificat de atestare fiscală;e) eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, și îl comunică debitorului. Termenul se prelungește în mod corespunzător cu termenul prevăzut la lit. b). Odată cu certificatul de atestare fiscală, organul fiscal central comunică debitorului o anexă care conține condițiile ce trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare prevăzute la art. 3 alin. (1), (7) și (8).(2) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (1) lit. e) cuprinde următoarele secțiuni:a) secțiunea A „Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal central“;b) secțiunea B „Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurării“;c) secțiunea C „Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurării“.(3) La secțiunea A se înscriu:a) obligațiile bugetare principale individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligațiile bugetare principale ale debitorului, precum și impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare;b) obligațiile bugetare accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat și în cadrul acestora pe accesorii. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligațiile bugetare accesorii ale debitorului, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din salarii datorate de fiecare dintre sediile sale secundare;c) sumele reprezentând amenzi de orice fel administrate de organul fiscal central;d) sumele reprezentând creanțe bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale competente, potrivit legii.(4) La secțiunea B se înscriu:a) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat;b) suma totală din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare. Se vor menționa obligațiile bugetare de natura celor prevăzute la secțiunea A, a căror compensare urmează a fi înregistrată la data emiterii deciziei prin care a fost aprobată suma de rambursat;c) obligațiile bugetare existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii a cărei valabilitate a fost pierdută, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul menținerii valabilității înlesnirii la plată;d) obligații fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din ordonanță, precum și a ratelor neachitate, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul modificării înlesnirii la plată.(5) La secțiunea C, care reprezintă diferența dintre obligațiile bugetare cuprinse la secțiunea A și obligațiile bugetare cuprinse la secțiunea B, se înscriu obligațiile bugetare nete ce pot face obiectul restructurării sau sume rămase nestinse care au făcut obiectul înlesnirii sau amânării la plată a căror valabilitate a fost pierdută, în cazul menținerii valabilității înlesnirilor la plată. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligațiile bugetare accesorii. Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii se înscriu obligațiile bugetare nete ale debitorului, precum și impozitul pe venitul din salarii net datorat de fiecare dintre sediile sale secundare.(6) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligații bugetare stabilite prin acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și nici sumele reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(7) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului se înscriu obligațiile debitorului, impozitul pe venitul din salarii datorat de fiecare dintre sediile sale secundare, precum și totalul obligațiilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(8) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, organul fiscal competent are obligația clarificării acestora cu debitorul. După punerea de acord, organul fiscal competent întocmește în două exemplare un proces-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(9) Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală, care va cuprinde obligațiile bugetare ce pot forma obiectul restructurării. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord și al certificatului de atestare fiscală se comunică debitorului, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal competent. (10) Termenul de clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 5 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală inițial.(11) După eliberarea certificatului de atestare fiscală, obligațiile bugetare ce pot face obiectul restructurării se marchează în evidența pe plătitor pentru a nu fi stinse până la data depunerii solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare.(12) În situația în care după eliberarea certificatului de atestare fiscală și până la data depunerii solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare au fost stinse toate obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) din ordonanță, organul fiscal demarchează obligațiile bugetare ce pot face obiectul restructurării pentru a putea fi stinse, caz în care se eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală, cu excepția situației în care planul de restructurare prevede și achitarea obligațiilor bugetare în procentele prevăzute la art. 3 alin. (8). Certificatul de atestare fiscală este comunicat debitorului în vederea ajustării planului de restructurare, dacă acesta nu a fost deja ajustat. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (11), urmând ca obligațiile bugetare din acest certificat de atestare fiscală să fie demarcate la începutul celui de-al doilea an al înlesnirii. (13) În situația în care debitorul a depus notificare și nu solicită restructurarea obligațiilor bugetare în termenul prevăzut la art. 22 din ordonanță, organul fiscal competent demarchează obligațiile bugetare ce puteau face obiectul restructurării, în termen de 5 zile de la împlinirea acestuia.  +  Articolul 5Procedura aplicată de organul fiscal competent în vederea soluționării cererii de restructurare a obligațiilor bugetare(1) Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.(2) După primirea cererii, organul fiscal competent analizează solicitarea debitorului și întocmește un referat prin care verifică condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și f) și la art. 5 alin. (3) din ordonanță, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Din punctul de vedere al posibilității acordării eșalonării la plată, organul fiscal verifică toate condițiile prevăzute de art. 186 din Codul de procedură fiscală. În ceea ce privește condiția prevăzută la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală referitoare la dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată, aceasta se analizează prin raportare la disponibilitățile bănești ale debitorului așa cum rezultă din planul de restructurare pentru întreaga perioadă propusă în plan, în raport cu tipul de eșalonare la care s-ar încadra acest debitor, respectiv cu graficul de eșalonare posibil de întocmit. Se consideră că debitorul nu poate accesa eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală, dacă disponibilitățile bănești ale acestuia, așa cum sunt ele prezentate în planul de restructurare pe perioada respectivă, nu permit susținerea unei eșalonări la plată potrivit Codului de procedură fiscală. În cazul debitorilor care au beneficiat de eșalonarea obligațiilor bugetare, potrivit Codului de procedură fiscală, care și-a pierdut valabilitatea și pentru care nu se mai poate acorda o nouă eșalonare, potrivit condițiilor de acordare stabilite de Codul de procedură fiscală, nu mai este necesară verificarea condiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță.(3) În cazul în care organul fiscal competent constată, prin referatul menționat la alin. (2), îndeplinirea condițiilor, emite decizie de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. În caz contrar, se emite decizie de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(4) În situația în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) sau c) din ordonanță, acesta solicită efectuarea corecțiilor. În situația în care aceste corecții nu sunt efectuate în termen de 30 de zile de la data solicitării, organul fiscal competent emite, în termen de 3 zile de la data împlinirii acestui termen, decizie de respingere a solicitării de restructurare fără a fi afectat dreptul debitorului de a depune o nouă cerere de restructurare în termenul prevăzut la art. 22 din ordonanță.(5) Concomitent cu decizia de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare, organul fiscal emite și comunică debitorului: a) decizie de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Graficul de plată stabilit în planul de restructurare cuprinde rate lunare și face parte integrantă din decizia de înlesnire la plată;b) decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată, cu excepția obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat, care trebuie plătite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) și (ii) din ordonanță. Se emite această decizie și în situația în care obligațiile bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) și (4) din ordonanță sunt stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Modelul acestei decizii este prevăzut în anexa nr. 8;c) decizie de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, propuse a fi anulate, în cazul în care planul de restructurare conține măsura de înlesnire la plată combinată cu măsura de anulare, în parte, a unor obligații bugetare principale;d) decizia privind obligațiile fiscale accesorii. Obligațiile bugetare accesorii calculate și datorate în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală prevăzut la art. 4 și data aprobării planului de restructurare se marchează în evidența pe plătitor pentru a nu fi stinse.(6) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia prevăzută la alin. (5) lit. a) cuprinde în anexă graficele de plată, separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar deciziile prevăzute la alin. (5) lit. b), c) și d) se emit separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, conform planului de restructurare. Aceste decizii se comunică debitorului care a înființat sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.(7) În primul an al înlesnirii, sumele prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din ordonanță se achită până la sfârșitul primului an de înlesnire.(8) În cel de-al doilea an al înlesnirii, suma aferentă unui procent de 10% din obligațiile bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată se împarte în rate lunare egale. Această sumă poate fi achitată și în rate lunare diferențiate cu mențiunea că fiecare din acestea nu pot fi mai mici de 10% din cuantumul unei rate lunare egale.(9) Cuantumul obligațiilor bugetare care trebuie achitate începând cu cel de-al treilea an al înlesnirii la plată se împarte în mod egal pe anii de înlesnire rămași până la finalizarea înlesnirii la plată. În fiecare an al înlesnirii la plată, ratele pot fi egale sau diferențiate cu mențiunea că fiecare din acestea nu pot fi mai mici de 10% din cuantumul unei rate lunare egale.(10) Anul de înlesnire în sensul ordonanței se calculează începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale.(11) În situația în care planul de restructurare conține și măsura conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, aceasta trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.(12) Pentru realizarea conversiei în acțiuni trebuie respectate următoarele condiții:a) se aplică societăților la care statul este acționar integral sau majoritar;b) pot face obiectul conversiei în acțiuni obligațiile fiscale principale administrate de organul fiscal central reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale obligatorii și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, datorate și neachitate, cu excepția obligațiilor fiscale principale cu reținere la sursă și obligațiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor interne și externe garantate de stat și a subîmprumuturilor acordate ca urmare a contractării de împrumuturi interne și externe de către stat.c) respectarea procedurilor privind ajutorul de stat;d) contribuabilii la care se realizează stingerea obligațiilor fiscale prin conversie în acțiuni se aprobă prin hotărâre a Guvernului;e) conversia în acțiuni se realizează numai cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, în condițiile legii și conform prevederilor actelor constitutive;f) conversia obligațiilor se face la valoarea nominală a acțiunilor, iar data stingerii acestora este data realizării conversiei.(13) Prevederile art. 264 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(14) După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (12) și (13), organul fiscal central operează în evidențele fiscale stingerea obligațiilor bugetare care au făcut obiectul conversiei.(15) În cazul în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, aceasta trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.(16) Condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea procedurii de dare în plată:a) pot face obiectul dării în plată bunurile imobile proprietatea debitorului reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent și care nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii;b) existența unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că bunurile respective urmează a fi destinate uzului și interesului public cu condiția menținerii acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data preluării în administrare. Instituția publică solicitantă a bunului imobil trebuie să justifice uzul și interesul public și să prevadă în bugetul propriu de venituri și cheltuieli sumele destinate amenajării sau a unor eventuale investiții pentru utilizarea acestuia și care să fie aprobate de ordonatorul principal de credite al acesteia;c) pot face obiectul dării în plată creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă a drepturilor vamale și a altor creanțe transmise spre colectare organului fiscal central care nu se fac venit la bugetul de stat; d) data stingerii creanțelor bugetare prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil.(17) Prevederile art. 263 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(18) În situația în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, comisia constituită la nivelul organului fiscal în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din ordonanță analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 263 din Codul de procedură fiscală.(19) Comisia prevăzută la alin. (18) se constituie din:a) directorul general din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - președinte;b) șef administrație din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/directorul general adjunct administrare venituri din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - vicepreședinte;c) șef administrație adjunct colectare persoane juridice din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/directorul general adjunct inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - vicepreședinte;d) șef administrație adjunct inspecție fiscală din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/director general adjunct inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - vicepreședinte;e) șef serviciu/birou juridic din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - membru;f) șef serviciu/birou, compartiment executare silită persoane juridice din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - membru;g) șef serviciu/birou, compartiment evidență analitică pe plătitori persoane juridice din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - membru.(20) O persoană din cadrul serviciului/biroului/ compartimentului de evidență plătitori persoane juridice, desemnată de conducătorul administrațiilor finanțelor publice județene/Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili asigură secretariatul tehnic al comisiei.(21) Comisia prevăzută la alin. (19) este condusă de președinte. În cazul în care președintele Comisiei nu este prezent, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către vicepreședintele Comisiei, care are funcția de șef administrație din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene/directorul general adjunct administrare venituri din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.(22) În cazul absenței oricărui membru al Comisiei, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de către înlocuitorul său de drept.(23) Comisia pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, își desfășoară activitatea în ședințe de lucru. Comisia se va întruni ori de câte ori este cazul, la convocarea președintelui acesteia, comunicată prin grija Secretariatului tehnic.(24) Cererile prezentate în cadrul ședinței de lucru vor fi analizate de Comisie având în vedere documentația depusă în susținerea acestora.(25) Comisia va decide modul de soluționare a cererilor debitorilor pe baza documentației depuse și în conformitate cu dispozițiile legale. Asupra celor discutate și hotărâte de Comisie se încheie, prin grija Secretariatului tehnic al Comisiei, un proces-verbal.(26) Procesul-verbal se semnează de toți membrii prezenți ai Comisiei sau de înlocuitorii de drept ai acestora.(27) Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin patru membri, cu prezența obligatorie a președintelui sau a vicepreședintelui care îndeplinește atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.(28) În situația în care membrii Comisiei au opinii divergente privind modul de soluționare a cererii, acestea vor trebui să fie motivate și se vor consemna în procesul-verbal ca opinii separate.(29) Comisia decide legal asupra modului de soluționare a cererilor, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.(30) În situația în care se înregistrează egalitate între numărul de voturi pentru și numărul de voturi împotrivă, președintele Comisiei are drept de decizie.(31) Comisia are următoarele atribuții:a) analizarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe bugetare, prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii de dare în plată, având în vedere următoarele date și documente:1. documentația care însoțește cererea de stingere a obligațiilor bugetare prin dare în plată;2. impactul reglementărilor legale în vigoare privind retrocedarea proprietății, în măsura în care acesta poate fi prevăzut;3. cheltuielile necesare, după caz, estimate de către instituția solicitantă a bunului imobil ce urmează a fi trecut în proprietatea publică a statului, pentru transformarea acestuia în sediu sau spațiu corespunzător desfășurării activității;4. eficiența aplicării acestei modalități de stingere a creanțelor bugetare, rezultată din compararea creanțelor bugetare stinse prin această modalitate, la care se adaugă eventualele cheltuieli de amenajare - refuncționalizare, cu cheltuielile necesare unei noi construcții sau achiziții;b) solicitarea completării documentației în susținerea cererii cu alte date și documente, pe care le consideră necesare în fundamentarea solicitării debitorului și luarea deciziei;c) deciderea modului de soluționare a fiecărei cereri prin aprobarea sau respingerea acesteia. Comisia poate respinge cererile debitorilor în situația în care bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public sau poate revoca decizia de aprobare a cererii de dare în plată formulate de debitor, cu înștiințarea acestuia, în cazurile prevăzute de Codul de procedură fiscală;d) soluționarea contestațiilor persoanelor care se consideră lezate în drepturile lor prin emiterea deciziilor de aprobare/respingere ori revocare a cererilor de dare în plată formulate de debitori.(32) Deciziile Comisiei se semnează de președintele acesteia sau de vicepreședintele prevăzut la alin. (21), după caz, și sunt alcătuite din trei părți: preambul, temei legal și dispozitiv. Deciziile se emit, de regulă, în 5 exemplare, cu valoare de original, care sunt semnate de președintele ori vicepreședintele Comisiei, după caz. Unul dintre exemplare se va arhiva de către Secretariatul tehnic. Acesta va fi semnat de toți membrii sau înlocuitorii de drept ai membrilor Comisiei, prezenți în ședința Comisiei. În cazul în care bunurile imobile pentru care Comisia a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe instituții publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se emite câte o decizie.(33) Decizia se comunică astfel:a) 1 exemplar debitorului;b) 1 exemplar al deciziei organului fiscal competent, în vederea emiterii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și de stingere a creanțelor bugetare;c) 1 exemplar sau mai multe exemplare ordonatorului principal de credite al instituției solicitante, în vederea emiterii hotărârii Guvernului privind darea în administrare a imobilului respectiv, în termenul de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil, prevăzut la art. 263 din Codul de procedură fiscală, și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;d) 1 exemplar sau mai multe exemplare, în cazul în care sunt mai multe instituții publice solicitante;e) 1 exemplar Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea urmăririi înscrierii imobilului respectiv în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.(34) Cererea debitorului prevăzută la alin. (31) lit. a) va cuprinde în mod obligatoriu date referitoare la:a) datele de identificare ale debitorului;b) date privind structura capitalului social, a asociaților ori a acționariatului, după caz, precum și volumul și natura creanțelor bugetare;c) mențiunea că în volumul creanțelor bugetare nu sunt cuprinse și creanțe cu reținere la sursă;d) titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite prin executare silită bunurile imobile care fac obiectul cererii, dacă este cazul;e) bunurile imobile, pentru care se solicită trecerea în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum și o scurtă descriere și mențiunea respectării obiectului dării în plată potrivit Codului de procedură fiscală;f) mențiunea debitorului referitoare la taxarea sau scutirea cu/de TVA a operațiunii de transfer al proprietății bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;g) mențiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;h) acordul expres al debitorului privind prețul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit de experți evaluatori independenți;i) în cazul debitorului valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidențiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;j) mențiunea debitorului că a luat cunoștință despre valoarea la care se face stingerea creanțelor fiscale stabilită prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată;k) mențiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii, cu precizarea documentelor doveditoare;l) mențiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți și/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate;m) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferenței, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil, determinată potrivit lit. j), este mai mare decât creanța bugetară pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;n) semnătura reprezentantului legal al debitorului persoană juridică.(35) La cererea de dare în plată se anexează următoarele documente:a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului;b) extras de carte funciară, în original, emis în condițiile legii, la data depunerii cererii, de biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale și de alte sarcini;c) raportul de evaluare întocmit de un expert independent privind bunurile imobile care fac obiectul dării în plată;d) documentul emis de instituțiile abilitate, din care să rezulte că bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii;e) copii de pe fișa mijlocului fix și de pe balanța analitică a mijloacelor fixe;f) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că pe numele debitorului nu sunt înscrise mențiuni cu privire la declararea stării de insolvență;g) acordul Ministerului Muncii, Familiei și Justiției Sociale ori al Ministerului Sănătății, după caz, referitor la stingerea prin dare în plată a contribuțiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale ori bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz;h) declarație pe propria răspundere a debitorului din care să rezulte că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți și/sau nu sunt închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;i) declarație pe propria răspundere a debitorului potrivit căreia bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății;j) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului.(36) Comisia hotărăște, prin decizie, asupra modului de soluționare a cererii. În cazul admiterii cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor bugetare.(37) În cazul în care organul fiscal constată că debitorul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 186 din Codul de procedură fiscală, soluționează cererea de restructurare potrivit dispozițiilor art. 184-209 din același act normativ, prin emiterea acordului de principiu privind eșalonarea la plată sau a deciziei de eșalonare la plată, după caz, în funcție de tipul eșalonării la plată. Concomitent cu decizia de eșalonare la plată, organul fiscal emite și decizia de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare. În cazul în care s-a emis acordul de principiu, decizia de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare se emite după împlinirea termenului de 30 de zile în care debitorul trebuie să constituie garanțiile, indiferent dacă se emite decizie de eșalonare la plată sau decizie de respingere a eșalonării la plată.  +  Articolul 6Condiții care trebuie îndeplinite de debitor pe perioada derulării planului de restructurarePe perioada derulării planului de restructurare, debitorul are următoarele obligații:a) să îndeplinească măsurile prevăzute în planul de restructurare în temenele stabilite prin acesta. În cazul în care nu respectă termenele din planul de restructurare, debitorul trebuie să respecte termenul suplimentar acordat de persoana desemnată, să efectueze supravegherea acestuia sau să prezinte un plan de restructurare ajustat dacă măsurile nu pot fi implementate din cauze obiective;b) să respecte obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (5) din ordonanță;c) să ofere clarificări organului fiscal competent cu privire la raportul depus de expertul independent sau cu privire la măsurile ori soluțiile propuse de persoana/persoanele care efectuează supravegherea;d) să achite sumele prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din ordonanță până la sfârșitul primului an de înlesnire;e) să respecte condițiile de menținere a valabilității prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (2) din ordonanță;f) să actualizeze testul creditorului privat prudent în cazul prezentării unui plan de restructurare ajustat.  +  Articolul 7Procedura aplicată de organul fiscal competent pe perioada derulării înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare(1) Pe perioada derulării planului de restructurare, organul fiscal competent urmărește îndeplinirea condițiilor de menținere a valabilității înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare, prevăzute la art. 4 alin. (6), la art. 9 alin. (3) și la art. 14 alin. (2) din ordonanță.(2) După comunicarea deciziei de înlesnire la plata obligațiilor bugetare, pentru obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. e) din ordonanță, organul fiscal competent comunică în toate cazurile somația, potrivit legii, în scopul urmăririi îndeplinirii condiției de menținere a valabilității înlesnirilor la plată. Pe perioada înlesnirii la plată, organul fiscal competent nu continuă procedura de executare silită după emiterea acestei somații.(3) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent emite decizia de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, precum și decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor/amânării la plată a obligațiilor bugetare principale, după caz, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 11, respectiv anexa nr. 12.(4) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, înlesnirile la plată își pierd valabilitatea la data la care nu sunt respectate, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la alin. (1), indiferent de faptul că titularul obligației este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 5 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(5) În scopul efectuării stingerii, vechimea sumelor reprezentând rate rămase nestinse ca urmare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare este data pierderii valabilității înlesnirilor la plată.(6) Pentru menținerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată se aplică în mod corespunzător prevederile Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care se constată pierderea valabilității înlesnirii la plată, debitorul poate depune cerere de menținere a valabilității acesteia, la care atașează noul grafic de plată, de două ori într-un an calendaristic sau într-o fracțiune de an calendaristic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei de constatare a pierderii valabilității înlesnirii la plată. În caz contrar, planul de restructurare eșuează, iar organul fiscal competent emite decizia de eșuare a planului de restructurare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.(8) În situația în care cererea prevăzută la alin. (7) se soluționează prin emiterea unei decizii de menținere a valabilității înlesnirii, planul de restructurare se menține.(9) În situația în care sumele care au făcut obiectul înlesnirii la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent comunică debitorului decizia de finalizare a înlesnirii la plată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 8Procedura de monitorizare a debitorului(1) Pe perioada derulării planului de restructurare, expertul independent efectuează o monitorizare permanentă a realizării măsurilor incluse în acesta. În acest sens emite un raport trimestrial privind stadiul implementării măsurilor din planul de restructurare, pe care îl transmite atât debitorului, cât și organului fiscal competent, în primele 10 zile ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) conține informații cu privire la:a) modul de îndeplinire a fiecărei măsuri prevăzute în planul de restructurare, precum și modul de respectare a termenelor de realizare a măsurilor;b) motivele pentru care măsurile nu pot fi realizate în termenele stabilite prin planul de restructurare și necesită o perioadă suplimentară pentru realizarea acestora sau pentru prezentarea unui plan de restructurare ajustat;c) motivele pentru care nu pot fi realizate măsurile de restructurare ale debitorului și de restructurare a obligațiilor bugetare, fapt ce conduce la eșuarea planului de restructurare;d) orice alte informații relevante.(3) Organul fiscal competent poate solicita clarificări cu privire la rapoartele depuse de expertul independent sau îi poate solicita acestuia întocmirea unor rapoarte intermediare în situația în care constată abateri în realizarea măsurilor din planul de restructurare.(4) Ori de câte ori se impune o ajustare a planului de restructurare, aceasta se întocmește de expertul independent.(5) Debitorul poate înlocui expertul independent care a întocmit planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, în cazul în care acesta nu mai poate efectua monitorizarea debitorului privind realizarea măsurilor de restructurare sau nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul articol. În acest ultim caz, înlocuirea se face la propunerea persoanei/persoanelor desemnate cu supravegherea debitorului.  +  Articolul 9Procedura de supraveghere a debitorului(1) Pe perioada implementării măsurilor incluse în planul de restructurare, organul fiscal competent instituie un regim de supraveghere a debitorului cu privire la:a) respectarea prevederilor din planul de restructurare;b) respectarea măsurilor de restructurare din planul de restructurare.(2) Pentru realizarea acestui regim de supraveghere, conducătorul organului fiscal competent desemnează una sau mai multe persoane din cadrul compartimentelor de executare silită.(3) În situația în care sunt nominalizate mai multe persoane pentru supravegherea debitorului, doar una dintre acestea este desemnată pentru atribuția prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. b) din ordonanță.(4) În cazul în care persoanele desemnate să efectueze supravegherea constată abateri de la implementarea planului de restructurare care reprezintă elemente de risc, acestea pot propune instituirea de măsuri asigurătorii potrivit Codului de procedură fiscală.(5) Persoanele desemnate să efectueze supravegherea au obligația:a) să analizeze raportul privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare, întocmit de expertul independent, b) să discute cu acesta asupra conținutului raportului;c) să notifice debitorul și să îi acorde un termen în raport cu natura și complexitatea măsurii, în situația în care constată că măsurile de restructurare ale debitorului, prevăzute la art. 4 alin. (5) din ordonanță, inclusiv măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) din ordonanță, cu excepția înlesnirilor la plată, nu sunt realizate în termenele prevăzute în planul de restructurare. În raport cu natura și complexitatea măsurii, termenul poate fi prelungit pentru motive justificate, dar nu mai mult de 6 luni de la data constatării, în vederea realizării acesteia sau pentru prezentarea unui plan de restructurare ajustat;d) să propună debitorului înlocuirea expertului independent care a întocmit planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, în cazul în care acesta nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 8;e) să propună eșuarea planului de restructurare în situația în care măsurile de restructurare a debitorului, inclusiv măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, cu excepția înlesnirilor la plată, nu sunt implementate la termenele stabilite în plan și după notificarea debitorului potrivit art. 9 alin. (2) din ordonanță, acesta nu prezintă un plan de restructurare ajustat sau nu realizează măsurile în termenul stabilit de persoana/persoanele care supraveghează debitorul. Planul de restructurare eșuează și în situația în care înlesnirea la plată își pierde valabilitatea și nu poate fi menținută potrivit prevederilor art. 14 din ordonanță, conform constatărilor organului fiscal competent.f) să propună finalizarea planului de restructurare, în situația în care măsurile de restructurare a debitorului, inclusiv măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate;g) să propună măsuri asigurătorii, potrivit Codului de procedură fiscală, în situația în care constată abateri în implementarea planului de restructurare.  +  Articolul 10Finalizarea planului de restructurare a obligațiilor bugetare(1) Organul fiscal competent, pe baza propunerii supraveghetorului prevăzute la art. 9 alin. (5) lit. f), emite decizia de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare împreună cu decizia de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată și le comunică debitorului, potrivit Codului de procedură fiscală. Modelele deciziei de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și a deciziei de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată sunt prevăzute în anexele nr. 14 și 15.(2) Odată cu deciziile prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent scade din evidența fiscală obligațiile bugetare accesorii calculate și datorate în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data aprobării planului de restructurare, marcate potrivit art. 5 alin. (5) lit. d) prin întocmirea unui referat și a unui borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale.  +  Articolul 11Eșecul planului de restructurare(1) Organul fiscal competent, pe baza propunerii supraveghetorului menționate la art. 9 alin. (5) lit. e), emite decizia de eșuare a planului de restructurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16 și se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21 din ordonanță.(2) Eșecul planului de restructurare atrage și pierderea valabilității înlesnirii la plată.  +  Articolul 12Solicitarea deschiderii procedurii insolvenței(1) Organul fiscal competent are obligația solicitării deschiderii procedurii insolvenței în situațiile reglementate la art. 21 din ordonanță.(2) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 22 din ordonanță, organul fiscal competent are obligația să analizeze debitorii care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, cu excepțiile prevăzute de ordonanță și care nu au depus solicitarea de restructurare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței și să solicite deschiderea procedurii insolvenței potrivit legii.  +  Articolul 13Dispoziții finale(1) Organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată organizează evidența înlesnirilor la plată și urmăresc modul de respectare a acestora.(2) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către organele fiscale competente utilizând sau nu, după caz, sistemul informatic.(3) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1..............................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................................Nr. .........../...............
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Ca urmare a Notificării nr. …………… din data de …………….., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele..........................Adresa ................................................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ................Codul de identificare fiscală .................A. Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal centrala) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, precum și cu obligații bugetare accesorii aferente acestora^2 existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  b) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  B. Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurăriia) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareTotal, din care: Obligație bugetară principalăObligație bugetară accesorie
  0123 4
  1.Ajutor de stat de recuperat
  b) Suma totală de …………………din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. .......... din data de ..............^3, în curs de soluționare, din care se vor compensa:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  c) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută^4:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  d) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și a ratelor neachitate^5:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  C. Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurării
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...........................Semnătura și ștampila unității ...............^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Sunt cuprinse și obligațiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.^3 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.^4 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.^5 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. (la 27-09-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ............................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................................Nr. ..................../.................
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii
  Ca urmare a Notificării nr. ........... din data de .............., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele ...............................Adresa: .....................................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. .............................Codul de identificare fiscală ...............................A. Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal centrala) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, precum și cu obligații bugetare accesorii aferente acestora^2, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:^2 Sunt cuprinse și obligațiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.A.1. - sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total A1
  Total general (Total A1 + Total A2)
  A.2. - impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total A2
  b) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.Sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total general
  B. Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurăriia) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareTotal, din care:Obligație bugetară principalăObligație bugetară accesorie
  01234
  1.Ajutor de stat de recuperat
  b) Suma totală de ………………….…din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. ............. din data de ..............^3, în curs de soluționare, din care se vor compensa:^3 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total general
  c) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută^4^4 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.c.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total c.1
  Total general (Total c.1 + Total c.2)
  c.2) impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .......
  Total c.2
  d) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din ordonanță, precum și a ratelor neachitate^5:^5 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.d.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total d.1
  Total general (Total d.1 + Total d.2)
  d.2) impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  ........
  Total d.2
  C. Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurăriiC1. sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total C1
  Total general (Total C1 + Total C2)
  C2. impozit pe venitul din salarii datorat de sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  ........
  Total C2
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .................................
  Semnătura și ștampila unității ...........................
   +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ............................Nr. .............../............
  PROCES-VERBAL
  de punere de acord încheiat astăzi, ......./......./.........., la sediul unității fiscale
  Subsemnatul(a), ............................................, având funcția de ................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ........................, am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ................. și sumele din evidența contabilă a debitorului .................................^2^2 Se menționează denumirea debitorului. Drept urmare, am constatat că acesta figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ............ din data de ..............,^3 care pot face obiectul restructurării:^3 Se menționează numărul și data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total general
  Alte mențiuni: ...........................................................................Obiecțiile debitorului: ..................................................................
  Debitor,
  ...........................
  Avizat,
  Șeful serviciului/biroului/compartimentului,
  .....................................
   +  Anexa nr. 4la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../............... Aprobat/data .................Conducătorul unității fiscale Semnătura
  REFERAT
  Subsemnatul(a), ..................., având funcția de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a solicitării formulate prin Cererea nr. ........... din data de .............. depusă de contribuabilul ..............., cod de identificare fiscală ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................, precum și a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei și am constatat următoarele:  +  Secţiunea A Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare
  I. Condiții care trebuie îndeplinite de debitor:Modul de respectare a condițiilor
  a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;[]Da []Nu
  b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;[]Da []Nu
  c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările și completările ulterioare;[]Da []Nu
  d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;[]Da []Nu
  e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;[]Da []Nu
  f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent;[]Da []Nu
  II. Alte condiții:[]Da []Nu
  a) planul de restructurare conține următoarele elemente^2:[]Da []Nu
  a1) cauzele și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;[]Da []Nu
  a2) situația patrimonială a debitorului;[]Da[]Nu
  a3) cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;[]Da[]Nu
  a4) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare;[]Da[]Nu
  a5) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanți care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului;[]Da[]Nu
  a6) planul de restructurare este aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz;[]Da[]Nu
  b) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare respectă următoarele condiții^3:[]Da[]Nu
  b1) restructurarea obligațiilor bugetare este constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri este reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare;[]Da[]Nu
  b2) măsura de anulare prevede anularea unor obligații bugetare principale, cu excepția celor reprezentând ajutor de stat de recuperat, în cuantum de maximum 50% din totalul acestora;[]Da[]Nu
  b3) pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare prevede următoarele:[]Da[]Nu
  b3.1) perioada de maximum 7 ani^4 pentru înlesnirea la plată, cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite prin graficul de plată;[]Da[]Nu
  b3.2) sunt achitate până la data depunerii solicitării de restructurare următoarele sume:[]Da[]Nu
  b3.2.1) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data depunerii solicitării de restructurare;[]Da[]Nu
  b3.2.2) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală;[]Da[]Nu
  b3.2.3) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare, cu excepția celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 sau a celor care formează obiectul unei alte măsuri de restructurare;[]Da[]Nu
  b3.2.4) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;[]Da[]Nu
  b4) pentru măsura anulării debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, următoarele sume^5: [] 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale; [] 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale; [] 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;[]Da[]Nu
  c) debitorul nu a depus cel mult două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic^6;[]Da[]Nu
  d) înlesnirea la plată nu și-a pierdut valabilitatea și debitorul nu a solicitat menținerea acesteia de două ori într-un an calendaristic sau fracție de an calendaristic^7.[]Da[]Nu
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se bifează „da“ în cazul în care toate condițiile de la pct. a1)-a5) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puțin una dintre condițiile de la pct. a1)-a5) sunt bifate cu „nu“. ^3 Se bifează „da“ în cazul în care toate condițiile de la pct. b1)-b3) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puțin una dintre condițiile de la pct. b1)-b3) sunt bifate cu „nu“. ^4 Perioada poate fi prelungită cu maximum 3 ani în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată.^5 Se bifează una dintre situații.^6 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.^7 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
   +  Secţiunea B Concluziia) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit .... .b) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligații bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  c) Se propune aprobarea amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleMajorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  d) Se propune aprobarea amânării la plată a unui cuantum^8:[] - de maximum 30% inclusiv;[] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  ^8 Se bifează una dintre situațiile descrise.
  e) Se propune conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de ......................... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.
  f) Se propune stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de .........................lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.De asemenea anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

  Întocmit
  ..............................
  Avizat
  Șef serviciu/birou/compartiment,
  ...........................................
  Avizat
  Șef administrație adjunct colectare/Director general adjunct administrare venituri,
  ....................................................
  (la 27-09-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 5la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa .............................................................Codul de identificare fiscală ............................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de ....................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se aprobă restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit Planului de restructurare nr. .......... aprobat în data de .................... . Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare propuse în planul de restructurare sunt următoarele:a) eșalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ................... lei;b) amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei;c) amânarea la plată a unui cuantum^2:[] - de maximum 30% inclusiv;[] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei;d) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de ......................... lei, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent;e) stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de .............................. lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura și ștampila unității ...............
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se bifează una dintre situațiile descrise. (la 27-09-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 6la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ............................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ........................................................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală ..............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ........................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală .................................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. .......... din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se respinge solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare.Motivele de fapt pentru care se respinge solicitarea dumneavoastră: .................................................................................................Temeiul de drept:.................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: .................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și art. 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
   +  Anexa nr. 7la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ....................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Cuantumul și termenele de plată a ratelor de înlesnire din graficul de plată, care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt cele stabilite în planul de restructurare.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent. (la 27-09-2019, Anexa nr. 7 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 8la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .........................................................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală ...............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ........................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală ..............................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleMajorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
   +  Anexa nr. 9la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .........................................................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală ...............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ........................Adresa: ..............................................................Codul de identificare fiscală ..............................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere Cererea nr. ......... din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a unui cuantum^2:^2 Se bifează una din situațiile descrise.[ ] - de maximum 30% inclusiv;[ ] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[ ] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
   +  Anexa nr. 10la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. .................din data de ..................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............ .Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de ................... .Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale și temeiul de drept:[] nu a declarat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată ......................., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ......................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată ........................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare cu termen de plată ........................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat diferențele de obligații bugetare rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației, potrivit art. 9 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat cuantumul ratei din data de ........................, pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ....................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ...................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ........... din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ............. din data de......................, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ..................... din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de ......................, obligațiile bugetare stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] a intrat în procedura insolvenței, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] a intrat în dizolvare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a informat/comunicat, în timp util, persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora și locul la care au avut loc ședințele adunării generale a acționarilor/asociaților/consiliului de administrație sau alte asemenea ședințe privind managementul debitorului, precum și documentele care au fost supuse dezbaterii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/acestora, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum și de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a informat expertul independent și persoana/persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum și soluțiile ce urmau a fi luate potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .......... din data de ........................., obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ........................., în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare nr. ......... din data de ........................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ......................, până la sfârșitul primului an al înlesnirii, respectiv data de ..................., potrivit art. 5 alin. (7) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.Consecințele pierderii valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare:..................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:....................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent. (la 27-09-2019, Anexa nr. 10 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 11la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. .................. din data de ................ și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor:................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.....................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent. (la 27-09-2019, Anexa nr. 11 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 12la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. ................. din data de ................ și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale:.........................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.......................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent. (la 27-09-2019, Anexa nr. 12 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 13la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de finalizare a înlesnirii la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ............................................................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ............................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. .............. din data de .............., a fost finalizată la data de ..................... întrucât sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a valabilității înlesnirii la plată prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Consecințele finalizării înlesnirii la plată:.............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
   +  Anexa nr. 14la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ....................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ............................................................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ............................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că planul de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .........., aprobat în data de …................., a fost finalizat la data de …............., potrivit propunerii supraveghetorului, întrucât au fost realizate măsurile de restructurare ale debitorului, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare prevăzute de Cap.I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Consecințele finalizării planului de restructurare a obligațiilor bugetare:...............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
   +  Anexa nr. 15la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ............................................................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ............................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că suma de .................... lei, reprezentând obligații bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., precum și suma de ............... lei, reprezentând dobânzi, penalități și a tuturor accesoriilor aferente obligații bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. ................ din data de ..............., se anulează la data de ...................., întrucât planul de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .........., aprobat în data de ................, a fost finalizat.Mențiuni privind audierea contribuabilului:...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
   +  Anexa nr. 16la procedurăMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de eșuare a planului de restructurare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ............................................................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ..................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ............................................Adresa: ..................................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că, potrivit propunerii supraveghetorului, planul de restructurare nr. ............, aprobat în data de ............., a eșuat începând cu data de ............,Motivele de fapt pentru care s-a constatat eșuarea planului de restructurare:...............................................................................................Consecințele eșuării planului de restructurare:...............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
  -----