ORDIN nr. 340 din 20 martie 2000pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări şi servicii care se prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 6 aprilie 2000  Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,având în vedere prevederile art. 7, 8 şi 14 din Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000,în baza dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare, cuantumul tarifelor aferente acestor lucrări şi servicii şi clasificarea activităţilor cu impact asupra mediului pe categorii de complexitate, pentru care se aplică regimul de tarifare, conform prevederilor anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, agenţiile teritoriale de protecţie a mediului, ca autorităţi pentru protecţia mediului, îşi vor deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele trezoreriei statului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 3 (1) Sumele încasate vor fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicată. (2) Prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului se pot redistribui unele sume între agenţiile de protecţie a mediului, după deducerea cotei aferente stimulării personalului acestora, în vederea soluţionării unor prioritati pentru activităţile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 137/1995, republicată.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală de resurse şi dezvoltare din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi conducerea agentiilor teritoriale de protecţie a mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 3 din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 727/1998 privind taxele de atestare a persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea studiilor de impact şi a bilanţurilor de mediu.Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescu  +  Anexa 1                                 NOMENCLATORUL      cuprinzând lucrările şi serviciile care se prestează de autorităţile    pentru protecţia mediului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice   şi care sunt supuse regimului de tarifare, în conformitate cu dispoziţiile           Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată    SECŢIUNEA I    Lucrări şi servicii care se prestează de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului
    Scopul lucrării sau al serviciuluiTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul tarifului care se încasează*), pe categorii de complexitate a lucrărilor sau serviciilor  (lei)
    micămediemare
    12345
    1. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea acordului de mediuAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, după caz, verificarea pe teren500.0004.500.00010.000.000
    2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea autorizaţiei de mediuAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, incluzând, după caz, verificarea pe teren1.000.0004.500.00010.000.000
    3. Emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform prevederilor legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi stabilirea obligaţiilor de mediu, incluzând, după caz, verificarea pe teren1.500.0004.500.00010.000.000
    4. Stabilirea obligaţiilor de mediu la schimbarea proprietarilor obiectivelor cu impact asupra mediuluiAnaliza documentaţiei care se depune şi stabilirea obligaţiilor de mediu, incluzând, după caz, verificarea pe teren700.0003.000.00010.000.000
    5. Stabilirea obligaţiilor de mediu la schimbarea profilului de activitate, în vederea emiterii:        
    5.1. unui nou acord de mediu, în conformitate cu dispoziţiile legale;Analiza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren700.0003.000.00010.000.000
    5.2. unei noi autorizaţii de mediu, în conformitate cu dispoziţiile legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren700.0003.000.00010.000.000
    6. Stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea definitivă a activităţii obiectivelor cu impact asupra mediuluiAnaliza documentaţiei care se depune şi verificarea pe teren700.0003.000.00010.000.000
    7. Revizuirea acordului sau a autorizaţiei de mediu, în conformitate cu procedurile legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren300.000500.0001.000.000
    8. Reînnoirea acordului sau a autorizaţiei de mediu, în conformitate cu procedurile legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren300.000500.0001.000.000
    9.**) Realizarea de către operatorii economici a sistemelor proprii de automonitorizare a emisiilor cu impact asupra mediului, în conformitate cu dispoziţiile legiiConsultaţii şi asistenţă tehnică de specialitate pentru realizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor la nivelul standardelor europene10.000.00015.000.00025.000.000
    10.**) Introducerea de către operatorii economici a sistemelor de management ecologic şi de autoauditare utilizate în Uniunea Europeană (EMAS sau ISO 14001)Consultaţii şi asistenţă tehnică de specialitate pentru introducerea sistemelor de management ecologic şi de autoauditare în întreprinderile cu impact asupra mediului1.000.0005.000.00015.000.000
    11.**) Identificarea şi promovarea proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor şi instrumentelor de finanţare ale Uniunii Europene, ale organismelor şi organizaţiilor internaţionaleIdentificarea obiectivelor şi asigurarea consultanţei şi asistenţei tehnice de specialitate pentru promovarea proiectelor eligibile, în conformitate cu criteriile de finanţare1.000.0005.000.00015.000.000
  Notă *) 1. Pentru documentaţiile depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor cuprinse la poziţiile nr. 1-8, tarifele se încasează înaintea emiterii acordurilor, autorizaţiilor şi avizelor de mediu solicitate.2. Pentru documentaţiile care se depun după data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru lucrările şi serviciile prevăzute la poziţiile nr. 1-8 tarifele se încasează la depunerea documentaţiilor. Notă **) Activităţile stabilite la poziţiile nr. 9-11 se pot organiza şi desfăşura numai la solicitarea operatorilor economici interesaţi şi numai în baza unui/unei contract/convenţii sau altei înţelegeri oficiale între operatorul economic şi agenţia de protecţie a mediului.    SECŢIUNEA a II-a    Lucrări şi servicii care se prestează de compartimentele de specialitate din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    Scopul lucrării sau al serviciului care se presteazăTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul tarifului*)  (lei)
    1. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea acordului de mediuAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, după caz, verificarea pe teren10.000.000
    2. Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea autorizaţiei de mediuAnaliza documentaţiei care se depune, incluzând, după caz, verificarea pe teren10.000.000
    3. Revizuirea acordului sau a autorizaţiei de mediu, în conformitate cu procedurile legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren1.000.000
    4. Reînnoirea acordului sau a autorizaţiei de mediu, în conformitate cu procedurile legaleAnaliza documentaţiei care se depune şi, după caz, verificarea pe teren1.000.000
    5. Emiterea licenţei de import/export pentru substanţele, produsele şi echipamentele supuse controlului internaţional, în conformitate cu reglementările şi procedurile internaţionaleAnaliza documentaţiei în vederea emiterii licenţei de import/export10.000.000
    6. Emiterea acordului de mediu pentru importul deşeurilor admise la import, în conformitate cu reglementările şi procedurile naţionale şi internaţionaleAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, după caz, procedurile de notificare, în conformitate cu reglementările internaţionale15.000.000
    7. Emiterea acordului de mediu pentru exportul deşeurilor chimice şi al altor categorii de deşeuri, cu excepţia celor care conţin metale, în conformitate cu reglementările şi procedurile naţionale şi internaţionaleAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, după caz, procedurile de notificare, în conformitate cu reglementările internaţionale1.000.000
    8. Emiterea acordului de mediu pentru exportul deşeurilor de metale sau cu conţinut de metale, în conformitate cu reglementările şi procedurile naţionale şi internaţionaleAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii acordului de mediu, incluzând, după caz, procedurile de notificare, în conformitate cu reglementările internaţionale25.000.000
    9. Emiterea avizului de mediu pentru introducerea în mediul înconjurător şi pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acesteaAnaliza documentaţiei care se depune în vederea emiterii avizului de mediu10.000.000
  Notă *) 1. Pentru documentaţiile depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conform prevederilor poziţiilor nr. 1-9, tarifele se încasează înaintea emiterii acordurilor, autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor solicitate.2. Pentru documentaţiile care se depun după data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru lucrările şi serviciile prevăzute la poziţiile nr. 1-9 tarifele se încasează la depunerea documentaţiilor.     SECŢIUNEA a III-a    Tarife pentru analize de laborator şi pentru date de mediu*), altele decât cele destinate informării publicului şi autorităţilor
    Nr. crt.IndicatorulValoarea (lei/indicator)
    123
    I. Analize cu aparatură de laborator
    1.Pulberi sedimentabile50.000
    2.Metale din pulberi sedimentabile365.000
    3.Pulberi în suspensie50.000
    4.Metale din pulberi în suspensie270.000
    5.Analiza solului (metalelor)240.000
    6.Analiza ionului de metal din apă prin:  
      - metoda colorimetrică155.000
      - absorbţie atomică290.000
    7.Analiza sulfaţilor din apă - metoda colorimetrică360.000
    8.Determinarea pH- în sol30.000
      - în apă25.000
    9.Analiza alcalinităţii, acidităţii, conductivităţii35.000
    10.Analiza detergenţilor45.000
    11.Analiza CBO560.000
    12.Analiza suspensiilor120.000
    13.Analiza reziduului fix80.000
    14.Analiza oxigenului dizolvat40.000
    15.Analiza nitraţilor, nitriţilor, amoniului45.000
    16.Determinarea cianurilor80.000
    17.Analiza fenolilor50.000
    18.Analiza SO2; NO2; NH3; Cl2; HCl50.000
    19.Analiza O3150.000
    20.Evaluarea nivelului de zgomot50.000
    21.Analize vegetaţie - metale240.000
    22.Analiza pesticidelor400.000
    23.Analiza fluorului60.000
    24.Analize biologice200.000
    25.Analize microbiologice250.000
    26.Analiza durităţii40.000
    II. Analize cu aparatură automată
    A. Imisie
    1.Recoltarea şi analiza SO2, NOx, O3, parametri meteo200.000
    2.Recoltarea şi analiza pulberilor400.000
    B. Emisie
    1.Recoltarea şi analiza hidrocarburilor, SO2, NOx, CO, CO2, O2, parametri gaz200.000
    2.Recoltarea şi analiza pulberilor400.000
    3.Recoltare în soluţie şi analiza altor indicatori200.000
  Notă *) 1. Tarifele pentru indicatorii nenominalizati se stabilesc prin similitudine cu cei prevăzuţi în lista.2. Furnizarea datelor de mediu în vederea întocmirii documentaţiilor de mediu se tarifeaza cu 50.000 lei pentru fiecare indicator solicitat.     SECŢIUNEA a IV-a    Servicii prestate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice în vederea efectuării studiilor de impact asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu
    Scopul lucrării sau al serviciului care se presteazăTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul în lei al tarifelor care se încasează*)Persoane fizice
    Persoane juridice, în funcţie de numărul specialiştilor angajaţi în activitatea de atestare
    >10050-10025-5010-25<10
    12345678
    1. Îndeplinirea atribuţiilor de secretariat al Comisiei de atestare şi atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea studiilor de impact asupra mediului şi a bilanţurilor de mediuVerificarea şi înscrierea dosarelor pentru atestare Analiza documentaţiei care se depune pentru atestare şi examinare în Comisia de atestare1.500.000 12.000.0001.250.000 10.000.0001.000.000 8.000.000750.000 6.000.000500.000 4.000.000250.000 3.000.000
    2. Reatestarea şi/sau promovarea pe un nivel superior de competenţăAnaliza documentaţiei pentru reatestare şi examinare în Comisia de atestare10.000.0008.000.0006.000.0004.000.0003.000.0001.500.000
  Notă *) 1. Tariful pentru verificarea şi înscrierea dosarelor pentru atestare se achită la depunerea acestora, în contul special deschis de minister.2. Tariful pentru analiza documentaţiei care se depune pentru atestare şi examinare în Comisia de atestare se achită de beneficiarul atestării la eliberarea documentelor de atestare.3. Tariful pentru analiza documentaţiei pentru reatestare şi/sau promovare pe un nivel superior de competenţa se achită la depunerea documentaţiei.
   +  Anexa 2CLASIFICAREApe categorii de complexitate a lucrărilor şi serviciilor în funcţie de impactul activităţii asupra mediuluiI. Categoria de complexitate mareLucrările şi serviciile încadrate în categoria de complexitate mare privesc toate obiectivele cu impact major asupra mediului, după cum urmează:1. Industrii energetice1.1. Instalaţii de ardere cu o putere calorica de combustie mai mare de 50 MW1.2. Rafinarii de ţiţei şi prelucrarea gazelor1.3. Cuptoare de cocs1.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a carbunilor1.5. Centrale nuclearoelectrice şi alte reactoare nucleare, inclusiv demontarea sau dezafectarea acestor centrale ori reactoare (cu excepţia statiilor de cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile şi fertile a căror putere maxima nu depăşeşte 1 MW de încercare termica permanenta)1.6. Instalaţii pentru:- producerea şi imbogatirea combustibilului nuclear;- prelucrarea combustibilului nuclear radioactiv sau a deşeurilor cu radioactivitate ridicată;- depozitarea finala a deşeurilor radioactive.2. Producţia şi prelucrarea metalelor2.1. Instalaţii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)2.2. Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului (producţia primara sau secundară), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate care depăşeşte 2,5 t/ora2.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/ora; b) forje cu ciocane, a căror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan, iar puterea calorica dezvoltata este mai mare de 20 MW; c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/ora2.4. Topitorii pentru metale feroase cu o capacitate mai mare de 20 t/zi2.5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din zăcăminte, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice; b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale2.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul recipientelor de tratare depăşeşte 30 mc.3. Industria mineralelor3.1. Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăşeşte 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi3.2. Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest3.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor pentru producerea fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi3.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi3.5. Fabricarea produselor din ceramica prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.4. Industria chimica4.1. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice organice de baza, precum: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice); b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, eteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice; c) hidrocarburi sulfuroase; d) hidrocarburi ce conţin azot, precum: amine, amide, compuşi azotosi, compuşi nitro sau nitrati, nitrili, cianati sau izocianati; e) hidrocarburi conţinând fosfor; f) hidrocarburi halogenate; g) compuşi organo-metalici; h) materiale plastice de baza (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloza); i) cauciucuri sintetice; j) vopsele şi pigmenti; k) agenţi de suprafaţa şi agenţi tensioactivi4.2. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de baza, precum: a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi de sulf, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon; b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid hipofluoros, acid fosforic, acid azotic, acid hipocloros, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi; c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu; d) metaloizi, oxizi metalici şi alţi compuşi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu4.3. Instalaţii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte chimice simple sau compuse)4.4. Instalaţii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor4.5. Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza4.6. Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor4.7. Instalaţii chimice în care se foloseşte tratarea chimica sau biologica pentru obţinerea aditivilor alimentari cu proteine, a fermentilor sau a altor substanţe proteice.5. Gestiunea deşeurilor5.1. Instalaţii pentru incinerarea, recuperarea, tratarea chimica sau depozitarea controlată a deşeurilor periculoase (inclusiv a deşeurilor petroliere), cu o capacitate mai mare de 10 t/zi5.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/ora5.3. Instalaţii pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi5.4. Depozite controlate de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte.6. Alte activităţi6.1. Instalaţii industriale pentru producţia de: a) celuloza din lemn sau alte materiale fibroase; b) hârtie şi carton, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi6.2. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum spalare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi6.3. Instalaţii pentru tabacirea blanurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t de produse finite/zi6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi b) tratare şi prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din:- materii prime de origine animala (altele decât laptele), cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi;- materii prime vegetale, cu o capacitate de producţie mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala)6.5. Instalaţii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi6.6. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu mai mult de: a) 40.000 locuri pentru păsări; b) 2.000 locuri pentru porcii de producţie (peste 30 kg); sau c) 750 locuri pentru scroafe6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei substanţelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în particular pentru finisarea, placarea, acoperirea, degresarea, impermeabilizarea, dimensionarea, vopsirea, curatarea sau impregnarea, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/ora sau mai mult de 200 t/an6.8. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sarac în gaze) sau de electrografit, prin incinerare sau grafitizare6.9. Staţii de epurare a apelor uzate menajere pentru localităţi cu o populaţie de peste 150.000 locuitori6.10. Porturi comerciale, dane pentru încărcări şi descărcări, care sunt legate de uscat şi de porturi exterioare şi pot primi vase de peste 1.350 t6.11. Extractia petrolului şi a gazelor naturale, acolo unde cantitatea extrasa depăşeşte 500 t/zi în cazul petrolului şi 50.000 mc/zi în cazul gazelor6.12. Conducte pentru transportul gazelor, ţiţeiului sau al substanţelor chimice, cu diametrul mai mare de 800 mm şi cu o lungime mai mare de 40 km6.13. Exploatările miniere de suprafaţa şi subterane, cu o capacitate de producţie mai mare de 2.000 t/luna6.14. Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, cu o capacitate mai mare de 200.000 t6.15. Linii şi cabluri de înaltă tensiune, aeriene sau ingropate, dimensionate pentru puteri mai mari de 220 kW.II. Categoria de complexitate medieLucrările şi serviciile încadrate în categoria de complexitate medie privesc toate celelalte obiective, altele decât cele stabilite la pct. I, pentru care acordul sau autorizaţia de mediu se emite pe baza evaluării impactului asupra mediului, prin studiu de impact sau prin bilanţ de mediu.III. Categoria de complexitate micaLucrările şi serviciile încadrate în categoria de complexitate mica privesc toate obiectivele pentru care acordul sau autorizaţia de mediu se emite fără evaluarea impactului asupra mediului, prin studiu de impact sau prin bilanţ de mediu.-----