HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 17 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.  +  Articolul 2 Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3 În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) perioada de cerere - perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului în care se depune cererea de înscriere în program și data de 1 septembrie a anului următor depunerii cererii inclusiv, precum și perioada cuprinsă între 20 septembrie-1 noiembrie a anului următor depunerii cererii, inclusiv; (la 19-09-2018, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 739 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 septembrie 2018 ) c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;e) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;f) lână - fibră naturală de origine animală, cu proprietăți textile, folosită la fabricarea și confecționarea țesăturilor, a tricotajelor și a pâslelor;g) crescător de animale - persoana care are în posesie permanentă ovine, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație;h) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 3^1Prin excepție de la prevederile art. 3 lit. b), pentru anul 2019, perioada de cerere este perioada cuprinsă între data de 29 martie-30 septembrie 2019*), inclusiv. (la 12-02-2019, Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 ) Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 711 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 septembrie 2019, perioada prevăzută la art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 21 octombrie 2019 inclusiv.
   +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și modul de acordare a ajutorului de minimis crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii ovinelor.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică:a) crescătorilor de ovine, persoane fizice, care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data comercializării lânii; (la 19-09-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 739 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 septembrie 2018 ) b) crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) crescătorilor de ovine, persoane juridice.  +  Articolul 5 Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să dețină o exploatație înregistrată în Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE, astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;b) să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar, care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. (la 12-02-2019, Litera b) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de minimum 1 leu și de maximum 2 lei/kg lână comercializată, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 5. (la 26-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 ) (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6^1Anual, după încheierea perioadei de depunere a cererilor de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, se stabilește valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor pentru 1 kg de lână comercializată, cu încadrare în limita maximă prevăzută la art. 6 alin. (2) și în limita bugetului alocat cu această destinație. (la 26-07-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 6^2Pentru anul 2019, valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 2 lei/kg lână comercializată, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 5. (la 26-07-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor, într-o singură tranșă aferentă perioadei de cerere, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 10 alin. (2). (la 13-06-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 418 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 13 iunie 2018 )  +  Articolul 7^1Pentru anul 2019, sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă aferentă perioadei de cerere, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 10 alin. (2^1). (la 24-09-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 septembrie 2019 )  +  Articolul 8 Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2018, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".  +  Articolul 8^1Pentru anul 2019, valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se asigură, în condițiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituții publice», direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București pe anul 2019, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli». (la 12-02-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Articolul 8^2Prin excepție de la prevederile art. 8, plata cantității de lână comercializată cu respectarea condițiilor de eligibilitate, în perioada de cerere prevăzută la art. 3 lit. b) și nedecontată în anul 2018, se asigură din bugetul prevăzut la art. 8^1, iar suma necesară se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 12-02-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii  +  Articolul 9(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie;d) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;e) document care atestă că exploatațiile de ovine sunt identificate și înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".(3) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă efectivul de animale deținut și cantitatea de lână estimată a se comercializa în perioada de cerere, așa cum este definită la art. 3 lit. b). (la 13-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 418 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 13 iunie 2018 ) (4) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(5) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploatația verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) în baza Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate», cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne», cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine», precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 2017-2019, și cele declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis. (la 12-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 ) (6) Gestionarea Registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.(7) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitat efectivul cel mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.  +  Articolul 9^1Prin excepție de la termenul prevăzut la art. 9 alin. (1), pentru anul 2019, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun, până la data de 28 martie 2019 inclusiv, cererea de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii. (la 12-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Articolul 9^2În urma verificării prevăzute la art. 9 alin. (5) și după stabilirea anuală a valorii sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor pentru lâna comercializată, direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, informează solicitanții cu privire la cantitatea de lână comercializată pentru care pot primi ajutor financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis. (la 26-07-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 10(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) și în baza comunicării solicitanților, verifică existența exploatației împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), până la data de 1 septembrie 2018 precum și în perioada cuprinsă între 20 septembrie- 1 noiembrie 2018 inclusiv, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute. (la 19-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 739 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 septembrie 2018 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru anul 2019, pentru obținerea sprijinului financiar prevăzut la art. 6^2, până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute. (la 24-09-2019, Alineatul (2^1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 septembrie 2019 ) (2^2) Pentru acordarea sprijinului, documentele justificative prevăzute la alin. (2^1) trebuie să ateste că lâna a fost comercializată în condițiile legii. (la 12-02-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 ) (3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru anul 2019, documentele justificative prevăzute la alin. (2^1) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată, direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta trece pe fila/filele din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. (la 12-02-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).(3) La stabilirea sumei reprezentând ajutor de minimis prevăzute la alin. (2) se ține cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 723/2016, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 852/2016, precum și de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015 - 2017.  +  Articolul 12Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc, până la data de 10 noiembrie 2018, situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 19-09-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 739 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 septembrie 2018 )  +  Articolul 12^1Prin excepție de la prevederile art. 12, pentru anul 2019, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc, până în data de 10 noiembrie 2019, situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 12-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019 )  +  Articolul 13 După primirea situațiilor prevăzute la art. 12, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se aprobă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 13^1După primirea situațiilor prevăzute la art. 12^1, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se aprobă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație. (la 24-09-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 septembrie 2019 )  +  Articolul 14(1) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.  +  Articolul 16 Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.  +  Articolul 17(1) Se consideră ajutor de minimis necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 18 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 13 iulie 2017. Nr. 500.  +  Anexa nr. 1 Nr. ......... data .............
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  Către Direcția pentru Agricultură a Județului ........./Municipiului București Subsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ........................., cu sediul în localitatea ..............., județul ............, înscrisă la registrul comerțului cu nr. ........., CUI ............, cod CAEN .................. cont bancar ......................... deschis la ....................., reprezentată de ......................, CNP ................;b) persoana fizică .................., domiciliată în localitatea ..................., județul ............., str. ............... nr. ......, deținătoare a BI/CI seria ...... nr. .............., eliberat/eliberată la data ...................... de ..................., CNP ....................., cont bancar ...................... deschis la ........................, solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, potrivit art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control și depun următoarele documente: .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Notă
  Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.
  Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control decurgând din înscrierea în program. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.
  Solicitant, .............. Verificat reprezentant DAJ, .................. Aprobat director executiv DAJ,...................
   +  Anexa nr. 2 Nr. ....... data .............
  DECLARAȚIE
  (model)
  Subsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ..................., cu sediul în localitatea ..............., județul ............, înscrisă la registrul comerțului cu nr. ..........., CUI ............, cod CAEN ................ cont bancar deschis la ..........., reprezentată de ................, CNP ..................;b) persoana fizică .................., domiciliată în localitatea ...................., județul .............., str. ................ nr. ........., deținătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .......... de .............., CNP ............., cont bancar ................. deschis la .........., declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control. Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența exploatației deținute. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. Data ................. Semnătură solicitant ................
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a
  crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ........../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Cererea de înscriere în Program (Nr./data) Cantitate comercializată (kg) Suma totală aprobată (lei)
  (0)(1) (2) (3) (4)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ: Coloanele 3 și 4 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant. Întocmit. .............................................. (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ................../a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilor Cantitatea comercializată (kg) Valoare pe beneficiar (lei) Total (lei)
  (0)(1) (2) (3) (4)
  Director executiv, ...................... (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit, ......................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă: Ordonator principal de credite, .................
  Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
  (0) (1) (2)
  1.
  2.
  3.
  TOTAL
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene Director general, .................... (semnătura și ștampila)
  -----