CRITERII GENERALE din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768 din 1 noiembrie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (la 20-09-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019 )  +  Articolul 2Acordarea burselor menționate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină.  +  Articolul 3(1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.  +  Articolul 4(1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. (la 20-09-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019 )  +  Capitolul II Criterii generale de acordare a burselor  +  Articolul 5Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.  +  Articolul 6(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.(2) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1).(4) Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. (la 25-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018 )  +  Articolul 7Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.  +  Articolul 8(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional; (la 16-03-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012. ) b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. (la 16-03-2012, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012. ) (3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.(4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.  +  Articolul 9(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.  +  Articolul 10Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. (la 16-03-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012. )  +  Articolul 11Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.  +  Articolul 12(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.(2) Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare. (la 16-03-2012, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012. )  +  Articolul 13Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. (la 20-09-2019, Litera a) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019 ) b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.  +  Articolul 14Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.  +  Articolul 15(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.  +  Articolul 16(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 17Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.  +  Articolul 18(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.(2) Prin excepție de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. (la 25-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018 ) (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. (la 20-09-2019, Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019 )  +  Articolul 19Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare; (la 16-03-2012, Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.470 din 7 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012. ) b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;c) elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale.  +  Articolul 20(1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.-------