NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2007privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.502 din 12 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008.
   +  Articolul 1Cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, precum și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt gestionate, în regim extrabugetar, de către Ministerul Culturii și Cultelor, prin intermediul Oficiului Național al Monumentelor Istorice, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) lit. c), ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 422/2001, republicată, și ale art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Timbrul monumentelor istorice se aplică în mod obligatoriu pentru produsele și serviciile din categoriile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată.  +  Articolul 4Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă:a) 2% din valoarea, fără TVA, a produselor și serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată;b) 350 lei/masă/lună pentru activitățile de cazinou;c) 10 lei/lună/aparat pentru activitățile de jocuri de noroc din categoria mașinilor electronice și/sau mecanice cu câștiguri;d) 500 lei/lună/sală pentru activitățile de jocuri de noroc din categoria Bingo;e) 30 lei/lună/agenție pentru activitățile de jocuri de noroc din categoria pariuri;f) 2% din suma achitată de participanți pentru toate jocurile organizate de Compania Națională "Loteria Română".  +  Articolul 5(1) Pentru activitățile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată, valoarea timbrului monumentelor istorice se adaugă la prețul de vânzare al produselor și serviciilor, fiind imprimată distinct pe fiecare produs, după caz.(2) Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri din activitățile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată, și care folosesc case de marcat vor menționa distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului monumentelor istorice.  +  Articolul 6(1) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicată.(2) Pot fi exceptați de la plata timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001, republicată, operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie în decursul aceluiași an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea pe care o datorează la plata taxei, în baza unei solicitări scrise, însoțită de documente justificative corespunzătoare.  +  Articolul 7Persoanele fizice sau juridice plătitoare au obligația să calculeze și să înregistreze lunar în contabilitatea proprie, în conturi distincte, sumele încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.  +  Articolul 8(1) Sumele prevăzute la art. 7 se virează lunar de către plătitori, până la data de 25 a lunii următoare, în contul deschis pe seama Oficiului Național al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4 și care este pus la dispoziția persoanelor interesate, în principal, prin afișare pe adresa de internet a instituției.(2) Virarea se face cu ordin de plată, în care se va menționa: "contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii .......... anului............".  +  Articolul 9Declarația lunară privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de o copie a ordinului de plată având ștampila și semnătura autorizată ale societăților bancare sau de o copie a extrasului de cont în care se reflectă operațiunea de virare a sumei prin Trezoreria Statului, după caz, se va depune, direct, prin poștă sau prin fax, la sediul Oficiului Național al Monumentelor Istorice, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.  +  Articolul 10(1) În cazul nevirării la termen a sumelor datorate, se aplică dobânzi și penalități de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.(2) Dobânzile și penalitățile se virează în contul prevăzut la art. 8, cu ordin de plată, în care se va menționa: "contravaloarea majorărilor de întârziere aferente timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii ........... anului.........".  +  Articolul 11În cadrul Oficiului Național al Monumentelor Istorice se constituie un compartiment distinct, abilitat să încaseze, să țină evidența sumelor obținute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice și să asigure respectarea destinației fondurilor astfel obținute, potrivit legii.  +  Articolul 12Fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de Institutul Național al Patrimoniului în conformitate cu Procedura privind acordarea de finanțări din fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, prevăzută în anexa nr. 5. (la 18-09-2019, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 691 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 18 septembrie 2019 )  +  Articolul 13Evidențierea în contabilitate a sumelor datorate și virate către Oficiul Național al Monumentelor Istorice se face astfel:a) operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată, efectuează următoarele înregistrări contabile:
  531 (512, 411) 447 (analitic distinct) = = % 707 (704) 447 531 (512) - - - - prețul de vânzare, respectiv valoarea serviciilor prețul de vânzare, respectiv valoarea serviciilor, mai puțin valoarea timbruluivaloarea timbrului (analitic distinct) valoarea timbrului datorată, virată;
  b) operatorii economici care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001, republicată, efectuează următoarele înregistrări contabile:
  531 (512, 411) 447 (analitic distinct) = = 447 531 (512)--valoarea timbrului (analitic distinct)valoarea timbrului datorată, virată;
  c) persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă: conform Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.329/2001*), cu modificările ulterioare; Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.329/2001 se abrogă conform art. 5 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007.d) asociațiile familiale care exercită acte de comerț și celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: în Registrul-jurnal de încasări și plăți, pe un rând distinct "Sume încasate reprezentând timbrul monumentelor istorice", poziții care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate Oficiului Național al Monumentelor Istorice;e) la instituțiile publice care încasează contravaloarea produselor și serviciilor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice, în funcție de sursa de finanțare a acestora:
  % 5311 "Casa în lei" 5121 "Conturi la bănci în lei" 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" = 462 "Creditori"/analitic: Oficiul Național al Monumentelor Istorice
  - virarea sumelor reprezentând timbrul monumentelor istorice către Oficiul Național al Monumentelor Istorice:
  462 "Creditori"/analitic: = % Oficiul Național al Monumentelor Istorice 5311 "Casa în lei" 5121 "Conturi la bănci în lei" 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
   +  Articolul 14(1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidenția separat, în conturi analitice distincte, de către Oficiul Național al Monumentelor Istorice.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea Oficiului Național al Monumentelor Istorice a operațiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc următoarele conturi:– 117.10 "Rezultatul reportat - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";– 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";– 461 "Debitori";– 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții";– 658 "Alte cheltuieli operaționale";– 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii".(3) Principalele operațiuni înregistrate în contabilitatea Oficiului Național al Monumentelor Istorice sunt:A. evidențierea creanțelor reprezentând timbrul monumentelor istorice, rezultate din declarațiile depuse de plătitori:
  461 "Debitori"/analitice distincte= 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  B. încasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la plătitori:
  561 "Disponibil al instituțiilor distinctepublice finanțate din venituri proprii și subvenții" = 461 "Debitori"/analitice
  C. efectuarea cheltuielilor prevăzute de lege:
  658 "Alte cheltuieli operaționale" = 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
  D. închiderea conturilor de cheltuieli sau de venituri, după caz, la finele anului:a) închiderea conturilor de cheltuieli la finele anului:
  121.10 "Rezultatul patrimonial - instituțiioperaționale" = 658 "Alte cheltuieli publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii"
  b) închiderea conturilor de venituri la finele anului:
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" = 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii"
  E. La începutul exercițiului financiar următor se preia excedentul sau deficitul patrimonial din anul anterior, după caz:
  121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii" 117.10 "Rezultatul reportat - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii" = sau = 117.10 "Rezultatul reportat - instituții publice și din activități finanțate integral sau parțial venituri proprii" 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii"
   +  Articolul 15Sumele din contul timbrului monumentelor istorice, rămase neutilizate la finele anului, se reportează în anul următor.  +  Articolul 16Controlul respectării obligațiilor de plată se efectuează de Oficiul Național al Monumentelor Istorice, prin intermediul compartimentului prevăzut la art. 11, de împuterniciții Ministerului Culturii și Cultelor, precum și de specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 17(1) Activitatea de control va viza următoarele obiective:a) verificarea calculului corect al contravalorii timbrului monumentelor istorice;b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;c) corelarea între sumele vărsate și cele datorate;d) verificarea calculului corect al penalităților datorate pentru întârziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice;e) utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în conformitate cu dispozițiile art. 12.(2) Activitatea de control la nivelul direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene și a municipiului București se va desfășura periodic, în vederea unei bune colectări a veniturilor reprezentând timbrul monumentelor istorice, acestea urmând să raporteze lunar, pâna la data de 10 a lunii următoare celei de raportare, rezultatele controlului desfășurat, sub aspectul numărului de operatori economici supuși controlului, al diferențelor constatate la calcularea și virarea sumelor datorate, al majorărilor de întârziere calculate, precum și al amenzilor aplicate în baza art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, acte întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2-4.  +  Articolul 18În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Oficiul Național al Monumentelor Istorice este abilitat să solicite de la instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat date și documente necesare exercitării competențelor sale, fără perceperea de taxe, tarife sau alte comisioane.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 18-09-2019, Articolul 19 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 691 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 18 septembrie 2019 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  DECLARAȚIE
  privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice*)
  pentru luna.....anul.....
  Datele de identificare ale plătitorului
  Denumirea plătitorului de tmiJudețul/SectorulLocalitatea
  Codul de înregistrare fiscală a plătitorului de tmiStradaNr.
  Trezoreria plătitorului de tmiBloc/Scara/ApCod poștal
  Numărul de cont al plătitorului de tmiTelefon/FaxE-mail
  Timbrul monumentelor istorice datorat pentru perioada de raportare
  Nr. crt.Denumirea produselor și/sau serviciilor la care s-a aplicat tmiValoarea produselor și/sau serviciilor - fără TVA - Vp/sNr. de mese, aparate, săli, agenții NContravaloarea lunară a tmiAchitat cu ordin de plată nr.Data achitării
  tmi = 2%**) Vp/stmi = tf**) N
  012345
  01.
  02.
  Sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.Semnătura, Ștampila,....................──────────── Notă *) Timbrul monumentelor istorice - tmi. Notă **) Taxa fixă stabilită de prevederile art. 4 din normele metodologice - tf.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului ..../Municipiului București/Oficiul Național al Monumentelor Istorice Seria ...../200.. Nr. .............
  L.S. Regim special Seria M.C.C. nr. 0000001

  PROCES - VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat astăzi ...., luna ...., anul .... , ora ....,în localitatea ...., județul/sectorul ......Subsemnatul/ Subsemnata ........, în calitate de agent constatator cu funcția de ......... la ......, posesor/posesoare al/a legitimației nr. ......, eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor, și al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/CI seria ..... nr. ......, CNP nr. .....,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, și ale prevederilor art. 16 din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007,în urma controlului având ca obiectiv aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) - d) din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.502/2007, efectuat în ziua ...... luna ....... anul ...... ora ......, la ..... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......, codul de identificare fiscală ......, reprezentată prin dl ....., în calitate de...., cu BI/CI seria .... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......., CNP nr. ......, cu domiciliul în localitatea ........., bd./str. ..... nr. ..., bl. ..... , sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul .....,Agenți constatatori: Contravenient:.............. Denumire ................................ reprezentat prin ..........Martor (nume, B.I., CNP, adresa):.............................Am constatat următoarele:La data, ora și locul de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:- nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice:Descrierea faptei săvârșite: .................................................................................Fapta de mai sus constituie contravenție prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.De săvârșirea acestei fapte se face vinovat contravenientul:.....(Denumirea)....., cod de identificare fiscală ......, înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizat ....... sub nr. ......, cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ......, bd./str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, reprezentată de ....., în calitate de ......, cu CNP ......, cu domiciliul în localitatea ......, bd./str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, născut/născută la data de ......, în localitatea ......, județul/sectorul ......, legitimat/legitimată cu BI/CI/pașaport seria ...... nr. ....., emis/emisă de ....... la data de ...... .Fapta prevăzută în actul normativ menționat se sancționează, conform:- art. 55 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta .............,- în suma de....... (.........) lei.Alte mențiuni:Contravenientul nu a formulat/a formulat obiecțiuni, după cum urmează: .........................................................................Agenți constatatori: Contravenient:..................... Denumire................................... reprezentat prin......Martor (nume, B.I., CNP, adresa):................................Contravenientul și-a îndeplinit/nu și-a îndeplinit obligația legală de a prezenta agenților constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfășurare a activității de control.Facem mențiunea că nu există posibilitatea prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, de a achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.Suma de............ lei, reprezentând amenda contravențională aplicată, va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării contravenientului a prezentului proces-verbal.Amenda se va achita cu mențiunea "amenzi conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată", de către persoanele fizice în contul de venituri al bugetului local nr. ......., în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, sau de către persoanele juridice, în contul de venituri al bugetului de stat nr. ...., deschis la Trezoreria Statului ....Copia de pe chitanța pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții/extrasul de cont se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul instituției din care fac parte agenții constatatori care au aplicat amenda contravențională.În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. ...../....., se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Întocmit în 3 (trei) exemplare, din care o copie, însoțită de Înștiințarea de plată nr. ...../....., se înmânează contravenientului sau se va comunică acestuia prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului în cel mult o lună de la data încheierii.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor deoarece ............... .Agenți constatatori: Contravenient:................... Denumire............................... reprezentat prin....Mi s-a înmânat și am primit o copie aProcesului-verbal nr. .../......Contravenientul nu se astăzi, ziua ..., luna ..., anul ...află de față/refuză/nu Semnătura ..........................poate să semneze. Seconfirmă de:Martor (nume, B.I., CNP, adresa):..............................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului ..../Municipiului București/Oficiul Național al Monumentelor Istorice Seria ...../200.. Nr. .............
  L.S. Regim special Seria M.C.C. nr. 0000001

  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Încheiată astăzi ...., luna ....., anul .... , ora ....,în localitatea ....., județul/sectorul .......Subsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de agent constatator cu funcția de ...... la ....., posesor/posesoare al/a legitimației nr. ....., eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor, și al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/ CI seria .... nr. ....., CNP nr. ......,în temeiul art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, al prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, precum și al Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere,încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia șiîn baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. .../...,vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru suma de ..... lei (...... lei), constituită debit față de unitatea dv .......... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ... , sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ....., cod de identificare fiscală ......., reprezentată prin dl ....., în calitate de ..... .După trecerea termenului limită prevăzut în procesul-verbal sus-menționat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor legale imperative privind executarea silită a creanțelor bugetare.Prezenta înștiințare de plată se comunică pentru opozabilitate împreună cu Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. ..../.....Agenți constatatori: Contravenient:.................... Denumire................................. reprezentat prin.....Mi s-a înmânat și am primit o copie aProcesului-verbal nr. ..../....astăzi, ziua ...., luna ...., anul ...Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE A FORMULARELOR
  Denumire:A. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor:Seria ........ nr. ........Regim specialB. Înștiințare de plată pentru debitorul:Seria ........ nr. ........Regim specialFiecare formular se tipărește în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului, atât pe original, cât și pe copii.Formularele se broșează în carnete conținând câte 120 de file fiecare.
   +  Anexa nr. 5PROCEDURAprivind acordarea de finanțări din fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice (la 18-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 691 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 18 septembrie 2019 )