ORDIN nr. 5.087 din 30 august 2019privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 18 septembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016. Metodologia menționată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învățământul profesional de stat a absolvenților clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.  +  Articolul 3Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2020-2021, se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017. Metodologia menționată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.  +  Articolul 5Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 6Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 30 august 2019.Nr. 5.087.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021
  Data-limită/PerioadaACTIVITATEA
  Pregătirea admiterii
  3 februarie 2020Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
  10 februarie 2020Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
  17 februarie 2020Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
  24 februarie 2020Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional se consultă cu operatorii economici parteneri pentru a stabili dacă vor organiza sesiune de preselecție a candidaților și cu privire la probele suplimentare de admitere pentru situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri. NOTĂ: Se organizează sesiune de preselecție (înaintea probelor suplimentare de admitere) numai în cazul în care acest lucru este solicitat de operatorii economici/instituțiile publice partenere ale unității de învățământ care se implică prin susținere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul-cadru cu unitatea de învățământ. Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere și, după caz, a Procedurii de preselecție Procedura de admitere și, după caz, Procedura de preselecție, aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional, sunt transmise de aceasta spre avizare la ISJ/ISMB.
  28 februarie 2020ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecție și Procedura de admitere. Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 Se va menționa în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.
  28 februarie 2020Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
  11 mai 2020Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
  12-18 mai 2020Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual)
  22 mai 2020Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
  17-21 februarie 2020Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial privind posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat Se vor prezenta următoarele: - modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat; - calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.
  24 februarie-27 martie 2020La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor“, în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni: - promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv dual; - informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire; - consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat; - oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere.
  1 martie-15 mai 2020Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual.
  18-29 mai 2020Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual.
  18-29 mai 2020ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
  10 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  11 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă - numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  6-7 mai 2020Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere cu modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă“).
  11-12 mai 2020Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
  13-15 mai 2020Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  18 mai 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
  22 mai 2020Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  25-27 mai 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  28 mai 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  29 mai 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  15 mai 2020Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  9-15 iunie 2020Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  1-2 iulie 2020Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi NOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
  1-2 iulie 2020Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
  Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
  29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  6 iulie 2020Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională/profesionale la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și Procedura de preselecție.
  7-8 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieDerularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
  7-8 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieComunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământul dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual. În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
  8-10 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieRidicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție NOTĂ:În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
  8-10 iulie 2020Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probele eliminatorii organizate în învățământul dual. NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
  10 iulie 2020Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite - situație în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
  13-14 iulie 2020Desfășurarea probei suplimentare de admitere NOTĂ:Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
  13-14 iulie 2020Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
  15 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere
  15 iulie 2020Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
  15 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  15-17 iulie 2020Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  15-17 iulie 2020Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  17 iulie 2020Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  20, 21 iulie 2020Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecție decât cu acordul unităților de învățământ respective.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
  21 iulie 2020Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
  21 iulie 2020Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București. Afișarea și publicarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB a informaților privind locațiile centrelor de înscriere la învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual pentru etapa a II-a de admitere Afișarea la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de admitere
  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
  22-24 iulie 2020Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  22-24 iulie 2020Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși, sau au fost admiși dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la centrele de înscriere, pentru unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat Centrele de înscriere oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta unității de învățământ pentru care optează. NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  24 iulie 2020Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și Procedura de preselecție.
  27-29 iulie 2020Derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul, precedată, după caz, de proba de preselecție (în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia), conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ În situația organizării de probe de preselecție, dacă în urma susținerii acestor probe numărul de candidați care le-au promovat este mai mic decât numărul de locuri disponibile, nu se va mai susține proba suplimentară de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba de preselecție (dacă este cazul) și la proba suplimentară de admitere Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
  30 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitere Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea rezultatelor la comisia de admitere județeană/a municipiului București
  30 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
  30-31 iulie 2020Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  31 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
  Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  3 august 2020Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  4-7 august 2020 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/ a municipiului București)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu.
   NOTĂ:Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
  7 august 2020Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  7 august 2020Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
   +  Anexa nr. 2
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021
  Data-limită/PerioadaACTIVITATEA
  Pregătirea admiterii
  3 februarie 2020Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
  10 februarie 2020Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al unității de învățământ
  17 februarie 2020Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
  24 februarie 2020Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual stabilesc împreună cu operatorii economici tipul probelor de admitere și organizarea unor eventuale probe eliminatorii Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de admitere Procedura de admitere, aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, este transmisă de aceasta spre avizare la ISJ/ISMB.
  28 februarie 2020ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual avizul pentru Procedura de admitere. Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 și a calendarului probelor de admitere Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres dacă se vor organiza probe de admitere, doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima și a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea, se va menționa în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
  28 februarie 2020Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în învățământul profesional
  11 mai 2020Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
  12-18 mai 2020Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual)
  22 mai 2020Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
  17-21 februarie 2020Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial din județele care au plan de școlarizare pentru învățământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul dual, dar și în învățământul profesional de stat Se vor prezenta următoarele: - aspecte specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual; - calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual; - posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului dual, dar și după finalizarea învățământului profesional de stat.
  24 februarie-27 martie 2020La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv dual, în anul școlar 2020-2021 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor“, în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni: - promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv dual; - informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și profesional și beneficiile acestor forme de pregătire; - consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul dual și profesional de stat; - oferta de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional, condiții de admitere. Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar 2020-2021 organizează aceste acțiuni în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, menționând suplimentar față de cele menționate anterior și aspecte privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
  1 martie-15 mai 2020Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual, dar și prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și învățământul dual.
  18-29 mai 2020Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv la învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv din fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual.
  18-29 mai 2020ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual și/sau pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
  10 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  11 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  6-7 mai 2020Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ:Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă“).
  11-12 mai 2020Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ:Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
  13-15 mai 2020Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ:Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  18 mai 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
  22 mai 2020Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  25-27 mai 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  28 mai 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  29 mai 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  15 mai 2020Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  9-15 iunie 2020Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi NOTĂ:Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  1-2 iulie 2020Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată NOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017. Pot fi admiși candidați romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  1-2 iulie 2020Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
  Înscrierea și admiterea elevilor în învățământul dual
  Etapa I de admitere în învățământul dual
  29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual, fără anexa „Fișa de opțiuni pentru învățământul dual“ La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
  29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual, care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  6 iulie 2020Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dual În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  7-8 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiDerularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
  7-8 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiComunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatoriiRezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual.Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  8-10 iulie 2020 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiRidicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probeleNOTĂ:În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă de admitere.În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.
  8-10 iulie 2020Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de statSe pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
  10 iulie 2020Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dualAfișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile - situație în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificăriTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională
  13-14 iulie 2020Desfășurarea probelor de admitereNOTĂ:Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
  13-14 iulie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probeDepunerea contestațiilor la probele de admitereRezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
  15 iulie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat
  15 iulie 2020Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dualTransmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere
  15 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de statComunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de statAfișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinșiAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa
   suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
  15-17 iulie 2020Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinșiCandidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  15-17 iulie 2020Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  17 iulie 2020Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  20, 21 iulie 2020Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiPentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul unităților de învățământ respective.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
  21 iulie 2020Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor specialeTransmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual.Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
  21 iulie 2020Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dualISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dualAfișarea și publicarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB a informațiilor privind locațiile centrelor de înscriere la învățământul profesional de stat și la învățământul dual pentru etapa a II-a de admitereAfișarea la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de admitere
  Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
  22-24 iulie 2020Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dualLa solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăNOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  22-24 iulie 2020Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși, sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la centrele de înscriere, pentru unitățile de învățământ care au ofertă educațională de învățământ profesional de stat și/sau învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și anexei cu fișa de opțiuni pentru învățământul dualCentrele de înscriere oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii pentru care optează.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  24 iulie 2020Afișarea la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual a listei candidaților înscriși în învățământul dualPentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  27-29 iulie 2020Derularea probelor de admitere, inclusiv a probelor eliminatorii, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatoriiComunicarea rezultatelor la probele de admitereDepunerea contestațiilor la probele de admitere(Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.)
  30 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor la probele de admitereCalcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dualTransmiterea rezultatelor la comisia de admitere județeană/a municipiului București.
  30 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși în învățământul dualAfișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dualAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
  30-31 iulie 2020Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriereAfișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  31 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dualCu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
  Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  3 august 2020Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, pe pagina de internet a ISJ/ISMB, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor specialeAfișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  4-7 august 2020 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/ a municipiului București)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiRepartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiș, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriereRezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legaleRezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu.NOTĂ:Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ are au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
  7 august 2020Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  7 august 2020Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  -----