CONVENŢIE din 25 noiembrie 1999între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii încălcării legislaţiei fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 12 aprilie 2000    Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,conducandu-se după legislaţia naţionala şi după obligaţiile internaţionale ale statelor lor,pornind de la interesul reciproc în soluţionarea eficienta a sarcinilor legate de prevenirea, identificarea şi combaterea incalcarilor legislaţiei fiscale şi în asigurarea securităţii economice a statelor lor,acordând o mare importanţa utilizării în aceste scopuri a tuturor posibilităţilor legale,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 1Obiectul convenţiei1. Obiectul prezentei convenţii îl reprezintă colaborarea dintre organele competente ale părţilor în scopul organizării luptei eficiente împotriva incalcarilor legislaţiei fiscale.2. Prezenta convenţie nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor, rezultate din înţelegerile internaţionale referitoare la acordarea asistenţei juridice în cazuri civile şi penale, la care sunt părţi România şi Federaţia Rusa.  +  Articolul 2TerminologiePentru scopurile acestei convenţii, termenii folosiţi înseamnă:- autoritatea competentă:● din partea română - Garda financiară;● din partea rusa - Serviciul Federal al Poliţiei Fiscale a Federaţiei Ruse.În cazul schimbării denumirii oficiale a autorităţilor competente, părţile îşi vor notifica imediat aceasta schimbare;- încălcări ale legislaţiei fiscale - infracţiuni şi/sau contravenţii în sfera legislaţiei fiscale, a căror combatere intră în atribuţiile autorităţilor competente ale părţilor.  +  Articolul 3Forme de cooperare1. În cadrul prezentei convenţii părţile utilizează următoarele forme de cooperare:- schimbul de informaţii privind încălcarea legislaţiei fiscale de către persoane juridice şi fizice;- cooperarea în implementarea măsurilor îndreptate spre prevenirea, identificarea şi combaterea incalcarilor legislaţiei fiscale;- prezentarea de copii de pe documentele în baza cărora se realizează impunerea persoanelor juridice şi fizice;- schimbul de informaţii cu privire la sistemele fiscale naţionale, la modificările şi completările legislaţiei fiscale, precum şi la recomandările metodologice privind organizarea luptei împotriva incalcarilor legislaţiei fiscale;- schimbul de experienta privind crearea şi funcţionarea sistemelor informationale utilizate în lupta împotriva incalcarilor legislaţiei fiscale;- coordonarea acţiunilor privind problemele apărute în procesul de colaborare, inclusiv înfiinţarea de grupe de lucru şi schimbul de reprezentanţi;- acordarea de sprijin în pregătirea şi reciclarea cadrelor;- desfăşurarea de conferinţe şi seminarii cu caracter ştiinţific şi practic, pe probleme ale combaterii incalcarilor legislaţiei fiscale.Prezenta convenţie nu împiedica părţile sa elaboreze şi sa dezvolte şi alte forme reciproc acceptabile de cooperare.2. În problemele legate de aplicarea prevederilor prezentei convenţii autorităţile competente ale părţilor vor colabora direct.  +  Articolul 4Schimbul de informaţii privind încălcările legislaţiei fiscale1. Schimbul de informaţii privind încălcările legislaţiei fiscale se va referi la:- sustragerea de la impozitare a veniturilor persoanelor juridice şi fizice, cu indicarea mijloacelor utilizate în cazul incalcarilor legislaţiei fiscale;- deschiderea conturilor în bănci cu capital privat şi de stat de către persoanele juridice şi fizice, dacă exista o baza să se presupună ca în aceste conturi se afla sume sustrase de la impozitare;- determinarea cuantumului bazei de impozitare şi a sumelor ce urmează să fie impuse persoanelor juridice şi fizice care încalcă legislaţia fiscală; precum şi- alte probleme legate de prevenirea, identificarea şi combaterea incalcarilor legislaţiei fiscale.2. Informaţiile prevăzute la pct. 1 vor fi prezentate de autoritatea competentă a unei părţi, la solicitarea autorităţii competente a celeilalte părţi, în condiţiile în care informaţiile prezentate nu contravin legislaţiei naţionale şi intereselor de stat ale părţii către care s-a îndreptat solicitarea.Dacă autoritatea competentă a uneia dintre părţi considera ca deţine informaţii care prezintă interes pentru autoritatea competentă a celeilalte părţi, ea poate prezenta aceste informaţii din proprie iniţiativă.  +  Articolul 5Desfăşurarea acţiunilorCooperarea dintre autorităţile competente ale părţilor pentru aplicarea măsurilor privind prevenirea, identificarea şi combaterea incalcarilor legislaţiei fiscale, în legătură cu persoanele care savarsesc sau sunt suspecte de astfel de încălcări ale legislaţiei fiscale, va include planuri comune, coordonarea folosirii de forte şi mijloace, schimbul de informaţii cu privire la stadiul şi rezultatele desfăşurării acestor măsuri.  +  Articolul 6Prezentarea de copii de pe documenteAutorităţile competente ale părţilor îşi vor prezenta una alteia, la cerere, copii de pe documentele privind impunerea diferitelor persoane juridice şi fizice (chitanţe, scrisori de trasura, contracte, certificate şi alte documente), precum şi de pe documentele pe probleme care au legătură cu încălcarea legislaţiei fiscale.  +  Articolul 7Schimbul de materiale cu caracter juridicAutorităţile competente ale părţilor vor realiza schimb de informaţii cu privire la sistemele fiscale naţionale, bazele legale privind lupta împotriva incalcarilor legislaţiei fiscale şi se vor informa reciproc despre modificările legislaţiei fiscale după adoptarea actelor normative noi sau după introducerea de modificări şi completări în acte normative în vigoare.  +  Articolul 8Cooperarea în domeniul asigurării informationaleAutorităţile competente ale părţilor vor realiza schimb de experienta, de metodologii şi materiale ştiinţifice în domeniul creării şi funcţionarii sistemelor informationale utilizate în organizarea combaterii incalcarilor legislaţiei fiscale.  +  Articolul 9Schimbul de experienta şi acordarea de sprijin în pregătirea cadrelorAutorităţile competente ale părţilor vor colabora pentru pregătirea şi reciclarea personalului, desfăşurarea de cercetări ştiinţifice comune, conferinţe şi seminarii stiintifico-practice pe probleme actuale ale combaterii incalcarilor legislaţiei fiscale şi, de asemenea, vor efectua schimburi de specialişti.Formele concrete de realizare a colaborării respective şi, în special, finanţarea acesteia se stabilesc prin acorduri corespunzătoare încheiate între autorităţile competente ale părţilor.  +  Articolul 10Forma şi conţinutul solicitării1. Solicitarea de informaţii trebuie transmisă în forma scrisă sau prin utilizarea mijloacelor tehnice de transmitere a textelor.În cazuri urgente poate fi acceptată şi o solicitare verbală transmisă telefonic, dar care trebuie imediat confirmată în forma scrisă.În cazul utilizării mijloacelor tehnice de transmitere a textelor, precum şi atunci când apar îndoieli cu privire la autenticitatea sau conţinutul solicitării primite, autoritatea competentă solicitată poate cere o confirmare în forma scrisă.2. Solicitarea de informaţii trebuie să cuprindă:- numele autorităţii competente solicitante;- numele autorităţii competente solicitate;- rezumatul solicitării şi fundamentarea acesteia;- alte date necesare pentru îndeplinirea solicitării.Pentru cazurile penale, pe lângă acestea se indica:- scurta descriere a circumstanţelor actuale ale cazului;- calificarea infracţiunii în conformitate cu legislaţia statului părţii solicitante;- mărimea prejudiciului cauzat.  +  Articolul 11Executarea solicitării1. Solicitarea va fi data în lucru fără întârziere. Autoritatea competenţa solicitată poate cere clarificări, date suplimentare, dacă acestea îi sunt necesare pentru executarea solicitării.2. Dacă este imposibila executarea solicitării, autoritatea competentă solicitată va notifica neîntârziat despre aceasta autoritatea competentă care a formulat cererea.3. Dacă executarea solicitării poate aduce prejudicii suveranităţii sau securităţii statului ori contravine legislaţiei statului părţii către care s-a îndreptat solicitarea, aceasta va fi refuzată.Autorităţii competente a părţii solicitante i se vor notifica motivele refuzului executării solicitării.  +  Articolul 12Limbile de lucruAtât solicitarea de informaţii, cat şi răspunsul la aceasta se vor întocmi în limba convenită de autorităţile competente ale părţilor.  +  Articolul 13Utilizarea informaţiilorAutorităţile competente ale părţilor garantează confidenţialitatea informaţiilor referitoare la problemele legate de prevenirea, identificarea şi combaterea incalcarilor legislaţiei fiscale.Informaţia obţinută în cadrul acestei convenţii nu poate fi predată unei terţe părţi fără acordul scris al autorităţii competente furnizoare a acestei informaţii.  +  Articolul 14Cheltuieli1. Autorităţile competente ale părţilor suporta cheltuielile legate de îndeplinirea solicitărilor pe teritoriul propriului stat.2. La intalnirile planificate, dacă nu se convine în scris altfel, autoritatea competentă a părţii primitoare asigura toate cheltuielile legate de şederea delegaţiei autorităţii competente a celeilalte părţi pe teritoriul propriului stat, iar autoritatea competentă trimitatoare suporta cheltuielile privind plata transportului.Pentru desfăşurarea intalnirilor extraordinare toate cheltuielile sunt suportate de autoritatea competentă a părţii care este iniţiatoare a acţiunii.3. Deplasarile reprezentanţilor autorităţii competente a părţii care transmite solicitarea se efectuează cu acordul preliminar al autorităţii competente a părţii solicitate.  +  Articolul 15Soluţionarea divergentelorToate divergenţele care apar în cursul aplicării prezentei convenţii vor fi soluţionate pe calea negocierilor între autorităţile competente ale părţilor.  +  Articolul 16Intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii convenţiei1. Părţile îşi notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentei convenţii.Prezenta convenţie intră în vigoare în a 15-a zi după primirea ultimei notificări.2. Fiecare parte poate să înceteze valabilitatea prezentei convenţii prin remiterea pe canale diplomatice a unei notificări scrise despre aceasta, cu cel puţin 6 luni înainte de sfârşitul oricărui an calendaristic, începând cu al 5-lea an următor celui în care prezenta convenţie a intrat în vigoare.Semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999, în doua exemplare, fiecare în limbile română şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Ion Tomescu,comisar generalal Gărzii financiarePentru Guvernul Federaţiei Ruse,V. F. Soltaganov,director generalal Serviciului Federalal Poliţiei Fiscale a Federaţiei Ruse----------