ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 12 septembrie 2019  Având în vedere faptul că practica recentă a generat un blocaj în funcționarea ministerelor și, implicit, a Guvernului prin nefinalizarea procedurii de constatare a vacanței funcției de ministru și numire a unui nou ministru,luând în considerare faptul că la nivelul a 3 ministere portofoliile de ministru nu sunt ocupate, ceea ce conduce la blocarea activității acestor instituții, precum și a organelor de specialitate din subordinea acestora, cu impact negativ asupra cetățenilor și mediului de afaceri,ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează unele urmări cu impact negativ cu privire la activitatea acestor ministere, cum ar fi neachitarea drepturilor salariale ale angajaților, nerespectarea obligațiilor financiare prevăzute în contracte cu operatori economici, inclusiv neplata facturilor, nerealizarea rambursărilor și a plăților aferente implementării proiectelor cu finanțare europeană/internațională, situații de natură a determina acumularea unor penalități, generarea unor acțiuni în justiție pentru neîndeplinirea unor obligații ale acestor ministere, rezilierea unor contracte necesare bunei funcționări a acestora, pentru evitarea unor disfuncționalități majore pentru administrația publică și preîntâmpinarea apariției pe viitor a unor situații similare este imperios necesară crearea unor prevederi legale care să remedieze aceste situații, prin consolidarea atribuțiilor secretarului general al ministerului, înalt funcționar public cu rol de a asigura continuitatea activității ministerului, care, în situația vacanței funcției de ministru sau pe perioada în care ministrul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, dobândește atribuția de ordonator principal de credite.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 61 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) îndeplinește, prin excepție de la prevederile art. 56 alin. (1) lit. d), calitatea de ordonator principal de credite, pe perioada vacanței funcției de ministru sau în situația în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 septembrie 2019.Nr. 63.----