HOTĂRÂRE nr. 668 din 9 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, precum și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VII din Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) și c^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice și de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalații și echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, activități de construire, montare, instalare, punere în funcțiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparații și de întreținere; pentru instalațiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta și dispozițiile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c^1) avizează, în condițiile legii și conform prescripțiilor tehnice, programe și rapoarte tehnice, memorii și documentații tehnice la instalații/echipamente;3. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) atestă persoane fizice în vederea realizării responsabilităților stabilite în conformitate cu cerințele și în condițiile prevăzute în prescripțiile tehnice;4. La articolul 3 alineatul (1), literele h) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) emite, în conformitate cu cerințele și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 și avize obligatorii de montare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^3;(...)n) participă la constatarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalațiile și echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse și dispune măsurile ce se impun privind siguranța în funcționare a acestora, după caz;5. La articolul 3, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda împuterniciri persoanelor fizice și juridice autorizate, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat șef.6. La articolul 4, alineatele (1), (1^1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În cadrul ISCIR funcționează 13 inspecții teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.(1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 280.(...)(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile personalului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.7. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Inspectorul de stat șef numește și revocă, prin ordin, inspectorii de stat șef adjuncți, directorii, inspectorii-șefi ai inspecțiilor teritoriale și conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Finanțarea activității ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnică, verificare în funcționare și control, precum și din orice alte activități cu caracter specific, prestate de către ISCIR în condițiile legii.9. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Disponibilitățile bănești aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează și se utilizează de către aceasta în anul următor.10. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Economiei“.11. Anexele nr. 1, 1^1, 1^2 și 2-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.12. După anexa nr. 1^2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la punctul I „Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei“ litera b), subpunctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 280 posturi.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Inspectorul de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,
  Sorin-Marian Roman
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 668.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  Instalații/Echipamente pentru care se autorizează funcționarea
  A. Instalații/echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice1. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)2. Recipiente, cu excepția celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare3. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW4. Cisterne și containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/20125. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare6. Instalații pentru gaze petroliere lichefiate - GPL7. Instalații pentru gaze naturale comprimate - GNC 8. Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV 9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală10. Stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală11. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilități12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare14. Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală16. Mașini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină și care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare și altele asemenea, indiferent de sarcina nominală17. Ascensoare, cu excepția celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg 18. Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru persoane/materiale19. Scări și trotuare rulante20. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală21. Echipamente pentru parcurile de distracțiiB. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare1. Sisteme și componente care rețin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari1.2. Componente care rețin presiunea, conform prescripțiilor tehnice2. Macarale și mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară3. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)
  *) Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Nr. crt.Denumirea ocupației
  1.Fochist cazane de abur și apă fierbinte
  2.Fochist cazane mici de abur
  3.Fochist cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune
  4.Fochist cazane conduse de calculator
  5.Laborant operator centrale termice
  6.Automatist pentru supraveghere și întreținere cazane
  7.Operator umplere recipiente GPL
  8.Îmbuteliator fluide sub presiune
  9.Macaragiu
  10.Mașinist pod rulant
  11.Stivuitorist
  12.Liftier
  13.Mecanic trolist
  14.Operator la platforme pentru lucrul la înălțime
  15.Sudor
  16.Sudor electric
  17.Sudor oxi-gaz
  18.Operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
  19.Operator control nedistructiv cu radiații penetrante
  20.Operator control nedistructiv cu ultrasunete
  21.Operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  22.Operator control nedistructiv cu particule magnetice
  23.Operator control nedistructiv prin curenți turbionari
  24.Operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității
  25.Operator control nedistructiv pentru examinarea magneto-inductivă
  26.Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
  27.Operator control nedistructiv pentru emisie acustică
  28.Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor (RSVTI)
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 1^2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  Instalații/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare
  Nr. crt.Tip de instalații/echipamenteInstalații/echipamente și parametri
  1.Cazane pentru abur, apă caldă și apă fierbinte- Cazane de abur și cazane de apă fierbinte având PS x V > 60 (bar x litru)- Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW
  2.Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari- Instalații pentru gaze petroliere lichefiate - GPL- Instalații pentru gaze naturale comprimate - GNC- Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV- Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf, lichefiate- Recipiente pentru depozitarea hidrogenului- Recipiente criogenice din industria oxigenului, azotului și argonului- Recipiente tip coloană sau sferice calculate la sarcini datorate vântului sau seismelor- Recipiente pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate - GPL- Autoclave, cu excepția celor cu rezistență electrică, care conțin gaze din grupa 2 și se încadrează la categoriile I și II potrivit tabelului 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  INSPECȚII TERITORIALE
  ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  Nr. crt.Denumirea inspecției teritorialeRaza de activitate
  1.Inspecția Teritorială ISCIR BacăuJudețul Bacău
  Județul Galați
  Județul Neamț
  Județul Vrancea
  Județul Brăila
  2.Inspecția Teritorială ISCIR BrașovJudețul Brașov
  Județul Covasna
  Județul Harghita
  3.Inspecția Teritorială ISCIR BucureștiMunicipiul București
  Județul Ilfov
  4.Inspecția Teritorială ISCIR Cluj-NapocaJudețul Bistrița-Năsăud
  Județul Cluj
  Județul Sălaj
  5.Inspecția Teritorială ISCIR ConstanțaJudețul Constanța
  Județul Tulcea
  6.Inspecția Teritorială ISCIR CraiovaJudețul Dolj
  Județul Gorj
  Județul Mehedinți
  Județul Olt
  7.Inspecția Teritorială ISCIR GiurgiuJudețul Călărași
  Județul Giurgiu
  Județul Teleorman
  8.Inspecția Teritorială ISCIR IașiJudețul Botoșani
  Județul Iași
  Județul Vaslui
  Județul Suceava
  9.Inspecția Teritorială ISCIR OradeaJudețul Bihor
  Județul Satu Mare
  Județul Maramureș
  10.Inspecția Teritorială ISCIR PiteștiJudețul Argeș
  Județul Dâmbovița
  Județul Vâlcea
  11.Inspecția Teritorială ISCIR PloieștiJudețul Buzău
  Județul Ialomița
  Județul Prahova
  12.Inspecția Teritorială ISCIR SibiuJudețul Alba
  Județul Hunedoara
  Județul Sibiu
  Județul Mureș
  13.Inspecția Teritorială ISCIR TimișoaraJudețul Arad
  Județul Caraș-Severin
  Județul Timiș
   +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  NORMATIV
  privind parcul auto al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  1. Autoturisme de intervenție-verificare- câte un autoturism pentru fiecare județ deservit de inspecțiile teritoriale
  2. Autoturisme- câte un autoturism la 3 inspectori de specialitate care efectuează controale și verificări tehnice în teren- câte un autoturism pentru fiecare inspecție teritorială în scopul realizării activității de supraveghere a pieței- câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)
  3. Autolaboratoare- câte un autolaborator pentru fiecare inspecție teritorială- un autolaborator pentru supravegherea pieței
  *) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Consumul de carburanți aferent se stabilește, în funcție de necesități, prin ordin al inspectorului de stat șef.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 1^3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)
  Instalații/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de montare
  Nr. crt.Tip de instalații/echipamenteInstalații/echipamente și parametri
  1.Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu și instalații de ridicat pe plan înclinat, scări și trotuare rulante, platforme ridicătoare și alte mecanisme de ridicat, care se montează pe amplasament fix- Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală - Platforme ridicătoare nedeplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1t și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități montate la instituții publice, de interes public sau care oferă servicii publice - Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală - Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare - Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală - Ascensoare de mărfuri exclusiv cu comandă exterioară, ascensoare cu schip și ascensoare de construcție specială pentru materiale, având sarcina nominală ≥ 100 kg - Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru materiale - Scări și trotuare rulante - Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
  2.Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții- Echipamente pentru parcurile de distracții
  -----