ANEXE din 27 august 2019privind modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 - 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 bis din 3 septembrie 2019  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 640 din 27 august 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724 din 3 septembrie 2019.
   +  Anexa nr. 1 (Anexa Nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019)
  Nomenclatorul domeniilor și al
  specializărilor/programelor de studii universitare
  Cod D()Domeniulfundamental (D())Cod RS)Ramura de știință (RS))Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat(DSU_D/M)Cod D2Domeniul de licență (D2)Cod SSpecializarea (S)Număr decredite (ECTS)
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată180
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30Chimie și inginerie chimică10Chimie30Chimie10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecțiamediului240
  20Chimia și ingineriasubstanțelor organice, petrochimie și carbochimie240
  30Știința și ingineriamaterialelor oxidice și nanomateriale240
  40Știința și ingineria polimerilor240
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul și securitatea produselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricației hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori240
  110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie240
  140^)
  150Chimie militară240
  40Științele pământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie și meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20Geochimie180
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie și protecția mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Știința mediului180
  60Management și audit de mediu180
  20Științe inginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole240
  20Căi ferate, drumuri și poduri240
  30Construcții și fortificații240
  40Amenajări și construcții hidrotehnice240
  50Construcții miniere240
  60Inginerie sanitară și protecția mediului240
  70Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională240
  100Infrastructuratransporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare240
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții240
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei240
  30Instalații pentru construcții- pompieri240
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
  20Electronică de putere și acționări electrice240
  30Electrotehnică240
  40Instrumentație și achiziții de date240
  50Electromecanică240
  60Inginerie electrică și calculatoare240
  70Informatică aplicată în inginerie electrică240
  20Inginerie energetică110Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetică240
  30Termoenergetică240
  40Energetică industrială240
  50Energetică și tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetică și tehnologii de mediu240
  80Energetică și tehnologii informatice240
  10Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale100Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale10Electronică aplicată240
  20Tehnologii și sisteme de telecomunicații240
  30Rețele și software de telecomunicații240
  40Microelectronică,optoelectronică și nanotehnologii240
  50Telecomenzi și electronică în transporturi240
  60Echipamente și sisteme electronice militare240
  70Comunicații pentru apărare și securitate240
  80Echipamente și sisteme electronice militare,electronică - radioelectronică de aviație240
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere240
  40Geofizică240
  20Inginerie geodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru240
  20Topogeodezie și automatizarea asigurăriitopogeodezice240
  30Cadastru și managementul proprietăților240
  40Geodezie și geoinformatică240
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră240
  20Prepararea substanțelor minerale utile240
  30Topografie minieră240
  40Inginerie de petrol și gaze240
  50Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor240
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aerospațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente și instalații de aviație240
  40Inginerie și management aeronautic240
  50Aeronave și motoare de aviație240
  60Navigație aeriană (Air Navigation)240
  70Design aeronautic240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentruautovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente și sisteme decomandă și control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile și tractoare240
  30Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulație feroviară240
  30Ingineria sistemelor de circulație rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Științele solului240
  30Montanologie240
  40Protecția plantelor240
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industriaalimentară240
  20Horticultură20Horticultură10Horticultură240
  20Peisagistică240
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
  20Exploatări forestiere240
  30Cinegetică240
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole%240
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică240
  20Biotehnologii*10)240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole240
  30Controlul și expertiza produselor alimentare240
  40Pescuit și industrializarea peștelui240
  50Protecția consumatorului și a mediului240
  60Extracte și aditivi naturali alimentari240
  70Tehnologie și control în alimentație publică240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației20Piscicultură și acvacultură240
  10Calculatoare240
  20Tehnologia informației240
  30Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională240
  40Ingineria informației240
  20Ingineria sistemelor220Ingineria sistemelor10Automatică și informatică aplicată240
  20Ingineria și securitateasistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelormultimedia240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamentetermice240
  20Mașini și sistemehidraulice și pneumatice240
  30Mecanică fină șinanotehnologii240
  40Mașini și echipamenteminiere240
  50Inginerie mecanică240
  60Mașini și instalații pentruagricultură și industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere șipetrochimice240
  80Utilaje pentru transportul și depozitareahidrocarburilor240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru construcții240
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice înconstrucții240
  120Utilaje pentru textile și pielărie240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalații și echipamente portuare și marine240
  150Ingineria designului deprodus (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operațional240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini240
  20Sisteme de producție digitale240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial240
  50Ingineria și managementul calității240
  60Ingineria securității în industrie240
  70Nanotehnologii și sisteme neconvenționale240
  80Tehnologia și designul produselor textile240
  90Tehnologia și designulconfecțiilor din piele și înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice,textile și compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  20Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial240
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
  40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  60^)
  70^)
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale și dispozitive medicale240
  120Echipamente și sisteme medicale240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală240
  20Sisteme și echipamente navale240
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10Mecatronică240
  20Robotică240
  30Mecatronica sistemelor biotehnice240
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30Ingineria procesării materialelor240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice240
  30Ingineria și protecția mediului în industriachimică și petrochimică240
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deșeurilor240
  80Reconstrucție ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului240
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului%240
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie și management în construcții%240
  40Inginerie și management naval și portuar240
  50Inginerie economică în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică și demateriale240
  80^)
  90^)
  100Inginerie și management în industria turismului240
  110Inginerie și management forestier240
  120Ingineria și managementul afacerilor240
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilormilitare240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare240
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare240
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament și muniție240
  50Materiale energetice și apărare CBRN240
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină 1)360
  40Asistență medicală generală 1)240
  50Moașe 1)240
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofiziokinetoterapie și recuperare180
  70Audiologie și protezare auditivă180
  90Nutriție și dietetică180
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară 1)360
  50Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară 1)360
  20Sănătate*)40Tehnică dentară180
  50Asistență dentară180
  80Asistență de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie 1)300
  20Sănătate*)60Asistență de farmacie180
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsuluicosmetic180
  40Științe sociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european și internațional240
  20Științe administrative10Științe administrative50Științe administrative10Administrație publică180
  20Administrație europeană180
  30Asistență managerială și administrativă180
  40Poliție locală180
  50Servicii și politici desănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public180
  70Studii de conflict%)180
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism180
  20Comunicare și relații publice180
  30Publicitate180
  40Științe ale informării și documentării180
  50^)
  60Media digitală180
  70Comunicare și media emergente%180
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială180
  50Științe politice10Relații internaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10Relații internaționale și studii europene180
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice180
  30Studii de securitate%)40Studii de securitate%)20Studii de securitate180
  60Științe militare, informații și ordine publică10Informații și securitate națională10Științe militare, informații și ordine publică60 ^)
  70Psihologie - informații180
  90Securitate și apărare180
  110Comunicare publică șiinterculturală în domeniul securității și apărării180
  120Sisteme informaționale180
  130Studii de securitate și informații180
  20Ordine publică și siguranță națională10Științe militare,informații și ordine publică160Ordine și siguranță publică*12)180
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordine publică10Conducere interarme - forțe terestre180
  20Conducere interarme - forțe navale180
  30Conducere interarme - forțe aeriene180
  40Logistică180
  50Managementul organizației180
  80Management economico- financiar180
  100Conducere militară180
  140Managementul traficului aerian180
  150Management în aviație180
  160Managementul sistemelor de rachete și artilerieantiaeriene180
  170Managementul sistemelor de comunicații militare180
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană180
  190Leadership militar180
  70Științe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei180
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor180
  40Merceologie și managementul calității180
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor șimanagementul calității180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii,merceologie și managementul calității180
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică180
  10Cibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informaticăeconomică10Cibernetică economică180
  30Statistică și previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică și informaticăeconomică20Informatică economică180
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
  30Economia mediului180
  40Economie și comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară și a mediului180
  60Economie generală și comunicare economică180
  70Economie și finanțe (Economics and finance)180
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci180
  10Management70Management10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie și afaceri internaționale60Economie și afaceri internaționale10Economie internațională180
  20Afaceri internaționale180
  30Economie și afaceri internaționale180
  80Psihologie și științe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupațională180
  10Științe ale educației70Științe ale educației10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială180
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar180
  40Pedagogie socială180
  50Științe umaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română*1)180
  20Limba și literatura *2)180
  30Limba și literatura modernă*3)180
  40Literatură universală și comparată*11)180
  50Filologie clasică*4)180
  30Limbi moderne aplicate10Traducere și interpretare180
  20Limbi moderne aplicate180
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20Arheologie180
  30Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilorculturale180
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică180
  30Turism cultural și studii muzeale180
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)240
  20Teologie didactică*5)180
  30^)
  40Teologie asistență socială*5)180
  50Studii religioase180
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură 1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare și restaurare de arhitectură180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier și amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană240
  20Urbanism și administrarea teritoriului180
  30Amenajarea și planificarea peisajului240
  70Arte*13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare și restaurare180
  50Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice și decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie și eveniment artistic180
  120Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
  20Istoria și teoria artei*13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei180
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului *6)180
  20Teatrologie *7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media*8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală- multimedia180
  40Fotografie180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente240
  60Compoziție muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă180
  20Sport și performanță motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială180
  30Management în sport%10Management în sport%180
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată. *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată". *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română. *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte". ^) Specializare eliminată în reglementările anterioare. ^) Eliminarea specializării "Comunicare și relații publice - informații" din domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică; %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în agricultură", din domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, cu denumirea "Ingineria și managementul afacerilor agricole". %) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în construcții", din domeniul Inginerie și management, cu denumirea "Inginerie și management în construcții". %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Amenajări hidrotehnice și protecția mediului" în cadrul domeniului de licență Ingineria mediului; %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Comunicare și media emergente" în cadrul domeniului de licență Științe ale comunicării; %) Se înființează un nou domeniu de licență cu o nouă specializare cu aceeași denumire "Management în sport"; %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Studii de conflict" în cadrul domeniului de licență Științe administrative; %) Se înființează un nou domeniu de licență/masterat/doctorat cu denumirea "Studii de securitate" prin separarea de domeniul de licență/masterat/doctorat "Științe politice";1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) Pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa Nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019)
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licență și
  specializările/programele de studii
  acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii
  universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019 - 2020
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăEnergetică și tehnologii demediuAIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24050
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  HidroenergeticăAIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24065
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24050
  Științe inginereștiaplicateInformatică industrialăAIF24060
  3Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare șitehnologia informațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informațieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150
  Rețele și software detelecomunicațiiAIF240150
     Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăInginerieindustrialăDesign industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină șinanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică șiroboticăMecatronicăAIF240100
  Științe inginereștiaplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF24090
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limbaengleză - Industrial engineering)APIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria dezvoltării ruraledurabileAIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  Ingineria produseloralimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF240115
  Sisteme de transportoperaționalAPIF24060
    Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicațiiși tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240100
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză-Air navigation)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24040
  Design aeronauticAPIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24060
  Ingineria procesării materialelorAIF24060
  Știința materialelorAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  Științeinginerești aplicateInginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de Chimie Aplicată și Știința MaterialelorIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  Ingineria valorificăriideșeurilorAPIF24030
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice,petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informaticaproceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice șinanomaterialeAIF240100
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  IngineriechimicăInginerie chimică (în limbaengleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limbagermană)AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  Inginerie mecanică (în limbagermană)*)AIF2400
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronicși energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limbagermană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințe inginerești aplicateInginerie fizicăAIF24050
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sistememedicaleAIF240200
  Inginerie medicală*)AIF2400
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Inginerie economică în domeniul electric, electronicși energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2019 - 2020.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Construcții Civile,Inginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
   Industriale și AgricoleInginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  IngineriasistemelorAutomatică și informaticăaplicatăAIF24050
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF240120
  Inginerie sanitară și protecția mediuluiAIF240100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuriși PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză)AIF24060
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Utilaj TehnologicIngineriemecanicăUtilaje tehnologice pentruconstrucțiiAIF240150
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAPIF24060
  6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240250
  Geodezie și geoinformaticăAPIF240200
  Cadastru și managementul proprietățilorAPIF240200
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (în limbafranceză)AIF24060
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier și amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea și planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare și planificare urbanăAIF24060
  Urbanism și administrareateritoriului (la Sibiu)APIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Piscicultură și acvaculturăAIF24050
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)APIF36030
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)APIF36030
  Ingineria produseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  5Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAPIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie și management în alimentația publică șiagroturismAIF240400
  Inginerie și management înalimentația publică și agroturismAID240250
  8Facultatea de Management și DezvoltareRurală - Filiala SlatinaInginerie și management în agriculturăși dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - FilialaCălărașiInginerie și management în agricultură și dezvoltareruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Businessadministration)APIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică și informaticăeconomicăCibernetică economicăAPIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18080
  BiologieAIF180120
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18035
  ChimieAIF180155
  Chimie medicalăAPIF18035
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18050
  FizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Călimănești)AIF18030
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea deGeologie și GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18075
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180120
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180120
  Comunicare și relații publiceAID18075
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAPID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - O limbă și literatură modernăAIF180400
  Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană,spaniolă, portugheză, rusă)/ Limba și literatura latinăAIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF180100
  Studii europeneAIF180120
  Științe administrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literaturăLimba și literatura neogreacă- Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/fra nceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portugheză/rusă/spaniolă/suedeză)/Lim ba și literatura românăAIF18030
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/Olimbă și literatură modernăAIF18021
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B)AIF18025
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană(B)AIF18025
  O limbă și literatură modernă- Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacăAIF18030
  O limbă și literatură modernă(A) - O limbă și literatură modernă (B)/ Limba șiliteratura românăAIF180850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literaturaromânăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba șiliteratura latină - Limba și literatura greacă veche)AIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere și interpretareAIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică și InformaticăCalculatoare și tehnologiainformațieiTehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informaticăAIF180125
  Matematici aplicateAIF18075
  14Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180300
  Asistență socialăAID18050
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeStudii de securitateStudii de securitateAIF180100
   Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relații internaționale și studiieuropeneRelații internaționale și studii europene (în limba engleză)APIF180100
  17Facultatea deTeologie BaptistăTeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18035
  18Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18060
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240230
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19Facultatea de TeologieRomano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360334
  3Facultatea deFarmacieSănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperareAIF18050
  Moașe*1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180300
  2Facultatea deEconomieEconomieEconomie agroalimentară și amediuluiAIF180375
   Agroalimentară și a Mediului Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180350
  Administrarea afacerilor (înlimba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii,merceologie și managementul calitățiiAIF180500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementulcalității (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180100
  Management (la Piatra Neamț)AID18050
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180125
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse deValoriFinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate și informatică degestiune (în limba engleză)AIF180120
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva)APID18075
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460
  Economie și afaceriinternaționale (în limba engleză)AIF180125
  Limbi moderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație șiȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180350
   Management PublicSociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)Administrarea afacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE(în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050
  MBA Româno-German„Management antreprenorial" (în limba germană)**)AIF12025
  ManagementDezvoltarea economică a întreprinderii**)AIF12060
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziție muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesareacomputerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180160
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie și eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea de Istoria și Teoria ArteiArte vizualeConservare și restaurareAIF18025
  Istoria și teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de TeatruTeatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie)AIF180120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)AIF18020
  2Facultatea de FilmCinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitatemedia, filmologie)AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media (Animație)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF180150
  Sport și performanță motrică (în limba engleză)APIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18075
  Management în sportManagement în sportAPIF18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație PublicăȘtiințe administrativeAdministrație europeanăAIF180150
  Administrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180100
  2Facultatea de Științe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare și Relații PubliceȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150
  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication andEmerging Media)APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180100
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Istorie și FilologieIstorieArheologieAIF18030
  IstorieAIF18070
  Limbă și literaturăLimba și literatura franceză - Limba și literatura englezăAIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075
  Limba și literatura română -Limba și literatura francezăAIF18075
  Limbimoderne aplicateTraducere și interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  2Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18060
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  ContabilitateContabilitate și informatică degestiuneAIF180100
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  MarketingMarketingAIF18050
  3 Facultatea de Științe Exacte și Inginerești InformaticăInformaticăAIF180125
  Informatică (în limba engleză)APIF18075
  Ingineria civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicațiiși tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  4Facultatea de Drept și Științe SocialeAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240160
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18050
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolarAPID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva)APID18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAPIF18050
  5Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAPIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24080
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor demașiniAIF240100
  Tehnologia și designul produselor textileAIF24050
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAPIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060
  Inginerie și management în agriculturăși dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24060
  3Facultatea de Științe Umaniste și SocialeLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18080
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  MuzicăMuzicăAPIF18015
  4Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF180100
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă"Ilarion V. Felea"TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Științe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba engleză)APIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  7Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180130
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea deEducație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAPIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediuluiîn industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24060
  IngineriechimicăInginerie biochimicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria și managementul calitățiiAPIF24075
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  IngineriemecanicăEchipamente pentru proceseindustrialeAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltareruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura francezăAIF18050
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă(engleză, franceză)AIF18050
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura românăAIF18075
  Limbimoderne aplicateTraducere și interpretare (engleză, franceză)AIF18040
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18090
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Sport și performanță motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie și motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  4Facultatea de ȘtiințeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF18080
  InformaticăAIFR18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  5Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180200
  Contabilitate și informatică degestiuneAIFR180100
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18060
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24090
  Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAIF24090
  Inginerie mecanicăAIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)AIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management IndustrialInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Inginerie industrialăIngineria și managementul calitățiiAIF24060
  Sisteme de producție digitaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Inginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF24090
  Inginerie economică industrialăAIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorȘtiința materialelorAIF24050
  Ingineria biomaterialelorAPIF24060
  Inginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  4Facultatea de Inginerie Electrică și Știința CalculatoarelorCalculatoare șitehnologia informațieiCalculatoareAIF24050
  Tehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240100
  Inginerie electricăElectrotehnicăAIF24060
  Inginerie electrică șicalculatoare (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologiiinformaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF24075
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24060
  5Facultatea de Silvicultură și Exploatări ForestiereInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  SilviculturăCinegeticăAIF240100
  CinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea de Ingineria LemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)APIF24030
  7Facultatea de ConstrucțiiIngineriainstalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF24030
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentație și TurismIngineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produseloralimentareAIF24060
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentruagricultură și industrie alimentarăAIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24075
  Inginerie șimanagementInginerie și management înindustria turismuluiAIF24060
  9Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180100
  Informatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba germană)AIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  10 Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180100
  Economia comerțului,turismului și serviciilorAID18075
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică degestiuneAIF18075
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  Afaceri internaționaleAIF18075
  Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180100
  PsihologieAID18060
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educație Fizică și Sporturi MontaneEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18080
  Educație fizică și sportivăAIFR18030
  Sport și performanță motricăAIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24025
  MuzicăAIF18020
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18060
  Medicină*1)AIF360150
  15Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - O limba și literatura modernă (franceză, germană) / Limba și literatura românăAIF180150
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ O limbă și literatură modernă(engleză/ franceză/ germană)APIF18030
  Limba și literatura romană - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200
  Limba și literatura romană - O limbă și literatură modernă(engleză, franceză)AID180100
  Limbimoderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)AIF18080
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18060
  16Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240100
  17Facultatea de Sociologie și ComunicareAsistență socialăAsistență socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180100
   Comunicare și relații publiceAIF180100
  Științe ale comunicăriiMedia digitalăAPIF18075
  18Facultatea de Design de Produs și MediuIngineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF24060
  IngineriemecanicăIngineria designului deprodus (în limba engleză)AIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24065
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arhitectură și UrbanismArhitecturăArhitectură*1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240150
  Calculatoare (în limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informațieiAIF240160
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240210
  Automatică și informatică aplicată (în limba engleză)AIF24090
  Automatică și informaticăaplicată (la Satu Mare)AIF24045
  3Facultatea de ConstrucțiiInginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24060
  Căi ferate, drumuri și poduriAIF240130
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF240200
  Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză)AIF24050
  Construcții civile, industrialeși agricole (la Baia Mare)AIF24050
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  Inginerie șimanagementInginerie și management înconstrucțiiAIF24060
  4Facultatea de Construcții de MașiniInginerie industrialăDesign industrialAIF24060
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia)AIF24070
  Tehnologia construcțiilor demașini (la Satu Mare)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză)AIF24090
  Inginerie și managementInginerie economicăindustrialăAIF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistrița)AIF24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie economicăindustrială (la Alba Iulia)AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)AIF24050
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF240120
  Robotică (în limba engleză)AIF240120
  Robotică (la Bistrița)AIF24060
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia InformațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240120
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limbaengleză)AIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24060
  6Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Electronică de putere și acționări electriceAIF24060
  ElectrotehnicăAIF24060
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Inginerie energeticăManagementul energieiAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică îndomeniul electric, electronic și energeticAIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24075
  Inginerie medicală (la Bistrița)AIF24050
  7Facultatea de InstalațiiIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240200
  8Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și MecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240180
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24060
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentruagricultură și industrie alimentarăAIF24040
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF24060
  Sisteme și echipamente termiceAIF24050
  Sisteme și echipamentetermice (la Alba Iulia)AIF24050
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24090
  9Facultatea de Ingineria Materialelor și a MediuluiIngineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24050
  Ingineria procesăriimaterialelor (la Zalău)AIF24060
  Știința materialelorAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPIF24060
  10Facultatea de Inginerie**Calculatoare șitehnologia informațieiCalculatoareAIF24050
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24050
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologiiinformaționaleElectronică aplicatăAIF24045
  Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAIF24045
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24050
  IngineriemecanicăEchipamente pentru proceseindustrialeAIF24035
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAIF24030
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediuluiîn industrieAIF24050
  Mine, petrol și gazeInginerie minierăAIF24030
  Mecatronică și roboticăRoboticăAPIF24027
  11Facultatea de Litere**Arte vizualeArte plastice (pictură)AIF18026
  Asistență socialăAsistență socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18025
  Limbă și literaturăLimba și literatura românăAIF18050
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AIF18080
  Limbi moderneaplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană)AIF18050
  Studii culturaleEtnologieAIF18030
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAPIF18060
  Științe aleeducațieiPedagogia învățământuluiprimar și preșcolarAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24050
  12Facultatea de Științe**Administrarea afacerilorEconomia firmeiAIF18090
  BiologieBiologieAIF18040
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAPIF18030
  Cibernetică, statistică și informaticăeconomicăInformatică economicăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF18075
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24025
  Ingineria produselor alimentareAIF24050
  ManagementManagementAIF18090
  ManagementAIFR18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18040
  MatematicăAIF18025
  **) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240120
  AgriculturăAID24075
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăAIF24045
  MontanologieAIF24060
  BiologieBiologieAIF18050
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria mediuluiAID24050
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240110
  HorticulturăAID24050
  PeisagisticăAIF240100
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltareruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF24075
  Inginerie și management înalimentația publică și agroturismAIF24090
  Inginerie și managementInginerie și management în industria turismuluiAIF24060
  SilviculturăSilviculturăAIF240100
  3Facultatea de Zootehnie și BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24040
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24035
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24050
  ZootehniePiscicultură și acvaculturăAIF24045
  ZootehnieAIF240150
  ZootehnieAID24050
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360235
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36045
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)AIF36060
  5Facultatea de Știința și Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentareControlul și expertizaproduselor alimentareAIF24090
  Ingineria produselor alimentareAIF24090
  Tehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Tehnologia prelucrăriiproduselor agricoleAID24050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180200
  Informatică (în limba engleză)AIF180200
  Informatică (în limba maghiară)AIF180125
  Informatică (în limba germană)APIF18075
  MatematicăMatematicăAIF180100
  Matematică (în limba maghiară)AIF18025
  Matematică informaticăAIF180200
  Matematică informatică (în limba maghiară)AIF18050
  Matematică informatică (în limba engleză)APIF180100
  2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18036
  Fizică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică informaticăAIF18025
  Fizică informatică (în limba maghiară)AIF18025
  Fizică medicalăAIF18060
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24020
  Fizică tehnologică (în limba maghiară)AIF24015
  3Facultatea de Chimie șiChimieChimieAIF18060
  Chimie (în limba maghiară)AIF18045
  Inginerie ChimicăInginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24045
  Chimia și ingineria substanțelor organice,petrochimie și carbochimie (în limba maghiară)AIF24030
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiAIF24045
  Ingineria și informatica proceselor chimice șibiochimiceAIF24045
  Inginerie biochimicăAIF24045
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24045
  4Facultatea de Biologie și GeologieBiologieBiochimieAIF18075
  BiologieAIF18080
  Biologie (în limba maghiară)AIF18050
  Biologie ambientalăAPIF18030
  GeologieGeologieAIF18040
  Geologie (în limba maghiară)AIF18030
  Inginerie geologicăInginerie geologicăAIF24050
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18025
  Ecologie și protecția mediului (în limba germană)AIF18015
  Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară)AIF18025
  Științe inginereștiaplicateBiotehnologii industrialeAIF24050
  5Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF18070
  Geografia turismuluiAIF180400
  Geografia turismuluiAID18075
  Geografia turismului (în limba maghiară)AIF18075
  Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)AIF18050
  Geografia turismului (laBistrița)AIF18085
  Geografia turismului (la Gheorgheni)AIF18025
  Geografia turismului (la Sighetul Marmației)AIF180100
  Geografia turismului (laZalău)AIF18050
  Geografia turismului (în limba germană)APIF18050
  GeografieAIF18080
  Geografie (în limba germană)AIF18020
  Geografie (în limba maghiară)AIF18050
  Hidrologie și meteorologieAIF18050
  Planificare teritorialăAIF18050
  Planificare teritorială (în limba maghiară)AIF18030
  6Facultatea de Știința și Ingineria MediuluiIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24030
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF18025
  Știința mediuluiAIF180140
  Știința mediului (în limba maghiară)AIF18040
  Știința mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)APIF18040
  Management și audit demediuAPIF18050
  7Facultatea de DreptDreptDreptAIF240550
  DreptAID240150
  8Facultatea de LitereLimbă și literaturăFilologie clasicăAIF18050
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană) /latină/greacăveche/ebraică/Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacăveche / ebraică / Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura finlandeză- Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literaturauniversală și comparatăAIF18030
  Limba și literatura maghiarăAIF18030
  Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză) / Latină/Greacăveche/Ebraică/Literatura universală și comparatăAIF180700
  Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/ latină/greacă veche/ebraică/Literaturauniversală și comparatăAIF180150
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba șiliteratura chinezăAIF18030
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba șiliteratura coreeanăAIF18050
  Limba și literatura ucraineană- Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală șicomparatăAIF18050
  Limbă și literatură japoneză - Limba și literatura română / maghiară / modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă/ norvegiană/finlandeză/ coreeană/chineză/ ucraineană)/ latină / greacă veche /ebraică / Literatura universală și comparatăAIF18040
  Limba și literatura norvegiană- Limba și literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literaturauniversală și comparatăAIF18040
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană,ebraică)/Limba latină/Limba greacă vecheAIF18070
  Limbă și literatură maghiară/ Limbă și literatură română/ Limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) - Literatură universală și comparată (înlimba maghiară)AIF18035
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)AIF180200
  Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)AIF18020
  Studii culturale (în limba maghiară)AIF18030
  9Facultatea de Istorie și FilosofieFilosofieFilosofieAIF18075
  FilosofieAID18025
  Filosofie (în limba maghiară)AIF18050
  IstorieArheologieAIF18050
  Arheologie (în limba maghiară)AIF18025
  ArhivisticăAIF18020
  Arhivistică (în limba maghiară)AIF18015
  Istoria arteiAIF18030
  Istoria artei (în limba maghiară)AIF18020
  IstorieAIF180210
  IstorieAID18050
  Istorie (în limba maghiară)AIF18040
  Istorie (în limba maghiară)AID18050
  Relații internaționaleși studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180125
  Relații internaționale și studii europene (în limba maghiară)AIF18040
  Studii culturaleEtnologieAIF18015
  Turism culturalAIF18075
  Turism cultural (în limba maghiară)AIF18040
  Științe ale comunicăriiȘtiințe ale informării și documentăriiAIF18025
  Științe ale informării șidocumentării (în limba maghiară)AIF18020
  Studii de securitateStudii de securitateAIF180200
  Studii de securitateAPID18050
  Studii de securitate (în limba engleză)APIF180100
  10Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180150
  Asistență socialăAID180125
  Asistență socială (în limba maghiară)AIF18035
  Asistență socială (în limba maghiară)AID18030
  SociologieAntropologieAIF18050
  Antropologie (în limba maghiară)AIF18025
  Resurse umaneAIF180125
  Resurse umane (în limba maghiară)AIF18030
  SociologieAIF180125
  Sociologie (în limba maghiară)AIF18030
  11Facultatea de Psihologie și Științe ale EducațieiPsihologiePsihologieAIF180350
  PsihologieAID180200
  Psihologie (în limba maghiară)AIF18080
  Psihologie (în limba maghiară)AID180100
  Științe ale educațieiPedagogia învățământuluiprimar și preșcolarAIF180100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limbamaghiară)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)AID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limbamaghiară, la Odorheiu Secuiesc)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș)AIF18035
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc)AIF18025
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (la Năsăud)AIF18080
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud)AID18050
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (la Sighetu-Marmației)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu-Marmației)AID18050
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (la Târgu Mureș)AIF18080
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la TârguMureș)AID18075
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la OdorheiuSecuiesc)AID18030
  Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18030
  PedagogieAIF18050
  Psihopedagogie specialăAIF18075
  Psihopedagogie specialăAID18050
  Psihopedagogie specială (în limba maghiară)AIF18065
  12Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF180150
  Economia comerțului,turismului și serviciilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (înlimba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe)AIF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la SfântuGheorghe)AIF18050
  Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)AID18050
  Administrarea afacerilor (în limba germană)APIF180100
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF180240
  Informatică economicăAID180125
  Informatică economică (în limba maghiară)APIF18050
  Statistică și previziune economicăAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică degestiuneAIF180250
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180100
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)AIF18050
  Contabilitate și informatică degestiune (în limba franceză)AIF18050
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației)AIF18050
  Contabilitate și informatică degestiune (la Sighetu Marmației)AID18030
  EconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF18075
  Economie generalăAIF18090
  Economie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180150
  Economie și afaceri internaționaleAID18050
  Economie și afaceriinternaționale (în limba engleză)APIF18050
  FinanțeFinanțe și bănciAIF180240
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF18050
  Finanțe și bănci (în limba maghiară)AIF18075
  ManagementManagementAIF180150
  ManagementAID180100
  Management (în limba engleză)AIF18050
  Management (în limba maghiară)AIF18075
  Management (în limbamaghiară)AID18050
  MarketingMarketingAIF180150
  MarketingAID180100
  Marketing (în limba maghiară)AIF18050
  Marketing (la Sfântu Gheorghe)APIF18025
  13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAIF18075
  Relații internaționale și studiieuropeneRelații internaționale și studii europeneAIF180375
  Relații internaționale și studii europeneAID180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)AIF180100
  Relații internaționale și studii europene (în limba germană)AIF180100
  ȘtiințeadministrativeAdministrație europeanăAIF18075
  14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilorAID180150
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  Administrarea afacerilor (la Bistrița)AIF18090
  Administrarea afacerilor înservicii de ospitalitateAIF180100
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitateAID18050
  Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)APIF18050
  15Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Administrație publicăAID180100
  Administrație publică(în limba maghiară)APIF18050
  Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare)AIF18050
  Administrație publică (în limba maghiară, la SfântuGheorghe)AIF18050
  Administrație publică (la Bistrița)AIF180100
  Administrație publică (la Bistrița)AID18050
  Administrație publică (la SatuMare)AIF18050
  Administrație publică (la Satu Mare)AID18030
  Administrație publică (la Sfântu Gheorghe)AIF180100
  Servicii și politici de sănătatepublică (Public Health) (în limba engleză)AIF18050
  Leadership în sectorul public (în limba engleză)APIF18050
  Studii de conflictAPIF18050
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180150
  Comunicare și relații publiceAID18075
  Comunicare și relații publice (în limba germană)AIF18050
  Comunicare și relații publice (în limba maghiară)AIF18060
  JurnalismAIF180200
  JurnalismAID18050
  Jurnalism (în limba engleză)AIF18050
  Jurnalism (în limba germană)AIF18030
  Jurnalism (în limba maghiară)AIF18025
  PublicitateAIF180100
  Media digitalăAPIF18070
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180100
  Științe politiceAID18050
  Științe politice (în limba maghiară)AIF18025
  Științe politice (în limba engleză)AIF18040
  16Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180175
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Educație fizică și sportivă (în limba maghiară)AIF18050
  Educație fizică și sportivă (la Bistrița)AIF18040
  Sport și performanță motricăAIF18070
  Sport și performanță motrică (în limba maghiară)AIF18030
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180100
  Kinetoterapie și motricitatespecială (în limba maghiară)AIF18040
  17Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18040
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18030
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240150
  18Facultatea de Teologie Greco- CatolicăTeologieTeologie greco-catolică asistență socialăAIF18030
  Teologie greco-catolică didacticăAIF18030
  Teologie greco-catolicăpastoralăAIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AIF24030
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AIF24050
  19Facultatea de Teologie ReformatăMuzicăMuzică(în limba maghiară)AIF18025
  TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)AIF18090
  20Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieStudii religioase (în limba maghiară)AIF18030
  Teologie romano-catolică asistență socială (în limbamaghiară)AIF18030
  Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)AIF18050
  Teologie romano-catolicăpastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)AIF24025
  21 Facultatea de Teatru și Film Cinematografi e și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală:scenaristică, publicitate, media)AIF18030
   Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate,media) (în limba maghiară)AIF18025
  FilmologieAIF18015
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18030
  Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)AIF18015
  Artele spectacolului (regie)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural,în limba maghiară)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)AIF18015
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF180100
  Medicină*1)AIF360550
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360200
  Medicină (în limba franceză)*1)AIF360180
  Radiologie și imagisticăAIF18050
  2Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*1)AIF360100
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)AIF36050
  Medicină dentară (în limba franceză)*1)AIF36050
  Tehnică DentarăAIF18050
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*1)AIF300165
  Farmacie (în limba engleză)*1)AIF30040
  Farmacie (în limba franceză)*1)AIF30080
  Nutriție și dieteticăAIF18050
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală MuzicăArtele spectacolului muzicalAIF24012
  Interpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - cantoAID24050
  Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț)AIF2408
   Interpretare muzicală - instrumenteAIF24075
  Interpretare muzicală - instrumenteAID24050
  Interpretare muzicală -instrumente (la Piatra Neamț)AIF2408
  2Facultatea TeoreticăMuzicăCompoziție muzicalăAIF2406
  DirijatAIF24011
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  Muzică (în limba engleză)APIF18030
  MuzicăAID18050
  Muzică (la Piatra Neamț)AIF18015
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18050
  Arte plastice (grafică)AIF18061
  Arte plastice (pictură)AIF18025
  Arte plastice (sculptură)AIF18020
  Conservare și restaurareAIF18015
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAPIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArte textile - design textilAIF18030
  Ceramică - sticlă - metalAIF18020
  DesignAIF18050
  Modă - design vestimentarAIF18035
  Istoria și teoria arteiAPIF18030
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Litere Limbă și literaturăLimba și literatura franceză - Limba și literatura modernă(italiană/ engleză/ germană/ turcă)APIF18030
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană)AIF180120
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană)AIFR18075
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă(engleză, germană, franceză, italiană, turcă)AIF18090
  Studii culturaleStudii americane (în limba engleză)AIF18040
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18075
  2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18050
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  MuzicăMuzică religioasăAIF18040
  3Facultatea de Istorie și Științe PoliticeIstorieIstorieAIF18035
  Relații internaționale și studiieuropeneRelații internaționale și studii europeneAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF18050
  4Facultatea de Drept și Științe AdministrativeDreptDreptAIF240200
  DreptAIFR24075
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Administrație publicăAIFR18050
  Asistență managerială și administrativăAIF18050
  Poliție localăAIF18060
  5Facultatea de Științe ale Naturii și Științe AgricoleAgronomieAgriculturăAIF24040
  AgriculturăAIFR24075
  BiologieBiologieAIF18050
  GeografieGeografia turismuluiAIF180130
  GeografieAIF18050
  HorticulturăHorticulturăAIF24040
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18075
  6Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18070
  Educație fizică și sportivăAIFR18050
  Sport și performanță motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18060
  7Facultatea de Științe Aplicate și InginerieChimieChimieAIF18050
  Chimie medicalăAPIF18030
  Inginerie chimicăChimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24045
  Prelucrarea petrolului și petrochimieAIF24060
  Științe inginereștiaplicateFizică tehnologicăAIF24030
  8Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18060
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF18075
  9 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APIF18090
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18090
  Economia comerțului,turismului și serviciilorAID18050
  Economia firmeiAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18050
  Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleAIF18090
  Afaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18090
  Finanțe și bănciAID18050
  ManagementManagementAIF180100
  MarketingMarketingAIF18090
  10Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF24030
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18090
  Medicină*1)AIF360225
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360125
  11Facultatea de Medicină DentarăSănătateMedicină dentară*1)AIF36050
  Tehnică DentarăAIF18050
  12Facultatea de FarmacieSănătateAsistență de farmacieAIF18050
  Farmacie*1)AIF300100
  13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și MaritimăArhitectură navalăSisteme și echipamente navaleAIF24075
  Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24060
  Autovehicule rutiereAIFR24075
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24037
  Inginerie industrialăIngineria sudăriiAIF24040
  IngineriemecanicăInstalații și echipamenteportuare și marineAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Inginerie economică în domeniul mecanicAIFR24075
  14Facultatea de ConstrucțiiInginerie civilăAmenajări și construcțiihidrotehniceAIF24050
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF24075
  Îmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24040
  15Facultatea de ArteArte vizualePedagogia artelor plastice șidecorativeAIF18025
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF2408
  MuzicăAIF18015
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Artele spectacolului (coregrafie)AIF18010
  16Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiAsistență socialăAsistență socialăAIF18060
  PsihologiePsihologieAIF180100
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18080
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Navigație și Transport NavalInginerie marină și navigațieNavigație și transport maritim și fluvialAIF240225
  Navigație și transport maritim și fluvialAIFR240125
  Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul transporturilorAIF24060
  2Facultatea de Electromecanică NavalăIngineriamediuluiIngineria și protecția mediuluiîn industrieAIF24060
  Inginerie electricăElectrotehnicăAIF240100
  ElectrotehnicăAIFR240100
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologiiinformaționaleTehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF24050
  Inginerie marină și navigațieElectromecanică navalăAIF240200
  Electromecanică navalăAIFR240125
  Electromecanică navală (în limba engleză)AIF240100
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționareprovizorie (AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ȘtiințeChimieBiochimie tehnologicăAIF18050
  ChimieAIF18050
  Chimie farmaceuticăAPIF18030
  FizicăFizicăAIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18045
  InformaticăInformaticăAIF180200
  MatematicăMatematicăAIF18050
  Matematică informaticăAIF18050
  Știința mediuluiChimia mediuluiAIF18030
  GeografieGeografia turismuluiAIF18080
  GeografieAIF180150
  2Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180150
  Educație fizică și sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180150
  Kinetoterapie și motricitate specială (la Drobeta-TurnuSeverin)AIF18060
  3Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura latinăAIF18015
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AIF180120
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă(engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)AID18050
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (laDrobeta-Turnu Severin)AIF18040
  Limba și literatura modernă A (engleză/ franceză) - Limba și literatura modernă B (franceză/ engleză/ germană/italiană/ spaniolă)/ Limba și literatura latinăAIF180190
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză, franceză)AIF18090
  MuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF2408
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF2408
  MuzicăAIF18015
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18090
  JurnalismAIF18050
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (laDrobeta - Turnu Severin)AIF18060
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (actorie)AIF18015
  Cinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)APIF18012
  4Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18030
  Arte plastice(pictură și sculptură)APIF18030
  TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  5Facultatea de DreptDreptDreptAIF240450
  DreptAIFR240150
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF180100
  Administrație publică (la Drobeta-Turnu Severin)AIF180100
  6 Facultatea de Științe Sociale IstorieIstorieAIF18050
  Relații internaționale și studiieuropeneRelații internaționale și studii europeneAIF18075
  Asistență socialăAsistență socialăAIF180100
  FilosofieFilosofieAIF18050
  SociologieSociologieAIF180100
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180100
  7Facultatea de Economie și Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180100
  Cibernetică, statistică și informaticăeconomicăInformatică economică