HOTĂRÂRE nr. 649 din 9 septembrie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 și 9^2, cu următorul cuprins:9^1. avizează, din punctul de vedere al oportunității emiterii în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, proiectele de ordonanțe de urgență ale Guvernului;9^2. avizează proiectele de ordonanțe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanțe;  +  Articolul IILa articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, literele k) și l) se abrogă.  +  Articolul IIIRegulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 31, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Proiectele de ordonanță de urgență sunt avizate de către Secretariatul General al Guvernului din punctul de vedere al oportunității promovării acestora, în sensul motivării situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum și a prezentării consecințelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgență.(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Secretariatului General al Guvernului, inițiatorul demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament.2. La articolul 32, alineatele (1), (2) și (5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Proiectele de ordonanțe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului, adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, vor fi avizate de către Secretariatul General al Guvernului din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanțe.(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Secretariatului General al Guvernului, inițiatorul demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament.................................................................................................(5) Proiectele de ordonanță elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul favorabil al Secretariatului General al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 649.----