DECRET nr. 313 din 26 august 1983privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 27 august 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Judeţele, municipiile, oraşele şi comunele se grupează, potrivit anexei nr. 1*), în vederea stabilirii limitelor de personal pentru aparatul propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 2Se aprobă numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, pe anul 1983, potrivit anexa nr. 2*).  +  Articolul 3Se aprobă structurile organizatorice tip pentru aparatul propriu al comitetului şi birourilor executive ale consiliilor populare, potrivit anexelor nr. 3 *)-8 *).  +  Articolul 4Se aprobă statele de funcţii tip pentru personalul din aparatul propriu al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare, potrivit anexelo nr. 9*)-l4*).  +  Articolul 5Personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret va fi încadrat în unităţile productive, corespunzător pregătirii sale. Posturile blocate potrivit Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri de utilizare raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 462/1982, pe care se transfera personalul devenit disponibil, se deblocheaza.Prevederile Decretului nr. 307/1980 nu se aplică, în anul 1983, posturilor din aparatul propriu al comitetebr şi birourilor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 6Personalul care trece la alte unităţi, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeas unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structua pentru unităţile economice.  +  Articolul 8Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor prezenta Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor de plan munca şi retribuire şi financiari pe anul 1983, în vederea prelucrării la rezerva de plan şi la rezerva bugetară a economiilor rezultate.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 10Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 septembrie 1983.Pe aceeaşi dată, prevederile Decretului. 91/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare, cu excepţia art. 9, se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România───────────────