ORDIN nr. 5.086 din 30 august 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 6 septembrie 2019  În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 6 din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.593/2014,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1-8^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică, cu predare în limbile minorităților naționale și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8^2Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie, cu predare în limbile minorităților naționale și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8^3Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale, cu predare în limbile minorităților naționale și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8^4Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu predare în limbile minorităților naționale și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română, prevăzut în anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.6. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 8-11, având conținutul prevăzut în anexele nr. 5-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene, respectiv inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ cu program integrat și suplimentar de arte și cu program sportiv integrat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPlanurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 30 august 2019.Nr. 5.086.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare8898
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba modernă 12222
  Limba modernă 22222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie1221
  III. Om și societate5446
  Educație socială*TC1111
  Istorie2112
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte7,5-8,57,5-8,57,5-8,57,5-8,5
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Instrument principal3333
  Teorie-solfegiu-dicteu2222
  Pian complementar/Instrument auxiliar1111
  Ansamblu instrumental/coral1111
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare0,50,50,50,5
  Consiliere și dezvoltare personalăTC0,50,50,50,5
  Număr total de ore în TC29313434
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr minim-maxim de ore pe săptămână29-3031-3234-3534-35
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii* În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică1. Predarea disciplinelor Instrument principal, Pian complementar/Instrument auxiliar și Corepetiție-acompaniament se efectuează individual.2. Predarea disciplinei Teorie-solfegiu-dicteu se efectuează pe grupe care cuprind între 7-12 elevi.3. Disciplina Pian complementar se studiază de elevii care au ales ca instrument principal alt instrument decât pianul sau orga. Disciplina Instrument auxiliar se studiază de către elevii care studiază ca instrument principal pianul sau orga.4. Elevii care studiază ca instrument principal un alt instrument decât pianul, orga, harpa, țambalul sau acordeonul vor efectua pregătirea cu profesorul corepetitor-acompaniator 1/2 oră pe săptămână, începând din cel de-al doilea an de studiu al instrumentului.5. Disciplinele Ansamblu coral, respectiv Ansamblu instrumental se studiază de către toți elevii, după cum urmează: în clasele a V-a și a VI-a se studiază disciplina Ansamblu coral, iar în clasele a VII-a și a VIII-a, elevii de la instrumentele orchestrei simfonice vor studia Ansamblu instrumental; ceilalți elevi vor continua studiul disciplinei Ansamblu coral.6. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-muzică parcurg în cadrul acestor unități de învățământ disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare8898
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba modernă 12222
  Limba modernă 22222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie 1221
  III. Om și societate5446
  Educație socială*TC1111
  Istorie2112
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte7-87-87-87-8
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Educație muzicală0,50,50,50,5
  Dans clasic5666
  Ritmică1---
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare1111
  Consiliere și dezvoltare personalăTC1111
  Număr total de ore în TC29313434
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr minim-maxim de ore pe săptămână**29-3031-3234-3534-35
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.** Învățământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obținerea calificării; după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi angajați ca artiști cu drepturi depline. Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie1. Disciplina Dans clasic se desfășoară pe grupe de 7-12 elevi/oră, minimum 5, maximum 15, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor.2. Disciplina Ritmică se desfășoară pe clasă. 3. Disciplina Educație fizică și sport se integrează pregătirii de specialitate din aria curriculară Arte, întrucât competențele dobândite în cadrul acesteia le includ pe cele ale disciplinei Educație fizică și sport.4. Curriculumul la decizia școlii va include studiul disciplinei Pian complementar.5. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-coregrafie parcurg în cadrul acestor unități de învățământ disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională.
   +  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare8898
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba modernă 12222
  Limba modernă 22222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie 1221
  III. Om și societate5446
  Educație socială*TC1111
  Istorie2112
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte6,5-7,56,5-7,56,5-7,56,5-7,5
  Educație muzicală0,50,50,50,5
  Desen2222
  Pictură2222
  Modelaj2222
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare0,50,50,50,5
  Consiliere și dezvoltare personalăTC0,50,50,50,5
  Număr total de ore în TC28303333
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr total de ore pe săptămână28-2930-3133-3433-34
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii* În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale1. Disciplinele Desen, Pictură și Modelaj se predau pe grupe formate din 8-12 elevi.2. Curriculumul la decizia școlii urmărește dezvoltarea competențelor specifice corespunzătoare studiului istoriei artelor și arhitecturii, integrate cu competențe specifice altor arii curriculare precum: om și societate, tehnologii, matematică și științe etc. (expresivitate culturală, raportarea personală la elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului cultural național, european și universal, participarea la proiecte culturale în contexte informale și nonformale, exprimarea unor caracteristici matematice cantitative sau calitative specifice artei și arhitecturii etc.)3. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă - arte vizuale parcurg în cadrul acestor unități de învățământ disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională.
   +  Anexa nr. 4 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare8898
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba modernă 12222
  Limba modernă 22222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie1221
  III. Om și societate55446
  Educație socială*TC1111
  Istorie2112
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte1111
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Educație muzicală0,50,50,50,5
  V. Educație fizică, sport și sănătate7-87-87-87-8
  Educație fizică și sport**TC2222
  Pregătire sportivă practicăTC5555
  Opțional***CDS0-10-10-10-1
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare1111
  Consiliere și dezvoltare personalăTC1111
  Număr total de ore pe săptămână28-2930-3133-3433-34
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară. ** Pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele 2 ore alocate disciplinei Educație fizică și sport se alocă suplimentar disciplinei Pregătire sportivă practică.*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se alocă suplimentar pregătirii sportive practice.Precizări privind aplicarea prevederilor Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitarÎn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, în învățământul gimnazial, în afara orelor de educație fizică și sport prevăzute în planul-cadru, pot fi constituite formații sportive și ansambluri sportive.A. Formațiile sportive se constituie pentru elevii cu aptitudini motrice deosebite și se pregătesc ca reprezentative ale unităților de învățământ participante la competițiile sportive interșcolare (de exemplu, Olimpiada Națională a Sportului Școlar/Olimpiada Gimnaziilor). Formațiile sportive se constituie și se pregătesc pentru o singură disciplină sportivă, în cazul sporturilor pe echipe, și pentru una sau mai multe discipline sportive, în cazul sporturilor individuale. Numărul formațiilor sportive se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate, în funcție de resursele materiale și umane disponibile. În unitățile de învățământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educație fizică. Pentru pregătirea formațiilor sportive se alocă un număr de 2 ore pe săptămână pentru fiecare formație sportivă, în afara orarului zilnic. Aceste ore intră în norma didactică a profesorului de educație fizică și se consemnează în condică. O formație sportivă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniți din una sau mai multe clase de același nivel de învățământ. Programele școlare pentru acest gen de activitate sunt cele elaborate pentru nivelul începători - disciplina Pregătire sportivă practică.B. Ansamblurile sportive se organizează pentru elevii care doresc să participe la activități motrice, cu caracter competițional sau recreativ, la solicitarea scrisă a elevilor/părinților. Unitatea de învățământ va prezenta elevilor o ofertă de discipline sportive sau de activități motrice, în funcție de resursele materiale și umane de care dispune. Ansamblurile sportive se desfășoară pe grupe, cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic. Orele de ansamblu sportiv sunt incluse în norma didactică a profesorului de educație fizică și se consemnează în condică. Fiecare grupă este alcătuită din minimum 10 - maximum 25 de elevi, proveniți de la una sau mai multe clase. Numărul grupelor de ansamblu sportiv se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate. În unitățile de învățământ în care nu există catedre de specialitate, propunerea se face de către profesorul de educație fizică. Elevii care au statutul de scutit medical la lecțiile de educație fizică pot participa, în funcție de recomandările scrise ale medicului specialist, la orele de ansamblu sportiv. Programul activităților motrice din cadrul orei de ansamblu sportiv este stabilit de către profesorul de educație fizică împreună cu elevii participanți. Numărul ansamblurilor sportive și al formațiilor sportive ale unei unități de învățământ, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administrație în luna mai, pentru anul școlar următor, după analiza opțiunilor elevilor/părinților, prezentate în scris.Precizări privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat1. Disciplina Pregătire sportivă practică se realizează pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învățământ, specificului fiecărei discipline sportive, performanțelor elevilor, criteriilor de vârstă și sex, astfel:a) pentru o singură disciplină sportivă, cu întreaga clasă, considerată o grupă, fete și/sau băieți, în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;b) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe constituite pe criterii de sex, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;c) pentru o singură disciplină sportivă, pe două grupe valorice, fete și/sau băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific disciplinei sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;d) pentru două discipline sportive, pe două grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;e) pentru mai mult de două discipline sportive la o clasă, pe grupe de fete și/sau de băieți, în limita numărului de locuri, minim/maxim, specific fiecărei discipline sportive și în limita numărului maxim de locuri alocat unei clase;f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniți din două sau mai multe clase din cadrul aceluiași ciclu de învățământ.2. a) O grupă de studiu conține minimum 10 elevi. Prin excepție, inspectoratul școlar poate aproba grupe și grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puțin 7 elevi.b) În situații deosebite - abandon, îmbolnăviri sau accidentări irecuperabile, transfer școlar, alte situații - când nu există posibilitatea completării imediate cu alți elevi, clasele, grupele și grupele valorice rămase sub efectiv pot funcționa până la sfârșitul anului școlar, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale.c) În orice situație, conducerea unității de învățământ trebuie să respecte raportul optim dintre numărul disciplinelor sportive, specificul acestora și numărul de elevi, pe de o parte, și numărul profesorilor, specializările acestora și constituirea normelor didactice, pe de altă parte.3. Pregătirea sportivă practică în disciplina sportivă de specializare se realizează prin antrenamentul sportiv, care are o durată de 90-100 de minute, echivalentul a două ore din norma de predare.4. În învățământul gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al căror nivel valoric este de începători, de avansați (II și I) și/sau de performanță.a) Elevii de nivel valoric începători sunt cei care se inițiază în practicarea disciplinei sportive și care participă doar la întreceri sportive locale.b) Elevii de nivel valoric avansați II sunt cei care participă în sistemul competițional local (de sector).c) Elevii de nivel valoric avansați I sunt cei care participă în sistemul competițional județean (municipiul București).d) Elevii de nivel valoric performanță sunt cei care participă în sistemul competițional național.5. Clasele mozaic sunt alcătuite din elevi de la mai multe discipline sportive pentru care nu a fost posibilă constituirea de grupe având numărul minim de sportivi prevăzut în reglementările legale în vigoare.a) În cazul în care, pentru elevii din clasa mozaic, unitatea de învățământ are profesori cu specializări corespunzătoare, întreaga pregătire practică de specialitate a elevilor se desfășoară, în mod obligatoriu, în unitatea de învățământ, cu aceste cadre didactice.b) În cazul în care, pentru o parte sau pentru toți elevii din clasa mozaic, unitatea de învățământ nu are profesori cu specializări corespunzătoare, acești elevi vor efectua obligatoriu în unitatea școlară 4 ore de pregătire sportivă practică. În cadrul celor 4 ore de pregătire sportivă practică se urmărește realizarea competențelor specifice marcate cu asterisc în programele școlare corespunzătoare profilului sportiv. La sfârșitul fiecărei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestă prezența la celelalte ore de pregătire sportivă practică de specialitate, efectuate la cluburile sportive școlare sau la structurile sportive la care se pregătesc.6. Aceste precizări se aplică și învățământului gimnazial cu program sportiv integrat din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale.
   +  Anexa nr. 5 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică, cu predare în limbile minorităților naționale,
  și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română*
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare10101110
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba maternă4444
  Limba modernă 12222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie 1221
  III. Om și societate5556
  Educație socială**TC1111
  Istorie2112
  Istoria și tradițiile minorităților-11-
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte7,5-8,57,5-8,57,5-8,57,5-8,5
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Instrument principal3333
  Teorie-solfegiu-dicteu2222
  Pian complementar/Instrument auxiliar1111
  Ansamblu instrumental/coral1111
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare0,50,50,50,5
  Consiliere și dezvoltare personalăTC0,50,50,50,5
  Număr total de ore în TC31343736
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr minim-maxim de ore pe săptămână31-3234-3537-3836-37
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - muzică, pentru învățământul cu predare în limba română, sunt valabile și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau în școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română.** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
   +  Anexa nr. 6 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie, cu predare în limbile minorităților naționale,
  și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română*
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare10101110
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba maternă4444
  Limba modernă 12222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie1221
  III. Om și societate5556
  Educație socială**TC1111
  Istorie2112
  Istoria și tradițiile minorităților-11-
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte7-87-87-87-8
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Educație muzicală0,50,50,50,5
  Dans clasic5666
  Ritmică1---
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare1111
  Consiliere și dezvoltare personalăTC1111
  Număr total de ore în TC31343736
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr minim-maxim de ore pe săptămână***31-3234-3537-3836-37
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - coregrafie, pentru învățământul cu predare în limba română, sunt valabile și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau în școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.*** Învățământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obținerea calificării; după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi angajați ca artiști, cu drepturi depline.
   +  Anexa nr. 7 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale, cu predare în limbile minorităților naționale,
  și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română*
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare10101110
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba maternă4444
  Limba modernă 12222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie1221
  III. Om și societate5556
  Educație socială**TC1111
  Istorie2112
  Istoria și tradițiile minorităților-11-
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte6,5-7,56,5-7,56,5-7,56,5-7,5
  Educație muzicalăTC0,50,50,50,5
  Desen2222
  Pictură2222
  Modelaj2222
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  V. Educație fizică, sport și sănătate2222
  Educație fizică și sportTC2222
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare0,50,50,50,5
  Consiliere și dezvoltare personalăTC0,50,50,50,5
  Număr total de ore în TC30333635
  Număr de ore în CDS0-10-10-10-1
  Număr total de ore pe săptămână30-3133-3436-3735-36
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - arte vizuale, pentru învățământul cu predare în limba română, sunt valabile și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau în școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română.** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
   +  Anexa nr. 8 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 3.590/2016)
  PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cu predare în limbile minorităților naționale,
  și pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română*
  Aria curriculară/disciplinaClasa
  VVIVIIVIII
  I. Limbă și comunicare10101110
  Limba și literatura românăTC4444
  Limba maternă4444
  Limba modernă 12222
  Elemente de limbă latină și de cultură romanică--1-
  II. Matematică și științe ale naturii58109
  MatematicăTC4444
  Fizică-222
  Chimie--22
  Biologie1221
  III. Om și societate5556
  Educație socială**TC1111
  Istorie2112
  Istoria și tradițiile minorităților-11-
  Geografie1112
  Religie1111
  IV. Arte1111
  Educație plasticăTC0,50,50,50,5
  Educație muzicală0,50,50,50,5
  V. Educație fizică, sport și sănătate7-87-87-87-8
  Educație fizică și sport***TC2222
  Pregătire sportivă practică5555
  OpționalCDS0-10-10-10-1
  VI. Tehnologii1111
  Educație tehnologică și aplicații practiceTC0,50,50,50,5
  Informatică și TIC0,50,50,50,5
  VII. Consiliere și orientare1111
  Consiliere și dezvoltare personalăTC1111
  Număr total de ore în TC30333635
  Număr de ore în CDS****0-10-10-10-1
  Număr total de ore pe săptămână30-3133-3436-3735-36
  TC = trunchi comun, CDS = curriculum la decizia școlii * Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, pentru învățământul cu predare în limba română, sunt valabile și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau în școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română. De asemenea, precizările privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar se aplică și pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau în școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română. ** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară. *** Pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele două ore alocate disciplinei Educație fizică și sport se alocă suplimentar disciplinei Pregătire sportivă practică.**** Curriculumul la decizia școlii (CDS) în cazul învățământului sportiv integrat este dezvoltat pentru asigurarea optimă a pregătirii sportive orientate spre performanță. Disciplinele de CDS în cadrul învățământului sportiv integrat, incluse în oferta națională, sunt: Pregătire specifică probei/postului* (CDS la nivel de arie) și Expresivitate corporală sportivă (CDS integrat).
  ----