HOTĂRÂRE nr. 645 din 27 august 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 5 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este condus de un director numit prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, în condițiile legii, ale cărui atribuții vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin decizie a inspectorului general de stat.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea realizării domeniului său de activitate, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii are, în principal, următoarele atribuții:a) organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională, precum și a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza planului anual de perfecționare profesională aprobat pentru personalul propriu;b) organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională și/sau de perfecționare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă pentru personalul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pe baza planului anual de perfecționare profesională aprobat pentru personalul propriu;c) perfecționarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale și din cadrul altor instituții/autorități publice;d) organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă;e) acordarea asistenței de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă;f) stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul muncii, cu instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale implicate în pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul muncii;g) eliberarea de certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;h) dezvoltarea, perfecționarea și punerea la dispoziția persoanelor interesate de aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă;i) editarea, tipărirea și comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;j) organizarea și întreținerea unei baze de date, precum și a unui centru de documentare;k) organizarea de manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice, atât din țară, cât și din străinătate - în domeniile sale de competență.(2) Organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire și perfecționare profesională pentru personalul propriu, prevăzute la alin. (1) lit. a), se realizează în concordanță cu prevederile art. 2^1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se realizează prin obținerea autorizației ca furnizor de formare profesională autorizat, în concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii asigură, cu sprijinul Inspecției Muncii, formarea și/sau perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă în cadrul cursurilor de formare și/sau perfecționare profesională finanțate de la bugetul de stat, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate cu această destinație.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, precum și a cheltuielilor generate de activitatea de formare și perfecționare profesională a personalului Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(2) Veniturile proprii ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii provin din tariful încasat pentru activitățile prestate potrivit domeniului de activitate, precum și din chirii, publicații, prestații editoriale, proiecte și altele asemenea.(3) Nivelul tarifului pentru plata formatorilor, specialiștilor și pentru activitățile prestate de Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Salarizarea personalului Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilește în condițiile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se organizează și funcționează cu un număr de 20 de posturi, personal contractual, inclusiv directorul centrului.(2) În cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii funcționează compartimente specializate, potrivit structurii organizatorice aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) Atribuțiile compartimentelor din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la art. 2.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a inspectorului general de stat și la propunerea directorului centrului, se pot organiza birouri și alte compartimente, se stabilesc structurile de funcții pentru compartimentele aferente și statele de funcții, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și a cheltuielilor de personal aprobate pentru bugetul centrului.(5) Pentru realizarea atribuțiilor din domeniul său de activitate, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii poate utiliza specialiști, în condițiile legii, pe bază de contracte încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și/sau contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIOrganigrama, structurile și statul de funcții ale Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 25 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.2. În anexa nr. 2, la litera A, a treia liniuță va avea următorul cuprins:– Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii - finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 537/2001 privind înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 27 august 2019.Nr. 645.-----