REGLEMENTARE din 20 iulie 2016aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviație civilă - RACR-REAC
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 600 din 20 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 598 din 5 august 2016.
   +  Preambul(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative interne din domeniu, precum și prin prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.(2) Prezenta reglementare asigură cadrul juridic național necesar implementării și aplicării anumitor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 instituie obligații specifice activităților de raportare, colectare, stocare, protecție, schimb, diseminare și analiză a informațiilor relevante privind siguranța aviației civile*1), în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor. Notă
  *1) Termenul "siguranță" utilizat pe parcursul prezentei reglementări are înțelesul de "siguranță în aviația civilă".
  (3) Informațiile relevante privind siguranța sunt colectate inclusiv prin sisteme de raportare obligatorie și raportare voluntară a evenimentelor de aviație civilă, instituite la nivel european, național și organizațional în baza prevederilor regulamentelor europene. Sistemele de raportare sunt constituite în beneficiul organizațiilor de aviație civilă și al pasagerilor și funcționează pe baza principiilor "Culturii Juste" (Just Culture), ce include raportarea fără sancțiuni (no-penalty reporting), astfel încât să se asigure confidențialitatea raportorilor și persoanelor menționate în rapoarte sau a altor informații care pot dezvălui identitatea raportorului și a persoanelor menționate în rapoarte și utilizarea informațiilor în scopul evitării repetării evenimentelor.(4) În evoluția îmbunătățirii siguranței, sistemele reactive bazate doar pe capacitatea de a învăța de pe urma accidentelor s-au dovedit insuficiente pentru prevenirea producerii de evenimente. Sistemele proactive de raportare a evenimentelor care includ o analiză complexă a informațiilor raportate, fără a avea ca scop stabilirea vinovăției, vin în completarea îmbunătățirii siguranței.(5) Experiența a demonstrat că accidentele și incidentele grave sunt precedate de o serie de incidente și deficiențe care indică existența unor pericole pentru siguranță, care pot fi detectate cu ajutorul sistemelor proactive de raportare și îndepărtare prin măsuri corective/preventive corespunzătoare.(6) Sistemele de raportare a evenimentelor de aviație civilă asigură și schimbul de informații prevăzut de tratatele și acordurile internaționale la care România este parte contractantă. Schimbul de informații între bazele de date naționale ale statelor membre se realizează prin aplicațiile și platformele ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) dezvoltate de Comisia Europeană, cu scopul de a:a) detecta și preveni eventualele situații cu risc semnificativ asupra siguranței;b) asigura accesul la informațiile privind siguranța pentru autoritățile naționale de aviație civilă cu atribuții în reglementarea și supravegherea siguranței și în investigațiile privind siguranța în domeniul aviației civile;c) asigura accesul la informațiile privind siguranța pentru toți agenții aeronautici în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014.(7) Sistemele de raportare a evenimentelor de aviație civilă nu intenționează să înlocuiască sau să reducă îndatoririle și responsabilitățile agenților aeronautici și ale personalului implicat în activitățile de aviație civilă, prevăzute de alte reglementări sau standarde în vigoare.(8) Având în vedere impactul public al informațiilor privind evenimentele de aviație civilă, sistemele de raportare asigură diseminarea informațiilor cu respectarea cerințelor legale de confidențialitate și transparență.(9) În România, sistemele de raportare a evenimentelor de aviație civilă sunt parte integrantă a procesului de evaluare a performanței siguranței activităților de aviație civilă, complementare procedurilor și reglementărilor specifice, fără a intenționa dublarea acestora așa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(10) Ministerul Transporturilor, prin Direcția transport aerian, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", precum și toți agenții aeronautici civili români asigură, în părțile ce le revin, implementarea și funcționarea sistemelor de raportare a evenimentelor de aviație civilă.
   +  Capitolul I Generalități1.1. ScopPrezenta reglementare are drept scop îndeplinirea la nivel național a obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 cu privire la:a) raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă;b) raportarea voluntară a evenimentelor de aviație civilă;c) aspecte ce țin de confidențialitate;d) mecanismul de colectare, stocare, protejare, schimb, diseminare și analiză a informațiilor din baza de date națională privind evenimentele de aviație civilă;e) competențele și responsabilitățile autorităților naționale de aviație civilă și agenților aeronautici civili privind tratarea evenimentelor de aviație civilă și implementarea măsurilor corective/preventive.1.2. Obiective1.2.1. RACR-REAC are următoarele obiective:a) prevenirea accidentelor și incidentelor;b) îmbunătățirea continuă a siguranței.1.2.2. Prezenta reglementare nu stabilește culpa sau răspunderea, responsabilitățile persoanelor implicate, nici gradele de vinovăție sau aplicarea de sancțiuni.1.3. AbrevieriÎn cuprinsul prezentei reglementări abrevierile utilizate au următoarele semnificații:1. AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";2. ADREP - Sistemul de raportare a accidentelor/ incidentelor OACI/ICAO Accident/Incident Data Reporting;3. CIAS - Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;4. ECCAIRS - Centrul European de Coordonare privind Sistemul de raportare al accidentelor și incidentelor/European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems;5. ECR - Fișierul european centralizat (European Central Repository);6. MT - Ministerul Transporturilor;7. OACI (ICAO) - Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organisation);8. OG - Ordonanța Guvernului României;9. OMT - Ordinul ministrului transporturilor;10. PNSAC - Programul Național de Siguranță în Aviația Civilă.1.4. DefinițiiÎn sensul prezentei reglementări, noțiunile și termenii de mai jos au următorul înțeles:(1) aeronavă - orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței Pământului;(2) accident - eveniment asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau care, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit, în cursul căruia:a) o persoană este rănită mortal sau grav, ca urmare a faptului că:– se afla în aeronavă; sau– a intrat în contact direct cu o parte a aeronavei, inclusiv cu părți care s-au desprins din aceasta; sau– a fost expusă direct suflului reactoarelor, cu excepția cazului în care rănile se datorează unor cauze naturale, sunt autoprovocate sau provocate de alte persoane sau când persoanele rănite sunt pasageri clandestini care se ascund în afara zonelor disponibile în mod normal pasagerilor și echipajului; saub) aeronava suferă o avarie sau o defecțiune structurală care afectează caracteristicile de rezistență structurală, de performanță sau de zbor ale aeronavei și care, în mod normal, ar necesita reparații majore sau înlocuirea componentei afectate, cu excepția unei defecțiuni sau avarii a motorului, atunci când avaria se limitează la un singur motor (inclusiv capota metalică sau accesoriile sale), la elice, extremitățile aripii, antene, sonde, senzori, pneuri, frâne, roți, carenaje, panouri, trapele trenului de aterizare, parbrize, învelișul aeronavei (precum urme mici de lovituri sau perforații) sau la avarii minore la palele rotorului principal, la palele de rotor de coadă, trenul de aterizare și cele cauzate de grindină sau de impactul cu păsările (inclusiv a perforațiilor întâmplătoare ale radomului); sauc) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă;(3) activități aeronautice civile - totalitatea activităților legate de proiectarea, fabricarea, atestarea, reparația, întreținerea și operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor și a altor obiective de infrastructura aeronautică civilă, de serviciile de navigație aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum și a activităților conexe acestora;(4) agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică certificată/autorizată să desfășoare activități aeronautice civile;(5) asigurarea anonimatului - eliminarea din rapoartele de eveniment a tuturor datelor de identificare referitoare la raportor și la persoanele menționate în rapoartele de eveniment și a oricăror detalii, inclusiv numele organizației (organizațiilor) implicate în eveniment, care pot dezvălui identitatea raportorului sau a unor terți ori care pot determina deducerea informațiilor din raportul de eveniment;(6) baza de date națională - baza de date instituită și gestionată de Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile la nivel național, care conține informații privind evenimentele de aviație civilă raportate;(7) "Cultură justă" (Just Culture) - un concept în care operatorii din prima linie sau alte persoane implicate nu sunt sancționate pentru acțiuni, omisiuni sau decizii care sunt proporționale cu experiența sau pregătirea lor, dar în care neglijențele grave, încălcările deliberate și actele de distrugere nu sunt tolerate;(8) eveniment - orice eveniment legat de siguranță care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia sau orice altă persoană și include în special accidentele și incidentele grave;(9) eveniment cu risc semnificativ pentru siguranță - orice eveniment menționat în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;(10) incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu operarea unei aeronave care afectează sau care ar putea afecta siguranța operării acesteia;(11) incident grav - un incident produs în circumstanțe care arată că a existat o probabilitate mare de producere a unui accident și este asociat cu operarea unei aeronave care, în cazul unei aeronave cu pilot uman, are loc între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul aeronavei cu intenția de a efectua un zbor și momentul în care toate persoanele au fost debarcate sau, în cazul unei aeronave fără pilot, are loc între momentul în care aeronava este gata de a se pune în mișcare în scopul efectuării unui zbor și momentul în care aceasta intră în repaus la finalul zborului și sistemul principal de propulsie este oprit;(12) organizație - orice organizație certificată în România care este autorizată să furnizeze produse în domeniul aviației și/sau care utilizează, contractează sau recurge la serviciile persoanelor care sunt obligate să raporteze evenimentele în conformitate cu prevederile prezentei reglementări și ale regulamentelor europene aplicabile;(13) parte interesată - orice persoană fizică sau juridică ori organism oficial, cu sau fără personalitate juridică, care este în măsură să contribuie la îmbunătățirea siguranței aviației prin accesul la informațiile privind evenimentele pe care statele membre și le comunică reciproc și care este inclusă în una dintre categoriile de părți interesate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 376/2014;(14) pericol - o situație sau un obiect care poate cauza moartea sau vătămarea unei persoane, avarierea unui echipament sau a unei structuri, pierderea de materiale sau reducerea capacității unei persoane de a îndeplini o funcție prevăzută;(15) punct de contact - autoritatea competentă desemnată în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, pentru informațiile solicitate de o parte interesată stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene; în România, autoritatea competentă desemnată în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de punct de contact este CIAS;(16) Programul național de siguranță în aviația civilă - pachet integrat de acte juridice și activități destinat managementului siguranței la nivel național;(17) raportor - persoana fizică care raportează un eveniment sau alte informații legate de siguranță în temeiul prezentei reglementări și al regulamentelor europene aplicabile;(18) rănire gravă - rănirea unei persoane implicate într-un accident și care:a) necesită spitalizare pe o perioadă mai mare de 48 de ore, care începe în termen de șapte zile de la data la care s-a produs rănirea;b) are o fractură de os (cu excepția fracturilor superficiale la degete sau la nas);c) are ruperi sau sfâșieri ale țesuturilor care produc hemoragii grave, leziuni ale nervilor, mușchilor sau tendoanelor;d) are o leziune a oricărui organ intern;e) are arsuri de gradul doi sau trei sau orice arsuri care afectează mai mult de 5% din suprafața corpului;f) a fost expusă la substanțe infecțioase sau la radiații periculoase;(19) rănire mortală - rănirea unei persoane într-un accident care are ca urmare decesul acesteia în decurs de 30 de zile de la data producerii accidentului;(20) sistem național de raportare - sistem de raportare (obligatorie sau voluntară) instituit la nivel național de către CIAS;(21) sistem intern de raportare - sistem de raportare (obligatorie sau voluntară) instituit la nivel intern în cadrul unei organizații;(22) sistem de management al siguranței - abordarea sistematică a managementului siguranței, ce implică inclusiv identificarea structurilor organizatorice, responsabilităților, politicilor și procedurilor necesare și include orice sistem de management care tratează managementul siguranței în mod independent sau integrat cu alte sisteme de management ale organizației;(23) taxonomie - practica și știința clasificării lucrurilor, faptelor și conceptelor, incluzând principiile care stau la baza acestor clasificări;(24) taxonomia ADREP - set de definiții și descrieri adoptat la nivelul OACI, utilizat pentru raportarea și colectarea informațiilor privind evenimentele de aviație.1.5. Documente de referințăa) Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;c) Hotărârea Guvernului nr. 228/2013 privind desemnarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile ca agenție specializată de intervenție;d) Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile;e) Ordonanța Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010;f) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare;g) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național;h) Ordonanța Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001;i) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;j) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.135/2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei;k) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;l) Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;m) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei;n) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;o) anexa 13 OACI - Investigarea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (Aircraft Accident and Incident Investigation), în vigoare;p) anexa 19 OACI - Managementul siguranței (Safety Management), în vigoare.1.6. Domeniu de aplicabilitate(1) Prevederile prezentei reglementări se aplică:a) accidentelor și incidentelor grave, care se investighează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001;b) altor evenimente cu risc semnificativ pentru siguranță în afara celor menționate la lit. a), care pun în pericol sau care, dacă nu sunt remediate sau abordate, ar pune în pericol o aeronavă, ocupanții acesteia, orice altă persoană, echipament sau instalație care este utilizată în exploatarea aeronavelor;c) oricărei alte informații/situații relevante pentru siguranță.(2) Prevederile prezentei reglementări se aplică ori de câte ori:a) un accident sau incident grav în legătură cu o aeronavă s-a produs pe teritoriul României;b) un accident sau incident grav s-a produs în afara teritoriului României și este în legătură cu o aeronavă civilă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român;c) un eveniment cu risc semnificativ pentru siguranță s-a produs pe teritoriul României și este în legătură cu o aeronavă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român; sau(iii) pentru care au fost asigurate servicii (de exemplu, navigație aeriană, handling, alimentare cu combustibil etc.) sau facilități de către un agent aeronautic civil român;d) un eveniment cu risc semnificativ pentru siguranță s-a produs în afara teritoriului României și este în legătură cu o aeronavă civilă:(i) înmatriculată în România; sau(ii) operată de un agent aeronautic civil român.(3) Prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 și ale prezentei reglementări se aplică inclusiv evenimentelor în care sunt implicate aeronavele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005,(CE) nr. 1.008/2008,(UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului. (la 13-09-2019, Alineatul (3) din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.225 din 4 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 13 septembrie 2019 ) (4) Prevederile Regulamentului nr. (UE) 376/2014 și ale prezentei reglementări se aplică inclusiv evenimentelor legate de aerodromurile certificate din România.  +  Capitolul II Responsabilități2.1. Responsabilități specifice CIAS:a) colectează, evaluează, prelucrează, analizează, stochează și diseminează informațiile privind evenimentele de aviație civilă raportate;b) instituie și administrează baza de date națională în care sunt stocate informațiile provenite din rapoartele de eveniment transmise către CIAS;c) introduce în baza de date națională informațiile primite în urma raportării obligatorii și raportării voluntare, când acestea îndeplinesc prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014 și ale prezentei reglementări;d) în calitate de punct de contact, asigură transferul către ECR și diseminarea către părțile interesate a informațiilor de siguranță stocate în baza de date națională;e) efectuează investigațiile privind siguranța accidentelor și incidentelor grave, precum și a altor evenimente cu risc semnificativ pentru siguranță, în baza legislației aplicabile domeniului, în vigoare;f) efectuează investigațiile privind siguranța ale altor evenimente decât accidentele sau incidentele grave, dacă cercetările/investigațiile interne efectuate de agenții aeronautici nu au identificat cauzele reale ale evenimentelor și măsurile corective/preventive sunt inadecvate sau insuficiente;g) emite recomandări de siguranță în conformitate cu Regulamentul (UE) 996/2010;h) după caz, solicită oricărui agent aeronautic civil efectuarea și transmiterea, în termen de 90 de zile, a unui raport intern privind analiza oricărui eveniment de aviație civilă raportat, pentru care nu s-au primit informații suficiente/subsecvente;i) ia măsuri, potrivit competențelor sale, pentru a informa autoritățile și organizațiile de aviație civilă străine cu privire la aspectele de siguranță identificate ca urmare a rapoartelor de eveniment primite, în vederea remedierii și prevenirii deficiențelor de siguranță;j) asigură calitatea datelor din baza de date națională;k) asigură protecția, confidențialitatea și utilizarea adecvată a informațiilor primite;l) asigură accesul deplin al AACR la baza de date națională;m) pune la dispoziția organizațiilor mijloace sau materiale de îndrumare în conformitate cu prevederile prezentei reglementări;n) desemnează personal din cadrul propriei organizații pentru a face parte din rețeaua de analiști instituită la nivel european în domeniul siguranței (Network of Analysts).2.2. Responsabilități specifice AACR:a) evaluează și analizează informațiile din baza de date națională în vederea menținerii și îmbunătățirii nivelului de siguranță;b) utilizează datele din baza de date națională pentru atingerea obiectivelor din PNSAC;c) în cadrul procesului de supraveghere a agenților aeronautici civili, se asigură că:(i) agenții aeronautici civili duc la îndeplinire obligațiile ce le revin conform art. 4 alin. (2), (6), (7) și (8), art. 5 alin. (1), (6) și (7), art. 6 alin. (1), (2) și (5), art. 7 alin. (1), (3) și (4), art. 13 alin. (1), (2), (3) și (4), art. 15 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (2), (7), (9) și (11) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014. (la 13-09-2019, Subpunctul (i) din Litera c) , Punctul 2.2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.225 din 4 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 13 septembrie 2019 ) (ii) măsurile corective/preventive rezultate în urma investigațiilor interne ale evenimentelor de aviație civilă sunt implementate și eficiente;(iii) recomandările de siguranță emise de CIAS în atenția AACR sunt implementate;d) ia măsuri, potrivit competențelor sale, pentru a informa autoritățile și organizațiile de aviație civilă străine cu privire la aspecte de siguranță identificate ca urmare a analizelor efectuate;e) desemnează personal calificat pentru a face parte din rețeaua de analiști instituită la nivel european în domeniul siguranței (Network of Analysts).2.3. Responsabilități specifice organizațiilor stabilite în România:a) să instituie la nivel intern sisteme de raportare*2) obligatorie și raportare voluntară, potrivit obligațiilor ce le revin conform legislației aplicabile în vigoare; Notă
  *2) Sistemele de raportare sunt parte integrantă a sistemelor de management al siguranței dezvoltate în cadrul organizațiilor.
  b) să raporteze către CIAS informațiile detaliate privind evenimentele de aviație civilă colectate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014;c) să se asigure că informațiile din rapoartele transmise către CIAS sunt complete și coerente conform legislației aplicabile în vigoare;d) să asigure furnizarea datelor suplimentare solicitate de CIAS;e) să analizeze/investigheze intern imediat orice eveniment raportat care a afectat sau poate afecta siguranța, în vederea stabilirii de măsuri corective/preventive;f) să se asigure că măsurile corective/preventive stabilite în urma analizei/investigării interne sunt implementate și eficiente;g) la solicitarea AACR, să transmită orice raport de eveniment sau document elaborat conform pct. 7.1.(3);h) în cazul în care au loc acțiuni subsecvente raportării, să informeze raportorul asupra finalității demersului său;i) să respecte principiile "Culturii juste" prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 376/2014;j) să asigure protecția informațiilor referitoare la datele de identificare ale raportorilor și persoanelor menționate în rapoarte sau altor informații care pot dezvălui identitatea raportorului și a persoanelor menționate în rapoarte;k) să utilizeze mijloacele de raportare*3) indicate; Notă
  *3) Formular de raportare pus la dispoziție pe site-ul CIAS sau format fișier E5X sau prin intermediul aplicației ECCAIRS fișier format e5f.
  l) în procedurile interne de raportare ale aerodromurilor, să se detalieze elemente specifice de raportat, cel puțin pentru punctele 1.2.(2), 1.2.(5), 1.3.(3), 1.3.(4), 1.3.(6), 1.3.(7), 1.3.(8) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 2015/1018. Elementele specifice de raportat se corelează cu cerințele tehnice și operaționale reglementate ce decurg din operațiunile permise pentru aerodromurile în cauză.
   +  Capitolul III Raportarea obligatorie și raportarea voluntară3.1. Raportarea obligatorie(1) Raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranța aviației civile este obligatorie.(2) Pentru raportarea obligatorie se utilizează:a) sistemele de raportare obligatorie dezvoltate la nivel intern în cadrul organizațiilor; șib) sistemul de raportare obligatorie, instituit de CIAS la nivel național; raportarea către CIAS se va face după cum urmează:(i) on-line pe pagina web a CIAS sau prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS și transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poștă electronică etc.); această modalitate de raportare poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări;(ii) pentru organizațiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicația ECCAIRS, prin transmiterea raportului de eveniment în format ECCAIRS, compatibil cu versiunea utilizată în sistemul național de raportare;c) raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranța aviației civile se face de persoanele fizice*4) prin sistemul de raportare instituit la nivel intern de organizație, în conformitate cu procedurile interne de raportare, către funcția sau structura internă responsabilă cu gestionarea raportărilor interne; în cazul în care raportarea nu se realizează prin sistemul intern, persoanele fizice pot să își îndeplinească obligația de raportare utilizând sistemul instituit de CIAS la nivel național, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 376/2014, de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoștință de producerea evenimentului; atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat și către CIAS în vederea evitării dublei raportări; evenimentul este raportat de organizație către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014. Notă
  *4) Persoanele fizice sunt enumerate la art. 4 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
  Schema de raportare obligatorie și raportare voluntară a evenimentelor este prezentată în anexă.
  (3) În cazul accidentelor și incidentelor grave, raportarea se face atât intern, la nivelul organizației, cât și către CIAS, în cel mai scurt timp posibil, de orice persoană fizică sau juridică care deține informații relevante:a) telefonic, cât mai curând posibil, la numerele de telefon operaționale*5); și Notă
  *5) Numerele de telefon operaționale se regăsesc pe pagina web a CIAS: www.cias.gov.ro
  b) prin sistemul de raportare instituit la nivel național, în maximum 72 de ore.
  (4) Rapoartele de eveniment conțin cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014, iar în cazul accidentelor și incidentelor grave și pe cele prevăzute la art. 7 alin. (3) din OG nr. 51/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001.(5) Raportorul poate furniza suplimentar și alte informații pe care le consideră relevante în vederea identificării și descrierii pericolelor și determinării factorilor de risc.(6) Rapoartele de eveniment, care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranță și care sunt colectate intern, se transmit către CIAS în maximum 72 de ore de la luarea la cunoștință a evenimentului, prin grija funcției (persoanei)/ structurii interne responsabile cu gestionarea rapoartelor.(7) În situația în care raportorii au dubii asupra obligativității raportării, se recomandă raportarea evenimentului.
  3.2. Raportarea voluntară(1) Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment și orice informație, percepute ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța aviației, către funcția/structura internă a propriei organizații și/sau direct către CIAS.(2) Pentru raportarea voluntară se utilizează:a) sistemele de raportare voluntară interne, instituite la nivelul organizațiilor; și/sau*6) Notă
  *6) Atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat și către CIAS în vederea evitării dublei raportări. Evenimentul este raportat de organizație către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.
  b) sistemul de raportare voluntar, instituit de CIAS la nivel național; raportarea către CIAS se va face după cum urmează:– on-line pe pagina web a CIAS; sau– prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS și transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poștă electronică etc.).
  (3) Informațiile privind evenimentele de siguranță care sunt raportate prin sistemul de raportare voluntară conțin cât mai multe din elementele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(4) CIAS asigură anonimatul raportorului și al persoanelor nominalizate în rapoarte și utilizează informațiile cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.(5) Persoana care raportează voluntar un eveniment de aviație civilă are și posibilitatea transmiterii raportului în plic închis și sigilat, cu mențiunea "CONFIDENȚIAL". Ulterior, în vederea stabilirii modului de tratare a evenimentului raportat, CIAS își rezervă dreptul de a contacta raportorul. Raportul inițial este înregistrat în baza de date și clasificat CONFIDENȚIAL, FĂRĂ DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTORULUI.
   +  Capitolul IV Gestionarea informațiilor4.1. Generalități(1) Gestionarea, respectiv colectarea, evaluarea, prelucrarea, analiza și stocarea, informațiilor privind evenimentele de aviație civilă raportate prin sistemele de raportare obligatorie și raportare voluntară este obligatorie atât la nivel național, cât și la nivel intern, în cadrul organizațiilor.(2) Gestionarea informațiilor privind evenimentele de aviație se realizează de personal desemnat:a) la nivel național de către autoritățile competente cu atribuții în acest sens;b) la nivel intern de către organizații.(3) Baza de date națională și bazele de date interne ale organizațiilor conțin informațiile corespunzătoare câmpurilor obligatorii prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014.Setul de date obligatorii include:(i) un set de date comune (raportate pentru toate evenimentele);(ii) un set de date specifice (raportate în corelație cu categoria și tipul evenimentului*7). Notă
  *7) Spre exemplu: evenimentele raportate de organizațiile de proiectare nu conțin informații legate de serviciile de navigație aeriană și invers.
  4.2. Gestionarea informațiilor de către autoritățile naționale de aviație civilă(1) CIAS colectează, evaluează, prelucrează, analizează și stochează informațiile privind accidentele, incidentele grave și alte evenimente cu risc semnificativ pentru siguranță, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.(2) CIAS stochează informațiile provenite din rapoartele evenimentelor de aviație civilă în baza de date națională.(3) Baza de date națională conține toate informațiile privind evenimentele care pot prezenta un risc semnificativ pentru siguranța aviației civile, inclusiv accidentele și incidentele grave de aviație civilă.(4) În vederea promovării "Culturii juste", CIAS gestionează rapoartele de eveniment astfel încât să prevină utilizarea informațiilor în alte scopuri decât siguranța și să asigure în mod corespunzător confidențialitatea identității raportorului și a persoanelor menționate în rapoartele de eveniment.(5) În scopul asigurării compatibilității cu bazele de date ale autorităților competente ale țărilor partenere sau organizațiilor internaționale de aviație civilă la care România este parte, baza de date națională utilizează aplicația ECCAIRS și taxonomia OACI ADREP.(6) CIAS pune la dispoziția agenților aeronautici, după caz, mijloacele de raportare menționate la pct. 2.3. lit. k) însoțite de materiale de îndrumare.(7) CIAS înștiințează AACR ori de câte ori și-a exprimat acordul privind instituirea unui mecanism simplificat potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(8) AACR, în calitate de organism tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea funcției de supervizare a siguranței aviației civile din România, evaluează și analizează informațiile privind evenimentele de aviație civilă raportate și înregistrate în baza de date națională.4.3. Gestionarea informațiilor de către organizații(1) Organizațiile stabilite în România colectează, evaluează, prelucrează, analizează și stochează informațiile primite prin sistemele de raportare obligatorie și raportare voluntară instituite la nivel intern. Organizațiile au obligația să raporteze către CIAS doar informațiile privind evenimentele care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranță*8). Notă
  *8) A se vedea atât art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, cât și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei.
  Se recomandă organizațiilor să depersonalizeze informațiile raportate către CIAS.
  (2) Organizațiile stabilite în România stochează în propriile baze de date informațiile colectate prin sistemele interne de raportare obligatorie și raportare voluntară. Constituirea bazelor de date interne se realizează cu respectarea cerințelor privind: compatibilitatea cu aplicația ECCAIRS, taxonomia ADREP și formatele electronice standardizate.(3) În vederea aplicării pct. 4.3. (2), CIAS pune la dispoziția organizațiilor mijloace și/sau materiale de îndrumare.
   +  Capitolul V Calitatea datelor și conținutul rapoartelor de eveniment5.1. Calitatea datelor(1) Datele colectate prin sistemele de raportare obligatorie și raportare voluntară, atât la nivelul CIAS, cât și la nivelul organizațiilor, respectă următoarele principii de calitate:a) acuratețea - datele sunt reale, sigure și suficient de detaliate;b) exactitatea - datele corespund evenimentului raportat;c) validitatea - datele sunt consistente, suficiente și permit identificarea clasei/categoriei/tipului de eveniment;d) relevanța - datele identifică elementele legate de evenimentul raportat și servesc acțiunilor subsecvente raportării;e) integralitatea - datele sunt complete și precise;f) promptitudinea - datele sunt colectate și procesate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenelor stabilite de prevederile aplicabile.(2) CIAS instituie la nivel intern o procedură de verificare a calității datelor în vederea îmbunătățirii coerenței acestora.(3) Organizațiile stabilite în România instituie la nivel intern proceduri de verificare a calității datelor.(4) În vederea îndeplinirii obligațiilor privind calitatea datelor transmise, CIAS pune la dispoziția organizațiilor materiale de îndrumare.(5) CIAS și organizațiile stochează și transmit datele privind evenimentele raportate numai după verificarea conformării acestora cu cerințele de calitate. Verificarea vizează cel puțin următoarele aspecte:(i) eliminarea erorilor de introducere a datelor;(ii) completarea tuturor câmpurilor obligatorii;(iii) utilizarea corectă a taxonomiei ADREP;(iv) corelarea datelor din bazele de date cu cele provenite din rapoartele inițiale.5.2. Conținutul rapoartelor inițiale și ulterioare privind evenimentele de aviație civilă(1) Rapoartele de eveniment conțin informații care respectă principiile de la pct. 5.1. (1) și cerințele de la pct. 3.1. (4).(2) Rapoartele ulterioare, acolo unde sunt necesare:a) completează datele transmise inițial;b) corectează, după caz, clasificarea (clasa, categoria), tipul evenimentului și clasificarea riscului;c) stabilesc cauzele producerii evenimentelor;d) conțin măsuri corective/preventive.(3) În rapoartele de eveniment transmise către CIAS de organizațiile din România, clasificarea riscului aferent evenimentului în cauză este obligatorie odată cu intrarea în vigoare a prevederilor specifice sistemului comun european de clasificare a riscurilor.(4) În vederea aplicării pct. 5.2. (3), AACR poate pune la dispoziția organizațiilor mijloace și/sau materiale de îndrumare pentru clasificarea riscului.  +  Capitolul VI Schimbul, diseminarea și protecția informațiilor6.1. Schimbul de informații(1) Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din OMT nr. 1.135/2015, CIAS asigură:a) schimbul de informații aflate în baza de date națională cu organismele internaționale de aviație civilă, autoritățile de stat ale altor țări, EASA și Comisia Europeană;b) transferul informațiilor în Fișierul european centralizat (ECR), în care sunt stocate toate rapoartele de eveniment colectate la nivelul Uniunii Europene;c) transmiterea de informații în urma solicitărilor primite de la părțile interesate, cu respectarea cerințelor specifice.(2) Organizațiile stabilite în România transferă către CIAS, în formate compatibile ECCAIRS/ADREP, informațiile din bazele de date instituite la nivel intern.(3) În cazul evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranță sau al analizelor efectuate conform procedurii menționate la pct. 7.2.(1), ori de câte ori consideră că este necesar, CIAS se adresează autorităților de stat competente din alte țări pentru a le transmite sau solicita informații și notifică AACR în acest sens.(4) În cazul evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranță sau în urma analizelor efectuate conform procedurii menționate la pct. 7.2.(4), ori de câte ori consideră că este necesar, AACR se adresează autorităților de stat competente din alte țări pentru a le transmite sau solicita informații și notifică CIAS în acest sens.6.2. Diseminarea informațiilor(1) CIAS publică anual un raport conținând informații privind evenimentele de aviație civilă colectate prin sistemele de raportare obligatorie și raportare voluntară instituite la nivel național, în scopul informării asupra nivelului de siguranță.(2) La transmiterea către terți a informațiilor privind evenimentele de aviație civilă colectate, CIAS respectă obligațiile privind confidențialitatea datelor și principiile "Culturii juste".6.3. Protecția informațiilor(1) Autoritățile naționale de aviație civilă cu atribuții privind siguranța și organizațiile stabilite în România au obligația, în conformitate cu legislația aplicabilă, să asigure confidențialitatea informațiilor colectate și să le utilizeze numai în scopul prezentei reglementări.(2) Fără a contraveni legislației penale aplicabile, se evită declanșarea de proceduri de urmărire penală referitor la încălcări nepremeditate sau involuntare ale legii, ce au fost observate numai ca urmare a raportării obligatorii/voluntare, cu excepția cazurilor dovedite de ignorare clară, gravă și serioasă a unui risc evident, și de neîndeplinire gravă a responsabilității profesionale de a lua măsuri.(3) Prevederile de mai sus se aplică fără a contraveni legislației naționale privind accesul la informații al autorităților judiciare.(4) CIAS încheie acorduri administrative cu autoritățile judiciare în vederea asigurării unui echilibru între necesitatea unei bune administrări a justiției, pe de o parte și nevoia de a avea întotdeauna la dispoziție informații privind siguranța, pe de altă parte.(5) CIAS se asigură că datele de identificare, în special numele și adresele persoanelor fizice nu sunt niciodată înregistrate în baza de date națională.(6) Organizațiile se asigură că rapoartele de eveniment sunt depersonalizate la înregistrarea acestora în bazele interne de date.6.4. Cultura justă(1) Organizațiile și autoritățile de stat cu atribuții privind siguranța nu aplică sancțiuni raportorilor sau persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, cu excepția cazurilor în care se impun măsuri necesare în beneficiul siguranței*9). Notă
  *9) Aceste măsuri pot include instruire suplimentară, suspendarea licenței, suspendarea certificatului, suspendarea activității pe o perioadă determinată etc.
  (2) Prevederile de mai sus se vor aplica fără a contraveni legislației naționale privind accesul la informații al autorităților judiciare.(3) Autoritățile naționale de aviație civilă și organizațiile din România adoptă norme interne privind "Cultura justă", care trebuie să respecte următoarele aspecte:a) corespund activităților specifice desfășurate de organizație;b) sunt susținute prin procese documentate și aplicate cu consecvență în cadrul organizației;c) includ printre altele definirea proceselor și a personalului implicat, cu scopul de a facilita identificarea cazurilor de comportament neadecvat*10); Notă
  *10) A se vedea art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
  d) documentează modul de gestionare, protejare și diseminare a datelor de siguranță și identifică ce informații depersonalizate sunt dezvăluite în beneficiul siguranței la nivel intern;e) analiza evenimentelor raportate de organizații se concentrează în primul rând asupra performanței sistemului/ sistemelor interne și a factorilor care au contribuit la producerea evenimentului și nu pe stabilirea culpei și responsabilității individuale;f) la evaluarea responsabilității individuale, organizația identifică dacă acțiunile, omisiunile sau deciziile luate corespund experienței și pregătirii personalului și nu se concentrează pe efectul/rezultatul/consecința evenimentului produs; suportul acordat personalului în cazul în care acesta, ca urmare a raportării unui eveniment, face subiectul unor proceduri externe (justiție, media etc.) consolidează încrederea reciprocă pe care se bazează "Cultura justă" din organizație;g) principiile "Culturii juste" sunt implementate efectiv și promovate în cadrul organizației la toate nivelurile; tot personalul organizației, inclusiv managerii, demonstrează încredere, respect reciproc și colaborează pentru instituirea unui mediu bazat pe încredere în toată organizația; personalul este instruit în spiritul "Culturii juste" și toate documentele aferente îi sunt puse la dispoziție;h) după publicarea normelor interne, mediul corespunzător "Culturii juste" se menține, prin acțiuni dedicate efectuate în mod constant;i) personalul organizației, inclusiv managerii, trebuie să înțeleagă și să accepte responsabilitățile ce le revin în aplicarea procedurilor interne aferente "Culturii juste" și în promovarea acesteia;j) comportamentul și acțiunile pozitive ale personalului sunt înregistrate și încurajate;k) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 376/2014, raportorii și alte persoane menționate în rapoartele de eveniment sunt protejate.
   +  Capitolul VII Analiza informațiilor raportate7.1. Analiza informațiilor raportate la nivelul organizațiilor stabilite în România(1) Organizațiile elaborează și implementează o procedură de analiză a informațiilor conținute în rapoartele de eveniment colectate prin sistemele interne de raportare obligatorie și raportare voluntară, în scopul identificării pericolelor și riscurilor asociate în vederea stabilirii măsurilor corective/preventive.(2) Organizațiile elaborează și implementează o procedură de monitorizare a aplicării și eficacității măsurilor corective/ preventive.(3) În cazul în care analiza evenimentelor conduce la identificarea de riscuri semnificative (reale sau potențiale) pentru siguranță, organizațiile transmit către CIAS:a) în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de eveniment, rezultatele preliminare ale analizei efectuate, precum și măsurile corective/preventive identificate;b) imediat ce sunt disponibile, dar nu mai târziu de 3 luni de la data primirii raportului de eveniment, rezultatele finale ale analizei.(4) Organizațiile se asigură că informațiile obligatorii care lipsesc din raportarea inițială a unui eveniment sunt transmise ulterior către CIAS.(5) În cazul evenimentelor colectate prin sistemul intern de raportare voluntară, prin procedura prevăzută la pct. 7.1.(1) se stabilește dacă acestea ar putea face obiectul raportării obligatorii*11), situație în care sunt raportate către CIAS, considerându-se totodată că raportorul și-a îndeplinit obligația de raportare. Notă
  *11) A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1018.
  7.2. Analiza informațiilor raportate la nivel național(1) CIAS elaborează și implementează o procedură de analiză a informațiilor raportate prin sistemele naționale de raportare obligatorie și raportare voluntară, în scopul:a) stabilirii clasei*12) evenimentului și a acțiunilor ce decurg ca urmare a clasificării efectuate; Notă
  *12) Conform taxonomiei OACI ADREP.
  b) identificării pericolelor și riscurilor asociate în vederea emiterii de recomandări de siguranță.
  (2) În baza prevederilor legale în vigoare la data producerii evenimentului, CIAS poate declanșa o investigație privind siguranța, în scopul prevenirii producerii unui alt eveniment similar, potrivit prevederilor specifice. Investigația include colectarea și analizarea informațiilor, expunerea concluziilor și a factorilor contributivi, și după caz, formularea de recomandări privind siguranța.(3) CIAS se asigură că informațiile referitoare la analiza fiecărui eveniment și măsurile corective/preventive transmise de organizații sunt înregistrate în baza de date națională după cum este prezentat în schema de raportare obligatorie și raportare voluntară.(4) AACR elaborează și implementează o procedură de analiză a informațiilor referitoare la evenimentele din baza de date națională, în scopul:a) identificării pericolelor și riscurilor asociate;b) stabilirii, la nivel național, de măsuri pentru diminuarea pericolelor și riscurilor identificate; în acest sens, AACR elaborează și implementează o procedură de monitorizare a aplicării și eficacității măsurilor respective;c) identificării erorilor de evaluare a riscului transmise prin rapoartele de eveniment; în acest sens, în vederea reclasificării riscului și validării datelor, AACR notifică organizațiile și CIAS.(5) AACR monitorizează aplicarea și eficacitatea măsurilor corective/preventive identificate de organizații conform procedurii menționate la pct. 7.1.(1). În situația în care măsurile corective/preventive identificate de organizații sunt considerate inadecvate, AACR solicită acestora măsuri suplimentare.(6) În vederea efectuării de analize complete, AACR poate solicita organizațiilor orice raport de eveniment sau document elaborat conform pct. 7.1.(3).(7) În cazul în care consideră necesar (ca urmare a evaluării datelor din baza de date națională, a analizelor efectuate și a altor acțiuni corelate) AACR desfășoară activități de inspecție și/sau audit, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile sale specifice.
   +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale8.1. CIAS și AACR colaborează cu statele membre UE și EASA și asigură participarea reprezentanților lor la acțiunile organizate pe plan european pentru schimbul și analiza informaților cuprinse în ECR în temeiul art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.8.2. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, CIAS și AACR colaborează permanent prin orice mijloace (protocoale, înțelegeri și altele) pentru asigurarea unui schimb eficient de date privind evenimentele de aviație civilă colectate prin sistemele de raportare naționale.8.3. Omiterea raportării evenimentelor de aviație civilă de către cei care au această obligație, sau obstrucționarea raportării, se sancționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001, aplicabile la data producerii evenimentului.8.4. Anexa face parte integrantă din prezenta reglementare.8.5. La data intrării în vigoare a prezentei reglementări, CIAS și AACR pun la dispoziție numerele de telefon, fax, adrese de e-mail și poștale și orice alte date de contact.  +  ANEXAla reglementare
  Schema de raportare obligatorie și raportare voluntară
  T(0) - momentul producerii evenimentului.Persoană - persoana care raportează (raportorul).
  ---------