HOTĂRÂRE nr. 561 din 10 mai 2009pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 și al art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituția prefectului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 10 mai 2009.Nr. 561.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentareaproiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precumși a altor documente, în vederea adoptării/aprobării