HOTĂRÂRE nr. 22 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 și 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, denumit în continuare ministerul, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul are sediul în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1. Ministerul dispune de spații corespunzătoare desfășurării activității sale atât în sediul Senatului, cât și în cel al Camerei Deputaților, cu acordul conducerii celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 2Ministerul asigură și coordonează realizarea activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile Ministerului pentru Relația cu Parlamentul  +  Articolul 3Pentru asigurarea bunei desfășurări a raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament, ministerul îndeplinește următoarele funcții:a) funcția de strategie, prin care se creează sistemul de relații pentru fundamentarea și elaborarea Programului legislativ al Guvernului, precum și pentru realizarea activităților specifice desfășurate de minister în concordanță cu Programul de guvernare acceptat de Parlament; b) funcția de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru organizarea și funcționarea întregului sistem de promovare a inițiativelor legislative și de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituției, celorlalte acte normative și procedurii parlamentare; c) funcția de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern și extern a Guvernului României;d) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea unitară și respectarea reglementărilor legale de către structurile sale; e) funcția de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, ministerul îndeplinește următoarele atribuții principale: a) elaborează, pe baza propunerilor formulate de autoritățile administrației publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, și asigură, în funcție de priorități, actualizarea acestui program; asigură publicarea Programului legislativ pe pagina web a ministerului și transmiterea acestuia către Camera Deputaților și Senat; urmărește realizarea de către ministere a proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ și informează Guvernul, periodic sau ori de câte ori este cazul, cu privire la stadiul realizării acestuia;b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorități legislative și urmărește dezbaterea și adoptarea acestora de către Parlament; c) urmărește transmiterea proiectelor de legi inițiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, urmează să fie sesizată ca primă Cameră și trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) susține prioritățile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi și a programului de activitate în ședințele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;e) susține cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgență de către Parlament; f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de ministere sau alte instituții publice și aprobate de Guvern; asigură, dacă este cazul, consultarea interministerială corespunzătoare cu privire la amendamentele formulate de ministere sau alte instituții publice, în vederea prezentării acestora spre aprobare Guvernului;g) realizează coordonarea interministerială în vederea susținerii guvernamentale corespunzătoare a proiectelor de legi și a punctelor de vedere ale Guvernului asupra inițiativelor legislative parlamentare în comisiile permanente și în cadrul dezbaterilor din ședințele celor două Camere ale Parlamentului de către ministerele de resort sau alte instituții publice guvernamentale; h) asigură participarea corespunzătoare a reprezentanților Guvernului la ședințele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum și la ședințele în plen ale Camerei Deputaților și ale Senatului de fiecare dată când prezența membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie; i) transmite către ministerele de resort proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte, întocmite de comisiile permanente, precum și formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului; j) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor interesate, proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; k) Abrogată. (la 09-09-2019, Litera k) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 649 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 09 septembrie 2019 ) l) Abrogată. (la 09-09-2019, Litera l) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 649 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 09 septembrie 2019 ) m) primește și distribuie întrebările și interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor formulate de ministere și instituții publice guvernamentale și prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată; n) ia măsurile necesare pentru pregătirea și susținerea poziției Guvernului în cazul moțiunilor simple și al moțiunilor de cenzură; o) asigură informarea membrilor Guvernului cu privire la declarațiile politice ale senatorilor și deputaților care vizează activitatea Guvernului; p) elaborează, pe baza propunerilor și a observațiilor formulate de ministerele și/sau instituțiile de resort consultate, proiectul punctului de vedere al Guvernului în cazul inițiativelor legislative parlamentare, solicitat de Parlament potrivit art. 111 din Constituția României, republicată, pe care îl supune spre aprobare Guvernului și asigură, dacă este cazul, revizuirea acestuia în urma reconsultării ministerelor și instituțiilor de resort; transmite punctele de vedere adoptate de Guvern și semnate de prim-ministru la Senat și Camera Deputaților; q) transmite către ministerele de resort punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de comisiile permanente asupra inițiativelor legislative parlamentare, precum și formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului; r) prezintă informațiile și documentele cerute Guvernului și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaților, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora; s) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor și declarațiilor prim-ministrului cu privire la politica Guvernului; t) prezintă Guvernului informări, la sfârșitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului sau ori de câte ori este cazul, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar, precum și la alte activități din cadrul relațiilor dintre Guvern și Parlament;u) elaborează acte normative în domeniul propriu de activitate; v) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile și gestionează resursele financiare alocate prin buget, în domeniul său de activitate; w) asigură accesarea, implementarea și derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competență;x) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare cu alte autorități și instituții publice, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii; y) exercită, în condițiile legii, auditul intern asupra activităților desfășurate potrivit competențelor sale;z) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului din patrimoniul său, în condițiile legii;aa) exercită orice alte atribuții din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative sau dispuse de către prim-ministru.  +  Articolul 5(1) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, ministerul realizează coordonarea interinstituțională a activităților din domeniu și are dreptul să solicite informații de la ministere, alte autorități și instituții publice ale administrației centrale. Ministerele, celelalte autorități și instituții publice ale administrației centrale au obligația de a răspunde solicitărilor Ministerului pentru Relația cu Parlamentul în termenele stabilite de acesta.(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 4, dacă este cazul, în vederea armonizării pozițiilor ministerelor și instituțiilor consultate, ministerul poate solicita constituirea de grupuri de lucru interinstituționale.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul  +  Articolul 6(1) Conducerea ministerului se exercită de către ministrul pentru relația cu Parlamentul, denumit în continuare ministru, care îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. (2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite și poate delega această calitate, în condițiile legii. (3) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și instituții publice, organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine. (4) Ministrul reprezintă și angajează ministerul în raporturile în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. (5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. (6) Ministrul este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a ministerului de 2 secretari de stat, un secretar general și un secretar general adjunct.(7) Secretarii de stat sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului și desfășoară activitățile stabilite prin ordin al ministrului.(8) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.  +  Articolul 7(1) Pe lângă ministru funcționează, ca organe consultative, Colegiul ministerului și Consiliul consultativ. Componența și regulamentul de funcționare ale celor două organisme se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Președintele Colegiului ministerului și al Comitetului consultativ este ministrul pentru relația cu Parlamentul. În lipsa acestuia atribuțiile președintelui se exercită de către unul dintre secretarii de stat. (3) Colegiul ministerului se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.(4) Comitetul consultativ se întrunește la solicitarea ministrului.  +  Articolul 8(1) Ministerul are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii. (2) Secretarul general asigură realizarea activităților administrative ale ministerului, sprijinirea realizării atribuțiilor acestuia și realizarea legăturilor funcționale cu alte ministere și autorități publice, în condițiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. (3) Secretarul general îndeplinește și alte atribuții și responsabilități prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului sau încredințate de ministru, în condițiile legii.  +  Capitolul IV Organizarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se organizează servicii, birouri și compartimente.(2) Atribuțiile și răspunderile structurilor din cadrul ministerului, statul de funcții, precum și atribuțiile și sarcinile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 10În structura ministerului se organizează și funcționează, potrivit legii, cabinetele demnitarilor.  +  Articolul 11(1) Numărul maxim de posturi pentru minister este de 51, exclusiv demnitarii și cabinetele demnitarilor. (la 08-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 452 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 08 iulie 2019 ) (2) Personalul necesar desfășurării activității ministerului este alcătuit din funcționari publici și personal contractual, care sunt numiți, respectiv angajați, cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (3) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul ministerului se fac cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12Personalul, execuția bugetară și patrimoniul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul se preiau de minister, care se subrogă în drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii, potrivit dispozițiilor art. 15, 20 și 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 13Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Ministerul asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului din patrimoniul său, în condițiile legii.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 22.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
  (la 08-07-2019, ANEXA a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 452 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 08 iulie 2019 )
  ----