REGULAMENT din 13 iulie 2017de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 25 iulie 2017  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 488 din 13 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Inspecția Muncii este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(2) Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență.(3) Activitatea Inspecției Muncii și a inspectoratelor teritoriale de muncă este finanțată integral de la bugetul de stat.(4) Inspecția Muncii are sediul în municipiul București, str. Matei Voievod nr. 14, sectorul 2.  +  Articolul 2(1) În subordinea Inspecției Muncii funcționează:a) inspectorate teritoriale de muncă, instituții publice cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în fiecare județ și în municipiul București;b) Abrogată. (la 01-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 821 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017 ) c) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii - instituție publică cu personalitate juridică.(2) Finanțarea Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. (la 05-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 05 septembrie 2019 )  +  Articolul 3(1) Inspecția Muncii are rol de coordonare și exercitare a activității de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale în unitățile din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.(2) Pe teritoriul județelor și al municipiului București, activitatea de control în domeniul de competență se realizează prin inspectoratele teritoriale de muncă, ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) Inspectorii de muncă din aparatul propriu al Inspecției Muncii îndrumă, coordonează și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și pot exercita activități de control pe teritoriul județelor și al municipiului București, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.  +  Articolul 4(1) Pe lângă Inspecția Muncii este organizată și funcționează activitatea „Revista Obiectiv“.(2) Activitatea „Revista Obiectiv“ constă în:a) editarea și vânzarea „Revistei Obiectiv“;b) editarea și vânzarea de imprimate, tipizate și materiale având ca scop instruirea și perfecționarea profesională în domeniile de competență ale Inspecției Muncii, precum și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;c) editarea și vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afișe, pliante;d) editarea și vânzarea altor publicații, materiale și tipărituri tematice cu impact în domeniile de competență ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(3) Activitatea „Revista Obiectiv“ este finanțată integral din venituri proprii.(4) Veniturile realizate de activitatea „Revista Obiectiv“, provenite din încasările obținute ca urmare a activității desfășurate de revistă, constituie venituri proprii ale acesteia.(5) Cheltuielile curente și de capital necesare pentru realizarea activității „Revista Obiectiv“ se finanțează din veniturile proprii.(6) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității „Revista Obiectiv“ și statul de funcții al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspecției Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(7) Excedentul anual realizat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.(8) În relațiile contractuale activitatea „Revista Obiectiv“ este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspecției Muncii sau de persoanele din cadrul Inspecției Muncii cărora inspectorul general de stat le-a delegat aceste competențe.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii  +  Articolul 5(1) Inspecția Muncii se organizează și funcționează cu un număr de 2.526 de posturi, funcționari publici și personal contractual.(2) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru aparatul propriu al Inspecției Muncii și pentru inspectoratele teritoriale de muncă se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) Structurile de funcții pe compartimente pentru aparatul propriu al Inspecției Muncii se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat, iar structurile de funcții pe compartimente pentru inspectoratele teritoriale de muncă se aprobă prin decizie a inspectorului-șef, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Inspecția Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă și activitatea „Revista Obiectiv“ pot deține un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea acțiunilor de control și a celorlalte activități, 3 șalupe, precum și două ambarcațiuni cu motor, pentru intervenții urgente la accidente de muncă și pentru acțiuni complexe de control.(2) Din numărul de autoturisme prevăzut la alin. (1) inspectorul general de stat și inspectorii generali de stat adjuncți pot utiliza orice autoturism din parcul auto al Inspecției Muncii, iar inspectorul general de stat are la dispoziție un autoturism, în calitate de conducător al Inspecției Muncii.  +  Articolul 7(1) În cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă funcționează compartimente specializate, potrivit structurii organizatorice.(2) Atribuțiile compartimentelor din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(3) Inspectorii de muncă din cadrul unui inspectorat teritorial de muncă își pot desfășura activitatea de control pe raza teritorială a altor inspectorate decât cel în care își desfășoară activitatea în mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.(4) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile personalului Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin fișa postului.(5) În funcție de domeniile în care își desfășoară activitatea inspectorii de muncă, prin fișele posturilor se pot stabili condițiile de studii necesare pentru exercitarea funcției publice, în concordanță cu sarcinile, responsabilitățile și atribuțiile stabilite potrivit legislației în vigoare și procedurilor specifice aplicabile la nivelul instituției.(6) Perioada în care persoanele care ocupă funcția de inspector de muncă își desfășoară activitatea în Inspecția Muncii sau în inspectoratele teritoriale de muncă este considerată vechime în specialitatea studiilor absolvite, cu condiția ca în fișa postului să existe ca atribuții desfășurarea unor activități din domeniul în care au absolvit. (7) Regulamentul intern se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat pentru aparatul propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin decizie a inspectorului-șef pentru inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 8(1) În cadrul Inspecției Muncii se organizează și funcționează Colegiul Inspecției Muncii, organ consultativ în domeniul de activitate, format din funcționari publici de conducere sau, după caz, de execuție din cadrul Inspecției Muncii, stabiliți prin decizie a inspectorului general de stat.(2) Colegiul Inspecției Muncii se întrunește periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei și dezbaterea problemelor deosebite, curente sau rezultate din activitățile desfășurate.  +  Articolul 9În cadrul Inspecției Muncii funcționează Corpul de control al calității inspecției în subordinea inspectorului general de stat, cu rol în cercetarea faptelor care constituie obiect al sesizărilor privind încălcarea de către inspectorii de muncă a prevederilor legale, a metodologiilor, procedurilor ori a altor norme interne de lucru și ale cărui atribuții se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii.  +  Articolul 10La nivelul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se constituie Consiliul consultativ tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentanții desemnați ai instituției, ai confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național.  +  Articolul 11(1) La nivelul Inspecției Muncii funcționează o structură specializată în sensul prevăzut la art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Inspecția Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și organizează sistemul de direcționare a acestora către inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Capitolul III Atribuțiile Inspecției Muncii  +  Articolul 12(1) Inspecția Muncii are în principal următoarele atribuții:A. Atribuții generale:a) controlează aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale generale și speciale care reglementează relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, supravegherea pieței produselor din domeniul de competență, conform legii;b) elaborează și pune în aplicare programe anuale de acțiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii și Justiției Sociale în domeniul de competență al Inspecției Muncii;c) coordonează, îndrumă metodologic și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și a celorlalte instituții aflate în subordine;d) reprezintă Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ca organ de specialitate, în relațiile de cooperare internațională în domeniul de competență, în limita mandatului acordat de ministrul muncii și justiției sociale;e) asigură reprezentarea, în numele statului român și al Guvernului României, pe plan intern și extern, în relațiile de cooperare cu instituții și organisme naționale și internaționale pentru domeniile sale de competență, în limita mandatului acordat de ministrul muncii și justiției sociale;f) elaborează metodologii și proceduri unitare de control în domeniul propriu de competență;g) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și modul de realizare de către angajatori a măsurilor pentru normalizarea condițiilor de muncă;h) îndeplinește atribuțiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la activitatea de pregătire și perfecționare a pregătirii personalului propriu;i) cooperează, pe plan intern și internațional, în domeniile de competență, cu instituții similare, inspecții din alte domenii, instituții publice sau private, organizații ale partenerilor sociali și cu orice alte organizații care sunt constituite și funcționează potrivit legii;j) realizează venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, precum și alte venituri obținute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat, în condițiile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;k) soluționează, în limita competențelor legale, petițiile adresate de persoane fizice sau juridice;l) asigură schimbul de informații cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în condițiile legii;m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare și/sau în folosință;n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului muncii și justiției sociale, și asigură exercițiul financiar-contabil al instituției, în condițiile legii;o) organizează sistemul informatic necesar activității proprii și gestionează registrele electronice din domeniul de competență; p) îndeplinește rolul de unitate de achiziții centralizate, în conformitate cu prevederile cap. I secțiunea a 8-a paragraful 1 - „Activități de achiziție centralizată“ din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, în vederea achiziționării centralizate, prin aparatul propriu, de autoturisme, cu excepția autoturismelor care sunt achiziționate conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;q) inițiază propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii și Justiției Sociale.B. Atribuții specifice în domeniul relațiilor de muncă:a) controlează, coordonează și îndrumă metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, ce decurg din legislația națională, europeană și din convențiile Organizației Internaționale a Muncii;b) controlează folosirea de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, și sesizează, după caz, conform prevederilor legale, organele de urmărire penală. În scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fișelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidență al salariaților transmis la inspectoratul teritorial de muncă, precum și a oricăror altor documente solicitate de inspectorul de muncă;c) impune cu ocazia controalelor completarea fișei de identificare prin care se consemnează declarațiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fișei de identificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;d) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfășoară în condițiile unui raport de muncă;e) dispune încheierea contractelor individuale de muncă și transmiterea acestora în registrul general de evidență a salariaților pentru lucrătorii identificați că prestează activitate fără contract individual de muncă;f) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;g) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidență a salariaților;h) controlează respectarea prevederilor legale privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale;i) controlează încadrarea în muncă a cetățenilor străini în România;j) controlează activitatea desfășurată de agenții de ocupare a forței de muncă, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;k) controlează activitatea desfășurată de agenții de muncă temporară, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;l) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;m) comunică înștiințări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societății/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei și a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data inițierii lui;n) solicită reprezentanților entității controlate, precum și lucrătorilor, singuri sau în prezența martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum și note scrise de la persoanele care pot da relații cu privire la aspectele verificate și, după caz, realizează fotografii și înregistrări audiovideo;o) participă la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituții ale statului;p) îndeplinește atribuțiile de birou de legătură și efectuează schimbul de informații cu inspecțiile muncii sau autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale privind detașarea în cadrul prestării de servicii transnaționale;q) coordonează, după caz, și participă la derularea programelor internaționale în domeniul relațiilor de muncă;r) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniul de competență, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;s) furnizează informații de specialitate, participă la elaborarea de studii și analize în domeniul relațiilor de muncă; ș) asigură la nivel național evidența muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidență a salariaților, precum și evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora;t) gestionează baza de date organizată la nivel național care conține registrele generale de evidență a salariaților în format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;ț) asigură, pe baza protocoalelor încheiate la nivel național cu alte instituții ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidență a salariaților privind activitatea desfășurată în baza contractelor individuale de muncă, în condițiile legii; u) organizează înregistrarea și evidența, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de muncă procedează la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condițiilor procedurale prevăzute de lege;v) conciliază conflictele de muncă declanșate la nivelul unităților, în condițiile prevăzute de lege și procedurii aprobate de inspectorul general de stat.C. Atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și supravegherii pieții:a) controlează respectarea reglementărilor privind organizarea locurilor de muncă și impune luarea de măsuri de prevenire și protecție în vederea normalizării condițiilor de muncă; b) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură luate de angajatori în vederea prevenirii prezenței peste limitele maxime admise a agenților chimici, fizici sau biologici la locurile de muncă;c) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă și controlul medical periodic;d) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activității și mărimii întreprinderii;e) verifică modul de organizare și funcționare a comitetelor de securitate și sănătate în muncă;f) cercetează evenimentele conform competențelor legale și pot preleva probe, dispune măsurători, determinări și expertize, pot lua declarații și note de relații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și altor persoane care pot da informații cu privire la evenimentul cercetat;g) analizează și avizează dosarele de cercetare a evenimentelor și poate dispune motivat completarea dosarului și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum și retragerea avizului și refacerea cercetării de către angajator, în condițiile legii, în cazurile în care se constată că cercetarea a fost efectuată necorespunzător; h) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniul de competență, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;i) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la cercetarea evenimentelor și poate dispune motivat, în condițiile legii, retragerea avizului și refacerea cercetării;j) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și pot preleva probe, dispune măsurători și determinări, pot lua note de relații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și altor persoane care pot da informații cu privire la obiectul controlului efectuat;k) solicită de la reprezentatul legal al unității controlate copii certificate de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului; l) pot lăsa înștiințări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele la sediul societății/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei și a documentelor solicitate;m) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale, precum și alte aspecte legate de securitatea și sănătatea lucrătorilor;n) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție și avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;o) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire și protecție în special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifică prin controale la angajatorii beneficiari datele și informațiile referitoare la activitățile de prevenire și protecție prestate și propune, după caz, retragerea abilitării în condițiile legii;p) controlează producătorii, reprezentanții autorizați, importatorii și distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piață a produselor din domeniul de competență; q) elaborează, pune în aplicare și actualizează periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfășoară acțiuni de supraveghere a pieței;r) identifică produsele din domeniul de competență care prezintă suspiciuni de neconformitate, prelevă probe și efectuează încercări, în limitele bugetului aprobat pentru finanțarea acestei activități;s) atenționează utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competență și cooperează cu aceștia pentru prevenirea sau reducerea acestora;ș) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piață.(2) Prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se realizează de către Inspecția Muncii în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Inspecția Muncii îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative.(4) Inspectorii de muncă încheie procese-verbale de control și procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, de regulă la sediul angajatorului sau la orice alt loc de muncă organizat de acesta și, prin excepție, la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă.(5) Înștiințările menționate la alin. (1) pct. B lit. m) și pct. C lit. l) se înmânează/comunică angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice aflate la locul de muncă controlat. În cazul în care la locul de muncă controlat nu se află nicio persoană căreia să i se comunice înștiințarea sau, deși este prezentă, refuză să primească înștiințarea, comunicarea acesteia se realizează prin poștă, cu confirmare de primire, iar în cazul în care comunicarea nu este realizată se va proceda la afișare la sediul/domiciliul angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice, care a fost controlat(ă).(6) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pot fi detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(7) Modelul de legitimație și insignă utilizate de inspectorii de muncă în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.  +  Capitolul IV Conducerea Inspecției Muncii  +  Articolul 13(1) Inspecția Muncii este condusă de un inspector general de stat, care în exercitarea atribuțiilor de conducere are în subordine doi inspectori generali de stat adjuncți. Inspectorul general de stat și inspectorii generali de stat adjuncți sunt numiți prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, în condițiile legii.(2) Inspectorul general de stat reprezintă Inspecția Muncii în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, persoane fizice și juridice, organizații neguvernamentale, partenerii sociali, mass-media, precum și cu organismele europene și internaționale.(3) Inspectorul general de stat poate delega atribuții, în condițiile legii, inspectorilor generali de stat adjuncți și personalului de conducere din directa subordine. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.  +  Articolul 14(1) Inspectorul general de stat are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea Inspecției Muncii și a instituțiilor subordonate;b) răspunde de administrarea patrimoniului aparatului propriu al Inspecției Muncii, cu respectarea prevederilor legale;c) exercită atribuțiile delegate de ministrul muncii și justiției sociale;d) urmărește realizarea funcțiilor și atribuțiilor generale ale Inspecției Muncii la nivel național și teritorial; e) numește prin decizie membrii comisiilor de cercetare a evenimentelor cercetate de Inspecția Muncii în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;f) aprobă programul-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii;g) aprobă programele proprii de acțiuni propuse de fiecare inspectorat teritorial de muncă;h) analizează periodic și/sau ori de câte ori este nevoie cu inspectorii-șefi/inspectorii-șefi adjuncți activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă;i) stabilește măsurile necesare pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor instituției și pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii și justiției sociale;j) organizează acțiuni de importanță națională în domeniu;k) aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de muncă și celelalte unități subordonate;l) aprobă deplasările în străinătate, conform prevederilor legale în vigoare;m) aprobă metodologiile și procedurile specifice domeniilor de activitate;n) desemnează reprezentanții Inspecției Muncii în cadrul Consiliului consultativ tripartit, organizat conform legii, al cărui președinte este;o) desemnează, la propunerea inspectorului-șef, reprezentanții inspectoratului teritorial de muncă în cadrul fiecărui consiliu consultativ tripartit, organizat conform legii la nivel teritorial, al cărui președinte este inspectorul-șef al inspectoratului teritorial de muncă;p) aprobă înființarea sau desființarea punctelor de lucru ale inspectoratelor teritoriale de muncă;q) îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.(2) Pentru organizarea activității specifice din domeniile de competență, inspectorul general de stat emite decizii și aprobă metodologii, proceduri și instrucțiuni. Deciziile se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În perioadele în care inspectorul general de stat se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegație sau lipsește din alte motive, în condițiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul general de stat adjunct în domeniul relațiilor de muncă sau inspectorul general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.(4) În perioadele în care inspectorul general de stat și inspectorii generali de stat adjuncți se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (3) sau funcțiile de inspector general de stat adjunct sunt vacante, înlocuitorul inspectorului general de stat va fi un funcționar public de conducere din cadrul Inspecției Muncii, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.(5) Prin actul de delegare prevăzut la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4) se precizează limitele și condițiile delegării.  +  Articolul 15Inspectorii generali de stat adjuncți au următoarele atribuții:a) coordonează, îndrumă, controlează și răspund de activitatea desfășurată în domeniul specific;b) propun spre aprobare inspectorului general de stat colective de lucru pentru realizarea de proiecte, programe, studii în domeniul de activitate specific; c) organizează și coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislației specifice domeniului de activitate pe care îl conduc și le supun spre aprobare inspectorului general de stat;d) avizează proiectul programului-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii și programele proprii de acțiuni elaborate de fiecare inspectorat teritorial de muncă;e) propun spre aprobare inspectorului general de stat programe de formare profesională pentru personalul din structurile coordonate;f) stabilesc, potrivit atribuțiilor legale, măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor și aplicarea dispozițiilor legale în domeniul pe care îl coordonează;g) propun inspectorului general de stat completări sau modificări ale actelor normative în domeniul specific;h) stabilesc măsuri pentru buna organizare a activității în compartimentele subordonate;i) propun inspectorului general de stat îmbunătățirea metodelor de lucru și de control specifice;j) analizează periodic și ori de câte ori este nevoie, cu inspectorul general de stat, activitatea compartimentelor din subordine și a inspectoratelor teritoriale de muncă;k) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de inspectorul general de stat în domeniul de competență;l) avizează în domeniul securității și sănătății în muncă dosarele de cercetare a evenimentelor cercetate de inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Capitolul V Conducerea inspectoratului teritorial de muncă  +  Articolul 16(1) Inspectoratul teritorial de muncă este condus de un inspector-șef, care în exercitarea atribuțiilor de conducere are în subordine doi inspectori-șefi adjuncți.(2) Inspectoratul teritorial de muncă este instituție publică prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței în fiecare județ și în municipiul București.(3) Inspectorul-șef reprezintă inspectoratul teritorial de muncă în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice, cu alte inspecții de specialitate ale statului, cu organizații neguvernamentale, cu partenerii sociali și cu mass-media.(4) În cazul în care în cadrul inspectoratului teritorial de muncă funcția publică de conducere de inspector-șef și/sau de inspector-șef adjunct este vacantă sau temporar vacantă, până la ocuparea temporară sau definitivă, în condițiile legii, inspectorul general de stat poate delega atribuțiile, în condițiile legii. (5) Inspectorul-șef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat, iar inspectorii-șefi adjuncți sunt subordonați ierarhic inspectorului-șef.(6) În perioadele în care inspectorul-șef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegație sau lipsește din alte motive, în condițiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul-șef adjunct în domeniul relațiilor de muncă sau inspectorul-șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-șef.(7) În perioadele în care inspectorul-șef și inspectorii-șefi adjuncți se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6), atribuțiile inspectorului-șef se deleagă unui funcționar public din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-șef.  +  Articolul 17(1) Atribuțiile inspectorului general de stat și ale inspectorilor generali de stat adjuncți pot fi detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspecției Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. Atribuțiile compartimentelor din subordinea acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspecției Muncii.(2) Atribuțiile inspectorului-șef și ale inspectorilor-șefi adjuncți, precum și ale compartimentelor din subordinea acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale și sunt prevăzute în fișa postului.  +  Capitolul VI Evaluarea activității profesionale  +  Articolul 18Evaluarea activității profesionale individuale pentru personalul din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare specifice funcționarilor publici, respectiv personalului contractual.  +  ANEXĂ la regulamentMINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEINSPECȚIA MUNCIIInspectoratul Teritorial de Muncă ..........Adresa ........Tel./fax: ..... e-mail: ........Operator de date cu caracter personal nr. ......
  FIȘĂ DE IDENTIFICARE
  Inspector de muncă ....................Legitimație nr. .............................Semnătura ..................................Completată în ziua de ......, ora ......, la locul de muncă al ................... situat în ............. str. ........ nr. ...., sectorul ..... județul ............Subsemnatul(a), .......,..........., fiul/fiica lui ................... și al ....................., născut(ă) în anul ......, luna ....., ziua ..., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., legitimat cu BI (CI)/pașaport seria .......... nr. ............., eliberat(ă) de ............ la data de ........, cod numeric personal ..............Declar pe propria răspundere următoarele:Prestez activitate în funcția/meseria ............., de la data de .........., la ................., cu sediul în ............, str. ............ nr. ....., sectorul/județul ....... .I. Forma în baza căreia prestez activitatea* ............................................................ Notă
  * După caz, se va înscrie: „- contract de muncă încheiat în forma scrisă, durată nedeterminată/determinată/perioadă de probă; - fără contract de muncă/perioadă de probă; altă formă în baza căreia prestează activitate“.
  II. Timpul de muncă și timpul de odihnă1. Norma de muncă:– normă întreagă ............... ore/zi;– fracțiune de normă de ...... ore/zi, de la ora ..... până la ora ....... .2. Repartizarea programului de lucru:– în ture: - tura I de la ora ........ până la ora ..........; – tura II de la ora ........ până la ora ..............;– prestez muncă suplimentară ........ ore/zi;– prestez muncă de noapte ......... ore/noapte;– prestez muncă în repaus săptămânal :..........:– număr de ore lucrate .... sâmbăta; număr de zile de sâmbătă lucrate/luna ...........;– număr de ore lucrate ........ duminica; număr de zile de duminică lucrate/luna .........;– prestez munca în zilele de sărbători legale ...... număr de ore lucrate ....../zi.III. Drepturi salarialePrimesc un salariu lunar de ................. lei net (în mână) și .................. lei brut pe statul de plată, pentru care am semnat/nu am semnat stat de plată.Menționez că lucrez împreună cu următoarele persoane: ................................................................................... .Aceasta îmi este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez, cele de mai sus fiind adevărate, nefiind silit(ă) sau intimidat(ă).Data ................... Semnătura ..........
  ----