ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 septembrie 2019  Având în vedere că accesul cetățenilor la serviciul de urgență 112 trebuie asigurat în cele mai bune condiții la nivel european, la standarde ridicate de calitate,întrucât accesibilitatea informațiilor de localizare a apelantului este considerată, la nivelul Uniunii Europene, o componentă esențială privind funcționarea serviciilor de urgență, iar metoda de localizare „cell-ID“ utilizată în prezent nu este suficient de precisă în anumite situații,ținând cont de necesitatea stringentă ca, pe lângă „metoda de localizare cell-ID“, dispeceratele de urgență să poată beneficia de poziționări cât mai aproape de realitate ale celor care solicită ajutorul prin intermediul apelurilor de urgență la 112, poziționări care pot fi furnizate, în anumite cazuri, de tehnologia de localizare Google (ELS - Emergency Location Service) bazată pe funcționalitatea AML - Advanced Mobile Location (AML/ELS),luând în considerare beneficiul public generat de implementarea unor mijloace suplimentare de localizare ale apelantului la numărul unic de urgență 112, prin utilizarea oportunităților pe care le conferă echipamentele moderne din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor,reținând totodată faptul că în dinamica unei situații de urgență afișarea datelor preînregistrate ale abonaților contribuie semnificativ atât la reducerea timpului de procesare a apelului de urgență, cât și la posibilitatea operatorului centrelor unice pentru apeluri de urgență de a corela/completa/compara informațiile de localizare și de identificare ale apelantului,având în vedere că măsurile de răspuns luate într-o situație de urgență de către agențiile specializate de intervenție trebuie să aibă la bază date de localizare și de identificare cât mai precise ale persoanei care se află într-o situație de urgență,având în vedere necesitatea creșterii eficienței gestionării apelurilor de urgență prin reducerea incidenței apelurilor abuzive efectuate de către apelanți care nu pot fi identificați deoarece utilizează servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile pentru care plata se face în avans,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanță de urgență, ar avea consecințe directe asupra gestionării situațiilor de urgență și, implicit, asupra asigurării asistenței imediate în situații în care sunt periclitate viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul,totodată, având în vedere că neadoptarea actului are ca efect menținerea imposibilității de identificare a utilizatorilor finali de servicii de telefonie care beneficiază de aceste servicii prin intermediul cartelelor preplătite, precum și imposibilitatea integrării unor tehnologii moderne avansate de localizare a apelantului la numărul unic de urgență 112,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenția apelantului, către numărul unic 114.2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) agenții specializate de intervenție - structurile autorităților administrației publice, care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în domeniile ambulanței, serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;b) alertare falsă - utilizarea intenționată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor specializate de intervenție în mod nejustificat;c) apel de urgență - orice apel către Serviciul de urgență 112, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;d) mesaj asociat unui apel de urgență - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgență, privind aceeași situație de urgență, către Serviciul de urgență 112, de o persoană cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greșeală;g) centrul unic pentru apeluri de urgență - structura specializată de preluare și transfer al apelurilor de urgență primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;h) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenție, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum și transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenție, a unor mesaje care nu respectă condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2^2);i) dispeceratul de urgență - structura specializată de preluare și tratare a apelurilor de urgență primite prin centrul unic pentru apeluri de urgență, aflată în serviciu permanent, operat de agențiile specializate de intervenție;j) dispeceratul integrat de urgență - structura specializată aflată în serviciu permanent care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgență, asigură alarmarea și coordonarea echipajelor de intervenție ale tuturor serviciilor specializate de intervenție, cu caracter medical și nemedical, din aceeași locație fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanță sau S.M.U.R.D.;k) E 112 - serviciul de comunicații de urgență extins prin adăugarea informației de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgență;l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicații;m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracție zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;n) informația de localizare primară - datele cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care indică elementele de rețea relevante din punctul de vedere al localizării și care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;o) informația de localizare - datele cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și implementate în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informației de localizare primară, indică poziția geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă;p) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul inițierii apelului de urgență, și transmise către administratorul SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, precum și, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicație furnizată de administratorul SNUAU, ce conțin latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal;q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgență - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgență 112 i se asigură accesul la agențiile specializate de intervenție;r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o rețea publică de telefonie către numărul unic de urgență 112, în funcție de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgență corespunzător;s) Serviciul de urgență 112 - serviciu furnizat de SNUAU care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor;ș) stație de intervenție - punct de concentrare a resurselor agențiilor specializate de intervenție, destinate soluționării urgențelor;t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației care realizează interfața unică de acces al cetățeanului la agențiile specializate de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței semnalate; interfața publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție;ț) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgență și a informațiilor privind urgența de către persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie și de prelucrare automată la distanță a informației, prin intermediul unor procedee moderne de comunicație;u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgență;v) suporți tehnici - echipamente de comunicații, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 15, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităților tehnice, către administratorul SNUAU a informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;5. La articolul 15, litera b) se abrogă.6. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a pune la dispoziția administratorului SNUAU și de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, bazele de date proprii care conțin numerele de telefon, datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, respectiv pct. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicații electronice destinate publicului la puncte mobile, indiferent de modalitatea de plată anterioară sau ulterioară furnizării serviciilor, respectiv ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicații electronice destinate publicului la puncte fixe.7. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani.(2^2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2^1), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, distruse.8. La articolul 20, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară în informații de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.9. La articolul 32 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;b) alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc patru noi puncte, punctele 55-58, cu următorul cuprins:55. date de identificare a utilizatorului final al cartelei SIM - în cazul persoanei fizice cu cetățenie română - datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum și, dacă sunt menționate în actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetățenie română - nume, prenume, seria și numărul actului de identificare, țara emitentă, adresa de reședință, în cazul rezidenților, precum și, dacă sunt menționate în actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia și data nașterii; în cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum și datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice;56. date de identificare a utilizatorului final al serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte fixe - în cazul persoanei fizice cu cetățenie română - datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum și, dacă sunt menționate în actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetățenie română, nume, prenume, seria și numărul actului de identificare, țara emitentă, adresa de reședință, în cazul rezidenților, precum și codul numeric personal sau echivalentul acestuia și data nașterii, dacă acestea sunt menționate în actul de identificare; în cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum și datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice;57. act de identitate - actul prevăzut de dispozițiile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;58. act de identificare - actul în baza căruia este permisă intrarea, respectiv șederea pe teritoriul României a persoanelor fizice fără cetățenie română.2. La articolul 50, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în activitatea de furnizare a serviciilor de comunicații electronice în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol, precum și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrării se realizează cu respectarea, de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, a reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.3. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanță, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM -persoană fizică sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM - persoană juridică, colectate potrivit prezentului articol, este permisă până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încetării furnizării serviciului de telefonie destinate publicului la puncte mobile. La împlinirea termenului, datele se șterg sau, după caz, se distrug.(3) Atunci când datele cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM persoană fizică sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM persoană juridică se colectează în format electronic, aceștia transmit furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile și o copie a actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid în vederea verificării corectitudinii acestor date. Copia actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid se șterge sau, după caz, se distruge de către furnizor la împlinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data colectării.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 31 decembrie 2019, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, în condițiile prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data de 31 august 2020.(5) Începând cu data de 1 septembrie 2020 este interzisă furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, prin intermediul cartelelor SIM ai căror utilizatori finali nu au pus la dispoziția furnizorului acestor servicii, în condițiile alin. (4), datele de identificare.(6) Fără a aduce atingere altor dispoziții legale aplicabile, datele colectate în temeiul prezentului articol sunt puse numai la dispoziția administratorului Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și sunt utilizate de către acesta în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, utilizatorul final al cartelei SIM informează furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, care are obligația de a înceta de îndată furnizarea serviciilor prin intermediul respectivei cartele SIM. (8) În vederea îndeplinirii obligațiilor care revin furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile potrivit art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul modificării datelor de identificare colectate conform prezentului articol, utilizatorul final al cartelei SIM pune la dispoziția furnizorului, în formatul stabilit de acesta din urmă, date de identificare actualizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului care atestă modificarea survenită. (9) În cazul în care actualizarea datelor de identificare în conformitate cu alin. (8) se realizează în format electronic, dispozițiile alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. 4. La articolul 142, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 19^1 și 19^2, cu următorul cuprins:19^1. furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face în avans cu încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 51^1 alin. (1) și (5);19^2. nerespectarea obligației prevăzute de dispozițiile art. 51^1 alin. (7);  +  Articolul III(1) În vederea asigurării capacității de interconectare cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile, precum și pentru procesarea primară a informațiilor de localizare obținute pe baza echipamentului terminal în vederea utilizării la nivelul SNUAU, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă alocarea în bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, la titlul 71 „Active nefinanciare“, a sumei de 3.392 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. (2) Diferența dintre suma de 3.392 mii lei, alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, și valoarea contractelor de achiziție publică încheiate pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (1) se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2019.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale pe anul 2019.  +  Articolul IVPrevederile art. I pct. 9 privind fapta de transmitere de mesaje abuzive la numărul 114 și fapta de alertare falsă a agențiilor specializate de intervenție, precum și dispozițiile art. II pct. 4 referitoare la nerespectarea obligației privind încetarea furnizării serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile în condițiile dispozițiilor art. 51^1 alin. (7) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 27 august 2019.Nr. 62.----