HOTĂRÂRE nr. 29 din 30 august 2019privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019  Având în vedere prevederile art. 7 și ale art. 9 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) și art. 7 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 49, ale art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,observând avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 19.180 din 23 august 2019, în temeiul art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele modele ale listelor electorale utilizate la alegerile pentru Președintele României:a) modelul listei electorale permanente din țară, prevăzut în anexa nr. 1;b) modelul listei electorale permanente din străinătate, prevăzut în anexa nr. 2;c) modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 3;d) modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență, utilizat pentru consemnarea alegătorilor care au votat prin corespondență, prevăzut în anexa nr. 4;e) modelul listei electorale suplimentare utilizate în țară, prevăzut în anexa nr. 5;f) modelul listei electorale suplimentare utilizate în străinătate, prevăzut în anexa nr. 6;g) modelul extrasului din listele electorale, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 30 august 2019.Nr. 29.  +  Anexa nr. 1
  Modelul listei electorale permanente din țară
  ROMÂNIA Pag. ........................JUDEȚUL*) ............................Municipiul, orașul, comuna **) ............................ Secția de votare nr. ....................Localitatea aparținătoare sau satul ..............................Strada ...............................
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  Alegerile pentru Președintele României din data de ..................***)
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului (str. nr. imobil, bloc, apartament, localitate județ)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București“. **) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr. …..“.***) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa).NOTE:– Lista electorală permanentă se semnează de către primar și secretarul unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul listei electorale permanente din străinătate
  Denumirea statului ....................... Pag. .................
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ DIN STRĂINĂTATE
  Alegerile pentru Președintele României din data de ...............*)
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului din străinătateSeria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa).NOTE:– Lista electorală permanentă se semnează de către împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, potrivit legii.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență
  Pag. ............Biroul electoral pentru votul prin corespondență nr. ........ Denumirea statului și a localității unde acesta își are sediul ...............
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  din străinătate pentru votul prin corespondență
  Alegerile pentru Președintele României din data de ......................*)
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătorului**)Codul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului din străinătateSeria și numărul actului de identitate Codul poștal al domiciliului sau al reședinței
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa).**) Alegătorii sunt ordonați, alfabetic, pe state.NOTĂ:– Lista electorală permanentă din străinătate pentru votul prin corespondență se semnează de către împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente.
   +  Anexa nr. 4
  Modelul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență
  utilizat pentru consemnarea alegătorilor care au votat prin corespondență
  Biroul electoral pentru votul prin corespondență nr. ........ Pag. ................Denumirea statului și a localității unde își are sediul biroul electoral pentru votul prin corespondență ...............
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  din străinătate pentru votul prin corespondență
  Alegerile pentru Președintele României din data de ...............*)
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătorului**)Codul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului din străinătateSeria și numărul actului de identitate Codul poștal al domiciliului sau al reședințeiData înregistrării plicului exterior***)Data introducerii plicului interior***)
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa). **) Alegătorii sunt ordonați, alfabetic, pe state, conform repartizării acestora la birourile electorale.***) Se completează olograf de biroul electoral pentru votul prin corespondență sau de către biroul electoral al secției de votare competent, după caz.NOTĂ:– Lista electorală permanentă se semnează de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență sau de către președintele biroului electoral al secției de votare competent.
   +  Anexa nr. 5
  Modelul listei electorale suplimentare utilizat la secțiile de votare din țară
  ROMÂNIA JUDEȚUL*) ............................ Pag. ........................Municipiul, orașul, comuna **) ............................ Secția de votare nr. ....................Localitatea aparținătoare sau satul ..............................Strada ...............................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerile pentru Președintele României din data de .....................***)
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (str. nr. imobil, bloc, apartament, localitate, județ)Seria și nr. actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București“.**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr. …..“.***) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa).Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ...................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ..............................................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 6
  Modelul listei electorale suplimentare utilizat la secțiile de votare din străinătate
  Denumirea statului .....................Denumirea localității ....................Pag. .................Circumscripția electorală nr. .................Secția de votare nr. ..................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerile pentru Președintele României din data de ............*)
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personal
  1.
  2.
  3.
  4.
  ...
  *) Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa).Numele, prenumele și semnătura membrului biroului electoral al secției de votare care a consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ........................................................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către membrul biroului electoral al secției de votare care a înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, acesta având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 7
  Modelul extrasului din listele electorale
  EXTRAS DIN LISTELE ELECTORALEutilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei specialeROMÂNIA JUDEȚUL*) ............................ Pag. ........................Municipiul, orașul, comuna **) ............................ Secția de votare nr. ....................Localitatea aparținătoare sau satul ................................Strada ..................................
  EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ/SUPLIMENTARĂ
  Alegerile pentru Președintele României din data de ................***)
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personalDomiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și nr. actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  ...
  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“. **) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.***) Se înscrie data votării.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ..........................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială ...............................NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.
  -----