HOTĂRÂRE nr. 638 din 27 august 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 1. La articolul 18, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:2. La articolul 19, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:3. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă și literele c), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)c) necompletarea, completarea incorectă ori ulterioară predării pacientului în UPU sau CPU a fișei medicale de urgență prespitalicească, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de către echipajele de intervenție din cadrul serviciilor publice și private de urgență prespitalicească, precum și neparafarea și nesemnarea acesteia de către medicul care preia pacientul;(...)e) nerespectarea de către echipajele publice și/sau private a competențelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate, cu excepția celor care primesc autorizație sau aprobare să depășească anumite competențe;(...)h) neinformarea conducerii spitalului de către medicul șef al UPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardă la spital sau la domiciliul acestora;4. La articolul 22 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) necompletarea, completarea incorectă a fișei individuale de urgență spitalicească conform reglementărilor legale incidente, precum și neparafarea și/sau nesemnarea de către medicul responsabil de tură;5. La articolul 22 alineatul (1), după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:m) neconsemnarea în raportul de gardă sau tură a problemelor apărute în timpul gărzii sau turei care afectează desfășurarea normală a activității, indiferent de natura lor;n) netransmiterea în termen, de către serviciile de ambulanță publice și private, UPU, CPU, compartimentele de primiri urgențe de specialitate a rezoluțiilor, raportărilor, analizelor sau, după caz, a informațiilor solicitate de instituțiile cu atribuții de monitorizare, coordonare, control;o) lipsa sau evitarea comunicării dintre echipajele medicale de intervenție de urgență prespitalicească și dispeceratele integrate, respectiv dispeceratul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Inspectoratului de Situații de Urgență București-Ilfov, prin intermediul legăturii radio sau a legăturii telefonice prin centrul unic pentru apeluri de urgență 112 sau prin dispeceratul integrat, cu privire la transmiterea detaliilor de la locul intervenției și a măsurilor ce urmează a fi luate cu privire la cazul în referință, cu excepția situațiilor justificate care au împiedicat informarea sau comunicarea din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementările legale incidente;p) neînregistrarea pacienților imediat la sosirea acestora în UPU sau CPU.6. La articolul 22 alineatul (2), partea introductivă și litera h) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)h) nerespectarea de către conducerea spitalului și/sau UPU ori CPU a condițiilor minime privind organizarea, funcționarea și dotarea UPU sau CPU, conform reglementărilor legale în vigoare.7. La articolul 23, partea introductivă și literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)f) fumatul în interiorul autospecialelor de intervenție, în autospecialele de transport medical asistat și/sau sanitar neasistat, publice sau private, precum și în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfășoare activitatea de transport medical asistat și/sau sanitar neasistat în regim public sau privat, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează și în exteriorul acestora, la o distanță de mai puțin de 10 m față de acestea;g) neasigurarea echipajului, a pacienților și/sau aparținătorilor acestora, cu toate centurile de siguranță din dotare, în ambulanțe de tip A, B, C, autospeciale ACD, mașina medicului de urgență, autospeciale transport personal și victime multiple, precum și în alte tipuri de vehicule autorizate conform legii să desfășoare activitatea de transport sanitar în regim public sau privat.8. La articolul 23, după litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu următorul cuprins:h) neînsoțirea pacientului în cabina medicală a ambulanței de către șeful echipajului medical de urgență în cazul transportului medical asistat;i) nepoziționarea pe targă a pacientului pe timpul transportului, cu excepția situațiilor aprobate de către coordonatorul dispeceratului integrat sau medical;j) transportul persoanelor neautorizate în cabina medicală și/sau în cabina conducătorului auto, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege;k) transportul unui număr mai mare de pacienți decât capacitatea autorizată a ambulanței sau decât numărul de tărgi și/sau echipamente de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale pentru transportul asistat;l) folosirea de către echipajele de intervenție de urgență prespitalicească aparținând serviciilor publice sau private de ambulanță a unor echipamente sau mijloace de transport a aparaturii neomologate, alta decât cea aflată în dotarea ambulanțelor, în cazul monitorizării și/sau transportului unui pacient sau membru al echipajului.9. La articolul 24, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)b) difuzarea, prin orice mijloace, de către serviciile de ambulanță private, a unor mesaje publice și/sau reclame care sugerează gratuitatea asistenței medicale de urgență sau a consultațiilor de urgență;10. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă și literele b), d), g) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)b) nerespectarea cerințelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului și competența necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanță publice și private, comerciale și nonprofit, precum și de către UPU sau CPU, inclusiv pentru activitățile finanțate prin casele de asigurări de sănătate private ori prin contractare directă cu persoanele fizice sau juridice;(...)d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanță, precum și în cadrul UPU sau CPU, de personal fără certificare și instruire profesională, conform reglementărilor legale în vigoare;(...)g) neasigurarea dotării specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor de ambulanță publice și private și neasigurarea dotării specifice a echipajelor din cadrul SMURD, conform reglementărilor legale incidente;(...)n) externarea pacientului din salonul de observație fără decizia comisiei mixte alcătuite din reprezentanți ai UPU sau CPU și ai secției de specialitate din cadrul spitalului, cu excepția cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU își asumă răspunderea externării singur sau împreună cu un medic specialist din cadrul unității sanitare respective;11. La articolul 25 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:12. La articolul 26, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:13. La articolul 26, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) neutilizarea, fără justificare, a sistemului de telemedicină în UPU sau CPU;f) neîndeplinirea, de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse de către persoanele împuternicite din cadrul direcțiilor de sănătate publică și/sau Departamentului pentru Situații de Urgență spre a fi implementate la nivelul serviciilor publice și private de ambulanță, SMURD și structurilor de primiri urgențe, respectiv UPU sau CPU ori CPU de specialitate.14. La articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:15. La articolul 28, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:16. La articolul 28, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:c) neîndeplinirea obligației de îndepărtare a tuturor medicamentelor și materialelor sanitare a căror perioadă de valabilitate a fost depășită, din dotarea ambulanțelor și din spațiile de tratament din cadrul UPU sau CPU;d) desfășurarea activității în domeniul asistenței medicale de urgență, transport medical asistat și transport sanitar neasistat, fără autorizație de funcționare emisă de direcția de sănătate publică competentă, ori în afara perioadei de valabilitate a acesteia.17. La articolul 29, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:18. După articolul 29 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, alcătuit din articolele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII^1 Contravenții la normele privind prevederile la normele igienico-sanitare în cabinetele medicale  +  Articolul 29^1Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:a) funcționarea cabinetului medical fără autorizație sanitară de funcționare;b) nerespectarea condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației sanitare de funcționare a cabinetului medical;c) funcționarea cabinetului medical după emiterea, în condițiile legii, a deciziei de suspendare a activității sau, după caz, de retragere a autorizației sanitare de funcționare;d) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizația sanitară de funcționare a cabinetului medical;e) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizațiile sanitare de funcționare și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea cabinetului medical;f) nerespectarea structurii funcționale prevăzute în autorizația sanitară de funcționare a cabinetului medical;g) nerespectarea de către personalul medico-sanitar a programului de lucru afișat la cabinetul medical sau al centrului de permanență din care face parte.  +  Articolul 29^2Contravenția prevăzută la art. 29^1 lit. b) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea activității cabinetului medical sau a activității anumitor secții/compartimente a acestuia, până la remedierea deficienței constate.19. Titlul capitolului VIII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VIII Contravenții la normele privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile și la normele de igienă pentru spitale20. La articolul 30, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:21. La articolul 30, după litera m) se introduc trei noi litere, literele n), o) și p), cu următorul cuprins:n) acordarea asistenței medicale de specialitate de către personal neautorizat sau care nu deține cunoștințele și abilitările necesare, certificate prin documente emise de autoritățile statului român;o) nerespectarea de către personalul unității sanitare a protocoalelor și procedurilor în privința actului medical;p) neasigurarea, la nivelul unității sanitare a medicamentelor, materialelor sanitare și reactivilor, necesare asigurării unui act medical de calitate.22. La articolul 31, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:23. La articolul 31, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) neelaborarea planului propriu de gestionare a deșeurilor medicale, aprobat de direcțiile de sănătate publică județene, și netransmiterea către direcțiile de sănătate publică județene pe raza cărora își desfășoară activitatea, respectiv Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;j) nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale, peste 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.24. La articolul 32, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:25. La articolul 33 alineatul (1), partea introductivă și literele j)-p) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:(...)j) neîntocmirea și nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;k) nedispunerea sau nerespectarea măsurilor pentru controlul focarului de infecție asociată asistenței medicale, depistat;l) neasigurarea în cadrul spitalelor a serviciilor de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;m) neraportarea către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București a procedurii de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale;n) nedepistarea și neraportarea de către unitățile sanitare a infecțiilor asociate asistenței medicale la direcțiile de sănătate publică teritoriale;o) neraportarea infecțiilor asociate asistenței medicale de către medicii șefi de secție către serviciile/compartimentele de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale;p) neraportarea la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București a infecțiilor asociate asistenței medicale din unități și calcularea ratei de incidență a acestora pe unitate și pe secții;(...)r) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din spitale la efectuarea anchetei epidemiologice și la supravegherea focarului de infecție asociată asistenței medicale spitalicești cu specialiști din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum și neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infecțiilor;26. La articolul 33 alineatul (1), după litera t) se introduc patru noi litere, literele ț)-w), cu următorul cuprins:ț) neremedierea în termenele stabilite, altele decât cele asumate în planul de conformare a deficiențelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătății publice în unitățile sanitare și care pot aduce atingere sănătății publice;u) nerespectarea structurii funcționale prevăzute în autorizația sanitară de funcționare a unității sanitare;v) neasigurarea bugetară pentru achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;w) neefectuarea organizării activității de screening al pacienților în secții de terapie intensivă și în alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurirezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.27. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. ț) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea autorizației sanitare de funcționare, până la remedierea deficienței constate.28. La articolul 34, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:29. La articolul 35, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:30. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către persoanele juridice, în termenele stabilite, a măsurilor și a recomandărilor prescrise spitalelor, de către persoanele împuternicite din cadrul direcțiilor de sănătate publică teritoriale, cu ocazia controlului în sănătate publică efectuat la expirarea termenelor cuprinse în programul de conformare și programul-cadru de conformare.(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în suspendarea autorizației sanitare de funcționare.31. La articolul 59 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru unitățile de ambulanță publice și private și pentru UPU sau CPU de pe întreg teritoriul țării, pentru faptele prevăzute la cap. VII și cele prevăzute la art. 63.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 27 august 2019.Nr. 638.-----