ORDONANȚĂ nr. 24 din 27 august 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11^2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) prelucrează, în condițiile legii, date referitoare la persoană și vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operațiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulație provizorie a vehiculelor, precum și de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidențialității și protecției acestor date;2. La articolul 11^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.3. La articolul 11^5 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice;4. La articolul 11^5 alineatul (1), după litera m) se introductrei noi litere, literele n)-p), cu următorul cuprins:n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activității autorităților/ instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, precum și pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice și a sistemului de emitere a documentelor;o) dezvoltă, testează și urmărește funcționarea aplicațiilor informatice specifice și a sistemului de emitere a documentelor;p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform competențelor în domeniul resurselor umane.5. La articolul 15^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Drepturile personalului Direcției generale de pașapoarte se asigură prin bugetul acestei direcții de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională6. La articolul 15^2, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^2(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști și personal contractual.(...)(5) Drepturile personalului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului atelierelor de confecționare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică și Siguranță Națională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 27 august 2019.Nr. 24.-----