HOTĂRÂRE nr. 600 din 12 august 2019privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 22 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 293 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor de interes public național, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a trecerii unui teren în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava nr. 119/2018, respectiv a recepționării și punerii în funcțiune a unor obiective de investiții.  +  Articolul 3Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  București, 12 august 2019.Nr. 600.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Serviciului de Telecomunicații Speciale a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar - lei - Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuție  Țara: România199861.397.393,16H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35.873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35.272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40.257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 247/06.04.2016 H.G. nr 1.023/29.12.2016 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrare Imobil
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și
  care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar - lei - Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Imobil 61Construcție metalică Țara: România; județul Vaslui; localitatea Bahnari2018531.261,95Proces-verbal de punere în funcțiune nr. I/762.152/25.09.2018; CF 80262În administrare Imobil
   8.19.01Imobil 62Construcție metalică Țara: România; județul Arad; localitatea Lalașinț201870.779,02Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 275.055/28.09.2018; CF 302341În administrare Imobil
   8.19.01Teren 42Teren Țara: România; județul Arad; localitatea Lalașinț2018676Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava, județul Arad nr. 119/19.10.2018; Proces-verbal de predare-preluare nr. 276.146/25.10.2018; CF 302341În administrare Imobil
  -----