ORDONANȚĂ nr. 15 din 21 august 2019pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 22 august 2019  Având în vedere reglementările actuale potrivit cărora pe lângă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc s-a înființat o activitate finanțată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,așa cum rezultă din atribuțiile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, această instituție gestionează domeniul jocurilor de noroc, urmărind asigurarea funcționalității întregului sistem organizațional al jocurilor de noroc, prin instituirea cadrului legal și pentru aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a dispozițiilor legale.Ținând cont de faptul că atribuțiile ce intră în sarcina Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt extinse prin înființarea acestei activități pe lângă această instituție, cu atribuții suplimentare, cu un grad de complexitate specific,pentru a evita apariția unor disfuncții în activitatea specifică a instituției, o prioritate în domeniul resurselor umane este atragerea de personal calificat în domeniul specific activității înființate de pe lângă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, o sarcină dificilă, în condițiile în care la nivelul instituției nu există personal calificat pentru gestionarea activității menționate.În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILa articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Veniturile activității proprii se utilizează pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc și vor fi alocate pentru activitățile și programele de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile, soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N., precum și pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activității proprii în limita a maximum 30% din totalul sumelor aferente activității.  +  Articolul IIArticolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Oficiul funcționează cu un număr de 211 posturi de funcționari publici și personal contractual, inclusiv președintele, vicepreședintele, secretarul general și posturile aferente cabinetului președintelui.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Din numărul de posturi prevăzut la alin. (1), 10 posturi se utilizează pentru derularea activității finanțate integral din venituri proprii și se finanțează exclusiv din bugetul acestei activități.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
  Marius Sebastian Ionescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 21 august 2019.Nr. 15.----