SISTEM din 24 iulie 2019de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 bis din 2 august 2019  Notă
  Pus în aplicare prin NORMA nr. 20 din 24 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 2 august 2019
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Secţiunea 1.1 Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 20191.1.1. - Prevederi generale1. Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 41/2015, ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv ale Normei nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 15/2016, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizați să practice categoria de asigurări de viață și clasele de asigurări de accidente și asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viață.3. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 se completează în lei.4. (1) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2019, asigurătorii, reasigurătorii și companiile de brokeraj care au în subordine subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, evaluează în lei rulajele și soldurile exprimate în valută, din balanțele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a perioadei de raportare, și le centralizează cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico - financiare desfășurate în țară.(2) În situația în care operațiunile subunităților proprii în străinătate au fost evidențiate în cursul perioadei atât în valută, cât și în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2019 ale persoanei juridice din țară, vor fi preluate ca atare soldurile și rulajele conturilor exprimate în lei.5. (1) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 ale asigurătorilor și ale Fondului de garantare a asiguraților se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.(2) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2019 ale companiilor de brokeraj se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) sau, după caz, la art. 28 alin. (11) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.1.1.2. - Modalitatea și termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 20196. (1) Asigurătorii, companiile de brokeraj și subunitățile acestora de la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor, denumită în continuare Normă, depun raportările contabile la 30 iunie 2019, astfel:a) la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.:(i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicația ASF - EWS;(ii) pe suport hârtie (formatul din aplicația ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front), semnate, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum și o copie după balanța de verificare a conturilor sintetice; companiile de brokeraj vor depune, suplimentar, și o copie a balanței de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept;b) la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P.:(i) în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau(ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.(2) Fondul de garantare a asiguraților depune raportările contabile la 30 iunie 2019, astfel:a) la A.S.F. pe suport hârtie, semnate, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) și în format electronic în fișiere de tip .xls;b) la unitățile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b).(3) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2019, menționat la alin. (1) lit. b), conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de M.F.P., care este pus la dispoziția entităților gratuit de către unitățile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.(4) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2019, generat prin programul de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml care conține datele de identificare a entităților, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip conține raportările contabile la data de 30 iunie 2019 și documentele cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum acestea sunt întocmite de entități, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.7. Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 14 august 2019.8. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 la termenul prevăzut la pct. 7, a formularelor listate, semnate, potrivit legii, sau a declarațiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din normă, după caz, se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.1.1.3. - Prezentarea și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 20199. Asigurătorii și reasigurătorii întocmesc și depun raportări contabile care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 01);b) Contul de profit și pierdere, compus din:– contul tehnic al asigurării generale (cod 02);– contul tehnic al asigurării de viață (cod 03);– contul netehnic (cod 04);c) Date informative (cod 05).10. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc și prezintă și situațiile prevăzute la capitolul 15, subsecțiunea 15.2.4. din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, astfel:a) Situația activelor, pasivelor și capitalurilor propriib) Situația veniturilor și cheltuielilor.11. Companiile de brokeraj întocmesc și depun raportări contabile care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 01);b) Contul de profit și pierdere (cod 02);c) Date informative (cod 03).12. Subunitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și d) din Normă depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile la 30 iunie 2019 compuse din formularele menționate la pct. 9 și 10 sau la pct. 11, în funcție de specificul activității desfășurate (asigurare/reasigurare sau intermediere în asigurări).13. Fondul de garantare a asiguraților întocmește și depune raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare:a) Bilanț (cod 10);b) Cont de profit și pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30).14. Modelul formularelor care compun raportările contabile la 30 iunie 2019, menționate la pct. 9 - 11 și 13, și corelațiile formularelor pentru entitățile cărora li se aplică prezenta normă sunt prezentate în Capitolul 2.15. (1) Entitățile cărora li se aplică Norma completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări ori inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților;(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunitățile prevăzute la pct. 12, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.16. (1) Asigurătorii și reasigurătorii, precum și companiile de brokeraj completează codul privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) În cazul subunităților prevăzute la pct. 12, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2019 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(3) Fondul de garantare a asiguraților completează codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN. În cazul în care Fondul desfășoară mai multe activități, se trece codul activității preponderente, care definește profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente).17. (1) Bilanțul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ și de pasiv, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.(2) Bilanțul se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2019, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar - contabile aferente perioadei de raportare având în vedere principiile contabile generale prevăzute de Norma A.S.F. nr. 41/2015, respectiv de Norma A.S.F. nr. 36/2015, după caz.(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț" cu datele prevăzute la pct. 14alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2019 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.18. În formularele contului de profit și pierdere, respectiv în formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor", datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare și sunt preluate din conturile cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2019.19. În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02 coloana 1, asigurătorii, reasigurătorii și companiile de brokeraj care au în subordine subunități înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.  +  Secţiunea 1.2 Nomenclator - forme de proprietate20. Nomenclatorul formelor de proprietate se prezintă astfel:
  CODDENUMIRE
  10PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  12Societăți cu capital integral de stat
  15Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
  20PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  22Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  23Societăți cu capital de stat și privat autohton
  24Societăți cu capital de stat și privat străin
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
  25Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  26Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  27Societăți cu capital de stat și privat autohton
  28Societăți cu capital de stat și privat străin
  29Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
  30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin)
  34Societăți pe acțiuni
  35Societăți cu răspundere limitată
   +  Capitolul 2 Formulare privind raportarea contabilă la 30 iunie 2019  +  Secţiunea 2.1 Asigurători și reasigurători21. Formularul de bilanț pentru asigurători și reasigurători este următorul:
  BILANȚ
  la data de 30 iunie 2019
  Județul __________|_|_| Persoana juridică _________ Adresa: localitatea _________, sectorul ___, str. _________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___ Telefon _________, fax _________ Număr din registrul comerțului _________Forma de proprietate __________|_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _________ Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare __________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  01- lei -
  Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
  01.01.2019 30.06.2019
  A B 1 2
  ACTIV
  A ACTIVE NECORPORALE
  I. Imobilizări necorporale
  1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031) 01
  2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) 02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) 03
  4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) 04
  5. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (524) 05
  6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038) 06
  TOTAL (rd. 01 la 06) 07
  B PLASAMENTE
  I. Plasamente în imobilizări corporale și în curs
  1. Terenuri și construcții (211-281-291) 08
  2. Avansuri și plasamente în imobilizări corporale în curs (231 + 232-293) 09
  TOTAL (rd. 08 + 09) 10
  II. Plasamente deținute la entitățile afiliate, entitățile asociate, entități controlate în comun și alte plasamente în imobilizări financiare
  1.Titluri de participare deținute la entități afiliate (261- 29611-29621-29661) 11
  2.Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate (26711 + 26721 + 26731 + 26741-29615-29625 + 26751 + 26761-29665) 12
  3. Participări la entitățile asociate și entități controlate în comun (262 + 263-29613-29623-29663) 13
  4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (26713 + 26723 + 26733 + 26743-29617- 29627 + 26752 + 26762-29667) 14
  5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265 + 26712 + 26714 + 26722 + 26724 + 26732 + 26734 + 26742 + 26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629 + 26753 + 26763-29664-29669) 15
  TOTAL (rd. 11 la 15) 16
  III. Alte plasamente financiare
  1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711 + 2712 + 273-29711- 29713-29721-29723 + 2713-29731-29733) 17
  2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721 + 2722-29712-29722 + 2723-29732) 18
  3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724- 29734) 19
  4. Împrumuturi ipotecare (26715 + 26725-29631) 20
  5. Alte împrumuturi (26716 + 26726-29632) 21
  6. Depozite la instituțiile de credit (26717 + 26727 + 26737 + 26747-29641- 29651 + 26754 + 26764-2967) 22
  7. Alte plasamente financiare (26718 + 26738 + 26758 + 278- 29718-29728-29738) 23
  TOTAL (rd. 17 la 23) 24
  IV. Depozite la societăți cedente (268-29642-29652) 25
  C PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANȚILOR (241-294) 26
  TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 + 16 + 24 + 25 + 26) 27
  D PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE
  I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale
  1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395) 28
  2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3922) 29
  3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (397) 30
  4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare
  a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992) 31
  b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991) 32
  c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (3993) 33
  TOTAL (rd. 28 la 33) 34
  II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață
  1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare (391) 35
  2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398) 36
  3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921) 37
  4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396) 38
  5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393) 39
  TOTAL (rd. 35 la 39) 40
  III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților cedată în reasigurare (394) 41
  TOTAL (rd. 34 + 40 + 41) 42
  E CREANȚE
  Sume de încasat de la entitățile afiliate (4511 + 4518-495) 43
  Sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun (4521 + 4528-495) 44
  TOTAL (rd. 43 + 44) 45
  I. Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă
  Asigurați (401*-491) 46
  Intermediari în asigurări (404-491) 47
  Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (4051 + 4052-491) 48
  TOTAL (rd. 46 la 48) 49
  II. Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (411* + 412*-491) 50
  III. Alte creanțe (425 + 4282 + 431* + 436* + 437* + 4382 + 441* + 4424 + 4428* + 44 3* + 444* + 445 + 446* + 447* + 448* + 4581 + 461 + 464 + 475*- 496 + 54512 + 54522 + 4284 + 4384 + 54532) 51
  IV. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (456-495) 52
  V. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465) 52a
  F ALTE ELEMENTE DE ACTIV
  I. Imobilizări corporale și stocuri
  1. Instalații tehnice și mașini (51112 + 51113 + 51114 + 51122 + 51123 + 51124-58112- 58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114- 59122-59123-59124 + 51132 + 51133 + 51131-58132-58133- 58134-59132-59133-59134) 53
  2. Alte instalații, utilaje și mobilier (51116 + 51126-58116- 58126-59116-59126 + 51136-58136-59136) 54
  3. Avansuri și imobilizări corporale în curs (5211 + 5212 + 5221 + 5222-59211-59221 + 5213 + 5223-59231) 55
  TOTAL (rd. 53 la 55) 56
  Stocuri
  4. Materiale consumabile (531 + 532-593-594) 57
  5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461) 58
  TOTAL (rd. 57 + 58) 59
  II. Casa și conturi la bănci (543 + 544 + 547 + 548 + 551 + 552) 60
  III. Alte elemente de activ (542-596) 61
  G CHELTUIELI ÎN AVANS
  I. Dobânzi și chirii înregistrate în avans (471) 62
  II. Cheltuieli de achiziție reportate TOTAL (rd. 64 + 65) 63
  1. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale (4722) 64
  2. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările de viață (4721) 65
  III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473) 66
  TOTAL (rd. 62 + 63 + 66) 67
  TOTAL ACTIV (rd. 07 + 27 + 42 + 45 + 49 + 50 + 51 + 52 + 52a + 56 + 59 + 60 + 61 + 67) 68
  PASIV
  A CAPITAL ȘI REZERVE
  I. Capital
  Capital social (1011 + 1012 + 1013) din care: 69
  - capital subscris vărsat (10112 + 10122 + 10132) 70
  Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare al sucursalelor din România care aparțin persoanelor juridice din străinătate) (ct.102) 71
  Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) Sold C 72
  Sold D 73
  II. Prime de capital (1041 + 1042 + 1043) 74
  III. Rezerve din reevaluare (1051 + 1052 + 1053) 75
  IV. Rezerve
  1. Rezerve legale (10611 + 10621 + 10631) 76
  2. Rezerve statutare sau contractuale (10613 + 10623 + 10633) 77
  3. Alte rezerve (10618 + 10628 + 10638) 78
  Total (rd. 76 la 78) 79
  Acțiuni proprii (1091 + 1092 + 1093) 80
  Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141) 81
  Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149) 82
  TOTAL (rd. 69 + 71 + 72-73 + 74 + 75 + 79-80 + 81-82) 83
  V. Rezultatul reportat
  1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711 + 11721 + 11731) Sold C 84
  Sold D 85
  2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29 (11712 + 11722 + 11732) Sold C 86
  Sold D 87
  3. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (11713 + 11723 + 11733) Sold C 88
  Sold D 89
  4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714 + 11724 + 11734) Sold C 90
  Sold D 91
  5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (11715 + 11725 + 11735) Sold C 92
  Sold D 93
  6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716 + 11726 + 11736) Sold C 94
  Sold D 95
  VI. Rezultatul exercițiului (121) Sold C 96
  Sold D 97
  VII. Repartizarea profitului (129) 98
  TOTAL (rd. 83 + 84-85 + 86-87 + 88-89 + 90-91 + 92-93 + 94- 95 + 96-97-98) 99
  B DATORII SUBORDONATE (1631 + 1632 + 1633) 100
  C REZERVE TEHNICE
  I. Rezerve tehnice privind asigurările generale (rd. 102 + 103 + 104 + 107) 101
  1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315) 102
  2. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările generale (332) 103
  3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 105 + 106) 104
  a) Rezerva de daune avizate (3271) 105
  b) Rezerva de daune neavizate (3272) 106
  4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 108 + 109 + 110) 107
  a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) 108
  b) Rezerva de catastrofă (333) 109
  c) Alte rezerve tehnice (335) 110
  II. Rezerve tehnice privind asigurările de viață (rd. 112 + 113 + 114 + 115 + 118) 111
  1. Rezerve matematice (311) 112
  2. Rezerva de prime asigurări de viață (318) 113
  3. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările de viață (312) 114
  4. Rezerva de daune privind asigurările de viață (rd. 116 + 117) 115
  a) Rezerva de daune avizate (3261) 116
  b) Rezerva de daune neavizate (3262) 117
  5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viață (313) 118
  TOTAL (rd. 101 + 111) 119
  D REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAȚILOR (314) 120
  E PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (15115 + 15125 + 15135 + 15117 + 15127 + 15137) 121
  2. Provizioane pentru impozite (15116 + 15126 + 15136) 122
  3. Alte provizioane (15111 + 15113 + 15114 + 15118 + 15121 + 15123 + 15124 + 15128 + 15131 + 15134 + 15138 + 15112 + 15122 + 1513 2 + 15133) 123
  TOTAL (rd. 121 la 123) 124
  F DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI (1651 + 1652 + 16818 + 16828) 125
  G DATORII
  Sume datorate entităților afiliate (16411 + 16421 + 16815 + 16825 + 26911 + 26921 + 4511** + 4518** + 16431 + 16835 + 26931) 126
  Sume datorate entităților asociate și controlate în comun (16412 + 16422 + 16816 + 16826 + 26912 + 26913 + 26922 + 269 23 + 4521** + 4528** + 16432 + 16836 + 26932 + 26933) 127
  I. Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (402 + 404 + 405**) 128
  II. Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (411** + 412**) 129
  III. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (16114 + 16115 + 16117 + 16118 + 16124 + 16125 + 16127 + 161 28 + 16811 + 16821-1691-1692) 130
  IV. Sume datorate instituțiilor de credit (16211 + 16212 + 16214 + 16215 + 16217 + 16221 + 16222 + 162 24 + 16225 + 16227 + 16812 + 16822 + 16832 + 16231 + 16232 + 16234 + 16235 + 16237) 131
  V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (16213 + 16216 + 16223 + 16226 + 1671 + 1672 + 16817 + 16827 + 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + 424 + 429 + 4281** + 431** + 436** + 437** + 4381 + 441** + 4423 + 4428** + 443** + 444** + 446* * + 447** + 448** + 4551 + 4558 + 457 + 4582** + 462 + 463 + 475 ** + 249 + 279 + 549 + 54511 + 54521 + 5461 + 5462 + 1673 + 1623 3 + 16236 + 4283 + 4383 + 16837 + 54531 + 5463 + 26914 + 26924 + 26934) 132
  TOTAL (rd. 126 la 132 ) 133
  H VENITURI ÎN AVANS
  I. Subvenții pentru investiții (4761 + 4762 + 4763) 134
  II. Venituri înregistrate în avans (4741 + 4742 + 4743) 135
  TOTAL (rd. 134 + 135) 136
  TOTAL PASIV (rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 + 125 + 133 + 136) 137
  * soldurile debitoare ale conturilor respective ** soldurile creditoare ale conturilor respective
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  22. Formularele care compun contul de profit și pierdere pentru asigurători și reasigurători sunt următoarele:1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE la data de 30 iunie 2019
  03- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentă curentă
  A B 1 2
  1. Venituri din prime, nete de reasigurare
  a) venituri din prime brute subscrise ( + ) 01
  b) prime cedate în reasigurare(-) 02
  c) variația rezervei de prime, netă de reasigurare ( + /-) 03
  TOTAL (rd. 01-02-03) 04
  2. Venituri din plasamente
  a) Venituri din participări la societățile în care există interese de participare, din care: 05
  - venituri din plasamente la societățile afiliate 06
  b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care: 07
  - venituri provenind din terenuri și construcții 08
  - venituri provenind din alte plasamente 09
  c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor 10
  d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11
  TOTAL (rd. 05 + 07 + 10 + 11) 12
  3. Plus valori nerealizate din plasamente 13
  4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 14
  5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16 + 19) 15
  a) sume plătite (rd. 17-18) 16
  - sume brute 17
  - partea reasigurătorilor (-) 18
  b) variația rezervei de daune ( + /-) (rd. 20-21 ) 19
  - suma brută 20
  - partea reasigurătorilor (-) 21
  6. Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață TOTAL (rd. 23 + 26 + 29) 22
  a) variația rezervei matematice (rd. 24-25) 23
  - suma brută 24
  - partea reasigurătorilor (-) 25
  b) variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (rd. 27-28) 26
  - suma brută 27
  - partea reasigurătorilor (-) 28
  c) variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31) 29
  - suma brută 30
  - partea reasigurătorilor (-) 31
  7. Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului cedată în reasigurare ( + /-) TOTAL (rd. 33-34) 32
  - suma brută 33
  - partea reasigurătorilor 34
  8. Cheltuieli de exploatare nete:
  a) cheltuieli de achiziții 35
  b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate 36
  c) cheltuieli de administrare 37
  d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-) 38
  TOTAL (rd. 35-36 + 37-38) 39
  9. Cheltuieli cu plasamente:
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile 40
  b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 41
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 42
  TOTAL (rd. 40 + 41 + 42) 43
  10. Minus valori nerealizate din plasamente 44
  11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 45
  12. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic 46
  13. Rezultatul tehnic al asigurării de viață Profit (rd. 04 + 12 + 13 + 14-15-22-32-39-43-44-45-46) 47
  Pierdere (rd.15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46-04-12-13-14) 48
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ la data de 30 iunie 2019
  03- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentă curentă
  A B 1 2
  1. Venituri din prime, nete de reasigurare
  a) venituri din prime brute subscrise ( + ) 01
  b) prime cedate în reasigurare(-) 02
  c) variația rezervei de prime, netă de reasigurare ( + /-) 03
  TOTAL (rd. 01-02-03) 04
  2. Venituri din plasamente
  a) Venituri din participări la societățile în care există interese de participare, din care: 05
  - venituri din plasamente la societățile afiliate 06
  b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care: 07
  - venituri provenind din terenuri și construcții 08
  - venituri provenind din alte plasamente 09
  c) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor 10
  d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11
  TOTAL (rd. 05 + 07 + 10 + 11) 12
  3. Plus valori nerealizate din plasamente 13
  4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare 14
  5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16 + 19) 15
  a) sume plătite (rd. 17-18) 16
  - sume brute 17
  - partea reasigurătorilor (-) 18
  b) variația rezervei de daune ( + /-) (rd. 20-21 ) 19
  - suma brută 20
  - partea reasigurătorilor (-) 21
  6. Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață TOTAL (rd. 23 + 26 + 29) 22
  a) variația rezervei matematice (rd. 24-25) 23
  - suma brută 24
  - partea reasigurătorilor (-) 25
  b) variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (rd. 27-28) 26
  - suma brută 27
  - partea reasigurătorilor (-) 28
  c) variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31) 29
  - suma brută 30
  - partea reasigurătorilor (-) 31
  7. Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului cedată în reasigurare ( + /-) TOTAL (rd. 33-34) 32
  - suma brută 33
  - partea reasigurătorilor 34
  8. Cheltuieli de exploatare nete:
  a) cheltuieli de achiziții 35
  b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate 36
  c) cheltuieli de administrare 37
  d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-) 38
  TOTAL (rd. 35-36 + 37-38) 39
  9. Cheltuieli cu plasamente:
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile 40
  b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 41
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 42
  TOTAL (rd. 40 + 41 + 42) 43
  10. Minus valori nerealizate din plasamente 44
  11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 45
  12. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul netehnic 46
  13. Rezultatul tehnic al asigurării de viață Profit (rd. 04 + 12 + 13 + 14-15-22-32-39-43-44-45-46) 47
  Pierdere (rd.15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46-04-12-13-14) 48
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  3. CONTUL NETEHNIC la data de 30 iunie 2019
  04- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentă curentă
  A B 1 2
  1. Rezultatul tehnic al asigurării generale Profit (F04.01=F02.24) 01
  Pierdere (F04.02=F02.25) 02
  2. Rezultatul tehnic al asigurării de viață Profit (F04.03=F03.47) 03
  Pierdere (F04.04=F03.48) 04
  3. Venituri din plasamente
  a) Venituri din participări la entități asociate și controlate în comun 05
  b) Venituri din plasamente la entitățile afiliate 06
  c) Venituri din alte plasamente, din care: 07
  - venituri provenind din terenuri și construcții 08
  - venituri provenind din alte plasamente 09
  d) Venituri din ajustări pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor 10
  e) Venituri provenind din realizarea plasamentelor 11
  TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 10 + 11) 12
  4. Plus valori nerealizate din plasamente 13
  5. Cota din venitul net al plasamentelor transferată din contul tehnic al asigurării de viață 14
  6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd. 16 + 17 + 18) 15
  a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile 16
  b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor de valoare pentru plasamente 17
  c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor 18
  7. Minus valori nerealizate din plasamente 19
  8. Cota din venitul net al plasamentelor transferată în contul tehnic al asigurărilor generale 20
  9. Alte venituri netehnice 21
  10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de valoare 22
  11. Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) 23
  12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* )24
  13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) (rd. 23-24) 25
  14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) (rd. 24-23) 26
  15. Rezultatul curent Profit (rd. 01-02 + 03-04 + 12 + 13 + 14-15-19-20 + 21-22 + 25-26) 27
  Pierdere (rd. 02-01 + 04-03-12-13-14 + 15 + 19 + 20-21 + 22 + 26-25) 28
  16. Alte venituri 29
  17. Alte cheltuieli 30
  18. Rezultatul extraordinar Profit (rd. 29-30) 31
  Pierdere (rd. 30-29) 32
  19. Venituri totale 33
  20. Cheltuieli totale 34
  21. Rezultatul brut Profit (rd. 33-34); (rd. 27 + 31); 35
  Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28 + 32) 36
  22. Impozit pe profit 37
  23. Alte impozite (care nu figurează la pozițiile precedente) 38
  24. Rezultatul net al perioadei de raportare Profit (rd. 35-37-38) (F04.39=F01.96) 39
  Pierdere (rd. 36 + 37 + 38); (rd. 37 + 38-35) (F04.40=F01.97) 40
  *) Se preiau din Situația veniturilor și cheltuielilor pentru asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  23. Formularul Date informative pentru asigurători și reasigurători este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie 2019
  05- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume - lei -
  1 2
  Societăți care au înregistrat profit (F05.01.2=F01.96.2) 01
  Societăți care au înregistrat pierdere (F05.02.2=F01.97.2) 02
  II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total col. 2 + 3 din care:
  Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
  A B 1 2 3
  Plăți restante - total (rd. 04 + 08 + 12 + 18 la 20 + 22) din care: 03
  Obligații restante provenite din operațiuni de asigurare directă (din ct. 402 + 404 + 405 SC) Total (rd. 05 + 06 + 07), din care: 04 X
  - peste 30 zile 05 X
  - peste 90 zile 06 X
  - peste 1 an 07 X
  Obligații restante provenite din operațiuni de reasigurare (din ct. 411 + 412 SC) Total (rd. 09 + 10 + 11), din care: 08 X
  - peste 30 zile 09 X
  - peste 90 zile 10 X
  - peste 1 an 11 X
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (din rd. 13 la 17) din care: 12
  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate (din ct. 4311 + 4312 + 43151 + 43161) 13
  - Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate (din ct. 4313 + 4314 + 43152 + 43162) 14
  - Contribuția pentru pensia suplimentară 15
  - Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (din ct. 4371 + 4372 + 4373 + 4374) 16
  - Alte datorii sociale (din ct. 4381 + 4383) 17
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri (din ct. 443 + 447) 18
  Obligații restante față de alți creditori (din ct. 161 + 164 + 167 + 168 + 269 + 279 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 451 + 457 + 4582 + 462 + 4283) 19
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: (din ct. 436 + 441 + 442 + 444 + 446 + 448) 20
  - contribuția asiguratorie pentru muncă 21
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct. 441 + 442 + 444 + 446 + 448) 22
  III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  A B 1 2
  Număr mediu de salariați 23
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 24
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume - lei-
  A B 1
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1) 25
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
  - impozitul datorat la bugetul de stat 27
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
  - impozitul datorat la bugetul de stat 29
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
  - subvenții aferente veniturilor, din care: 32
  - subvenții pt. stimularea ocupării fortei de muncă*) 33
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 34
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 35
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat 36
  V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume - lei-
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct. 645) 37
  VI. Alte informații Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 524), din care: 38
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 524) 39
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 524) 40
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 522), din care: 41
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 522) 42
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 522) 43
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + 54), din care: 44
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute ct. 261 + 263 + 265) (rd. 46 la 51 + 53), din care: 45
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 46
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 47
  - părți sociale emise de rezidenți 48
  - obligațiuni emise de rezidenți 49
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 50
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 51
  - dețineri de cel puțin 10% 52
  - obligațiuni emise de nerezidenți 53
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: 54
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 55
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 461), din care: 57
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 461) 58
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 461) 59
  Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă, Total (rd. 61 + 67 + 73), din care: 60
  Asigurați - total (rd. 62 + 66), (ct. 401), din care: 61
  Creanțe de la asigurați aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de asigurare/polițe din ct. 401 (de la rd. 63 la 65) 62
  - până în 30 zile 63
  - între 31 și 90 zile 64
  - peste 90 zile 65
  Creanțe de la asigurați care au depășit termenul de scadență (inclusiv termenul de păsuire) stabilit în contractele de asigurare/polițe (din ct. 401 SD) 66
  Intermediari în asigurări - total (rd. 68 + 72) (ct. 404 SD) din care: 67
  Intermediari în asigurări privind primele de asigurare intermediate aflate în termenul de scadență stabilit în contractele de mandat (rd. 69 la rd. 71) 68
  - până în 30 zile 69
  - între 31 și 90 zile 70
  - peste 90 zile 71
  Creanțe neîncasate de la intermediarii în asigurări la termenul de scadență stabilit (din ct. 404) 72
  Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă - total (rd. 74 la 77) (ct. 405 SD), din care: 73
  - până în 30 zile 74
  - între 31 și 90 zile 75
  - peste 90 zile 76
  - creanțe neîncasate la termenul de scadență stabilit (din ct. 405) 77
  Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (rd. 79 la 82) (ct. 411 + 412 SD) 78
  - până în 30 zile 79
  - între 31 și 90 zile 80
  - peste 90 zile 81
  - creanțe neîncasate de la reasigurători la termenul de scadență stabilit (din ct. 411 și 412 SD) 82
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282 + 4284) 83
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4384 + 4484), (rd. 85 la 89) din care: 84
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382 + 4384) 85
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 86
  - subvenții de încasat (ct. 445) 87
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 88
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482 + 4484) 89
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile affiliate (ct. 451), din care: 90
  - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 91
  - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 92
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4384 + 4484) 93
  Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4581 + 461 + 471 + 475), (rd. 95 la 97), din care: 94
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 451 + 452 + 456 + 4581) 95
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 475) 96
  - sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 97
  Dobânzi de încasat (ct. 54512 + 54522 + 54532), din care: 98
  - de la nerezidenți 99
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**) 100
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 271 + 272 + 273 + 274 + 278) (rd. 102 la 108), din care: 101
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 102
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 103
  - părți sociale emise de rezidenți 104
  - obligațiuni emise de rezidenți 105
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 106
  - acțiuni emise de nerezidenți 107
  - obligațiuni emise de nerezidenți 108
  Alte valori de încasat (ct. 548) 109
  Casa în lei și în valută (rd. 111 + 112), din care: 110
  - în lei (ct. 54711 + 54721 + 54731) 111
  - în valută (ct. 54714 + 54724 + 54734) 112
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 114 + 116), din care: 113
  - în lei (ct. 54411 + 54421 + 54431), din care: 114
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 115
  - în valută (ct. 54414 + 54424 + 54434), din care: 116
  - conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente 117
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 119 + 120), din care: 118
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.543 + 54415 + 54425 + 54435 + 55111 + 55121 + 55131) 119
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 54415 + 54425 + 54435 + 55112 + 55122 + 55132) 120
  Datorii (rd. 122 + 125 + 128 + 129 + 132 + 134 + 135 + 136 + 139 + 140 + 145 + 149 + 152 + 158) din care: 121
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct 5461 + 5462 + 5463) (rd. 123 + 124), din care: 122
  - în lei 123
  - în valută 124
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1621 + 1622 + 1623) (rd. 126 + 127), din care: 125
  - în lei 126
  - în valută 127
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 16216 + 16226 + 16236 + din ct. 168) 128
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 163 + ct. 164 + ct. 165 + ct 167 + din ct. 168) (rd. 130 + 131), din care: 129
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 130
  - în valută 131
  Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: 132
  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 133
  Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (ct. 402 + 404 + 405) 134
  Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (ct. 411 + 412) 135
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care: 136
  - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 137
  - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți 138
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 4283) 139
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 4383 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4483), rd. (141 la 144), din care: 140
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381 + 4383) 141
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 142
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 143
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481 + 4483) 144
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 145
  - datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 146
  - cu scadența inițială mai mare de un an 147
  - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 148
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (rd.150 + 151) 149
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 150
  -sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 151
  Alte datorii (ct. 429 + 451 + 452 + 455 + 457 + 4582 + 462 + 474 + 475 + 476 + 249 + 269 + 279 + 549) (rd. 153 la 157), din care: 152
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (451 + 452 + 455 + 457 + 4582) 153
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 429 + 462 + 474 + 475)*2) 154
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 476) 155
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 249 + 269 + 279 + 549) 156
  -venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (sume din ct. 474) 157
  Dobânzi de plătit (ct. 54511 + 54521 + 54531), din care: 158
  - către nerezidenți 159
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici**) sume din ct. 167 160
  Capital subscris vărsat (ct. 10112 + 10122 + 10132), din care: 161
  - acțiuni cotate*3) 162
  - acțiuni necotate*4) 163
  - părți sociale 164 X X
  - capital subscris vărsat de nerezidenți 165
  Brevete și licențe (din ct. 505) 166
  VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611 + 65621 + 65631) 167
  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 65612 + 65622 + 65632) 168
  VIII. Capital social vărsat Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Suma - lei - % Suma - lei - %
  Capital social vărsat (ct. 1012)*5) (rd. 170 + 173 + 177 + 178 + 179 + 180) din care: 169 x x
  - deținut de instituții publice ( rd.171 + 172), din care: 170
  - deținut de instituții publice din subordonare centrală 171
  - deținut de instituții publice din subordonare locală 172
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 173
  - cu capital integral de stat 174
  - cu capital majoritar de stat 175
  - cu capital minoritar de stat 176
  - deținut de regii autonome 177
  - deținut de societățile cu capital privat 178
  - deținut de persoane fizice 179
  - deținut de alte entități 180
  IX. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 181
  A B 2019
  X. Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/2018*6) Nr. rd. Sume - lei -
  - dividendele trimestriale repartizate 182
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice***) Nr. rd. Sume - lei -
  A B 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (valoarea nominală), din care: 183
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 184
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice la (cost de achiziție), din care: 185
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 186
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)– reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv A.S.F., societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate. *5) La secțiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169. *6) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  ADMINISTRATOR,Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .ÎNTOCMIT*1), Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea*2) . . . . . . . . . .
  *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. *2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.
  24. Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.1. SITUAȚIA ACTIVELOR, PASIVELOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2019
  - lei -
  Denumire indicator Nr. rd. Sold la 01.01.2019 Sold la 30.06.2019
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*)
  1. Cheltuieli de constituire 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare 02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă 03
  4. Fondul comercial 04
  5. Avansuri pentru imobilizări necorporale 05
  TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții**)07
  2. Instalații tehnice și mașini 08
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie 10
  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate 12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate 13
  3. Interese de participare 14
  4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată prin interese de participare 15
  5. Plasamente de natura terenurilor și construcțiilor***) 16
  6. Investiții deținute ca imobilizări 17
  7. Alte împrumuturi 18
  TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18) 19
  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06 + 11 + 19) 20
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile și alte stocuri 21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 22
  TOTAL STOCURI (rd. 21 + 22) 23
  II. CREANȚE
  1. Creanțe comerciale 24
  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 25
  3. Sume de încasat din interese de participare 26
  4. Alte creanțe 27
  5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat 28
  6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 28a
  TOTAL CREANȚE (rd. 24 la 28 + 28a) 29
  III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 30
  2. Alte investiții financiare pe termen scurt 31
  TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30 + 31) 32
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 33
  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS 35
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 36
  2. Sume datorate instituțiilor de credit 37
  3. Avansuri încasate în contul clienților 38
  4. Datorii comerciale 39
  5. Efecte de comerț de plătit 40
  6. Sume datorate entităților afiliate 41
  7. Sume datorate privind entitățile asociate și entitățile controlate în comun 42
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale 43
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43) 44
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35-44-61) 45
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 45-60) 46
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 47
  2. Sume datorate instituțiilor de credit 48
  3. Avansuri încasate în contul clienților 49
  4. Datorii comerciale 50
  5. Efecte de comerț de plătit 51
  6. Sume datorate entităților afiliate 52
  7. Sume datorate privind entitățile asociate și entitățile controlate în comun 53
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale 54
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) 55
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare 56
  2. Provizioane pentru impozite 57
  3. Alte provizioane 58
  TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) 59
  I. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenții pentru investiții 60
  2. Venituri înregistrate în avans 61
  TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60 + 61) 62
  J. CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL, din care:
  - Capital subscris vărsat 63
  - Capital subscris nevărsat 64
  TOTAL CAPITAL (rd . 63 + 64) 65
  II. PRIME DE CAPITAL 66
  III. REZERVE DIN REEVALUARE
  Sold C 67
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale 68
  2. Rezerve statutare sau contractuale 69
  3. Alte rezerve 70
  TOTAL REZERVE (rd. 68 la 70) 71
  Acțiuni proprii 72
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
  Sold C 73
  Sold D 74
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
  Sold C 75
  Sold D 76
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65 + 66 + 67 + 71-72 + 73-74 + 75-76) (20 + 34 + 35-44- 55-59-62) 77
  *) Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează la valorile nete. **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative. ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  2. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2019
  - lei -
  Denumire indicator Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentă curentă
  A B 1 2
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Venituri din exploatare aferente activității de administrare a fondurilor de pensii 01
  2. Alte venituri din exploatare 02
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02) 03
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  I. CHELTUIELI MATERIALE
  3. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07) 04
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile 05
  b) Alte cheltuieli cu materialele 06
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 07
  4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09 + 10) 08
  a) Salarii 09
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 10
  5. Ajustări
  a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 12-13) 11
  a.1) Cheltuieli 12
  a.2) Venituri 13
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15-16) 14
  b.1) Cheltuieli 15
  b.2) Venituri 16
  6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) 17
  a) Cheltuieli privind prestațiile externe 18
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 19
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate 20
  7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22-23) 21
  a) Cheltuieli 22
  b) Venituri 23
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + 11 + 14 + 17 + 21) 24
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  Profit (rd. 03-24) 25
  Pierdere (rd. 24-03) 26
  VENITURI FINANCIARE
  8. Venituri din interese de participare 27
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 28
  9. Venituri din alte investiții (plasamente) și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 29
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 30
  10. Venituri din dobânzi și alte venituri similare 31
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 32
  11. Alte venituri financiare 33
  VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33) 34
  CHELTUIELI FINANCIARE
  12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare (plasamentelor) deținute ca active circulante (rd. 36-37) 35
  Cheltuieli 36
  Venituri 37
  13. a) Cheltuieli privind dobânzile și alte cheltuieli similare 38
  - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate 39
  14. Alte cheltuieli financiare 40
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35 + 38 + 40) 41
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
  Profit (rd. 34-41) 42
  Pierdere (rd. 41-34) 43
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  Profit (rd. 03 + 34-24-41) 44
  Pierdere (rd. 24 + 41-03-34) 45
  15.ALTE VENITURI 46
  16.ALTE CHELTUIELI 47
  17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ
  Profit (rd. 46-47) 48
  Pierdere (rd. 47-46) 49
  VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34 + 46) 50
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47) 51
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
  Profit (rd. 50-51) 52
  Pierdere (rd. 51-50) 53
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. *2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.
   +  Secţiunea 2.2 Companii de brokeraj25. Formularul de bilanț pentru companiile de brokeraj este următorul:
  BILANȚ
  la data de 30 iunie 2019
  Județul _________|_|_|Persoana juridică _________Adresa: localitatea _________,sectorul ___, str. _________ nr. ___,bl. ___, sc. ___, ap. ___Telefon _________, fax _________Număr din registrul comerțului _________Forma de proprietate __________|_|_|Activitatea preponderentă(denumire clasă CAEN) _________Cod clasă CAEN __________|_|_|_|Cod unic de înregistrare__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  01- lei -
  Denumirea elementului Nr. rd. Sold la:
  01.01.2019 30.06.2019
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201- 2801) 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208- 2805-2808-2905-2908) 03
  4. Fondul comercial (ct.2071-2807) 04
  5. Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 05
  TOTAL (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 + 215-2811-2812-2815-2911-2912-2915) 07
  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913) 08
  3 Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 -2814-2914) 09
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 235 + 4093-2931-2935) 10
  TOTAL (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961) 12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672- 2964) 13
  3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263-2962) 14
  4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674-2965) 15
  5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963) 16
  6. Alte împrumuturi și obligațiuni (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679-2966-2968) 17
  TOTAL (rd. 12 la 17) 18
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile și alte active circulante de natura stocurilor (ct. 302 + 303-392) 20
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 4091) 21
  TOTAL (rd. 20 + 21 ) 22
  II. CREANȚE
  1. Creanțe legate de activitatea de distribuție (ct. 411 + 412 + 413 + 414-4911-4912-4913-4914) 23
  2.Creanțe legate activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 415-4915) 23a
  3. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451*-495) 24
  4.Sume de încasat de la entitățile asociate și controlate în comun (ct. 453*-495) 25
  5. Alte creanțe (ct.4092 + 418 + 425 + 4282 + 431* + 436* + 437* + 4382 + 441* + 4424 + din ct.4428* + 443* + 444* + 445 + 446* + 447* + 4482 + 4581 + 461 + 464 + 473*-496 + 5182) 26
  6. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495) 27
  7. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465) 27a
  TOTAL (rd. 23 + 23a la 27 + 27a) 28
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
  1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591) 29
  2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596- 598 + 5112 + 5113) 30
  TOTAL (rd. 29 la 30) 31
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5111 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 32
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 + 28 + 31 + 32) 33
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 34
  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169) 35
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 36
  3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401) 37
  4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451** 38
  5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**) 39
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 436** + 437** + 4381 + 441** + 4423 + 4428** + 443** + 444** + 446** + 447** + 4481 + 455 + 456** + 457 + 4582 + 462 + 463 + 473** + 475 + 509 + 5181 + 51 94 + 5195 + 5196 + 5197) 40
  TOTAL (rd. 35 la 40 ) 41
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34-41-56 ) 42
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 42-55 ) 43
  G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentân-du-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169) 44
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 45
  3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401) 46
  4. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451** 47
  5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453** 48
  6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 408 + 419 + 421** + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 4281 + 431** + 436** + 437** + 4381 + 441 + 4423 + 4428** + 443** + 444** + 446** + 447** + 4481 + 455 + 456** + 457 + 4582 + 462 + 473** + 475 + 509 + 5181 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 49
  TOTAL (rd. 44 la 49) 50
  H PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) 51
  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 52
  3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) 53
  TOTAL (rd. 51 la 53) 54
  I. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenții (ct. 445) 55
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 56
  Fondul comercial negativ (ct. 2075) 57
  TOTAL (rd. 55 + 56 + 57) 58
  J. CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL (rd. 60 + 61 + 62 + 63) 59
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 60
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 61
  Elemente similare capitalului social (ct. 102) 62
  Alte elemente de capital propriu (ct. 103) 63
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 64
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 65
  IV. REZERVE (rd. 67 + 68 + 69 ) 66
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 67
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 68
  3. Alte rezerve (ct.1068) 69
  Acțiuni proprii (ct. 109) 70
  Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 71
  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 72
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold C 73
  Sold D 74
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C 75
  Sold D 76
  Repartizarea profitului (ct. 129) 77
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 59 + 64 + 65 + 66-70 + 71-72 + 73-74 + 75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54) 78
  * Soldurile debitoare ale conturilor respective ** Solduri creditoare ale conturilor respective
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  26. Formularul Contul de profit și pierdere pentru companiile de brokeraj este următorul:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie 2019
  02- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
  precedentă curentă
  A B 1 2
  1. Cifra de afaceri netă (rd.02 + 09 + 10-11 + 12) 01
  1.1. Venituri din activitatea de distribuție (rd. 03 + 08) 02
  a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (ct.7071), (rd. 04 + 05 + 06 + 07) 03
  a.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare (ct. 70711) 04
  a.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor (ct. 70712) 05
  a.3) acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri (ct. 70713) 06
  a.4) alte activități în legătură cu activitatea de distribuție (ct. 70718) 07
  b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (ct. 7072 + 7073 + 7074) 08
  1.2. Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 705) 09
  1.3. Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări (ct.704 ) 10
  1.4. Reduceri comerciale acordate (ct.709) 11
  1.5. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706) 12
  2. Venituri din producția de imobilizări (ct.721 + 722 + 725) 13
  3. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741) 14
  4. Alte venituri din exploatare (ct.758 + 7815) 15
  - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 16
  5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) 17
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 13 + 14 + 15 + 17) 18
  6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terți (ct. 605 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 19
  - din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 20
  b) Cheltuieli cu materialele consumabile și materialele de natura obiectelor de inventar (ct. 602 + 603) 21
  7. Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22
  8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 633 + 635 + 6586) 23
  - din care, taxa de funcționare (ct. 6331) 24
  9. Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27) 25
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26
  b) Cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială (ct. 645 + 646) 27
  10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari (ct. 656) 28
  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.30 la 34) 29
  11.1 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 30
  11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 31
  11.3 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 32
  11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6584) 33
  11.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588) 34
  12 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 36-37) 35
  a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 36
  b) Venituri (ct. 7813 + 7815) 37
  13 Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39-40) 38
  a) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 39
  b) Venituri (ct. 754 + 7814) 40
  14 Ajustări privind provizioanele (rd. 42-43) 41
  a) Cheltuieli (ct. 6812) 42
  b) Venituri (ct. 7812) 43
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 + 21-22 + 23 + 25 + 28 + 29 + 35 + 38 + 41) 44
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
  Profit (rd. 18-44) 45
  Pierdere (rd. 44-18) 46
  15. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 47
  - din care, veniturile obținute de la entități afiliate 48
  16. Venituri din dobânzi (ct. 766) 49
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 50
  17. Alte venituri financiare (ct.7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 51
  - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 52
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 47 + 49 + 51) 53
  18. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare (rd. 55-56) 54
  a) Cheltuieli (ct. 686) 55
  b) Venituri (ct. 786) 56
  19. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 57
  - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 58
  20. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 59
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 59) 60
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
  Profit (rd. 53-60) 61
  Pierdere (rd. 60-53) 62
  PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) 63
  Profit (rd. 18 + 53-44-60)
  Pierdere (rd. 44 + 60-18-53) 64
  VENITURI TOTALE (rd. 18 + 53) 65
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 44 + 60) 66
  21. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 67
  Profit (rd. 65-66)
  Pierdere (rd. 66-65) 68
  22. Impozitul pe profit (ct. 691) 69
  23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 70
  24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 71
  Profit (rd. 65-66-69-70) (F02.71=F01.75)
  Pierdere (rd. 66-65 + 69 + 70) (F02.72=F01.76) 72
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT, Numele și prenumele . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . .
  27. Formularul Date informative pentru companiile de brokeraj este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie 2019
  03- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
  1 2
  Unități care au înregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2) 01
  Unități care au înregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2) 02
  II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total col. 2 + 3 din care:
  Pentru activitate curentă Pentru activitate de investiții
  A B 1 2 3
  Plăți restante - total (F01.(41 + 50).2>=F03.03.1) (rd. 04 + 08 + 12 + 18 la 20 + 22), din care: 03
  Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: 04
  - peste 30 de zile 05
  - peste 90 de zile 06
  - peste 1 an 07
  Obligații restante provenite din activitatea de distribuție (ct.401) Total (rd. 9 + 10 + 11), din care: 08
  - până în 30 zile 09
  - între 31 și 90 zile 10
  - peste 90 zile 11
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17), din care: 12
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 13
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 14
  - contribuția pentru pensia suplimentară 15
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 16
  - alte datorii sociale 17
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 18
  Obligații restante față de alți creditori 19
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 20
  - contribuția asiguratorie pentru muncă 21
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 22
  III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  A B 1 2
  Număr mediu de salariați 23
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 24
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume - lei -
  A B 1
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*) 25
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
  - impozitul datorat la bugetul de stat 27
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
  - impozitul datorat la bugetul de stat 29
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
  - subvenții aferente veniturilor, din care: 32
  - subvenții pt. stimularea ocupării forței de muncă**) 33
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 34
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 35
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat 36
  V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume lei
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct. 642) 37
  VI. Alte informații Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 38
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 39
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 40
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: 41
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 42
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 43
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + 54), din care: 44
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 46 la 51 + 53), din care: 45
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 46
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 47
  - părți sociale emise de rezidenți 48
  - obligațiuni emise de rezidenți 49
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 50
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 51
  - dețineri de cel puțin 10% 52
  - obligațiuni emise de nerezidenți 53
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: 54
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 55
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 418) din care: 57
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 418) 58
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor externi afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 418) 59
  Creanțe legate de activitatea de distribuție și de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 411 + 412 + 413 + 414 + 415), (rd. 61 la 64), din care: 60
  - până în 30 zile 61
  - între 31 și 90 zile 62
  - peste 90 zile 63
  - creanțe neîncasate la termenul stabilit sume (din ct. 411 + 412 + 413 + 414 + 415) 64
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 65
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 67 la 71), din care: 66
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431 + 437 + 4382) 67
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 68
  - subvenții de încasat (din ct. 445) 69
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447) 70
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482) 71
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: 72
  - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 73
  - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 74
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 75
  Alte creanțe (din ct. 453 + 455 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 77 la 79) 76
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (din ct. 453 + 455 + 456 + 4582) 77
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473) 78
  - sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) 79
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 80
  - de la nerezidenți 81
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici***) 82
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90), din care: 83
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 84
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 85
  - părți sociale emise de rezidenți 86
  - obligațiuni emise de rezidenți 87
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 88
  - acțiuni emise de nerezidenți 89
  - obligațiuni emise de nerezidenți 90
  Alte valori de încasat (ct. 511) 91
  Casa în lei și în valută (rd. 93 + 94), din care: 92
  - în lei (ct. 5311) 93
  - în valută (ct. 5314) 94
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 96 + 98), din care: 95
  - în lei (ct. 5121), din care: 96
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 97
  - în valută (ct. 5124), din care: 98
  - conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente 99
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 101 + 102), din care: 100
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411) 101
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 102
  Datorii (rd. 104 + 107 + 110 + 111 + 114 + 116 + 120 + 123 + 124 + 129 + 133 + 136 + 141), din care: 103
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (ct 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care: 104
  - în lei 105
  - în valută 106
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 108 + 109), din care: 107
  - în lei 108
  - în valută 109
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (din ct. 1626 + 1682) 110
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112 + 113), din care: 111
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 112
  - în valută 113
  Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care: 114
  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115
  Datorii legate de activitatea de distribuție (din ct. 401), (rd. 117 la 119), din care: 116
  - până în 30 zile 117
  - între 31 și 90 zile 118
  - peste 90 zile 119
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care: 120
  - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 121
  - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți 122
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 123
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 125 la 128) din care: 124
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431 + 437 + 4381) 125
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 126
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447) 127
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct. 4481) 128
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate*****) (ct. 451), din care: 129
  - datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 130
  - cu scadența inițială mai mare de un an 131
  - datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) 132
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (rd.134 + 135) 133
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 134
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 135
  Alte datorii (ct. 131 + 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd 137 la 140), din care: 136
  - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582) 137
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473) 138
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 445) 139
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct. 269 + 509) 140
  Dobânzi de plătit (ct. 5181) 141
  - către nerezidenți 142
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici***) 143
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 144
  - acțiuni cotate 145
  - acțiuni necotate 146
  - părți sociale 147
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) 148
  Brevete și licențe (din ct. 205) 149
  VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 150
  Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (din ct. 622) 151
  VIII. Capital social vărsat ****) Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Suma- lei - % Suma- lei - %
  Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 153 + 156 + 160 + 161 + 162 + 163), din care: 152 x x
  - deținut de instituții publice (rd.154 + 155) 153
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală; 154
  - deținut de instituții publice de subordonare locală; 155
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 156
  - cu capital integral de stat; 157
  - cu capital majoritar de stat; 158
  - cu capital minoritar de stat; 159
  - deținut de regii autonome 160
  - deținut de societățile cu capital privat 161
  - deținut de persoane fizice 162
  - deținut de alte entități 163
  IX. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rd. 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 164
  A B 2019
  X. Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/2018*1) Nr. rd. Sume - lei -
  - dividendele trimestriale repartizate 165
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rd. Sume - lei -
  A B 30 iunie 2018 30 iunie 2019
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 166
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 168
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169
  *) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. ***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ****) La secțiunea "IX Capital social vărsat" la rd. 153-163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152. *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. *1) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  ADMINISTRATOR,Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .ÎNTOCMIT*1), Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Calitatea*2) . . . . . . . . . .
  *1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. *2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii SAU– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.
  28. Formularul de bilanț pentru Fondul de garantare a asiguraților este următorul:
  Județul _________|_|_|Persoana juridică _________Adresa: localitatea _________,sectorul ___, str. _________ nr. ___,bl. ___, sc. ___, ap. ___Telefon _________, fax _________Număr din registrul comerțului _________Forma de proprietate __________|_|_|Activitatea preponderentă(denumire clasă CAEN) _________Cod clasă CAEN __________|_|_|_|Cod unic de înregistrare__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  BILANȚ
  la data de 30 iunie 2019
  Cod 10- lei -
  Denumirea elementului Nr. rd. Sold an curent la:
  01.01.2019 30.06.2019
  A. B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801-2901) 1
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 2
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205 - 2805 - 2905) 3
  4. Alte imobilizări necorporale (ct.208-2808-2908) 4
  TOTAL (rd. 01 la 04) 5
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 -2811 - 2812 - 2911 - 2912) 6
  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 7
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 -2814- 2914) 8
  4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 9
  5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231 - 2931) 10
  6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct.235 - 2935) 11
  7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale( 4093) 12
  TOTAL (rd. 06 la 12) 13
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Împrumuturi acordate Fondului de rezoluție (ct. 2671 - 2966* - 2968*) 14
  2. Alte împrumuturi (ct. 2677 + 2678* + 2679* - 2964 - 2968*) 15
  TOTAL (rd. 14 la 15) 16
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 16) 17
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1.Materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 - 392) 18
  2. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (ct. 4091) 19
  TOTAL (rd. 18 la 19) 20
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
  1.Sume de încasat de la asigurători ( ct.451 - 491* - 492*) 21
  2.Sume de încasat din recuperarea creanțelor Fondului (ct.453 - 493) 22
  3. Sume de încasat de la asigurători pentru Fondul de rezoluție (ct.4551 + 4552 - 491* - 492*) 23
  4. Alte creanțe (ct .4092 + 4094 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 496* + 5187) 24
  TOTAL (rd. 21 la 24) 25
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
  Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -597 - 598 + 5113 + 5114) 26
  TOTAL (rd. 26) 27
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 28
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 20 + 25 + 27 + 28) 29
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 31 + 32), din care: 30
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* 31
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* 32
  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentân-du-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 - 1691)33
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 5191 + 5192 + 5198) 34
  3. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 35
  4. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 36
  5. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (ct.168) 37
  6. Sume încasate în plus de la asigurători (ct. 462*) 38
  7. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizații creditorilor de asigurări (ct.452) 39
  8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluție (ct. 4559) 40
  9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 -1692 + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462* + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 41
  TOTAL (rd. 33 la 41) 42
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 29 + 31 - 42 - 61 - 64) 43
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 17 + 32 + 43) 44
  G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, cu prezentarea separată a împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 - 1691) 45
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 5191 + 5192 + 5198) 46
  3. Sume încasate în plus de la asigurători (ct.462*) 47
  4. Sume datorate cu titlu de despăgubiri/indemnizații creditorilor de asigurări (ct.452) 48
  5. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
  6. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 50
  7. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (ct.168) 51
  8. Sume datorate cu titlu despăgubiri din Fondul de rezoluție (ct. 4559) 52
  9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 - 1692 + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462* + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 53
  TOTAL (rd. 45 la 53) 54
  H. PROVIZIOANE
  1.Provizioane specifice (ct.141 + 142 + 143 - 149) 55
  2.Provizioane pentru litigii ( ct.1511) 56
  3. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) 57
  4. Alte provizioane (ct. 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 58
  TOTAL (rd. 55 la 58) 59
  I. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 61 + 62), din care: 60
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 61
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 62
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 64 + 65), din care: 63
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 64
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 65
  TOTAL (rd. 60 + 63 ) 66
  J. CAPITAL ȘI REZERVE
  I. FONDUL DE REZOLUȚIE PENTRU ASIGURĂTORI (ct.103) (rd. 68 + 69), din care: 67
  1. Fondul de rezoluție aferent asigurărilor generale (ct. 10311 + 10321 + 1033* - 1035*- 10361) 68
  2. Fondul de rezoluție aferent asigurărilor de viață (ct. 10312 + 10322 + 1033* - 1035*- 10362) 69
  II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 70
  III. REZERVE
  Alte rezerve (ct. 1068) 71
  IV. REZULTATUL REPORTAT - CAPITALUL FONDULUI DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR (ct. 117) SOLD C 72
  SOLD D 73
  V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 74
  SOLD D 75
  Repartizarea profitului (ct. 129) 76
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 70 + 71 + 72 - 73 + 74 - 75 - 76) 77
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
  DIRECTOR GENERAL,Numele și prenumele . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT,Numele și prenumele . . . . . . . . .Calitatea . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .
  29. Formularul Contul de profit și pierdere pentru Fondul de garantare a asiguraților este următorul:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie 2019
  Cod 20- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
  01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019
  A B 1 2
  1 Venituri specifice Fondului de garantare a asiguraților (rd. 02 - rd.03 ) 1
  Venituri specifice Fondului de garantare a asiguraților (ct. 701 + 702 + 704 + 705 + 706) 2
  Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 3
  2 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 4
  3 Venituri din subvenții de exploatare (ct.741) 5
  4 Alte venituri din exploatare (ct.758) 6
  - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 7
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 + 06 ) 8
  5 Cheltuieli specifice Fondului de garantare a asiguraților (ct.601) 9
  6 a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602) 10
  b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603) 11
  c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) 12
  d) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 13
  7 Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care: 14
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642) 15
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646) 16
  8 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 18-19) 17
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 18
  a.2) Venituri (ct. 7813) 19
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 21 - 22) 20
  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 21
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 22
  c) Ajustări de valoare privind creanțele Fondului de garantare a asiguraților ( rd.24 - 25) 23
  c.1) Cheltuieli (ct. 683 ) 24
  c.2) Venituri (ct. 783) 25
  9 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 32) 26
  9.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 27
  9.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) 28
  9.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 29
  9.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 30
  9.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 31
  9.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 32
  Ajustări privind provizioanele (rd. 34 - 35) 33
  - Cheltuieli (ct. 6812) 34
  - Venituri (ct. 7812) 35
  Ajustări privind provizioanele specifice (rd.37 - 38) 36
  - Cheltuieli (ct.684 + 685) 37
  - Venituri (ct.784 + 785) 38
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 9 la 12 - 13 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 33 + 36) 39
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
  - Profit (rd. 08 - 39) 40
  - Pierdere (rd.39 - 08) 41
  10 Venituri din dobânzi (ct. 766) 42
  11 Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) 43
  12 Alte venituri financiare (ct.762 + 765 + 767 + 768) 44
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 42 + 43 + 44) 45
  13 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46
  - Cheltuieli (ct. 686) 47
  - Venituri (ct. 786) 48
  14 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 49
  15 Alte cheltuieli financiare (ct. 664 + 665 + 667 + 668) 50
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 50) 51
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
  - Profit (rd. 45 - 51) 52
  - Pierdere (rd.51 - 45) 53
  VENITURI TOTALE (rd. 08 + 45) 54
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 + 51) 55
  16 PROFITUL SAU PIERDEREA
  - Profit (rd.54 - 55) 56
  - Pierdere (rd. 55 - 54) 57
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  DIRECTOR GENERAL,Numele și prenumele . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT,Numele și prenumele . . . . . . . . .Calitatea . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .
  30. Formularul Date informative pentru Fondul de garantare a asiguraților este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie 2019
  Cod 30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
  A B 1 2
  Unități care au înregistrat profit 1
  Unități care au înregistrat pierdere 2
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 3
  II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
  Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
  A B 1 2 3
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19 + 20 + 24), din care: 4
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 5
  - peste 30 de zile 6
  - peste 90 de zile 7
  - peste 1 an 8
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14), din care: 9
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
  - contribuția pentru pensia suplimentară 12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
  - alte datorii sociale 14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
  Obligații restante față de alți creditori 16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
  - contribuția asiguratorie pentru muncă 18
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 21 la 23), din care: 20
  - restante după 30 de zile 21
  - restante după 90 de zile 22
  - restante după 1 an 23
  Dobânzi restante 24
  III. Număr mediu de salariați Nr. rd. 30.06.2018 30.06.2019
  A B 1 2
  Număr mediu de salariați 25
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 26
  IV. Tichete de masă Nr. rd. Sume (lei)
  A B 1
  Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 27
  V. Alte informații Nr. rd. 30.06.2018 30.06.2019
  A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 28
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 29
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 31 + 32), din care: 30
  - împrumuturi acordate Fondului de rezoluție 31
  - alte împrumuturi 32
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 34 + 35), din care: 33
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 34
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 35
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 36
  - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 37
  Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 38
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 39
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 41 la 45), din care: 40
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 41
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 444 + 446) 42
  - subvenții de încasat (ct. 445) 43
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 44
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 45
  Creanțele provenind din decontări între Fondul de garantare a asiguraților și societățile de asigurare (ct. 451) 46
  Creanțele provenind din decontări între Fondul de rezoluție și societățile de asigurare/terți/Fondul de garantare a asiguraților (455) 47
  Creanțe provenind din recuperările la masa credală ale Fondului de garantare a asiguraților (453) 48
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 49
  Alte creanțe (ct. 461 + 471 + 473 ), (rd. 51 + 52), din care: 50
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 ) 51
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) 52
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 53
  - de la nerezidenți 54
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*) 55
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 57 la 59), din care: 56
  - obligațiuni emise de rezidenți 57
  - titluri de stat 58
  - alte investiții pe termen scurt 59
  Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 60
  Casa în lei și în valută (rd. 62 + 63), din care: 61
  - în lei (ct. 5311) 62
  - în valută (ct. 5314) 63
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 65 + 67), din care: 64
  - în lei (ct. 5121), din care: 65
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 66
  - în valută (ct. 5124), din care: 67
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 68
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care: 69
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 70
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 71
  Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 80 + 83 + 85 + 87 + 88 + 93 + 94 + 98), din care: 72
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 74 + 75), din care: 73
  - în lei 74
  - în valută 75
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 77 + 78), din care: 76
  - în lei 77
  - în valută 78
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 79
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1687), (rd. 80 + 81), din care: 80
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 81
  - în valută 82
  Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care: 83
  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 84
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 85
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 86
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 426 + 427 + 4281) 87
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 89 la 92), din care: 88
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 89
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 444 + 446) 90
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 91
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 92
  Datoriile provenite din decontări între Fondul de garantare a asiguraților și creditorii de asigurări/terți (452) 93
  Alte datorii (ct. 269 + 462 + 472 + 473 + 509 ), (rd. 95 la 97), din care: 94
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 95
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 96
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 97
  Dobânzi de plătit (ct. 5186) 98
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*) 99
  Fondul de rezoluție pentru asigurători (ct.103) 100
  Brevete și licențe (din ct. 205) 101
  VI. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 30.06.2018 30.06.2019
  A B 1 2
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 102
  *) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
  DIRECTOR GENERAL,Numele și prenumele . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .ÎNTOCMIT,Numele și prenumele . . . . . . . . .Calitatea . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . .
   +  Secţiunea 2.3 Corelații în cadrul formularelor2.3.1. - Asigurători și reasigurătoriA. BILANȚ (cod 01)1. rd. 07 col. 1 și 2 = rd. 01 la 06 col. 1 și 22. rd. 10 col. 1 și 2 = rd. 08 + 09 col. 1 și 23. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 11 la 15 col. 1 și 24. rd. 24 col. 1 și 2 = rd. 17 la 23 col. 1 și 25. rd. 27 col. 1 și 2 = rd. 10 + 16 + 24 + 25 + 26 col. 1 și 26. rd. 34 col. 1 și 2 = rd. 28 la 33 col. 1 și 27. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 35 la 39 col. 1 și 28. rd. 42 col. 1 și 2 = rd. 34 + 40 + 41 col. 1 și 29. rd. 45 col. 1 și 2 = rd. 43 + 44 col. 1 și 210. rd. 49 col. 1 și 2 = rd. 46 la 48 col. 1 și 211. rd. 56 col. 1 și 2 = rd. 53 la 55 col. 1 și 212. rd. 59 col. 1 și 2 = rd. 57 + 58 col. 1 și 213. rd. 63 col. 1 și 2 = rd. 64 + 65 col. 1 și 214. rd. 67 col. 1 și 2 = rd. 62 + 63 + 66 col. 1 și 215. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 07 + 27 + 42 + 45 + 49 + 50 + 51 + 52 + 52a + 56 + 59 + 60 + 61 + 67 col. 1 și 216. rd. 69 col. 1 și 2 > = rd. 70 col. 1 și 217. rd. 79 col. 1 și 2 = rd. 76 + 77 + 78 col. 1 și 218. rd. 83 col. 1 și 2 = rd. 69 + 71 + 72 -73 + 74 + 75 + 79-80 + 81-82 col. 1 și 219. rd. 99 col. 1 și 2 = rd. 83 + 84-85 + 86-87 + 88-89 + 90-91 + 92- 93 + 94-95 + 96-97-98 col. 1 și 220. rd. 101 col. 1 și 2 = rd. 102 + 103 + 104 + 107 col. 1 și 221. rd. 107 col. 1 și 2 = rd. 108 + 109 + 110 col. 1 și 222. rd. 111 col. 1 și 2 = rd. 112 + 113 + 114 + 115 + 118 col. 1 și 223. rd. 115 col. 1 și 2 = rd. 116 + 117 col. 1 și 224. rd. 119 col. 1 și 2 = rd. 101 + 111 col. 1 și 225. rd. 124 col. 1 și 2 = rd. 121 + 122 + 123 col. 1 și 226. rd. 133 col. 1 și 2 = rd. 126 la 132 col. 1 și 227. rd. 136 col. 1 și 2 = rd. 134 + 135 col. 1 și 228. rd. 137 col. 1 și 2 = rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 + 125 + 133 + 136 col. 1 și 229. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 137 col. 1 și 2B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  +  1.  CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE (cod 02)1. rd. 05 col. 1 și 2 = rd. 01 - 02 - 03 + 04 col. 1 și 22. rd. 08 col. 1 și 2 = rd. 09 - 10 col. 1 și 23. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 08 + 11 col. 1 și 24. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 13 + 14 + 15 col. 1 și 25. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 18 - 19 + 20 - 21 col. 1 și 26. rd. 24 col. 1 și 2 = rd. 05 + 06 + 07 - 12 - 16 - 17 - 22 - 23 col. 1 și 2 dacă rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 2 > = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 col. 1 și 27. rd. 24 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 25 = 0 col. 1 și 28. rd. 25 col. 1 și 2 = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 - 05 - 06 - 07 col. 1 și 2 dacă rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 2 < = rd. 12 + 16 + 17 + 22 + 23 col. 1 și 29. rd. 25 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 24 = 0 col. 1 și 2  +  2.  CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ (cod 03)1. rd. 04 col. 1 și 2 = rd. 01 - 02 - 03 col. 1 și 22. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 05 + 07 + 10 + 11 col. 1 și 23. rd. 15 col. 1 și 2 = rd. 16 + 19 col. 1 și 24. rd. 16 col. 1 și 2 = rd. 17 - 18 col. 1 și 25. rd. 19 col. 1 și 2 = rd. 20 - 21 col. 1 și 26. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 23 + 26 + 29 col. 1 și 27. rd. 23 col. 1 și 2 = rd. 24 - 25 col. 1 și 28. rd. 26 col. 1 și 2 = rd. 27 - 28 col. 1 și 29. rd. 29 col. 1 și 2 = rd. 30 - 31 col. 1 și 210. rd. 32 col. 1 și 2 = rd. 33 - 34 col. 1 și 211. rd. 39 col. 1 și 2 = rd. 35 - 36 + 37 - 38 col. 1 și 212. rd. 43 col. 1 și 2 = rd. 40 + 41 + 42 col. 1 și 213. rd. 47 col. 1 și 2 = rd. 04 + 12 + 13 + 14 - 15 - 22 - 32 - 39 - 43 - 44 - 45 - 46 col. 1 și 2 dacă rd. 04 + 12 + 13 + 14 col. 1 și 2 > = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 col. 1 și 214. rd. 47 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 48 = 0 col. 1 și 215. rd. 48 col. 1 și 2 = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 - 04 - 12 - 13 - 14 col. 1 și 2 dacă rd. 04 + 12 + 13 + 14 col. 1 și 2 < = rd. 15 + 22 + 32 + 39 + 43 + 44 + 45 + 46 col. 1 și 216. rd. 48 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 47 = 0 col. 1 și 2  +  3.  CONTUL NETEHNIC (cod 04)1. rd. 12 col. 1 și 2 = rd. 05 + 06 + 07 + 10 + 11 col. 1 și 22. rd. 15 col. 1 și 2 = rd. 16 + 17 + 18 col. 1 și 23. rd. 25 - 26 col. 1 și 2 = rd. 23 - 24 col. 1 și 24. rd. 25 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 26 = 0 col. 1 și 25. rd. 26 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 25 = 0 col. 1 și 26. rd. 27 - 28 col. 1 și 2 = rd. 01-02 + 03-04 + 12 + 13 + 14-15-19-20 + 21-22 + 25-26 col. 1 și 27. rd. 27 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 28 = 0 col. 1 și 28. rd. 28 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 27 = 0 col. 1 și 29. rd. 31 - 32 col. 1 și 2 = rd. 29 - 30 col. 1 și 210. rd. 31 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 32 = 0 col. 1 și 211. rd. 32 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 31 = 0 col. 1 și 212. rd. 35 - 36 col. 1 și 2 = rd. 33 - 34 col. 1 și 213. rd. 35 - 36 col. 1 și 2 = rd. 27 - 28 + 31 - 32 col. 1 și 214. rd. 35 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 36 = 0 col. 1 și 215. rd. 36 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 35 = 0 col. 1 și 216. rd. 39 - 40 col. 1 și 2 = rd. 35 - 36 - 37 col. 1 și 217. rd. 39 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 40 = 0 col. 1 și 218. rd. 40 > = 0 col. 1 și 2 dacă rd. 39 = 0 col. 1 și 219. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 36 + 37 + 38 col. 1 și 2 dacă rd. 35=0 col. 1 și 220. rd. 40 col. 1 și 2 = rd. 37 + 38-35 col. 1 și 2 dacă rd. 35-37-38 < = 0 și rd. 35 > 0 col. 1 și 2C. DATE INFORMATIVE (cod 05)1. rd. 01 + 02 col. 1 = 12. rd. 03 = rd. 04 + 08 + 12 + 18 + 19 + 20 + 22 col. 1,2 și 33. rd. 04 = rd. 05 + 06 + 07 col. 1 și 24. rd. 08 = rd. 09 la 11 col. 1 și 25. rd. 12 = rd. 13 la 17 col. 1, 2 și 36. col. 1 = col. 2 + 3 pt. rd. 3 și se repetă egalitatea de la rd. 12 la rd. 227. col. 1 = col. 2 pt. rd. 4 și se repetă egalitatea de la rd. 5 la rd. 118. rd. 44 col. 1 și 2 = rd. 45 + 54 col. 1 și 29. rd. 45 col. 1 și 2 = rd. 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 53 col. 1 și 210. rd. 54 col. 1 și 2 = rd. 55 + 56 col. 1 și 211. rd. 60 col 1 și 2 = rd. 61 + 67 + 73 col.1 și 212. rd. 121 col. 1 și 2 = rd. 122 + 125 + 128 + 129 + 132 + 134 + 135 + 136 + 139 + 140 + 145 + 149 + 152 + 158 col. 1 și 213. rd. 169 col. 1 și 2 = rd. 170 + 173 + 177 + 178 + 179 + 180 col. 1 și 22.3.2. - Companii de brokerajA. BILANȚ (cod 01)1. rd. 06 col. 1 și 2 = rd. 01 la 05 col. 1 și 22. rd. 11 col. 1 și 2 = rd. 07 la 10 col. 1 și 23. rd. 18 col. 1 și 2 = rd. 12 la 17 col. 1 și 24. rd. 19 col. 1 și 2 = rd. 06 + 11 + 18 col. 1 și 25. rd. 22 col. 1 și 2 = rd. 20 + 21 col. 1 și 26. rd. 28 col. 1 și 2 = rd. 23 + 23a la 27 + 27a col. 1 și 27. rd. 31 col. 1 și 2 = rd. 29 la 30 col. 1 și 28. rd. 33 col. 1 și 2 = rd. 22 + 28 + 31 + 32 col. 1 și 29. rd. 41 col. 1 și 2 = rd. 35 la 40 col. 1 și 210. rd. 42 col. 1 și 2 = rd. 33 + 34-41-56 col. 1 și 211. rd. 43 col. 1 și 2 = rd. 19 + 42-55 col. 1 și 212. rd. 50 col. 1 și 2 = rd. 44 la 49 col. 1 și 213. rd. 54 col. 1 și 2 = rd. 51 la 53 col. 1 și 214. rd. 58 col. 1 și 2 = rd. 55 + 56 + 57 col. 1 și 215. rd. 59 col. 1 și 2 = rd. 60 + 61 + 62 + 63 col. 1 și 216. rd. 66 col. 1 și 2 = rd. 67 + 68 + 69 col. 1 și 217. rd. 78 col. 1 și 2 = rd. 59 + 64 + 65 + 66-70 + 71-72 + 73-74 + 75-76-77 col. 1 și 218. rd. 78 col. 1 și 2 = rd. 43-50-54 col. 1 și 2B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE (cod 02)1. rd. 01 col. 1 și 2 = rd. 02 + 09 + 10-11 + 12 col. 1 și 22. rd. 02 col. 1 și 2 = rd. 03 + 08 col. 1 și 23. rd. 03 col. 1 și 2 = rd. 04 + 05 + 06 + 07 col. 1 și 24. rd. 18 col. 1 și 2 = rd. 01 + 13 + 14 + 15 + 17 col. 1 și 25. rd. 25 col. 1 și 2 = rd. 26 + 27 col. 1 și 26. rd. 29 col. 1 și 2 = rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 col. 1 și 27. rd. 35 col. 1 și 2 = rd. 36-37 col. 1 și 28. rd. 38 col. 1 și 2 = rd. 39-40 col. 1 și 29. rd. 41 col. 1 și 2 = rd. 42-43 col. 1 și 210. rd. 44 col. 1 și 2 = rd. 19 + 21-22 + 23 + 25 + 28 + 29 + 35 + 38 + 41 col. 1 și 211. rd. 45 col. 1 și 2 = rd. 18-44 col. 1 și 2 dacă rd. 44-18 > 0 col. 1 și 212. rd. 46 col. 1 și 2 = rd. 44-18 col. 1 și 2 dacă rd. 18-44 < = 0 col. 1 și 213. rd. 53 col. 1 și 2 = rd. 47 + 49 + 51 col. 1 și 214. rd. 54 col. 1 și 2 = rd. 55-56 col. 1 și 215. rd. 60 col. 1 și 2 = rd. 54 + 57 + 59 col. 1 și 216. rd. 61 col. 1 și 2 = rd. 53-60 col. 1 și 2 dacă rd. 60-53 > 0 col. 1 și 217. rd. 62 col. 1 și 2 = rd. 60-53 col. 1 și 2 dacă rd. 53-60 < = 0 col. 1 și 218. rd. 63 col. 1 și 2 = rd. 18 + 53-44-60 col. 1 și 2 dacă rd. 18 + 53-44-60 > 0 col. 1 și 219. rd. 64 col. 1 și 2 = rd. 44 + 60-18-53 col. 1 și 2 dacă rd. 44 + 60-18-53 < = 0 col. 1 și 220. rd. 65 col. 1 și 2 = rd. 18 + 53 col. 1 și 221. rd. 66 col. 1 și 2 = rd. 44 + 60 col. 1 și 222. rd. 67 col. 1 și 2 = rd. 65-66 col. 1 și 2 dacă rd. 65-66 > 0 col. 1 și 223. rd. 68 col. 1 și 2 = rd. 66-65 col. 1 și 2 dacă rd. 66-65 < = 0 col. 1 și 224.