ORDIN nr. 4.750 din 12 august 2019privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 21 august 2019  În conformitate cu prevederile:– art. 171, art. 173 și ale art. 328 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– art. 12 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 10 februarie 2012;b) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.370/2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012;c) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 29 octombrie 2015;d) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale, interimar,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 12 august 2019.Nr. 4.750.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior