ORDIN nr. 79 din 6 iunie 2019pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.041 din 23 aprilie 2018, întocmit de Direcția sănătatea animalelor - Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002,ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, precum și pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman:2. La articolul 1 alineatul (1) punctul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) în unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislației în vigoare.3. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și pentru înregistrare specială sanitar-veterinară:4. La anexa nr. 3, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:E. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislației în vigoare
  Nr. crt.Denumirea activității, conform Clasificării activităților din economia naționalăDenumirea unității conform legislației specificeTariful
  1.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3 - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 și art. 9 lit. (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată7 lei/tonă
  2.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități de incinerare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3 - art. 24 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  3.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități de coincinerare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3 - art. 24 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  4.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități de combustie a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3 - art. 24 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 și cap. IV și V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011
  5.Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companieUnități pentru producția hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  6.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități pentru producția îngrășămintelor organice și a amelioratorilor de sol obținuți prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  7.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități pentru producția de biogaz obținut prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepția unităților pentru producția de biogaz prin utilizarea gunoiului de grajd
  8.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități pentru producția de compost obținut prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepția unităților pentru producția de compost obținut din gunoi de grajd
  9.Colectarea deșeurilor nepericuloase DepozităriUnități pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  10.Colectarea deșeurilor nepericuloaseUnități pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepția unităților destinate depozitării gunoiului de grajd
  11.Colectarea deșeurilor nepericuloaseUnități pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
  12.Prelucrarea și conservarea cărniiUnități de abatorizare/tranșare care dețin autorizație sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor și a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, și care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producția de proteine animale prelucrate destinate producției furajelor combinate pentru animalele de acvacultură
  13.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseUnități de procesare de categoria 3, autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare și nerumegătoare pentru producția de proteine animale prelucrate și care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producția de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură
  14.Colectarea deșeurilor nepericuloase Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloaseCimitir pentru animale de companie
  NOTĂ:În cazul operatorilor care dețin atât unități pentru depozitarea/manipularea subproduselor de origine animală/produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, cât și unități de procesare/incinerare/coincinerare/producție îngrășăminte organice/amelioratori de sol, la același punct de lucru, taxarea se va efectua astfel: 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă va fi perceput la unitățile de depozitare/manipulare și 50% la celelalte unități de neutralizare.
  5. În anexa nr. 5, litera B se modifică și va avea următorul cuprins:B. Tarif pentru autorizarea sanitar-veterinară și înregistrarea specială sanitar-veterinară a unităților și a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar
  Nr. crt.Denumirea unității conform legislației specifice UMTarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM
  1.Unități de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3unitate845
  2.Unități de incinerare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3unitate845
  3.Unități de coincinerare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3unitate845
  4.Unități pentru producția îngrășămintelor organice și amelioratorilor de sol obținuți prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului umanunitate711
  5.Unități pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului umanunitate711
  6.Unități pentru producția de compost obținut prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului umanunitate845
  7.Unități pentru producția de biogaz obținut prin prelucrarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului umanunitate845
  8.Centre de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în care au loc activități de manipulare și/sau tratare a acestora pentru scopuri furajere de utilizatorii de subproduse de origine animalăunitate577
  9.Unități pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului umanunitate711
  10.Unități pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului umanunitate309
  11.Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoriile 1 și 2 pentru activități de expozițieunitate95
  12.Transportatori de subproduse de origine animală și produse derivate care nu sunt destinate consumului umanunitate470
  13.Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scop furajer, de cercetare, diagnostic, educaționalunitate95
  14.Unități producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu secțiunea B din cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conțin făină de pește, fosfat dicalcic și tricalcic de origine animală sau produse din sânge derivate de la nerumegătoareunitate95
  15.Unități producătoare de hrană combinată pentru animale care produc, în conformitate cu lit. (d) din secțiunea D a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate pentru animale care conțin proteine animale prelucrate derivate de la nerumegătoare unitate95
  16.Unități producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu subpct. (ii) al lit. (b) de la pct. 3 al secțiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, exclusiv furaje combinate destinate exportului din Uniune sau furaje combinate destinate exportului din Uniune și furaje combinate pentru animale de acvacultură care urmează să fie introduse pe piațăunitate95
  17.Unități producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (d) din secțiunea E a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, înlocuitori de lapte care conțin făină de pește destinată rumegătoarelor neînțărcate de fermăunitate95
  18.Unități producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (b) din secțiunea F a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conțin proteine animale prelucrate derivate din insecte de crescătorieunitate95
  19.Unități destinate depozitării materiilor prime și furajelor combinate în conformitate cu pct. 3 din secțiunea A a cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001unitate95
  20.Unități destinate depozitării proteinelor animale prelucrate, în vrac, care provin de la nerumegătoare și furajelor combinate, în vrac, care conțin astfel de proteine, în conformitate cu al treilea paragraf al lit. (d) de la pct. 3 al secțiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001unitate95
  21.Unități pentru producția hranei animalelor de companieunitate577
  22.Unități de combustie a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 și 3unitate309
  23.Unități de abatorizare/tranșare care dețin autorizație sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor și a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producția de proteine animale prelucrate destinate producției furajelor combinate pentru animalele de acvaculturăunitate95
  24.Unități de procesare a materiilor de categoria 3 autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare și nerumegătoare pentru producția de proteine animale prelucrate și care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producția de furaje combinate destinate animalelor de acvaculturăunitate95
  25.Cimitir de animale de companieunitate309
   +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 lit. q)-s), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2) și (3), art. 16, anexa nr. 1 - pct. 7, 8, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, anexa nr. 3 - pct. 1, 15, 16, 17, 18, 20 și 23 și anexele nr. 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47 și 49 din Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 și 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la publicare.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  București, 6 iunie 2019.Nr. 79.  +  ANEXĂNORMĂ SANITAR-VETERINARĂprivind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitățilordin domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivatecare nu sunt destinate consumului uman