ORDIN nr. 7 din 12 august 2019privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 19 august 2019  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 alin. (1) și ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 și ale art. 40 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2019.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.3. În anexă, capitolul II*) „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit“ se modifică și va avea următorul cuprins:*) Capitolul II este reprodus în facsimil.  +  Capitolul II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit
  Județul __________________________|_|_|Entitatea: ____________________________Adresă: localitate: _____________________sector _____ strada _________ nr.: _______Telefon ____________, fax _____________Număr din registrul comerțului ___________Forma de proprietate __________________|_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _________Cod clasă CAEN _______________|_|_|_|_|Activitatea preponderentă efectiv desfășurată(denumire clasă CAEN)__________________________________________________Cod clasă CAEN _______________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare ________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie ..........
  10- lei -
  10.01 - ACTIVECod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz. 020+030+040)010
  Numerar020
  Solduri de numerar la bănci centrale030
  Alte depozite la vedere040
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 060+070+080+090)050
  Instrumente financiare derivate060
  Instrumente de capital070
  Titluri de datorie080
  Credite și avansuri090
  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097+098+099)096
  Instrumente de capital097
  Titluri de datorie098
  Credite și avansuri099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120+130)100
  Titluri de datorie120
  Credite și avansuri130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142+143+144)141
  Instrumente de capital142
  Titluri de datorie143
  Credite și avansuri144
  Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182+183)181
  Titluri de datorie182
  Credite și avansuri183
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii250
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 261+262+263)260
  Titluri de participare contabilizate la cost261
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere262
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global263
  Imobilizări corporale (poz. 280+290)270
  Imobilizări corporale280
  Investiții imobiliare290
  Imobilizări necorporale (poz. 310+320)300
  Fond comercial310
  Alte imobilizări necorporale320
  Creanțe privind impozitele (poz. 340+350)330
  Creanțe privind impozitul curent340
  Creanțe privind impozitul amânat350
  Alte active360
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării370
  TOTAL ACTIVE (poz. 010+050+096+100+141+181+240+250+260+270 +300+330+360+370)380
  10.02 - DATORIICod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 020+030+040+050+060)010
  Instrumente financiare derivate020
  Poziții scurte030
  Depozite040
  Titluri de datorie emise050
  Alte datorii financiare060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080+090+100)070
  Depozite080
  Titluri de datorie emise090
  Alte datorii financiare100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz. 120+130+140)110
  Depozite120
  Titluri de datorie emise130
  Alte datorii financiare140
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii160
  Provizioane (poz. 180+190+200+210+220+230)170
  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați190
  Restructurare200
  Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale210
  Angajamente și garanții date220
  Alte provizioane230
  Datorii privind impozitele (poz. 250+260)240
  Datorii privind impozitul curent250
  Datorii privind impozitul amânat260
  Capital social rambursabil la cerere270
  Alte datorii280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării290
  TOTAL DATORII (poz. 010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)300
  10.03 - CAPITALURI PROPRIICod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Capital social (poz. 020+030)010
  Capital vărsat020
  Capital subscris nevărsat030
  Prime de capital040
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060+070)050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse060
  Alte instrumente de capital emise070
  Alte capitaluri proprii080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095+128)090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100+110+120+122+320+330+360)095
  Imobilizări corporale100
  Imobilizări necorporale110
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate120
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global320
  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130+140+150+155+165+170)128
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]130
  Conversia valutară140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]165
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării170
  Rezultatul reportat190
  Rezerve de reevaluare200
  Alte rezerve210
  (-) Acțiuni proprii240
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei250
  (-) Repartizarea profitului255
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010+040+ 050+080+090+190+200+210+240+250+255)300
  TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII310
  Administrator, ....................................Întocmit
  Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  (nume și prenume)
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie .................
  20- lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Venituri din dobânzi (poz. 041+051+080+085)010
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global041
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat051
  Venituri din dobânzi aferente altor active080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor085
  (Cheltuieli cu dobânzile) (poz. 120+140+145)090
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)120
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)145
  (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)150
  Venituri din dividende (poz. 191+192)160
  Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global191
  Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 193+194)192
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost193
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global194
  Venituri din taxe și comisioane200
  (Cheltuieli cu taxe și comisioane)210
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231+241+260+270) 220
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net231
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net241
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net260
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net270
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net280
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net287
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net290
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net300
  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net310
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net330
  Alte venituri din exploatare340
  (Alte cheltuieli de exploatare)350
  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz. 010-090-150+160+200-210+220+280+287+290+300+310+330+340-350)355
  (Cheltuieli administrative) (poz. 370+380)360
  (Cheltuieli cu personalul)370
  (Alte cheltuieli administrative)380
  (Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400+410+420)390
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)400
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)410
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)420
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426+427)425
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net426
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net427
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 440+450)430
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)440
  (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)450
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481+491)460
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)481
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)491
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)510
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530+540+550+560+570)520
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)530
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)540
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)550
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)560
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)570
  Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere580
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010-090-150+160+200-210+220+280+287+290+300+310+330+340-350-360-390+425-430-460-510-520+580+600)610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue)620
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620)630
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz. 650-660)640
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare650
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)660
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz. 630+ 640)670
  Administrator, ....................................Întocmit
  Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  (nume și prenume)
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  Date informative
  la data de 30 iunie ...............
  30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratCod pozițieNumăr unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCod pozițieTotal col. 2 + 3din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221+222+227), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz. 217 la 220), din care:216
  - restante până la 30 de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  Depozite bănești primite nerambursate la scadență - total (poz. 223 la 226), din care:222
  - restante până la 30 de zile223
  - restante după 30 de zile224
  - restante după 90 de zile225
  - restante după 1 an226
  Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite227
  III. Număr mediu de salariațiCod poziție30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:412
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat413
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat414
  V. Tichete acordate salariațilorCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)Cod pozițieSume- lei -
  30 iunie an precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
  - după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din care:602
  - din fonduri publice603
  - din fonduri private604
  - după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:605
  - cheltuieli curente606
  - cheltuieli de capital607
  VII. Cheltuieli de inovare***)Cod pozițieSume- lei -
  30 iunie an precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioareCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Capital social vărsat****)Cod poziție30 iunie
  An precedentAn curent
  ABSume Col. 1%*3) Col. 2Sume Col. 3%*3) Col. 4
  Capital social vărsat*3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:1100XX
  - deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care:1110
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală1111
  - deținut de instituții publice de subordonare locală1112
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:1113
  - cu capital integral de stat1114
  - cu capital majoritar de stat1115
  - cu capital minoritar de stat1116
  - deținut de regii autonome1117
  - deținut de societățile cu capital privat1118
  - deținut de persoane fizice1119
  - deținut de alte entități1120
  XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  - dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat1120a
  XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018Cod pozițieSume- lei -
  30 iunie an curent
  AB1
  - dividende interimare repartizate*4)1120b
  XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)Cod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.****) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).*2) Se va completa de către instituțiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.*3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și 4, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.*4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  Administrator, ....................................Întocmit
  Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  (nume și prenume)
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
  4. În anexă, capitolul III*) „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins:*) Capitolul III este reprodus în facsimil.  +  Capitolul III Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare
  Județul __________________________|_|_|Entitatea: ___________________________Adresă: localitate: ____________________sector _____ strada _________ nr.: ______Telefon ____________, fax ____________Număr din registrul comerțului __________Forma de proprietate _______________|_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _________Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Activitatea preponderentă efectiv desfășurată(denumire clasă CAEN)___________________________________________________Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie ...............
  10- lei -
  ACTIVCod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Casa și alte valori010
  Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz. 033+036)030
  - la vedere033
  - alte creanțe036
  Creanțe asupra clientelei040
  Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (poz. 053+056)050
  - emise de organisme publice053
  - emise de alți emitenți, din care:056
  - obligațiuni proprii058
  Acțiuni și alte titluri cu venit variabil060
  Participații, din care:070
  - participații la instituții de credit075
  Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:080
  - părți în cadrul instituțiilor de credit085
  Imobilizări necorporale, din care:090
  - cheltuieli de constituire093
  - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros096
  Imobilizări corporale, din care:100
  - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii105
  Capital subscris nevărsat110
  Alte active120
  Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate130
  Total activ (poz. 010+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)140
  Datorii privind instituțiile de credit (poz. 303+306)300
  - la vedere303
  - la termen306
  Datorii privind clientela (poz. 317+318)310
  - la vedere317
  - la termen318
  Datorii constituite prin titluri (poz. 323+326)320
  - obligațiuni323
  - alte titluri326
  Alte datorii330
  Venituri înregistrate în avans și datorii angajate340
  Provizioane (poz. 353+355+356)350
  - provizioane pentru pensii și obligații similare353
  - provizioane pentru impozite355
  - alte provizioane356
  Datorii subordonate360
  Capital social subscris370
  Prime de capital380
  Rezerve (poz. 392+394+399)390
  - rezerve legale392
  - rezerve statutare sau contractuale394
  - alte rezerve399
  Rezerve din reevaluare400
  Acțiuni proprii (-)410
  Rezultatul reportat
  - Profit423
  - Pierdere426
  Rezultatul financiar al perioadei
  - Profit433
  - Pierdere436
  Repartizarea profitului440
  Total datorii și capitaluri proprii (poz. 300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+423-426+433-436-440)450
  lei
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii contingente, din care:600
  - acceptări și andosări603
  - garanții și active gajate606
  Angajamente, din care:610
  - angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare615
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie ................
  20- lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri privind titlurile (poz. 033+035+037)030
  - Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil033
  - Venituri din participații035
  - Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate037
  Venituri din comisioane040
  Cheltuieli cu comisioane050
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare060
  Alte venituri din exploatare070
  Cheltuieli administrative generale (poz. 083+087)080
  - Cheltuieli cu personalul, din care:083
  - Salarii084
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:085
  - cheltuieli aferente pensiilor086
  - Alte cheltuieli administrative087
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale090
  Alte cheltuieli de exploatare100
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente120
  Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate130
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate140
  Rezultatul activității curente
  - Profit (poz. 010-020+030+040-050±060+070-080-090-100-110+120-130+140)153
  - Pierdere (poz. -(010-020+030+040-050±060+070-080-090-100-110+120-130+140))156
  Venituri extraordinare160
  Cheltuieli extraordinare170
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit (poz. 160-170)183
  - Pierdere (poz. -(160-170))186
  Venituri totale190
  Cheltuieli totale200
  Rezultatul brut
  - Profit (poz. 190-200)213
  - Pierdere (poz. -(190-200))216
  Impozitul pe profit220
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus230
  Rezultatul net al perioadei
  - Profit (poz. 213-216-220-230)243
  - Pierdere (poz. - (213-216-220-230))246
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  Date informative
  la data de 30 iunie .............
  30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratCod pozițieNumăr unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCod pozițieTotal col. 2 + 3din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215 +216+221), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz. 217 la 220), din care:216
  - restante până la 30 de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  III. Număr mediu de salariațiCod poziție30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:412
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat413
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat414
  V. Tichete acordate salariațilorCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)Cod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
  - după surse de finanțare (poz. 603+604), din care:602
  - din fonduri publice603
  - din fonduri private604
  - după natura cheltuielilor (poz. 606+607), din care:605
  - cheltuieli curente606
  - cheltuieli de capital607
  VII. Cheltuieli de inovare***)Cod pozițieSume- Lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioareCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Capital social vărsat****)Cod poziție30 iunie
  An precedentAn curent
  ABSume Col. 1%*3) Col. 2Sume Col. 3%*3) Col. 4
  Capital social vărsat*3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:1100XX
  - deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care:1110
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală1111
  - deținut de instituții publice de subordonare locală1112
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:1113
  - cu capital integral de stat1114
  - cu capital majoritar de stat1115
  - cu capital minoritar de stat1116
  - deținut de regii autonome1117
  - deținut de societățile cu capital privat1118
  - deținut de persoane fizice1119
  - deținut de alte entități1120
  XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  - dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat1120a
  XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018Cod pozițieSume- lei -
  30 iunie an curent
  AB1
  - dividende interimare repartizate*4)1120b
  XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)Cod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.****) Se raportează doar de către entitățile, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).*2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.*3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col. 4, entitățile, altele decât instituțiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.*4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
  5. În anexă, capitolul IV*) „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins:*) Capitolul IV este reprodus în facsimil.  +  Capitolul IV Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare
  Județul __________________________|_|_|Entitatea: ___________________________Adresă: localitate: ____________________sector _____ strada _________ nr.: ______Telefon ____________, fax ____________Număr din registrul comerțului __________Forma de proprietate _______________|_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _________Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Activitatea preponderentă efectiv desfășurată(denumire clasă CAEN)___________________________________________________Cod clasă CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare _________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie ............
  10- lei -
  ACTIVCod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Casa010
  Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz. 023+026)020
  - la vedere023
  - alte creanțe026
  Creanțe asupra societăților financiare sau altor instituții030
  Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix (poz. 043+046)040
  - emise de organisme publice043
  - emise de alți emitenți, din care:046
  - obligațiuni proprii048
  Imobilizări necorporale, din care:050
  - cheltuieli de constituire055
  Imobilizări corporale, din care:060
  - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii065
  Alte active070
  Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate080
  Total activ (poz. 010+020+030+040+050+060+070+080)090
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRIICod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii privind instituțiile de credit (poz. 303+306)300
  - împrumuturi primite (poz. 304+305)303
  - la vedere304
  - la termen305
  - Alte datorii (poz. 307+308)306
  - la vedere307
  - la termen308
  Datorii privind societățile financiare sau alte instituții (poz. 313+316)310
  - împrumuturi primite (poz. 314+315)313
  - la vedere314
  - la termen315
  - Alte datorii (poz. 317+318)316
  - la vedere317
  - la termen318
  Datorii constituite prin titluri (poz. 323+326)320
  - obligațiuni323
  - alte titluri326
  Alte datorii330
  Venituri înregistrate în avans și datorii angajate340
  Provizioane350
  Fondul de garantare a depozitelor bancare și de despăgubire a creditorilor prejudiciați (poz. 361+367)360
  - Fondul de garantare a depozitelor bancare (poz. 362+363+364+365+366)361
  - Fond de garantare a depozitelor constituit din contribuțiile instituțiilor de credit362
  - Fond de garantare a depozitelor constituit din încasările din recuperarea creanțelor363
  - Fond de garantare a depozitelor constituit din alte resurse - donații, sponsorizări, asistență financiară364
  - Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile365
  - Fond de garantare a depozitelor constituit din alte venituri, stabilite conform legii366
  - Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciați367
  Rezerve370
  Rezerve din reevaluare380
  Rezultatul reportat
  - Profit393
  - Pierdere396
  Rezultatul perioadei
  - Profit403
  - Pierdere406
  Repartizarea profitului410
  Total datorii și capitaluri proprii (poz. 300+310+320+330 +340+350+360+370+380+393-396+403-406-410)420
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii contingente600
  Angajamente610
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie ..........
  20- lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri din comisioane030
  Cheltuieli cu comisioane040
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare050
  Alte venituri din exploatare060
  Cheltuieli administrative generale (poz. 073+077)070
  - Cheltuieli cu personalul, din care:073
  - Salarii074
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
  - cheltuieli aferente pensiilor076
  - Alte cheltuieli administrative077
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale080
  Alte cheltuieli de exploatare090
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente100
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Corecții asupra valorii titlurilor de investiții120
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor de investiții130
  Rezultatul activității curente
  - Profit (poz. 010-020+030-040±050+060-070-080-090-100+110-120+130)143
  - Pierdere (poz. -(010-020+030-040±050+060-070-080-090-100 +110-120+130))146
  Venituri extraordinare150
  Cheltuieli extraordinare160
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit (poz. 150-160)173
  - Pierdere (poz. -(150-160))176
  Venituri totale180
  Cheltuieli totale190
  Rezultatul brut
  - Profit (poz. 180-190)203
  - Pierdere (poz. -(180-190))206
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
  Rezultatul net al perioadei
  - Profit (poz. 203-206-210)223
  - Pierdere (poz. -(203-206-210))226
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  Date informative
  la data de 30 iunie ............
  30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratCod pozițieNumăr unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCod pozițieTotal col. 2 + 3din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz. 217 la 220), din care:216
  - restante până la 30 de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  III. Număr mediu de salariațiCod poziție30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:412
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat413
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat414
  V. Tichete acordate salariațilorCod pozițieSume- lei -
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)Cod pozițieSume- lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
  - după surse de finanțare (poz. 603+604), din care:602
  - din fonduri publice603
  - din fonduri private604
  - după natura cheltuielilor (poz. 606+607), din care:605
  - cheltuieli curente606
  - cheltuieli de capital607
  VII. Cheltuieli de inovare***)Cod pozițieSume - Lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCod pozițieSume- lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioareCod pozițieSume- lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Capital social vărsat****)Cod poziție30 iunie
  An precedentAn curent
  ABSume Col. 1%*3) Col. 2Sume Col. 3%*2) Col. 4
  Capital social vărsat*2) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:1100XX
  - deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care:1110
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală1111
  - deținut de instituții publice de subordonare locală1112
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:1113
  - cu capital integral de stat1114
  - cu capital majoritar de stat1115
  - cu capital minoritar de stat1116
  - deținut de regii autonome1117
  - deținut de societățile cu capital privat1118
  - deținut de persoane fizice1119
  - deținut de alte entități1120
  XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)Cod pozițieSume - lei -
  30 iuniean precedent30 iuniean curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator)- reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.****) Se raportează doar de către entitățile, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).*2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.*3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col. 4, entitățile, altele decât instituțiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
  Administrator, ....................................Întocmit
  (nume și prenume)Numele și prenumeleCalitateaSemnătura....................................
  Semnătura....................................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional....................................
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. "
  6. În anexă, după capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se introduce un nou capitol, capitolul IV^1*) „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“, cu următorul cuprins:*) Capitolul IV^1 este reprodus în facsimil.  +  Capitolul IV^1 Corespondența*1) cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit*1) Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.
  1. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  (cod 10)
  10.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  10.01 - ACTIVE
  0101 și 2101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex.*2) 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317+ 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare*3)) - ex. 1632
  0201 și 2101+102
  0301 și 21111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 + ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  0401 și 2109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  0501 și 23011 + 311 (solduri debitoare)*4)
  0601 și 2311 (solduri debitoare)
  0701 și 230111
  0801 și 230112
  0901 și 230113
  0961 și 2305
  0971 și 23051
  0981 și 23052
  0991 și 23053
  1001 și 230212 + 30213
  1201 și 230212
  1301 și 230213
  1411 și 2303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1421 și 23031
  1431 și 23032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1441 și 23033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1811 și 21113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312+1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±152 ±161 ± ex. 181± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 + 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)*5) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  1821 și 2304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
  1831 și 21113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312+1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±152 ± 161± ex. 181± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 + ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ±281 + 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ±471 + 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  2401 și 2312 (solduri debitoare) +313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare)
  2501 și 2316 (solduri debitoare)
  2601 și 2411+412 + 413-491
  2611 și 2411-491
  2621 și 2412
  2631 și 2413
  2701 și 2432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
  2801 și 2432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 -46123 - 46124 - ex. 462 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 -ex. 4924
  2901 și 24425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
  3001 și 2431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
  3101 și 24411 -49221
  3201 și 2431 + 4419 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 49222 - ex. 4924
  3301 și 23531 (solduri debitoare)
  3401 și 235311 (solduri debitoare)
  3501 și 235312 (solduri debitoare)
  3601 și 2341 (sold debitor) + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 + 421
  3701 și 2ex. 3612 + 363 -ex. 393
  10.02 - DATORII
  0101 și 23012 + 311 (solduri creditoare)
  0201 și 2311 (solduri creditoare)
  0301 și 230121
  0401 și 230122
  0501 și 230123
  0601 și 230129
  0701 și 23022
  0801 și 230221
  0901 și 230222
  1001 și 230229
  1101 și 2112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare*6) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - 1631 -2631 - ex. 3556 -4731 - 538
  1201 și 2112 ± 1172+ 122+ 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ±ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
  1301 și 2± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
  1401 și 2±162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556-4731
  1501 și 2312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
  1601 și 2316 (solduri creditoare)
  1701 și 2551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
  1801 și 25523 + 5525 + ex. 5527
  1901 și 25526
  2001 și 2554
  2101 și 2553
  2201 și 2551
  2301 și 25521 + 5522 + ex. 5527 + 5529 + 555 + 559
  2401 și 23531 (solduri creditoare)
  2501 și 235311 (solduri creditoare)
  2601 și 235312 (solduri creditoare)
  2801 și 2341 (sold creditor) +3511 + 3512+ 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex. 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex. 356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
  10.03 - CAPITALURI PROPRII
  0101 și 2501 ± 504
  0201 și 25012 ± ex. 504
  0301 și 25011± ex. 504
  0401 și 2511 - 5291
  0501 și 2502 + 527 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0601 și 2527 ± ex. 524
  0701 și 2502 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0801 și 2± 525 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0901 și 2516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0951 și 2516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex. 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  1001 și 25162 + ex. 5163 ± ex. 524
  1101 și 25161 + ex. 5163 ± ex. 524
  1201 și 2± ex. 5292 ± ex. 524
  1221 și 2± ex. 526 ± ex. 524
  3201 și 2±5221 ± ex. 524
  3301 și 2± 5232 ± 5233 ± ex. 524
  3401 și 2± 5233 ± ex. 524
  3501 și 2± 5232 ± ex. 524
  3601 și 2± 528 ± ex. 524
  1281 și 2±521 ± 5222 ± 5223 ±5231 ± 5234 ± ex. 526 ± ex. 524
  1301 și 2± ex. 5231 ± ex. 524
  1401 și 2±521 ± ex. 524
  1501 și 2± ex. 5231 ± ex. 524
  1551 și 2± 5222 ± 5223 ± ex. 524
  1651 și 2± 5234 ± ex. 524
  1701 și 2± ex. 526 ± ex. 524
  1901 și 2± ex. 524 ± 5811 ±5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817
  2001 și 2±5812 ± 5813
  2101 și 2512 + 513 +514 + 517 + 519 ± ex. 524
  2401 și 2(-) 503
  2501 și 2±591
  2551 și 2-592
  *2) Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă.*3) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare.*4) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional. *5) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «sold debitor», respectiv, «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncțional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor. *6) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare.
  2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
  (cod 20)
  20
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 27011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 -66447
  0411 și 270331 + ex. 7038
  0511 și 2ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 -6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058-66447
  0801 și 2ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
  0851 și 2ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
  0901 și 26011 +6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657
  1201 și 26011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 +6051 + 6052
  1401 și 2ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
  1451 și 2ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
  1601 și 270333 + 7054
  1911 și 2ex. 70333
  1921 și 2ex. 70333 + 7054
  1931 și 27054
  1941 și 2ex. 70333
  2001 și 27019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
  2101 și 26019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
  2201 și 270336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 -ex. 668
  2311 și 270336 - 6033
  2411 și 270342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
  2601 și 27036 + ex. 7037 - ex. 6037
  2701 și 2ex. 7037 - ex. 6037
  2801 și 270311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 -60311 - 60312- 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 -60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
  2871 și 27035 - 6035
  2901 și 270321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
  3001 și 270747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
  3101 și 2ex. 7061 - ex. 6061
  3301 și 2746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
  3401 și 27042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
  3501 și 2ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
  3601 și 26042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3701 și 2611 +612 + 617
  3801 și 26042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3901 și 2651 +652 + 653
  4001 și 2ex. 652 + ex. 653
  4101 și 2ex. 652 + ex. 653
  4201 și 2651 + ex. 653
  4251 și 27618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 -66328 - 66438 - 66448
  4261 și 2ex. 76318 - ex. 66318
  4271 și 27618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 -6618 - 6628 - ex. 66318-66328 - 66438-66448
  4301 și 26651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
  4401 și 2ex. 6651 - ex. 7651
  4501 și 2ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 -7654 - 7655 - 7659
  4601 și 26611 +6612 + 6613 +6615 + 6621 +6622 + 6623 +6624 +6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668- 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  4811 și 266311 + ex. 668-76311 - ex. 767
  4911 și 26611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668- 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 -76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  5101 și 26641 - 7641
  5201 și 26633 + 6642 - 7633 - 7642
  5301 și 2ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
  5401 și 2ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
  5501 și 2ex. 66422
  5601 și 2ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
  5701 și 26633 - 7633
  5801 și 2ex. 74997
  6001 și 2ex. 74997- 633
  6201 și 2ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
  6601 și 2ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
  6701 și 2±591"
  7. În anexă, după capitolul IV^1 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se introduce un nou capitol, capitolul IV^2*) „Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“, cu următorul cuprins:*) Capitolul IV^2 este reprodus în facsimil.  +  Capitolul IV^2 Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  (cod 10)
  10.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  ACTIV
  0101 și 2101 + 102+109
  0331 și 2ex. *1) 2011 + 2711 (solduri debitoare*2)) + 2721 + 2731 + 2751 + ex. 2771 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111+ ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
  0361 și 22722 + 2723 + 2732 + 2752 + ex. 2771 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499
  0401 și 2ex. 2011 +2021 +2031 +2032 + 2041 +2042 + 2051 +2052 + 2061 +2091 + 2311 +2312 + 2411 +2412 + 2511 (solduri debitoare) +2611 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499
  0501 și 230211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30411 + 30412 + 30451 + 30452 + ex. 30471 + ex. 30472+ ex. 3799 +ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 39121 -39122 - ex. 399
  0581 și 2ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 3799 - ex. 39112
  0601 și 230213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39113 -ex. 399 + 413 + ex. 415 - ex. 491
  0701 și 2412 + ex. 415 - ex. 491
  0751 și 24121 + ex. 415 - ex. 491
  0801 și 2411+ ex. 415 - ex. 491
  0851 și 24111+ ex. 415 - ex. 491
  0901 și 2433 + 441 -4611-4922
  0931 și 24412-46112
  0961 și 244111 -46111 -49221
  1001 și 2432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  1051 și 244211 +4422-46122-ex. 49231 -49232
  1101 și 2508 (sold debitor*3))
  1201 și 2311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 341 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3553 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 3791 (solduri debitoare) + ex. 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399
  1301 și 22017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 -ex. 399 + 407 + 417 + 4717 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex. 493 - ex. 499
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII
  3031 și 22711 (solduri creditoare) + 2741 + 2761 + ex. 2781 + ex. 30121
  3061 și 22742 + 2762 + ex. 2781 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722
  3171 și 22321 + 2431 +2511 (solduri creditoare) + 2512 + ex. 2621 + ex. 30121
  3181 și 22322 + 2432 + 2521 + ex. 2621 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722
  3201 și 23251 + 3261 - ex. 3741 - ex. 3742
  3301 și 230271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + ex. 3799 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor)
  3401 și 22327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2627 + 27172 + 2747 + 2767 + 2787 + 30127 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 3587 + 376 + 377 + 3792 + 44112 + 4727 + 537
  3531 și 2552
  3551 și 2556
  3561 și 2551 + 553 + 554 + 555 + 557 + 559
  3601 și 2531 + 532 - ex. 3741 - ex. 3742
  3701 și 2501 + 502
  3801 și 2511
  3921 și 2512
  3941 și 2513
  3991 și 2519
  4001 și 2516
  4101 și 2503
  4231 și 2581 (sold creditor)
  4261 și 2581 (sold debitor)
  4331 și 2591 (sold creditor)
  4361 și 2591 (sold debitor)
  4401 și 2592
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
  6001 și 2911 + 913 + 962 + 971 + 981
  6031 și 2ex. 911 + ex. 913 + ex. 981
  6061 și 2ex. 911 + ex. 913 + 962 + ex. 971 + ex. 981
  6101 și 2901 + 903 + 921
  6151 și 29211
  *1) Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă.*2) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare și, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional. *3) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «sold debitor», respectiv, «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncțional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  (cod 20)
  20.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 27021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + 7038 + 7041 + 7048 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 7072 + 70747 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785
  0151 și 270331 + 70341 + 70342 + ex. 7037 + ex. 7038
  0201 și 26021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + 681 + 682 + 683 + 684
  0301 și 270333 + 7053
  0331 și 270333 + ex. 7053
  0351 și 2ex. 7053
  0371 și 2ex. 7053
  0401 și 27029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 70749 + 708 + 789
  0501 și 26029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 608 + 689
  0601 și 27032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 7075 + ex. 7099 + 76311 + ex. 7637 - 60321 - 6033 - 6061 - 60741 - 60742 -60743 - 60744 - 6075 - ex. 6099 - 66311 - ex. 6637
  0701 și 2ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex. 7099 + 741 + (746 - 646)*) + 747 + ex. 749 + ex. 765 + 766
  0831 și 2611+612 + 613 + 617 + ex. 6344 - 74933 - 74934 - ex. 74997
  0841 și 2611+613 + ex. 6344 - 74933 - ex. 74997
  0851 și 2612-74934
  0861 și 2ex. 612 - ex. 74934
  0871 și 2631 +632 + 633 + ex. 634 + 635
  0901 și 2644 + 651 +652 + 6642 - 744 - 7642
  1001 și 260322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + ex. 6099 + 621 + 641 + (646 - 746)**) + 649 + ex. 665
  1101 și 2662 + 6633 + ex. 6637 + 6643 + 6647 + ex. 665 + 667 + (668 - 767)***)
  1201 și 2762 + 7633 + ex. 7637 + 7643 + 7647 + ex. 765 + (767 - 668)
  1301 și 260342 + 645 + 66312 + 6641
  1401 și 270343 + 745 + 76312 + 7641
  1601 și 2771
  1701 și 2671
  2201 și 2691
  2301 și 2699
  *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646**) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746***) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767****) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"
  8. În anexă, după capitolul IV^2 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se introduce un nou capitol, capitolul IV^3*) „Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare“, cu următorul cuprins:*) Capitolul IV^3 este reprodus în facsimil.  +  Capitolul IV^3 Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  (cod 10)
  10.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  ACTIV
  0101 și 2101
  0231 și 22211 (solduri debitoare) + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
  0261 și 22231 + 2232 + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
  0301 și 22212 (solduri debitoare) + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399
  0401 și 230211 +30212 + 30251 + 30252 + 30261 +30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex. 3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399
  0481 și 2ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 3799 -ex. 39112
  0501 și 2433 +441 -4611-4922
  0551 și 24412-46112
  0601 și 2432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  0651 și 244211 + 4422 - 46122 - ex. 49231 - 49232
  0701 și 23514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex. 3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399
  0801 și 222171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399
  DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII
  3041 și 22211 (solduri creditoare) + ex. 2221
  3051 și 2ex. 2221
  3071 și 2ex. 2261
  3081 și 2ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722
  3141 și 22212 (solduri creditoare) + ex. 2222 + ex. 2223
  3151 și 2ex. 2222 + ex. 2223
  3171 și 2ex. 2261
  3181 și 2ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722
  3201 și 23251 +3261 -3741 -3742
  3301 și 230271 +30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 +3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare)
  3401 și 222172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537
  3501 și 255
  3601 și 256
  3611 și 2561
  3621 și 25611
  3631 și 25612
  3641 și 25613
  3651 și 25614
  3661 și 25619
  3671 și 2562
  3701 și 2519
  3801 și 2516
  3931 și 2581 (sold creditor)
  3961 și 2581 (sold debitor)
  4031 și 2591 (sold creditor)
  4061 și 2591 (sold debitor)
  4101 și 2592
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
  6001 și 2911 +913 + 962 + 971 +981
  6101 și 2901 +903 + 921

  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  (cod 20)
  20.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 270331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955
  0151 și 270331 + 70341 + 70342 + ex. 7038
  0201 și 260341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955
  0301 și 27039 + 70959
  0401 și 26039 + 6049 + 6069 + 60959
  0501 și 27032 + 70336 + 7061 +76311 - 60321 - 6033 - 6061 - 66311
  0601 și 27077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex. 74997 + ex. 765
  0731 și 2611+612 + 613 + 617 + ex. 6344 - ex. 74997
  0741 și 2611 + 613 + ex. 6344 - ex. 74997
  0751 și 2612
  0761 și 2ex. 612
  0771 și 2631 +632 + 633 + ex. 634 + 635
  0801 și 2644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642
  0901 și 260322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6495 + 6497 + ex. 665
  1001 și 2662 + 6633 + ex. 6637 + 6643 + 6647 + ex. 665 + 667 + (668 - 767)***)
  1101 și 2762 + 7633 + ex. 7637 + 7643 + 7647 + ex. 765 + (767 - 668)****)
  1201 și 260342 + 66312
  1301 și 270343 + 76312
  1501 și 2771
  1601 și 2671
  2101 și 2699
  *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646**) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746***) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767****) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 12 august 2019.Nr. 7.----