HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 august 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) CERT-RO este autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esențiale ori furnizează servicii digitale în sensul prevăzut de Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, cu atribuții de reglementare, autorizare, atestare, monitorizare și control, cuprinzând în structura sa o echipă națională de răspuns la incidente de securitate informatică și un punct unic de contact la nivel național.2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) CERT-RO este instituție publică cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, denumit în continuare MCSI, finanțată conform prevederilor Legii nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) CERT-RO își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentul propriu de organizare și funcționare, în scopul realizării prevenirii, analizei, identificării și reacției la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice ce asigură funcționalități de utilitate publică ori asigură servicii ale societății informaționale, precum și în scopul asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice în conformitate cu prevederile Legii nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) informații nedestinate publicității;5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Numărul maxim de posturi este de 149.6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cadrul instituției se pot desfășura și activități de voluntariat, practică și internship.7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CERT-RO se asigură în conformitate cu prevederile Legii nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Ionuț-Valeriu Andrei,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 8 august 2019.Nr. 584.